Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde ​vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op” (Lucas 24:36-43). Telkens wanneer ik deze verzen lees ben ik jaloers op Petrus, Johannes en de anderen. Terwijl Jezus Zijn werk in Judea uitvoerde, was Hij dag en nacht bij Zijn leerlingen, en nadat Hij was opgestaan zorgde Hij voor hen zoals voorheen. Hij verscheen aan hen, ging voor hen dieper in op de Schriften en gaf hun Zijn leer. Petrus en de anderen hadden het geluk dat de Heer hen had gekozen om Zijn leerlingen te zijn en zij konden de leer van de Heer Jezus met hun eigen oren horen – ze waren zo gezegend! Naderhand las ik Gods woorden, en ik begon te begrijpen dat het in feite de wil van de Heer Jezus was die na Zijn opstanding achter Zijn verschijning aan de mens zat, en dat deze daad nog meer Gods kracht en wijsheid in zich hield. Ik ben echt gaan begrijpen dat de verschijning van de Heer Jezus aan de mens na Zijn opstanding werkelijk zeer diepzinnig was!

Gods woorden zeggen: “Het eerste wat de Heer Jezus dus deed na Zijn opstanding was het iedereen mogelijk te maken Hem te zien, hen vast te laten stellen dat Hij bestaat, en hen in staat te stellen het feit van Zijn opstanding te bevestigen. Daarnaast herstelde dit Zijn relatie met de mensen zodat ze weer dezelfde relatie met Hem hadden als toen Hij in het vlees werkte en Hij de Christus was die ze konden zien en aanraken. Op deze manier was één uitkomst dat de mensen er niet meer aan twijfelden dat de Heer Jezus was opgewekt uit de dood nadat Hij aan het kruis was genageld en dat er geen twijfel meer bestond aan het werk van de Heer Jezus de mensheid te verlossen. Een andere uitkomst was dat het feit dat de Heer Jezus na Zijn opstanding voor de mensen verscheen en de mensen toestond Hem te zien en aan te raken de mensheid stevig in het Tijdperk van Genade plaatste. Vanaf dat moment konden mensen vanwege de ‘verdwijning’ of de ‘desertie’ van de Heer Jezus niet meer terugkeren naar het vorige tijdperk, het Tijdperk van de Wet, maar zouden ze voorwaarts blijven gaan, in het voetspoor van de onderwijzingen van de Heer Jezus en het werk dat Hij had gedaan. Op die manier was er formeel een nieuwe fase in het werk van het Tijdperk van Genade aangebroken en de mensen die onder de wet waren geweest, kwamen vanaf dat moment formeel onder de wet vandaan en gingen binnen in een nieuw tijdperk, met een nieuw begin. Dit zijn de talrijke betekenissen van de verschijning van de Heer Jezus aan de mensheid na de opstanding.

Nadat ik Gods woorden had gelezen, begreep ik uiteindelijk dat er twee betekenissen waren achter de verschijning van de Heer Jezus aan de mens 40 dagen tijd na Zijn opstanding. Enerzijds kwam Hij de mens vertellen dat God het Tijdperk van de Wet had beëindigd en dat Hij het Tijdperk van Genade was begonnen en de mensheid naar het nieuwe tijdperk zou leiden. De andere betekenis was dat God dit deed opdat mensen zouden kunnen bevestigen dat de Heer Jezus de vleesgeworden God Zelf was en daardoor hun geloof in God versterken.

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij aan de mens?

1. De Heer Jezus is opgestaan en verscheen aan de mens om hen naar het nieuwe tijdperk te leiden en hen stevig te vestigen in het Tijdperk van Genade

