Crisis in de kerk: waarom slechte daden vaker voorkomen en het geloof van gelovigen koud is

Vraag: In de afgelopen jaren zijn diverse denominaties binnen de religieuze wereld steeds verder verlaten; mensen zijn het soort geloof en liefde kwijtgeraakt dat ze ooit hadden, ze worden steeds negatiever en zwakker. We hebben allemaal ook de verschrompeling van de Geest gevoeld, dat er niets meer te prediken over is en dat we allemaal het werk van de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt. We zouden willen vragen waarom de hele religieuze wereld zo verlaten is? Heeft God er echt zo’n hekel aan, heeft God haar echt aan de kant gezet? Hoe moeten wij Gods woorden van verdoemenis voor de religieuze wereld in het boek Openbaring opvatten?

Antwoord:

Op dit moment wordt de gehele wereld van de religie geconfronteerd met wijdverbreide troosteloosheid en ontbreekt het haar aan het werk van de Heilige Geest. Het geloof en de liefde van vele mensen is bekoeld – dit is reeds een geaccepteerd feit geworden. Wat precies de primaire oorzaak van de troosteloze toestand van religieuze kringen is, is een vraag die ieder van ons grondig moet begrijpen. Laten we eerst een ogenblik terugblikken naar het verleden en ons afvragen waarom in de laatste dagen van het Tijdperk van de Wet de tempel er toen troosteloos bij kwam te liggen. Dan zullen we goed begrijpen wat de oorzaak is van de troosteloze toestand van de religieuze wereld in de laatste dagen. Tijdens de laatste dagen van het tijdperk van de Wet hielden de Joodse leiders zich niet aan Gods geboden. Ze gingen hun eigen weg en gingen tegen God in. Dit is de belangrijkste oorzaak, een oorzaak die rechtstreeks resulteerde in de troosteloze toestand van de tempel. De Heer Jezus ontmaskerde en berispte de farizeeën, en zei: “Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn” (Mat. 23:27-28).

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen, en jullie zeggen: ‘Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.’ Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol! Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna? Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen” (Mat. 23:29–36).

Maar hij antwoordde: Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: ‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.’ De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde: Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!” (Marc. 7:6-9).

Er kan duidelijk worden opgemaakt uit de woorden waarmee de Heer Jezus de farizeeën ontmaskerde dat het gedrag van de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën God tartte en tegen Hem inging. Ze schonden Gods wetten en geboden en hielden zich slechts aan religieuze tradities. Dit is voldoende bewijs dat hun dienst aan God Hem in feite tartte en dat deze tegen Gods wil inging. Vooral in de tijd van de manifestatie en het werk van de Heer Jezus, veroordeelden en tartten ze Hem op een uitzinnige manier, en werd hun natuur en essentie volledig ontmaskerd. Het is dus duidelijk dat de belangrijkste reden van de troosteloze toestand van het jodendom het feit was dat de Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën God tartten en tegen Hem ingingen. Een andere reden was dat er al verschuivingen waren aangebracht in Gods werk. De vleesgeworden Heer Jezus was het werk van verlossing in het Tijdperk van Genade buiten de tempel begonnen. Dat wil zeggen, in het Tijdperk van Genade bouwde Gods werk voort op de fundering van het werk van het Tijdperk van de Wet en verschoof de kern van Gods werk naar het werk van verlossing. Zodra de Heer Jezus een begin maakte aan Zijn verlossingswerk, begon het Tijdperk van Genade en eindigde het Tijdperk van de Wet. Alleen degenen die de Heer Jezus aanvaardden, hadden het werk van de Heilige Geest en de leiding van de Heer in hen, terwijl degenen die in de tempel bleven, die de Heer Jezus aan de kant gooiden, Hem tartten en veroordeelden, uiteraard door het werk van God werden verlaten, in de duisternis vielen en de vervloekingen en straf van God ondergingen. Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat de troosteloze toestand van de wereld van de religie tijdens het Tijdperk van de Wet zonder twijfel werd veroorzaakt door de mens en geheel en al omdat de religieuze leiders afweken van Gods weg, zich niet hielden aan de geboden van de Heer, tegen Gods wil ingingen en zich tegen God verzetten. Als de Joodse leiders in staat zouden zijn geweest de weg van de Heer te blijven volgen en zich aan de geboden van de Heer te houden, zou de Heer Jezus dan nog steeds de wildernis in zijn getrokken om te prediken en te werken? Zou Hij Zich nog steeds onder de ongelovigen hebben begeven om op zoek te gaan naar mensen die God zouden kunnen volgen? Absoluut niet. De Heer Jezus zou zeker eerst naar de tempel en de synagogen gegaan zijn om te preken, aan de mens te verschijnen en Zijn werk te doen. Dus waarom deed de Heer Jezus dit niet? Uiteraard kwam dat geheel en al omdat degenen in de tempel en de synagogen de Heer Jezus niet aanvaarden, maar Hem in plaats daarvan veroordeelden en tartten, en zelfs achter Hem aangingen om te proberen Hem te arresteren. Hierdoor had de Heer Jezus geen andere keuze dan de wildernis in te trekken en te prediken tot en te werken onder de ongelovigen en zo te zoeken naar mensen die Hem zouden kunnen volgen. Intelligente mensen kunnen allen dit feit duidelijk zien.

