Wat is de ware betekenis van de komst van de Heer op de wolk?

Heer Jezus en het Boek der Mythen

Broeders en zusters, weet je waarom je altijd de wolken in de hemel kijkt, maar de komst van de Heer niet verwelkomd hebt? Misschien zul je zeggen dat de Heer nog niet terugkeert. Je hebt ongelijk. De Heer is al lang ‘op de wolk’ teruggekomen. De reden die je Hem niet hebt verwelkomd, omdat je gewoon aandachtig naar de witte wolk in de hemel kijkt, maar je begrijpt niet echt wat de ware betekenis is van de komst van de Heer op de wolk. Dus De Heer al teruggekeerd, maar je hebt Hem nog niet verwelkomd. Dus wat is de ware betekenis van de komst van de Heer op de wolk? De woorden van God vertellen ons heel duidelijk. Laten we Zijn woorden even lezen. Dan kunt je het mysterie in dit opzicht begrijpen.
God zegt: “De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een witte wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden. En de mens hoopt dat Hij het verlossingswerk dat Hij onder de Joden heeft gedaan opnieuw zal verrichten, medelevend en liefdevol zal zijn tegenover de mens, de zonden van de mens zal vergeven, de zonden van de mens op Zich zal nemen, zelfs al de overtredingen van de mens op Zich zal nemen en de mens zal bevrijden van de zonde. De mens verlangt ernaar dat Jezus de Redder hetzelfde is als vroeger: een Redder die beminnelijk, aimabel en eerbiedwaardig is, die nooit vertoornd is tegenover de mens en de mens nooit iets verwijt. De Redder vergeeft alle zonden van de mens, neemt alle zonden van de mens op Zich en sterft zelfs nog een keer aan het kruis voor de mens. Sinds het afscheid van Jezus hebben Zijn volgelingen en al de heiligen die zijn gered in Zijn naam, wanhopig naar Hem verlangd en uitgekeken. Al degenen die zijn gered door de genade van Jezus Christus in het Tijdperk van Genade hebben verlangd naar die vreugdevolle dag in de laatste dagen wanneer Jezus de Redder op een witte wolk afdaalt en onder de mensen verschijnt. Dit is natuurlijk ook de collectieve wens van al degenen die de naam van Jezus de Redder vandaag de dag aanvaarden. Iedereen in het heelal die weet van de verlossing door Jezus de Redder heeft wanhopig verlangd naar de plotselinge komst van Jezus Christus, zodat deze woorden van Jezus, wanneer Hij op aarde is, in vervulling kunnen gaan: ‘Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan.’ De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. De mens stelt zich dat op eenzelfde manier voor: Jezus zal weer op een witte wolk (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben verlangd en dat Hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat Hij onder de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt. Enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar Zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst. De mens kijkt slechts doelloos naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.
Uit de woorden van God kunnen we zien dat de witte wolk is anders dan de wolk in de hemel, maar verwijst naar Gods Geest, Gods woorden en wat God heeft en is. Dat wil zeggen dat God naar de wereld zal komen in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en wat Hij heeft en is te vertonen aan ons.

Willen jullie de woorden van de Heilige Geest in het hier en nu horen, zodat je de de voetstappen van het Lam zult kunnen volgen? Als je meer wil weten, bekijk de video: Gods woorden ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’

Het laatste nieuws over de terugkeer van de Heer kunt verkrijgen: wederkomst van Christus

Terug naar de startpagina: Geloof Hoop en Liefde