De Heer Jezus luidde het Tijdperk van Genade in en beëindigde het Tijdperk van de Wet. Hij gaf uitdrukking aan de weg: “Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!” (Matteüs 4:17), en verrichtte vele wonderen, zoals het genezen van zieken, duivels uitdrijven, de lammen laten lopen en de blinden laten zien, enzovoort, zodat de mensen konden genieten van de overvloedige genade die van God kwam. Maar in die tijd kenden de mensen Gods werk niet, en ze begrepen niet ten volle dat Jezus de incarnatie van God was. Toen de Heer Jezus werd gekruisigd wisten de mensen gewoon niet dat dit betekende dat God het werk van de verlossing had voltooid, en dus vervielen ze in negativiteit en zwakte. Mensen begonnen de identiteit van de Heer Jezus in twijfel te trekken, en sommigen keerden zelfs terug naar de tempel en begonnen terug de wetten van het Oude Testament na te leven. Op deze manier liepen mensen nog steeds het gevaar te worden gedood door de wet vanwege hun zonden, en het werk dat de Heer Jezus had verricht om de mensheid te verlossen, bleef half afgewerkt achter. De Heer Jezus onderzocht het binnenste van de mens en Hij begreep perfect wat hun noden en tekortkomingen waren. Daarom verscheen Hij na Zijn opstanding eerst aan Zijn leerlingen en sprak Hij eerst tot hen, maakte echt contact met hen en liet hen zien dat Hij werkelijk was teruggekeerd uit de dood, en dat Hij Zijn werk had volbracht om de mensheid te verlossen en dat Hij het nieuwe tijdperk had ingeluid. Daarop liet de mensheid de wet achter zich, en ging een nieuw tijdperk binnen: het Tijdperk van Genade. Geleid door het werk en de woorden van de Heer Jezus, begonnen de mensen te leven volgens Zijn leer; zij droegen het kruis en volgden de Heer, en zij volgden Zijn leer: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Marcus 16:15). Daardoor begonnen zij het evangelie van het hemelse koninkrijk te verspreiden en zij getuigden van de naam van de Heer Jezus, zodat alle mensen het konden aanvaarden en Zijn redding konden bereiken. Tegenwoordig heeft het evangelie van de Heer Jezus zich over de hele wereld uitgebreid en dit is volledig het gevolg van de verschijning van Jezus aan de mens nadat Hij terugkeerde uit de dood. Hieruit kunnen we aflezen hoe zinvol Zijn verschijning was voor de mens na Zijn opstanding!

2. De verschijning van de Heer Jezus aan de mens na Zijn opstanding stelde hen in staat te bevestigen dat Hij de incarnatie van God Zelf was, waardoor hun geloof in Hem werd versterkt

Gods woorden zeggen: “Tijdens de periode dat de Heer Jezus in het vlees werkte waren veel van Zijn volgelingen niet in staat zijn identiteit en de dingen die Hij zei volledig te verifiëren. Toen Hij aan het kruis werd geheven was de houding van Zijn volgelingen er een van verwachting. Vanaf het moment dat Hij aan het kruis genageld hing helemaal tot aan het moment dat Hij in het graf werd gelegd was de houding van de mensen ten opzichte van Hem er een van teleurstelling. Tijdens deze periode had er in de harten van de mensen al een verschuiving plaatsgevonden van twijfel aan tot ontkenning van de dingen die de Heer Jezus in Zijn tijd in het vlees had gezegd. Toen Hij uit het graf wandelde en een voor een aan de mensen verscheen, had er bij de meerderheid van de mensen die Hem met hun eigen ogen hadden gezien of het nieuws van Zijn opstanding hadden gehoord geleidelijk een verschuiving plaatsgevonden van ontkenning naar scepticisme. Tegen de tijd dat de Heer Jezus Tomas zijn hand in Zijn zij had laten leggen, tegen de tijd dat de Heer Jezus het brood had gebroken en het ten overstaan van de menigte had opgegeten na Zijn opstanding, en nadat Hij ten overstaan van hen geroosterde vis had gegeten, pas toen accepteerden ze volledig het feit dat de Heer Jezus Christus in het vlees is. Jullie zouden kunnen zeggen dat het was alsof dit spirituele lichaam met vlees en bloed dat voor deze mensen stond ieder van hen deed ontwaken uit een droom. De Mensenzoon die voor hen stond was de Ene die sinds onheuglijke tijden had bestaan. Hij had een vorm, en vlees en botten, en Hij had reeds lange tijd met de mensen geleefd en gegeten … Op dit moment voelden de mensen dat Zijn bestaan zo echt, zo geweldig was en ze waren ook zo gelukkig en blij, en op hetzelfde moment vervuld van emotie. En Zijn herverschijning liet mensen ook werkelijk Zijn nederigheid zien, Zijn nabijheid voelen, en Zijn verlangen naar en gehechtheid aan de mensheid ervaren. Deze korte hereniging gaf de mensen die de Heer Jezus zagen het gevoel alsof er een mensenleven was verstreken. Hun verdwaalde, verwarde, angstige, bezorgde, verlangende en verdoofde harten vonden troost. Ze waren niet langer vol twijfel of teleurgesteld omdat ze voelden dat er nu hoop was en iets om op te vertrouwen. De Mensenzoon die tegenover hen stond zou tot in eeuwigheid achter hen staan, Hij zou hun sterke burcht zijn, hun toevluchtsoord voor altijd.

