Degenen die de Heer vóór de rampen kunnen verwelkomen, de wijze maagden zijn

Veel broeders en zusters die in de Heer geloven, zijn in de overtuiging dat de rampen die gebeuren steeds groter worden en dat de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer al in vervulling zijn gegaan. Waarom hebben wij de Heer dan nog niet op de wolken zien verschijnen? Weet jij of de Heer vóór of na de rampen terugkomt?! Wanneer je wanhopig wacht tot de Heer op de wolken zal verschijnen, is er al groep wijze maagden voor jou die de Heer al vóór de rampen hebben verwelkomd! Hoe zullen de wijze maagden de Heer dan kunnen verwelkomen? De Heer Jezus zei: “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). In OPENBARING 2:3: “En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden”. Hieruit kunnen wij zien dat de Heer opnieuw woorden zal spreken, wanneer Hij terugkeert. De wijze maagden horen iemand getuigen dat de Heer is teruggekeerd en nieuwe woorden heeft uitgedrukt. Dan zullen zij niet hun eigen opvattingen en verbeeldingen vast blijven houden, maar zijn de wijze maagden in staat om deze getuigenis proactief te onderzoeken, zodat zij uiteindelijk de teruggekeerde Heer kunnen ontmoeten; doordat zij vanuit de nieuwe woorden Zijn stem hebben gehoord.

De wijze maagd gaat naar het feest

Ga eens tweeduizend jaar terug in de tijd. Toen de Heer Jezus aan Zijn werk begon, heeft Hij de weg van de bekering aan de mensheid geopend en geopenbaard. De Heer Jezus heeft toen vele wonderen verricht, zoals het bedaren van de wind en de zee; wat Hij slechts met woorden deed. Jezus liet de verlamden weer lopen en liet Lazarus opstaan uit de dood. … De woorden van de Heer Jezus hebben gezag en kracht. Niemand kan Zijn werk nadoen. Petrus, Johannes, Jacob, Nathanaël en anderen herkenden vanuit de woorden van de Heer Jezus dat Hij de beloofde Messias was. Zij volgden de voetstappen van de Heer en ontvingen de verlossing van de Heer. De Farizeeën en het Joodse volk hoorden ook de woorden van de Heer Jezus, maar omdat zij vanwege hun stellige gedachten gang koppig de woorden van de profetieën vanuit het Oude Testament aanhielden, werd de Heer Jezus uiteindelijk door hun toedoen aan het kruis genageld en werden zij door God gestraft. We moeten dus begrijpen waarom een en ander zo is gelopen bij de Farizeeën. We kunnen God niet beoordelen en in een bepaald hokje plaatsen omdat dit nou eenmaal in overeenstemming is met onze gedachten. Als wij ons maar stug vast blijven houden aan onze eigen opvattingen en verbeeldingen en wij willen daarom niet de getuigenissen van broeders en zusters horen die gaan over de teruggekeerde Heer Jezus; zullen wij helaas bij de dwaze maagden horen, om door God in de steek te worden gelaten. Alleen, als wij ons richten tot het luisteren naar Gods stem, kunnen wij de Heer verwelkomen en met Hem naar het bruiloftsmaal gaan.

Er zijn op home.blog en andere internetplatforms veel mensen die het nieuws over de terugkeer van de Redder horen. Als zij Gods nieuwe woorden hebben gehoord en deze hebben onderzocht, kunnen zij bevestigen dat de Heer inderdaad is teruggekeerd. Zij verwelkomen op die manier de Heer, deze mensen zijn dan de wijze maagden en wonen vanaf dat moment de bruiloft van het Lam bij. Als mensen echter stug blijven vasthouden aan hun eigen opvattingen en alleen willen geloven dat de Heer is teruggekeerd, op het moment dat zij de Heer eindelijk op de wolken zien; zullen zij Gods redding helaas missen en al huilend en knarsetandend in de rampen vervallen. Wil jij ook naar Gods stem luisteren? Wil jij de Heer nog vóór de rampen verwelkomen? Ik deel christelijke film met jullie“DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?

De wijze maagden zullen naar Gods stem luisteren

De parabel van de wijze maagden

De Heer Jezus zei: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun ​lampen​ gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun ​lampen​ ook olie in ​kruiken​ bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, ​heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Matteüs 25:1-12).

Maakt het lezen van de Bijbel en vaak bidden, hard werken en aandachtig wachten op het komen van de Heer van iemand een wijze maagd?

lees verder

Wat is het geheim van de wijze maagden om de bruiloft van het Lam bij te wonen?

De parabel van de wijze maagden

De Heer Jezus zei: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun ​lampen​ gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun ​lampen​ ook olie in ​kruiken​ bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, ​heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Matteüs 25:1-12).

lees verder

De opname van de gelovigen: De ware betekenis ervan

Chen Li liep na een bijeenkomst naar huis en dacht na over wat zuster Wang haar zojuist had gezegd over dat de Heer Jezus al was wedergekeerd en haar had gevraagd die middag naar haar huis te komen om naar een preek te luisteren. Toen ze nadacht over wat zuster Wang had gezegd, vroeg ze zichzelf onwillekeurig af: “De Heer Jezus deed ons een belofte: ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben’ (Joh. 14:2–3). Hij keerde terug naar de hemel op een witte wolk, de plek die Hij voor ons bereid moet dus in de hemel zijn, en wanneer de Heer wederkeert zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk van de hemel. Daarnaast vertellen ook voorgangers en ouderlingen vaak dat wanneer Hij wederkeert we zullen worden opgenomen om de Heer te ontmoeten – we zullen met Hem samen zijn. Als de Heer Jezus al zou zijn wedergekeerd zouden we reeds door Hem moeten zijn opgenomen, waarom zijn we dus nog steeds allemaal op aarde?” Bij deze gedachte fronste Chen Li haar wenkbrauwen. Twijfel tekende zich af op haar gezicht.

Precies op dat moment tikte iemand achter Chen Li haar plotseling op de schouder. Ze keek om en zag haar goede vriendin Han Meihua – ze hadden elkaar jarenlang niet gezien. Chen Li schoot te binnen dat Han Meihua altijd aan het rondreizen was om te preken en dat ze een behoorlijk zuiver begrip van de Bijbel had. Wanneer ze de Schrift las kwam ze vaak tot nieuwe verlichting en nieuw begrip. Ze realiseerde zich dat deze gelegenheid door de Heer was gecreëerd en haastte zich dus haar dilemma te delen en nodigde Han Meihua bij haar thuis uit.

lees verder