Nu we de oorzaak van de troosteloze situatie van de religieuze wereld in de laatste dagen van het Tijdperk van de Wet begrijpen, is het tijd om te kijken naar de oorzaak van de troosteloze situatie van de religieuze wereld in de laatste dagen. We kunnen allemaal zien dat de voorgangers en ouderlingen van de religieuze wereld in de laatste dagen vooral het prediken van Bijbelkennis en theologische theorieën in de kerken tot hun prioriteit hebben gemaakt. Ze gebruiken regelmatig interpretaties van de schrift om met zichzelf te pronken en te koop te lopen, zodat anderen hen vereren, en ze volgen de woorden of geboden van de Heer Jezus niet en wandelen niet op de weg van de Heer. Ze prediken zelden over het intreden in het leven en ze leiden mensen nooit tot beoefening of het ervaren van de woorden van de Heer op zo’n manier dat de mensen begrip opdoen van de waarheid en kennis van de Heer. Dit heeft tot gevolg dat alle gelovigen uit de religieuze kringen van de weg van de Heer afdwalen. Het kan zelfs zo zijn dat ze velen jaren in de Heer hebben geloofd, maar toch is het enige wat ze begrijpen Bijbelse kennis en theologische theorieën. Het ontbreekt hen volkomen aan kennis van de Heer en ze vereren of gehoorzamen Hem niet. Ze zijn volkomen afgedwaald van de woorden van de Heer en zijn mensen geworden die in de Heer geloven maar Hem niet kennen, mensen die in staat zijn de Heer te tarten en te verraden. Hieruit kan worden opgemaakt dat de leiders van de wereld van de religie volkomen afgedwaald zijn van de weg van de Heer, iets dat tot gevolg heeft dat ze het werk van de Heilige Geest en Gods zegeningen verliezen. Er kan worden gesteld dat dit de primaire oorzaak is van de troosteloze situatie van de wereld van de religie. Een andere oorzaak is dat er in Gods werk een verschuiving heeft plaatsgevonden en de Heer Jezus reeds is wedergekeerd als de geïncarneerde Almachtige God die het oordeelswerk uitvoert beginnende bij Gods huis en gebaseerd op de fundering van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Hij heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gevestigd en het Tijdperk van Genade afgesloten. Het hart van het werk van de Heilige Geest is overgegaan naar Gods oordeelswerk van de laatste dagen en alleen degenen die Almachtige God aanvaarden zullen het werk van de Heilige Geest bezitten en in staat zijn te genieten van de voorraad levend levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die geen gelijke tred kunnen houden met Gods huidige werk en weigeren Almachtige God te aanvaarden hebben het werk van de Heilige Geest verloren en zijn in de duisternis gevallen. Voor de voorgangers en ouderlingen van de wereld van de religie geldt in het bijzonder dat ze, geconfronteerd met het werk van de laatste dagen van Almachtige God, niet slechts nalaten het te zoeken en te onderzoeken, maar God op een uitzinnige manier tarten en veroordelen, allerlei soorten geruchten en onwaarheden verspreiden om de gelovigen te bedriegen en te controleren, en mensen verhinderen de ware weg te zoeken en te onderzoeken. Ze hebben reeds lang geleden Gods gezindheid geïrriteerd en Gods haat en vervloekingen verdiend. Hoe kunnen zij dan niet door God worden verlaten en geëlimineerd? We hebben nu gezien dat er na het verschijnen van de vier bloedrode manen grote rampen op het punt staan plaats te vinden. Al degenen die Almachtige God niet hebben aanvaard zullen zeker rampen overkomen en tuchtiging en loutering ondergaan, terwijl degenen die Almachtige God hebben aanvaard degenen zullen zijn die voorafgaande aan de rampen zullen worden opgenomen. Degenen die Almachtige God niet hebben geaccepteerd kunnen alleen maar rampen overkomen en moeten tot na de rampen wachten om te worden opgenomen. Zullen zulke mensen niet door de Heer worden verlaten en geëlimineerd? Hoeveel mensen zullen er na de ramp overblijven om te worden opgenomen? Op dit moment wordt de gehele wereld van de religie gecontroleerd door deze bende voorgangers en leiders die de waarheid haten en zich tegen God hebben gekant, hoe zou ze dus in deze situatie het werk van de Heilige Geest kunnen ontvangen? En hoe had ze kunnen voorkomen dat ze in die troosteloze situatie verzeild was raakt? Dit is de fundamentele oorzaak van de troosteloze situatie van de religieuze wereld.

