Door de betekenis van Gods naam te begrijpen, verwelkomde ik de terugkeer van de Heer

Waarom werd God eerst “Jahova” genoemd en vervolgens “Jezus”?

Toen ik klein was, ging ik met mijn grootmoeder naar bijeenkomsten in de kerk. Ook kwamen onze buren dan bij ons thuis om mij verhalen uit de Bijbel te vertellen. Ze zeiden me dat Gods naam Jehova was en dat ik de naam Jehova altijd kon aanroepen als ik een probleem had. In mijn kinderlijke onwetendheid kwam ik dus te weten dat Gods naam Jehova was. Mijn kleuterschool was een christelijke school, en de leerkracht zei daar dat Gods naam Jezus was; ook zei ze dat we altijd konden bidden tot de naam Jezus, wanneer we een of ander probleem hadden. Op dat ogenblik dacht ik bij mijzelf: is Gods naam niet Jehova? Hoe komt het dan dat Hij nu Jezus wordt genoemd? Wat is het verband tussen Jehova en Jezus? Toen ik opgroeide, las ik in het Oude Testament: “Jehova … is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties” (Exodus 3:15). Toch vermeldt het Nieuwe Testament: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Daardoor verkeerde ik in verbijstering en dacht ik: het Oude Testament zegt dat we voor altijd moeten vasthouden aan de naam van Jehova, dus waarom staat er dan in het Nieuwe Testament dat we alleen gered kunnen worden door de naam van de Heer Jezus? Ik voelde me heel verward en wist niet of ik moest bidden tot de naam Jehova of tot de naam van de Heer Jezus, toen ik mijn gebeden deed. Na deze periode van verwarring besloot ik dat ik eerst zou bidden tot de naam Jehova, dat ik vervolgens de Heer Jezus zou danken voor de genade die Hij mij verleende, en dat ik ten slotte de Heilige Geest zou vragen mij te leiden. Ik dacht: als ik al deze namen gebruik in mijn gebeden, dan zal op zijn minst één daarvan juist zijn. Maar nadat ik dit een tijdje had gedaan, voelde ik me nog steeds verward. Ik dacht: er is maar één God; waarom is Gods naam dan het ene moment Jehova en het volgende moment Jezus? Welke is de ware naam van God?

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

– Openbaring 3:12

lees verder

De namen van God bevatten mysterie binnen zich

Relevante woorden van God:

