De sleutel tot het verwelkomen van de terugkeer van de Heer is het luisteren naar Gods stem

De Heer Jezus hield het lam vast, gevolgd door een kudde schapen. Degenen die de stem van God horen, verwelkomen de terugkeer van de Heer

Er is een boodschap van een zuster in de Bijbelstudiegroep: Het verwelkomen van de komst van de Heer is inderdaad dat we negatief zijn in het wachten. Als we de kans van het verwelkomen van de komst van de Heer hebben gemist, is dat heel erg. Hoe kunnen we weten dat de Heer al verschenen is? En hoe kunnen we de Heer verwelkomen?
God zegt: “Gods zesduizendjarige managementplan loopt ten einde en de poort van het koninkrijk is al geopend voor iedereen die Zijn verschijning zoekt. Geliefde broeders en zusters, waar wachten jullie op? Wat is het dat jullie zoeken? Wachten jullie op de verschijning van God? Zijn jullie op zoek naar Zijn voetafdrukken? Hoezeer smacht men naar het verschijnen van God! En hoe moeilijk is het om Gods voetafdrukken te vinden! Wat moeten we doen, in een tijdperk zoals dit, in een wereld zoals deze, om getuigen te zijn van de dag waarop God verschijnt? Wat moeten we doen om de voetstappen van God bij te houden? […] Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven.

Dit stuk drukt ons humeur van het verwelkomen van de komst van de Heer en wijst ons de weg van de verschijning van God: “Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God”. Het vertelt ons dat wanneer we de stem van God horen, dit betekent dat we de verschijning van God hebben gezien. Dit betekent dat het heel belangrijk is om aandachtig naar de stem van God te luisteren bij het verwelkomen van de komst van de Heer.
Zoals de Heer Jezus zei:

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27).

En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6).

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20).

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (OPENBARING 2:7).

Deze profetieën maken duidelijk dat de Heer terug zal komen om te spreken en om Zijn schapen te zoeken. Gods schapen kennen God via het horen van Zijn stem en komen vóór God terug. Daarom is het meest kritische voor ons om de Heer te verwelkomen is om Zijn stem te horen, en om Zijn stem te horen betekent de Heer te verwelkomen.Dus als we het nieuws van de wederkomst van de Heer horen, hoe weten we dan of het de stem van God is? Wat zijn de belangrijkste punten die we moeten kennen bij het horen van Gods stem?

Drie kenmerken van Gods woorden die we moeten kennen bij het verwelkomen van de Heer

1. Gods woorden bezitten gezag en macht

Gods woorden

In het begin schiep God alles met woorden, zodra Gods woorden werden uitgesproken, werden de dingen zo bereikt. God sprak het, en zo zou het zijn. God verordineerde het, en zo zou het zijn. Dit is het duidelijkste kenmerk van Gods woorden.
In het tijdperk van het oude testament beloofde God Abraham dat zijn nakomelingen zo talrijk zouden zijn als de sterren aan de hemel en het zand aan de kust, wat zo werd bereikt. Alle woorden die door God werden gesproken, zullen allemaal worden vervuld, wat het gezag en de kracht van Gods woorden is. Daarom moeten we met ons hart en onze ziel voelen als we naar Gods stem luisteren. Gods woorden zijn de waarheid en hebben gezag en macht dat iedereen met hart en ziel het absoluut kan voelen.
Laten we twee passages van Gods woorden bekijken:
Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet?
Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie.
Heb je na het lezen van deze woorden het gevoel dat deze woorden het gezag en de macht hebben, net zoals de Schepper persoonlijk tot ons spreekt? Dat is precies het gevoel van het horen van Gods stem.
Het voor de hand liggende gevoel dat Gods woorden indruk op ons maken, is dat de woorden van de Schepper tot de mensheid zowel Gods oprechte stem uit het hart, als Gods vereisten voor de mensheid uitdrukken. Ondertussen drukt God vele mysteries uit over het redden van de mensheid. Telkens wanneer we Gods uitspraken en woorden horen, hebben we het gevoel dat God in de derde hemel tot ons spreekt met gezag, kracht en waarheid, wat ons verlicht en een hart van vrees voor God in ons hart opwekt.

2. De woorden die door God worden uitgedrukt, zijn allemaal waarheid.

De Heer Jezus berispte de Farizeeën.