We begrijpen nu de primaire oorzaak van de troosteloze situatie van de wereld van de religie: dat de leiders van de wereld van de religie de woorden van de Heer niet volgen, maar in tegendeel van Zijn weg zijn afgedwaald, zich niet aan Zijn geboden houden, Zijn wil volkomen hebben geschonden en mensen zijn geworden die God tarten. Ten tweede, omdat de leiders van de wereld van de religie mensen zijn geworden die God tarten en niemand van hen in staat is Gods werk te aanvaarden of te gehoorzamen, heeft God een verschuiving in Zijn werk aangebracht en heeft de wereld van de religie het werk van de Heilige Geest verloren en is deze in de duisternis gevallen. Waarom preekte de Heer Jezus toen Hij Zijn werk deed niet in de tempel? Dat kwam omdat alle priesters en oudsten in de tempel mensen waren die God tartten. Als de Heer Jezus de tempel zou zijn binnengegaan, zou Hij aan de kant zijn gezet en veroordeeld, of onmiddellijk gearresteerd en aan het kruis genageld – is dat geen vaststaand feit? Dit is de primaire reden voor God om verschuiving aan te brengen in Zijn werk. Indien de priesters en oudsten in de tempel in staat waren geweest zich aan de woorden van de Heer te houden en God te dienen in overeenstemming met Zijn wil, hoe kon het dan dat de tempel in zo’n troosteloze toestand verzeild was geraakt? En hoe kan het dan dat God een verschuiving in Zijn werk heeft aangebracht? Is dit dan niet het geval? De troosteloze toestand van de wereld van de religie vervult ook volkomen de profetie van de Bijbel: “En ik heb u ook de regen onthouden, toen de oogsttijd nog drie maanden weg was. En ik heb het laten regenen op de ene stad maar niet laten regenen op de andere stad: op het ene stuk land viel regen en het stuk land zonder regen verdorde. Dus twee of drie steden trokken naar één stad om water te drinken, maar verzadigd werden ze niet. Toch zijn jullie niet naar mij teruggekeerd, zegt Jehova” (Amos. 4:7–8). “‘Zie, de dagen komen,’ zegt de Heer Jehova, ‘dat ik voor een honger in het land zal zorgen. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden van Jehova te horen’” (Amos. 8:11). Uit deze twee passages van de schrift kunnen we begrijpen dat de “ene stad” in “laten regenen op de ene stad” verwijst naar de kerk waar de geïncarneerde God verschijnt en Zijn werk doet, en “de andere stad” in “niet laten regenen op de andere stad” uiteraard verwijst naar de wereld van de religie die niet naar Gods woorden luistert, zich niet aan Gods geboden houdt en die de manifestatie en het werk van de geïncarneerde God ontkent, tart en veroordeelt. God zorgt ervoor dat de wereld van de religie getroffen wordt door hongersnood zodat degenen binnen de religie die werkelijk in God geloven en de waarheid liefhebben de wereld van de religie verlaten en op zoek gaan naar de voetstappen van Gods werk, zoeken naar wat de Heilige Geest tot al de gemeenten zegt en te speuren naar de manifestaties en het werk van God. Al degenen die de stem van God horen en het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen aanvaarden en gehoorzamen zijn de wijze maagden en degenen die worden opgetild voor de troon van God. Deze mensen wonen allemaal het bruiloftsfeest van het Lam bij en genieten van de voeding van het levende levenswater dat uit de troon vloeit. Hun oorspronkelijke geloof en liefde zijn hersteld. Ze trainen in het eten en drinken van de woorden van God, ervaren Gods woorden, brengen ze in de praktijk en zullen begrip verwerven van de waarheid en intreden in de werkelijkheid. Zodra deze mensen de waarheid begrijpen en ware kennis van God hebben, zullen ze in staat zijn God te vereren en Hem te gehoorzamen, en op deze manier een nieuw leven van God krijgen! Al deze religieuze organisaties of individuen die het werk van Almachtige God niet aanvaarden worden door God veracht, verworpen en geëlimineerd, en beschikken niet over het werk van de Heilige Geest – hierover bestaat geen enkele twijfel! Laat ons de woorden van Almachtige God lezen: “God zal dit feit tot stand brengen: Hij zal ervoor zorgen dat alle mensen in het hele universum voor Hem komen te staan en de God op aarde zullen vereren. Zijn werk in andere plaatsen zal ophouden en mensen zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken. Het zal zijn zoals bij Jozef: iedereen kwam bij hem om voedsel en boog zich voor hem neer, want hij had eten. Mensen zullen gedwongen worden de ware weg te zoeken om hongersnood te vermijden. De hele religieuze gemeenschap lijdt ernstige honger en alleen de God van het heden is de bron van levend water, in het bezit van de eeuwig stromende bron voor het welzijn van de mens, en mensen zullen komen en zich op Hem verlaten.” “Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep mensen. Hij heeft zich volledig voor jullie ingespannen en alles voor jullie opgeofferd. Vanuit het hele universum heeft Hij al het werk van de Geest herwonnen en aan jullie gegeven. Daarom zeg ik: jullie zijn de gelukkigen. Bovendien heeft Hij Zijn glorie van Israël, Zijn uitverkoren volk, verplaatst naar jullie om het doel van Zijn plan volledig door jullie groep mensen te openbaren. Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog: jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn.