“Zou de naam van Jezus – “God met ons” – de gezindheid van God in zijn geheel kunnen weergeven? Kan het God volledig uitdrukken? Als de mens zegt dat God alleen Jezus kan worden genoemd, en geen andere naam mag hebben omdat God Zijn gezindheid niet kan veranderen, dan is dat zeker godslastering! Geloof jij dat alleen de naam Jezus, God met ons, God in zijn geheel kan vertegenwoordigen? God kan vele namen hebben, maar onder al die namen kan er niet één alles van God omvatten, niet één God volledig vertegenwoordigen. God heeft dus veel namen, maar al die namen kunnen Gods gezindheid niet volledig uitdrukken, want de veelzijdigheid van Gods gezindheid gaat het menselijke vermogen om Hem te kennen simpelweg te boven. De mens kan God met geen mogelijkheid volledig in menselijke woorden vatten. De mensheid beschikt slechts over een beperkte woordenschat om alle kennis over Gods gezindheid te omvatten: groot, eerbiedwaardig, wonderbaarlijk, ondoorgrondelijk, oppermachtig, heilig, rechtvaardig, wijs enzovoort. Teveel woorden! Deze beperkte woordenschat kan de beperkte menselijke getuigenis van Gods gezindheid niet uitdrukken. In de loop van de tijd voegden vele anderen woorden toe die de vurigheid in hun hart naar hun mening beter uitdrukten: God is te groot! God is te heilig! God is te lieflijk! Tegenwoordig hebben dergelijke menselijke uitspraken hun hoogtepunt wel bereikt, maar toch kan de mens zich nog steeds niet duidelijk uitdrukken. En dus heeft de mens veel namen, maar toch heeft Hij niet één enkele naam, en dit komt omdat Gods wezen te overvloedig is en de taal van de mens te verarmd. God kan nooit volledig worden weergegeven door één bepaald woord of één bepaalde naam, denk je dan soms dat Zijn naam kan worden vastgezet? God is zo groot en zo heilig, maar Hij mag van jou Zijn naam niet veranderen in elk nieuw tijdperk? Daarom gebruikt God, in elk tijdperk waarin Hij persoonlijk Zijn eigen werk doet, een naam die passend is bij het tijdperk om het werk te omschrijven dat Hij van plan is uit te voeren. Hij gebruikt deze specifieke naam, die tijdelijk van belang is, om Zijn gezindheid in die tijd weer te geven. Hier gebruikt God de taal van de mensheid om Zijn eigen gezindheid tot uitdrukking te brengen. Toch vinden veel mensen die spirituele ervaringen hebben gehad en God persoonlijk hebben gezien, alsnog dat deze ene specifieke naam God niet in zijn geheel kan weergeven God ruling over everything − helaas, daar is niets aan te doen − dus spreekt de mens God met geen enkele naam meer aan, maar noemt Hem simpelweg ‘God’. Het lijkt of het hart van de mens vol liefde is en toch ook geplaagd door tegenstrijdigheden, want de mens weet niet hoe hij God moet uitleggen. Wat God is, is te overvloedig, er is eenvoudigweg geen manier om het te beschrijven. Er is geen enkele naam die Gods gezindheid kan samenvatten, en er is geen enkele naam die kan uitdrukken wat God allemaal heeft en is. Als iemand mij vraagt: “Welke naam gebruik jij precies?”, zal ik antwoorden: “God is God!” Is dat niet de beste naam voor God? Is het niet de beste samenvatting van Gods gezindheid? Waarom steken jullie dan zoveel moeite in de zoektocht naar Gods naam? Waarom zou je je hersens pijnigen, jezelf eten en slapen ontzeggen, alleen maar om een naam? De dag zal aanbreken dat God geen Jehova, Jezus of Messias heet – Hij zal simpelweg de Schepper zijn. Dan komt er een eind aan alle namen die Hij op aarde heeft aangenomen omdat zijn werk op aarde zal zijn voltooid, waarna Zijn namen niet langer zullen bestaan. Wat heeft Hij nog aan een uiterst passende, maar onvolledige naam wanneer alles onder de heerschappij van de Schepper valt? Ben je nu nog steeds op zoek naar Gods naam? Durf je nog steeds te zeggen dat God uitsluitend Jehova heet? Durf je nog steeds te zeggen dat God alleen Jezus kan worden genoemd? Kun jij de zonde van godslastering tegen God dragen? Je moet weten dat God oorspronkelijk geen naam had. Hij nam alleen maar één, twee of vele namen aan omdat Hij werk te doen had en de mensheid moest beheren. Bij welke naam Hij ook wordt genoemd – koos Hij die niet uit vrije wil? Zou Hij jou – één van zijn schepselen – nodig hebben om hierover te beslissen? De naam die God krijgt, komt overeen met wat begrijpelijk is voor de mens, in mensentaal, maar deze naam is niet iets wat de mens kan bevatten. Je kunt alleen maar zeggen dat er een God is in de hemel, dat Hij God heet, dat Hij God Zelf is met grote macht, Die te wijs, te verheven, te wonderlijk, te mysterieus en te almachtig is, en meer kun je dan niet zeggen. Dit kleine beetje is alles wat je kunt weten. Volstaat dan soms de naam van Jezus om God Zelf te vertegenwoordigen? Wanneer de laatste dagen aanbreken moet Gods naam veranderen, ook al is het nog steeds God die Zijn werk doet, want het is een ander tijdperk.”

lees verder

De naam van de Heer Jezus zal veranderen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen

Volgens de wekker op mijn nachttafeltje was het 23:05 uur. Het was mijn gewoonte om elke avond voor het slapengaan een vers van de Schrift te lezen. Normaal gesproken zou ik al een vers gelezen hebben en zou ik al slapen, maar deze nacht was ik verbijsterd over een vers in de Schriften.

lees verder