Christelijke film ‘Geloof in God’ clip 6 – Wat betekent het ware geloof in God?

Veel mensen geloven dat zolang ze de naam van de Heer behouden, vaak de Bijbel lezen, bidden en bijeenkomsten bijwonen, hard werken, iets opgeven en zich uitputten, dit is om echt in de Heer te geloven. Als de Heer terugkomt, kunnen ze worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Maar sommigen vragen zich af: De oorspronkelijke farizeeën lazen ook de Bijbel, baden en hard werkten, ze reisden zelfs over de oceaan en landen om het evangelie te verspreiden, maar waarom was hun geloof niet door de Heer geprezen, integendeel, werd veroordeeld en vervloekt? Zoals de Heer Jezus zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (MATTHEÜS 7:21-23) Waarom waren degenen die werkten en predikten voor de Heer veroordeeld? Hoe geloven we in de Heer, kunnen we door Hem worden geprezen? Laten we bekijk hoe deze twee broeders in de film het communiceren.

lees verder