We kunnen duidelijk uit de woorden van Almachtige God opmaken dat God nooit degenen heeft weggeworpen die oprecht in Hem geloven en die verlangen naar Zijn manifestatie. Door Zijn almacht en wijsheid redt God degenen die oprecht in Hem geloven, zodat zij de boeien en controle van de antichristen en kwaadaardige mensen van de religieuze wereld kunnen verbreken. Hij zorgt ervoor dat ze worden opgetild voor de troon van God en het oordeel, de zuivering en de vervolmaking van Gods woorden aanvaarden. Almachtige God van de laatste dagen verricht Zijn oordeelswerk en drukt de gehele waarheid uit die de mensheid zuivert en redt, zodat een groep overwinnaars wordt gevormd voordat de rampen beginnen. Dit zijn Zijn eerste vruchten. Dit doet de profetie van het boek Openbaringen in vervulling gaan: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam” (Openb. 14:4). Nadat God deze groep overwinnaars heeft gevormd, zal een fase van het oordeelswerk, dat begint bij Gods huis en dat wordt uitgevoerd door de geïncarneerde God, tijdelijk worden afgesloten. Hierna zal God enorme rampen doen neerdalen om de goeden te belonen en de kwaden te straffen. Op dat ogenblik zullen al degenen die Gods oordeelswerk in de laatste dagen niet hebben aanvaard, die Almachtige God veroordelen en tarten, allen getroffen worden door rampen en zullen allen lijden onder de loutering waarin ze worden geoordeeld en getuchtigd. Alleen wanneer we de religie verlaten, gelijke tred houden met de voetstappen van het Lam, het werk in de laatste dagen van Almachtige God aanvaarden en gehoorzamen, en voor de zetel van Christus het oordeel en de zuivering ondergaan, kunnen we door God worden vervolmaakt tot overwinnaars. Alleen dan zal ons de beproevingen worden bespaard terwijl allen onder de hemel beproevingen zullen moeten ondergaan. Alleen deze door God gevormde overwinnaars – deze eerste vruchten – zijn gekwalificeerd om de belofte en de zegeningen van God te erven! God heeft nu reeds een groep overwinnaars in China, en met de grote rampen die voor de deur staan, zullen al degenen die Almachtige God veroordelen en tarten getroffen worden door rampen en worden gestraft, waarbij ze voor altijd alle kans op redding verspelen.

