Bent u zich bewust van de grootste afwijking van het onderzoeken van de ware weg?

Ik heb af en toe gesprekken gehoord die ongeveer als volgt gaan:

A: “De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij Almachtige God is en dat Almachtige God waarheden tot uitdrukking brengt en het oordeelswerk verricht. Moeten we de ware weg onderzoeken om te zien of dit inderdaad de terugkeer van de Heer is?”

B: “Nee, we kunnen het niet onderzoeken. We moeten de voorgangers en ouderlingen eerst vragen wat ze van deze kwestie vinden. Als ze ons toestaan ​​om het te gaan onderzoeken, dan zullen we het onderzoeken. Als ze ons niet toestaan ​​het te onderzoeken, dan mogen we het niet doen. De voorgangers en ouderlingen hebben tenslotte een grotere gestalte dan wij en dienen de Heer al vele jaren. Ze bestuderen vaak de Bijbel en leggen de Bijbel uit, dus het juiste is om de voorgangers en ouderlingen dit eerst te laten controleren en dan moeten we naar hen luisteren.”

Heb je gemerkt dat er in dit korte gesprek is afgeweken van het pad hoe je de terugkeer van de Heer kunt verwelkomen? Laten we nu de volgende kwesties bespreken: Wat is de grootste afwijking die men kan maken bij het onderzoeken van de ware weg? Hoe moet je de ware weg goed onderzoeken? Lees verder om erachter te komen.

De grootste afwijking die men kan maken bij het onderzoeken van de ware weg

Het is absoluut noodzakelijk voor ons om te weten dat het onderzoeken van de ware weg en het verwelkomen van de Heer een belangrijke gebeurtenis is die rechtstreeks verband houdt met onze uiteindelijke bestemming. Als we bij het onderzoeken van de ware weg niet de wil van de Heer zoeken, maar eerder dominees en ouderlingen vragen om eerst te controleren of het goed is, denkend omdat de dominees en ouderlingen de Heer dienen, dat ze vaak de Bijbel bestuderen en de Bijbel uitleggen, en dat als we naar hen luisteren, we de Heer kunnen verwelkomen, zou dit de juiste zienswijze zijn? Zei de Heer Jezus dat we naar voorgangers en ouderlingen moeten luisteren als we de ware weg onderzoeken? Kunnen degenen die naar de voorgangers en ouderlingen luisteren de Heer echt verwelkomen? Bedenk dat de leiders van het judaïsme 2000 jaar geleden bekend waren met de Schrift en er vaak over uitlegden aan mensen, maar toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed, erkenden zij dat de Heer Jezus Christus was, dat Hij God Zelf was? Leidden ze de gelovigen om de Heer Jezus te verwelkomen? Niet alleen accepteerden ze de Heer Jezus niet, maar veroordeelden en lasterden de Heer Jezus ook, en spanden zelfs samen met de Romeinse regering om de Heer Jezus aan het kruis te nagelen. Dit is genoeg om te laten zien dat zelfs als mensen goed thuis zijn in de Bijbel en er vaak over uitleggen, dat niet betekent dat ze de waarheid begrijpen, laat staan ​​God kennen! Zelfs al hebben leiders in religieuze kringen een respectabele identiteit en een hoge positie, hoeveel kennis ze ook hebben over de Bijbel, dat niet betekent dat ze God kunnen kennen en gehoorzamen. Omdat het Joodse volk hun religieuze leiders te veel aanbaden en blind naar hun woorden luisterden, en geen aandacht schonken aan het zoeken en onderzoeken van de woorden en het werk van de Heer Jezus, weigerden ze dus de redding van de Heer Jezus te accepteren. Ze volgden zelfs de farizeeën bij het nagelen van de Heer aan het kruis. Uiteindelijk beledigden ze Gods gezindheid en werden ze door God gestraft. Was dit niet alles omdat ze alleen aandacht schonken aan het luisteren naar de woorden van de mens wanneer ze de ware weg aan het onderzoeken waren en niet hun eigen ideeën hadden, en daardoor verloren ze de redding van de Heer Jezus en leden uiteindelijk Gods straf naast de farizeeën? Dit is ook precies wat de Bijbel zegt: “Vervloekt is hij die zijn vertrouwen op een mens stelt en die op vlees leunt en wiens hart zich van Jehova afkeert” (Jeremia 17:5). Daarom is het onderzoeken van de ware weg zonder iemands onderscheidingsvermogen toe te passen en blindelings de woorden van religieuze leiders te geloven de grootste afwijking die men kan maken, en het wordt zeer waarschijnlijk dat hij Gods redding verliest.

Pastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoeken

Dus nu, wanneer we een zaak onderzoeken die net zo belangrijk is als Gods werk in de laatste dagen, en we ons niet richten op zoeken en onderzoeken, maar gewoon blindelings geloven in de woorden van voorgangers en ouderlingen, moeten we dan nog steeds in de voetsporen treden van de Joodse mensen? Sommige mensen denken dat voorgangers en ouderlingen veel kennis hebben over de Bijbel en dat hun meningen niet verkeerd kan zijn. We kunnen hierover nadenken. Betekent het feit dat voorgangers en ouderlingen bekend zijn met de Bijbel en er vaak over uitleggen, noodzakelijkerwijs dat ze God kennen? Weten ze zeker dat ze de Heer zullen herkennen wanneer Hij komt? Pastoors kunnen aan mensen vaak uitleggen over de Bijbel, maar concentreren zij zich op het communiceren van de bedoelingen en vereisten van God? Getuigen zij van Gods gezindheid en wat er lief te hebben is aan God? Hebben ze hun getuigenis gegeven van hoe de woorden van de Heer te beoefenen en de Heer te gehoorzamen? Praten ze over hoe ze ware bekering kunnen bereiken, hoe ze God kunnen vrezen en het kwaad kunnen mijden, en hoe ze de geboden van de Heer kunnen onderhouden? De Bijbel zegt: “Ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7). “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Matteüs 7:7). Uit deze verzen kunnen we zien dat de Heer Jezus heeft voorzegd dat Hij in de laatste dagen opnieuw zou komen. Als we iemand horen die schreeuwt: ‘De bruidegom komt’, moeten we het initiatief nemen om de terugkeer van de Heer te zoeken en te verwelkomen. Maar doen de ouderlingen en voorgangers dit? Leiden ze mensen ertoe de ware weg te onderzoeken en de Heer te begroeten volgens de woorden van de Heer? Niet alleen onderzoeken ze het niet, ze verkondigen ook dat “al het nieuws dat zegt dat de Heer is gekomen, nep is”, waardoor mensen hun oren en ogen sluiten, weigeren contact te hebben, en ze doen zelfs hun best om de kerken te blokkeren, waardoor gelovigen de ware weg niet kunnen onderzoeken. Is dit niet de terugkeer van de Heer ontkennen? Druist dit niet in tegen de woorden van de Heer? Niet alleen begrijpen ze de waarheid niet, ze schenden openlijk de leringen van de Heer. Kunnen zulke mensen ons leiden om de Heer te verwelkomen? Als we, wanneer we worden geconfronteerd met de belangrijke kwestie om de terugkeer van de Heer te verwelkomen, er geen acht op slaan om tot de Heer te bidden om de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te zoeken, noch actief zoeken en onderzoeken om de Heer te begroeten zoals de Heer vereist, maar we eerder vertrouwen op en opkijken naar de voorgangers en ouderlingen en blindelings in hun woorden geloven, doen wat ze zeggen, en nooit onderscheid maken of de woorden van de voorgangers en ouderlingen in overeenstemming zijn met de waarheid en de wil van de Heer, en we beslissingen over zaken die net zo belangrijk zijn als het verwelkomen van de Heer aan andere mensen overhandigen, en onze bestemming en ons lot overhandigen aan de voorgangers en ouderlingen om te regelen, is dit niet een ongelooflijk dwaas ding om te doen? Aangezien we in God geloven, moeten we Hem als de allerhoogste verhogen en handelen in overeenstemming met Zijn vereisten. We moeten mensen niet blindelings gehoorzamen. Anders herhalen we de fouten van de joden en zijn de gevolgen onvoorstelbaar.