De Heer Jezus zei: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (JOHANNES 14:6).
God is de bron van levend water, dat ons onophoudelijk de waarheid verschaft in overeenstemming met de behoeften van de verdorven mensheid en ons in staat stelt het pad te bewandelen. Net zoals in de late periode van het Tijdperk van de Wet, konden de Israëlieten zich niet langer aan de wetten en geboden houden en liepen ze allemaal het gevaar om door de wetten ter dood te worden veroordeeld. God incarneerde persoonlijk als de Heer Jezus en deed Zijn werk, Hij werd niet alleen het zondoffer van de mens, maar Hij bracht ook de weg van berouw tot uitdrukking op basis van de wetten van het Oude Testament, en Hij bracht het nieuwe pad van beoefening voor de mens. Hij leerde de mens zijn zonden aan de Heer te belijden en berouw hebben, en om met anderen om te gaan en te volharden, enzovoort, de woorden die door de Heer Jezus werden uitgedrukt waren in die tijd allemaal volgens de behoeften van de mens, bovendien waren ze levensbehoeften.
De Heer beloofde dat Hij in de laatste dagen zeker terug zal komen, welke woorden zal God in de laatste dagen dan uitdrukken om ons te leiden? Allereerst moeten we een feit begrijpen: wat de Heer Jezus deed, was het verlossingswerk, hoewel onze zonden zijn vergeven door ons geloof in de Heer, begaan we toch vaak zonden en slagen we er niet in de leringen van de Heer in praktijk te brengen.
De Heer is heilig, we kunnen nooit door de Heer geprezen worden zonder dat onze zondige natuur gezuiverd wordt. Daarom profeteerde de Heer Jezus:
Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES16:12-13).
En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage” (JOHANNES 12: 47-48).
Het is duidelijk dat God in de laatste dagen de waarheid zal uitdrukken om de mensheid te oordelen en om de mensheid te redden van de slavernij van zonden, daarom moeten we aandachtig luisteren als we iemand horen die het oordeelswerk van de Heer predikt. Als we ontdekken dat deze woorden onze verdorvenheid aan het licht kunnen brengen, ons kunnen wijzen op het pad van uitroeiing van zonden, we kunnen worden gezuiverd en dat ze in ons leven kunnen voorzien, dan is dit precies Gods stem.

3. Alleen God kan de mysteries van Zijn managementplan onthullen

Afbeeldingstekst: Gods woord kan de mysteries onthullen

De Heer Jezus zei: “Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (MATTHEÜS 4:17).
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden” (MATTHEÜS 13: 47-50).
Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is” (MATTHEÜS 7:21).
De Heer Jezus heeft de mysteries van het Koninkrijk geopenbaard, zodat we begrijpen dat we alleen door oprecht berouw te hebben en een persoon te worden die de wil van de vader doet, het Koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan, terwijl die slechte mensen zonder oprecht berouw nooit het Koninkrijk der Hemelen kunnen binnengaan. Afgezien hiervan profeteerde de Heer Jezus ook dat Hij zeker terug zal komen, dat de Mensenzoon het oordeelswerk zal verrichten, dat Hij een groep overwinnaars zal vervolmaken voor de rampen, en dat het Koninkrijk van Christus in de laatste dagen op aarde zal verschijnen, enzovoort.
Waarom kan alleen de Heer Jezus deze mysteries onthullen? Omdat de Heer Jezus God Zelf is, alleen God weet wat voor soort mensen er nodig zijn in het Koninkrijk der hemelen, wat voor soort werk Hij in de laatste dagen zal doen en welk effect uiteindelijk zal worden bereikt door Gods redding.
Dat wil zeggen, alleen Gods uitspraken en woorden kunnen de mysteries van Gods management werk onthullen, behalve God kan niemand het doen. Dit is een ander kenmerk van Gods stem.

Willen jullie de woorden van de Heilige Geest in het hier en nu horen, zodat je de de voetstappen van het Lam zult kunnen volgen? Hoe kunnen wij Gods stem herkennen? Verlang je naar de wederkomst van de Heer Jezus? Bruiloftsfeest van het Lam willen bijwonen? Laten we samen naar de Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden.

Nadat je de video hebt bekeken, het laatste nieuws over de terugkeer van de Heer kunt verkrijgen: De terugkomst van Jezus zal in het geheim komen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s