Het verzet van de religieuze gemeenschap tegen God stamt op z’n minst uit het einde van het Tijdperk van de Wet. Toen God in het Tijdperk van Genade vlees werd en Zijn werk voor het eerst verrichtte maakten farizeeërs en antichristen allang de dienst uit in de religieuze gemeenschap. Die werd de tegenstander van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Wanneer Almachtige God, Christus van de laatste dagen, verschijnt en Zijn werk verricht is de clerus nog steeds vijandig gezind jegens Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Ze godslasteren niet alleen door Almachtige God fanatiek te veroordelen, maar heulen met het duivelse CCP-regime om De Kerk van Almachtige God te vervolgen en te onderdrukken. Ze begaan een gruwelijk zonde door God opnieuw te kruisigen. De Heer Jezus heeft ooit de farizeeërs vervloekt en de duisternis van de religieuze wereld onthuld. Wanneer Almachtige God Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen verricht, ontmaskert Hij zo ook de ware aard van de dominees en ouderlingen: hun verzet tegen God. Bovendien vervloekt Hij de antichristen die God opnieuw gekruisigd hebben. Dat zet je wel aan het denken. Bij beide vleeswordingen heeft God de religieuze gemeenschap veroordeeld en vervloekt. Wat blijkt hieruit? Gods uitverkorenen begrijpen eindelijk dat de religieuze gemeenschap, het grote Babylon, gedoemd is. De religieuze gemeenschap gelooft enkel in naam in God, zonder Hem ooit waarlijk te verheerlijken of van Hem te getuigen. Ze voeren in elk geval Zijn wil niet uit. Ze kunnen Gods uitverkorenen niet voor Zijn troon brengen en ze zeker niet het juiste pad op leiden, zodat ze de waarheid begrijpen en God kennen door Zijn woorden te praktiseren en te ervaren. De religieuze leiders gaan regelrecht tegen Gods wil in. Ze brengen zelf de waarheid niet in praktijk, maar pronken met Bijbelkennis en theologische theorieën om aanzien en status te krijgen. Ze leiden de gelovigen het hypocriete pad van de farizeeërs op. Ze richten Gods uitverkorenen te gronde. De religieuze leiders zijn werktuigen van Satan geworden. Ware antichristen. Tijdens de drie fasen van Zijn werk om de mensheid te redden is God twee keer vlees geworden om de mensheid te verlossen en te redden. De hele religieuze gemeenschap is Christus vijandig gezind en een obstakel voor Gods reddingswerk. Ze hebben Gods gezindheid beledigd en werden daarom door Hem vervloekt en gestraft. Zoals in de profetieën: “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest …” (Openb. 18:2). “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken” (Openb. 14:8). “Wee! Wee Babylon, grote, sterke stad! In één uur tijd is je vonnis voltrokken!” (Openb. 18:10).

Laten we eens bekijken hoe Almachtige God die antichristen die God fanatiek bestrijden en de religieuze gemeenschap, het domein van de antichristen, veroordeelt. Almachtige God zegt: “Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan. Want deze Christus is Zelf de uitdrukking van de Heilige Geest, de uitdrukking van God, Degene die God Zijn werk op aarde heeft toevertrouwd. En dus zeg ik dat als je niet alles kunt accepteren wat gedaan is door Christus van de laatste dagen, je de Heilige Geest lastert. De vergelding die moet worden geleden door hen die de Heilige Geest lasteren, is voor iedereen vanzelfsprekend. Ik zeg je ook dat als je je verzet tegen Christus van de laatste dagen en Hem verloochent, er niemand is die de gevolgen voor jou kan dragen. Bovendien zul je vanaf deze dag geen nieuwe kans meer hebben om de goedkeuring van God te krijgen; zelfs als je jezelf probeert te redden, zul je nooit meer het aangezicht van God zien. Want waar je tegen bent is geen mens, wat je ontkent, is niet een nietig wezen, maar Christus. Ben je je bewust van deze consequentie? Je hebt geen kleine fout gemaakt, maar een gruwelijke misdaad begaan.

Denk aan wat er gebeurde nadat de Joden Jezus aan het kruis nagelden, 2000 jaar geleden. De Joden werden verdreven uit Israël en vluchtten naar alle landen van de wereld. Velen werden gedood, en de hele Joodse staat onderging een nooit eerder vertoonde intensiteit van vernietiging. Ze hadden God aan het kruis genageld – een gruwelijke misdaad begaan – en Gods gezindheid geprovoceerd. Ze moesten voor hun daden betalen, en de consequenties van hun handelen ondergaan. Ze veroordeelden God, verwierpen God, en daarom hadden ze maar één lot: ze werden gestraft door God. Dit is de bittere consequentie en rampspoed die hun leiders voor hun land en natie veroorzaakt hadden.