Gods woorden maken nog een andere betekenis duidelijk voor de verschijning van de Heer Jezus aan de mens na Zijn opstanding. De Heer Jezus werd mens onder de mensen en verrichtte gedurende drie en een half jaar Zijn werk, en velen aanvaardden Zijn redding en volgden de Heer. De meeste mensen hadden echter niet echt begrepen dat de Heer Jezus Christus was en dat Hij God Zelf was. Toen de Heer Jezus op het punt stond te worden gekruisigd, keken zij daarom toe hoe de gebeurtenissen zich ontvouwden en begonnen zij in hun hart te twijfelen, en zij vroegen zich af: is de Heer Jezus waarlijk God? Als Hij Christus is en God Zelf is, hoe kan Hij dan door de Romeinse autoriteiten worden gevangengenomen, door de soldaten worden geslagen en bespot en vervolgens worden gekruisigd? Vooral toen de Heer Jezus aan het kruis werd genageld voelden zij zich volkomen teleurgesteld in Hem en zij ontkenden dat Hij de incarnatie van God Zelf was en verloochenden de woorden die Hij had uitgesproken, in de overtuiging dat Jezus zou sterven net als een gewone man en dat Hij onmogelijk zou kunnen overleven. De Heer Jezus wist dat het geloof van de mensen klein was, dat ze de Heer niet kenden, en dat nog veel meer mensen zwak en terneergeslagen zouden worden omdat Hij werd gekruisigd. Nadat de Heer uit de dood was teruggekeerd maakte Hij daarom contact met Zijn leerlingen en sprak Hij met hen, Hij ging dieper in op de Schrift en communiceerde met hen, Hij at met hen en Hij stond toe dat Thomas Zijn handen en Zijn zijde aanraakte, enzovoorts. Dankzij de woorden die de Heer Jezus sprak en de daden die Hij na Zijn opstanding uitvoerde, konden Zijn leerlingen bevestigen dat Jezus echt was opgestaan, en zij wisten dat Hij dezelfde Heer was die eerder met hen had gegeten, gewoond en gedeeld; dat Hij dezelfde Heer die tot hen had gepredikt, zorg droeg voor hen en hen leidde, die hen liefhad op dezelfde manier als voorheen, dat Hij voor hen zorgde en hen niet had verlaten, en dat Hij daar bij hen was. De Heer Jezus was de incarnatie van God Zelf, de eeuwig blijvende Ene, de eeuwige steun van de mens, de sterke toren en toevlucht van de mens. Hoewel de Heer Jezus gekruisigd was, was Hij de bewaarder van de sleutels tot het hiernamaals en Hij had de kracht om terug te keren naar het leven, want Hij was de unieke God Zelf … Daarna voelden mensen zich niet langer verloren of verbijsterd en twijfelden ze niet langer aan de Heer Jezus; in plaats daarvan konden ze uit de grond van hun hart geloven in en vertrouwen op Jezus. Dit was volledig het gevolg van het feit dat de Heer Jezus naar Zijn leerlingen kwam en met hen sprak nadat Hij uit de dood was teruggekeerd.

