Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen deze verzen niet worden genegerd

deze verzen kunnen niet worden genegerd

Weet je? Wat de profetieën over de terugkeer van de Heer betreft, is er niet alleen een soort profetie in de Bijbel waarin de Heer op de wolken neerdaalt, maar is er ook de profetie van de geheime komst van de Heer. Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen we deze verzen absoluut niet negeren: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal” (Openbaring 3:3). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lucks 17:24-25).

Lees verder Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen deze verzen niet worden genegerd