De juiste praktijk voor het verwelkomen van de Heer bij Zijn terugkeer

Aangezien we nu weten dat luisteren naar voorgangers en ouderlingen de grootste afwijking is die men kan maken bij het onderzoeken van de ware weg, kunnen we ons afvragen, wat is de juiste weg? Hoe kunnen we de Heer verwelkomen? In Openbaring wordt het zeven keer vermeld: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” De Heer Jezus vertelde ons ook duidelijk: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). En Openbaring 3:20 zegt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Almachtige God zegt: “[…] aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!” Hieruit kan worden gezien dat wanneer God terugkeert in de laatste dagen, Hij zal uitdrukken wat de Heilige Geest tegen de kerken zegt en met Zijn uitspraken op onze deuren zal kloppen. Wanneer we de stem van God herkennen, zien we Gods verschijning en Zijn werk, en gaan we feesten met de Heer en begroeten we de terugkeer van de Heer. Daarom, wanneer we de ware weg onderzoeken, is luisteren naar de stem van God de sleutel. Het is net als Petrus, Johannes, Nathanael en de anderen in die tijd, die allemaal aandacht schonken aan het luisteren naar de uitspraken van de Heer Jezus bij het onderzoeken van de ware weg. Ze vroegen geen enkele religieuze leider om hun mening, en toen de farizeeën geruchten verspreidden over de Heer Jezus en Zijn werk veroordeelden en lasterden, geloofden ze ze niet blindelings. Toen ze de stem van God herkenden uit het woord van de Heer en vaststelden dat het de uitdrukking van waarheid was, besloten ze de Heer onwankelbaar te volgen en ontvingen ze de redding van de Heer. Daarom is het, om de ware weg te onderzoeken, voldoende om alleen maar te focussen op het luisteren naar Gods stem en te bepalen of het de waarheid is die door God wordt uitgedrukt. We moeten ook het voorbeeld van Petrus en de anderen volgen. Bij het onderzoeken van de ware weg moeten we niet blindelings de voorgangers en leiders van de religieuze wereld geloven, maar ons concentreren op het zijn van de wijze maagden die naar de stem van God luisteren en de woorden zoeken die de Heilige Geest tegen de kerken zegt. Zolang we kunnen vaststellen dat er uitingen van waarheid zijn, en dat er de waarheid is, de weg en het leven, moeten we deze weg zoeken en accepteren om de Heer te verwelkomen.

De stem van de wijze maagd God verwelkomt de Heer

Vandaag de dag, over de hele wereld, getuigt alleen De Kerk van Almachtige God openlijk dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen. Almachtige God brengt alle waarheden tot uitdrukking om mensen te reinigen en te redden, doet het oordeelswerk dat begint bij het huis van God, heeft alle mysteries van Gods managementplan blootgelegd en heeft ons alle waarheden verteld die we moeten begrijpen, en vervult daarmee volledig de beloof dat de Heer Jezus tot ons maakte: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). De woorden van Almachtige God zijn precies de woorden die de Heilige Geest tegen de kerken zegt, zoals geprofeteerd in Openbaring. Het woord van Almachtige God is vertaald in meer dan 20 talen en is op internet geplaatst en staat open voor de gehele mensheid om te zoeken en te onderzoeken. Het evangelie van de komst van het koninkrijk heeft zich van het oosten naar het westen verspreid. Het woord van Almachtige God heeft verschillende religies en denominaties geschokt. Veel mensen hebben de stem van God gehoord en vonden dat de woorden van Almachtige God gezaghebbend en krachtig zijn, en dat het allemaal waarheden zijn, en dus hebben ze één voor één het werk van God in de laatste dagen aanvaard en teruggekeerd voor de troon van God. Daarom, wanneer we de ware weg onderzoeken, zolang we meer van de woorden van Almachtige God lezen en vaststellen dat de woorden van Almachtige God de waarheid en de stem van God zijn, is dat dan niet de terugkeer van de Heer verwelkomen? Wanneer we de ware weg onderzoeken zonder te kijken of de woorden van Almachtige God de waarheid zijn, maar in plaats daarvan de woorden van de voorgangers en ouderlingen geloven en weigeren Gods werk in de laatste dagen te accepteren, zullen we het object worden van Gods verlatenheid. Wanneer we volharden in het niet zoeken en onderzoeken van de ware weg, dan zullen we, wanneer de grote rampen ons overkomen, huilen en knarsetanden, en zo zullen deze woorden in de Bijbel vervuld worden: “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft” (Hosea 4:6). “Dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10:21).

uit ‘Online Bijbelstudie

Gerelateerde aanbevolen christelijke film clips: ‘Dodelijke onwetendheid’ Clip 1 – Naar wiens woorden we moeten luisteren als we de ware weg onderzoeken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s