Uit deze twee betekenissen die worden toegeschreven aan de verschijning van de Heer Jezus aan de mens nadat Hij was opgestaan, begreep ik eindelijk dat Hij de harten van de mensen had opgewekt door de manier waarop Hij aan hen was verschenen, en Hij maakte het eveneens mogelijk voor ons om Gods zorg en liefde voor ons te ervaren. Dit soort zorg en liefde zijn niet zomaar een soort van legende, het zijn feiten. Hieruit kunnen we eveneens afleiden dat God ons beschouwt als Zijn verwanten; Hij is altijd bij de mens geweest en heeft ons nooit verlaten, want God schiep de mens om ons te verwerven, en Hij hoopt dat we Zijn woorden zullen horen, Hem absoluut zullen gehoorzamen en aanbidden, en dat we één van geest zullen worden met Hem. Ongeacht of de Heer Jezus Zijn werken uitvoerde en Zijn woorden uitsprak in het vlees, of dat Hij na de opstanding voor de mens verscheen als Geest, zorgde Hij altijd voor de mensheid, en was Hij in het bijzonder bezorgd om degenen die Hem volgden. Dit was omdat de mens niet over het vermogen beschikt om de zonde te overstijgen, en zonder de leiding van God en zonder de voorziening van de waarheid, heeft de mens geen manier om zijn verdorvenheid af te werpen en Gods ware redding te bereiken. In onze misvattingen geloven we dat God ons heeft verlaten nadat Hij het werk van de verlossing had voltooid en dat God ons daarna geen enkele aandacht meer schonk. Maar de waarheid is niet zoals we ons voorstellen. De Heer Jezus volbracht Zijn werk om de mensheid te verlossen, maar Hij heeft de mens niet verlaten. Hij is nog steeds bij de mens, net zoals Hij voorheen was, en Hij zorgt voor ons, is bezorgd om ons en leidt ons; de Heer Jezus is onze hulp en onze steun in nood, en het maakt niet uit op welke manier Hij aan ons verschijnt, Hij zal altijd bij ons zijn! Het is net zoals Gods woorden zeggen: “Hoewel de Heer Jezus was opgewekt, hadden Zijn hart en Zijn werk de mensheid niet verlaten. Hij vertelde mensen met Zijn verschijning, dat in wat voor vorm Hij ook bestond, Hij op elk moment en op elke plek de mensen zou vergezellen, met hen zou wandelen en bij hen zou zijn. En op elk moment en elke plek zou Hij voor de mensheid zorgen en hen weiden, hen toestaan Hem te zien en aan te raken, en er voor zorgen dat ze zich nooit meer hulpeloos zouden voelen. De Heer Jezus wilde ook dat de mensen dit zouden weten: ze leven niet alleen in deze wereld. God zorgt voor de mensheid, God is met hen, mensen kunnen altijd op God steunen, Hij is familie van elk van Zijn volgelingen. Met God om op te steunen zal de mensheid niet langer meer eenzaam en hulpeloos zijn, en degenen die Hem als hun zondoffer aanvaarden zullen niet langer zijn gebonden door de zonde.

In feite kan ieder van ons die in de Heer Jezus gelooft, zien dat op het pad van het geloof in God, wanneer we verleidingen zoals geld, roem of rijkdom tegenkomen, de Heer ons beschermt en ervoor zorgt dat we deze kunnen vermijden en overstijgen; telkens wanneer we tegenslagen en mislukkingen tegenkomen leidt de Heer ons met Zijn woorden, geeft Hij ons geloof en kracht, waardoor we sterk kunnen zijn; wanneer we moeilijkheden in ons leven tegenkomen, is de Heer altijd onze hulp in nood, en opent hij wegen voor ons; wanneer we worden beproefd en we ervaren lijden,  illumineren de woorden van de Heer ons op de juiste manier op,  zodat we Gods wil kunnen begrijpen en vrede en vreugde in onze geest kunnen voelen … We kunnen echt voelen dat God aan onze zijde staat, dat Hij ons elke dag leidt en vergezelt, waardoor we de waarheid begrijpen en Zijn wil begrijpen …

Ik ben zo ontroerd door de liefde van de Heer, en ik begrijp nu beter waarom de Heer Jezus 40 dagen tijd na Zijn opstanding aan de mens is verschenen, in de aanwezigheid van Zijn leerlingen heeft gegeten, de Schriften heeft uitgelegd en met hen heeft gecommuniceerd, veel eisen aan hen heeft gesteld, enzovoorts. Alles wat de Heer Jezus zei of deed was vervuld van een grote zorg en aandacht en al zijn daden en woorden waren buitengewoon zinvol. Door Gods woorden te lezen, heb ik nu een dieper begrip van de verschijning van Jezus aan de mens na Zijn opstanding. God zij dank!

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s