Wij vertrouwen dat geen enkel land en geen enkele macht in de weg kan staan van wat God wil bereiken. Zij die Gods werk dwarsbomen, zich tegen het woord van God verzetten, het plan van God verstoren of bemoeilijken zullen uiteindelijk door God worden gestraft. Wie het werk van God tart zal naar de hel worden gestuurd; elk land dat het werk van God tart zal worden vernietigd; elke natie die opstaat om zich tegen het werk van God te keren zal van de aardbodem worden weggevaagd, en zal niet meer bestaan.

Maar zolang de oude wereld blijft bestaan, zal ik mijn woede uitstorten over de naties, mijn bestuurlijke decreten openlijk afkondigen in het hele universum en eenieder die deze overtreedt tuchtigen:

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen.

De wereld valt! Babylon is verlamd! De religieuze wereld, hoe zou zij niet vernietigd kunnen worden door mijn gezag op aarde? Wie durft mij nog steeds ongehoorzaam te zijn en mij tegenstand te bieden? De schriftgeleerden? Alle religieuze functionarissen? De machthebbers en autoriteiten op aarde? De engelen? Wie viert niet de volmaaktheid en volheid van mijn lichaam? Te midden van alle volkeren, wie zingt mijn lofzang niet onophoudelijk, wie is er niet voortdurend blij?

Elke zin van Almachtige Gods woorden is de waarheid. Ze hebben gezag en kracht. Gods rechtvaardigheid, majesteit, toorn en onbeledigbare gezindheid worden volledig tentoongespreid. Wie zich tegen God verzet,Gods werk belemmert of verstoort zal onherroepelijk Gods straf en vergelding ondergaan. In het Tijdperk van de Wet loochenden en bestreden de burgers van Sodom God openlijk. Ze wekten de gram van Zijn gezindheid en werden allemaal door God van de aardbodem weggevaagd. In het Tijdperk van Genade bestreden de joodse hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs de Heer Jezus openlijk. Ze heulden met het Romeinse bewind om de Heer Jezus te kruisigen. Hun zware zonde wekte de toorn van Gods gezindheid. De hele joodse natie werd getroffen door een ongekende verwoesting. In de laatste dagen bestrijden en veroordelen de religieuze leiders Almachtige God naar believen. Ze spannen zelfs met de duivelse CCP samen bij de arrestatie en vervolging van de broeders en zusters die het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Ze begaan al heel lang de zware zonde van godslastering jegens de Heilige Geest en het opnieuw kruisigen van God. Ze gedragen zich nog erger dan die mannen van Sodom. Nog veel erger dan die joodse farizeeërs. Ze zijn als antichristen ontmaskerd door Gods werk tijdens de laatste dagen. Ze vormen een boosaardige religieuze kracht die God fanatieker bestrijdt dan ooit. De religieuze gemeenschap bestaat uit kwade machten die zich tegen God verzetten. Het is een nest duivelse antichristen. Het is een machtig bastion dat op gelijke voet wil staan met het koninkrijk van Christus. Het is een duivels kamp van gezworen vijanden van God die halsstarrig tegen Hem rebelleren. Gods rechtvaardige gezindheid mag niet beledigd worden. Gods heiligheid mag niet bezoedeld worden. Gods werk in de laatste dagen is de dageraad van een nieuw tijdperk en het einde van het oude. De religieuze gemeenschap, het domein van allerlei duivelse antichristen, en ook deze boosaardige wereld zullen spoedig vernietigd worden door Gods ramp in de laatste dagen. Gods rechtvaardige straf is al gekomen. Het is precies zoals Almachtige God zegt: “De wereld valt! Babylon is verlamd! De religieuze wereld, hoe zou zij niet vernietigd kunnen worden door mijn gezag op aarde?

Iedereen die Almachtige Gods werk van het oordeel in de laatste dagen niet aanvaardt, hoe ze de naam van de Heer Jezus in de religieuze gemeenschap ook behouden, hoe ze de Bijbel, de redding van het kruis of religieuze ceremonieën ook volgen, hoe ze ook zwoegen, lijden of opofferen, als ze geen berouw tonen en zich niet tot Almachtige God wenden, zullen ze net als de rest van de religieuze wereld ten onder gaan. God heeft dit lang geleden bepaald. Het is onherroepelijk. In de profetieën van Openbaring heeft God de uitverkorenen lang geleden al opgeroepen: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen” (Openb. 18:4).

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s