Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

In feite negeren we een belangrijk punt bij het verwelkomen van de terugkeer van de Heer, dat wil zeggen dat er ook nog de profetieën in de Bijbel zijn waarin de Heer in het geheim neerdaalt. Zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25).

Lees verder Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden

God zal ons in alle waarheid leiden

De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13).

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden

Het luisteren naar Gods stem is de enige manier om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). (Lees meer: Bijbelteksten)

Lees verder Het luisteren naar Gods stem is de enige manier om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

Welke benadering moet je kiezen wanneer de Heer terugkomt? Luister maar naar Gods waarschuwende woorden voor de mensheid?

De Heer Jezus zei: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:7).

Lees verder Welke benadering moet je kiezen wanneer de Heer terugkomt? Luister maar naar Gods waarschuwende woorden voor de mensheid?

‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Christelijke film ‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Lees verder ‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

de farizeeërs tegen Jezus

God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen en zich ondertussen op alle mogelijke manieren tegen het wezen van de Messias te verzetten. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën? Ik vraag jullie nogmaals: is het niet heel makkelijk voor jullie om de fouten van de vroegste farizeeërs te begaan, omdat jullie niet het geringste begrip van Jezus hebben? Kun je de weg van de waarheid onderscheiden? Kun je echt garanderen dat je je niet zult verzetten tegen Christus? Kun je het werk van de Heilige Geest volgen? Als je niet weet of je je zult verzetten tegen Christus, dan zeg ik dat je al op de rand van de dood leeft. Zij die de Messias niet kenden waren allemaal in staat om zich tegen Jezus te verzetten, of om Jezus te verwerpen, of kwaad te spreken over Hem. Mensen die Jezus niet begrijpen, kunnen Hem allemaal ontkennen en beschimpen. Ze zijn bovendien in staat de terugkeer van Jezus als het bedrog van Satan te zien en meer mensen zullen de in het vlees teruggekeerde Jezus veroordelen. Maakt dit alles jullie niet bang? Jullie krijgen met blasfemie tegen de Heilige Geest te maken, de verwoesting van de woorden van de Heilige Geest aan de kerken, en de afwijzing van alles dat Jezus tot uitdrukking heeft gebracht. Als jullie zo verward zijn, wat kunnen jullie van Jezus krijgen? Hoe kunnen jullie het werk van Jezus begrijpen wanneer Hij naar het vlees terugkeert op een witte wolk, als jullie koppig blijven weigeren je je fouten te realiseren? Dit is wat ik jullie vertel: mensen die de waarheid niet aanvaarden, maar blind de komst van Jezus op een witte wolk afwachten, zullen zeker blasfemie plegen jegens de Heilige Geest, en zij behoren tot de categorie die vernietigd zal worden. Jullie willen slechts de genade van Jezus ontvangen en genieten van het zalige hemelrijk, maar jullie hebben de woorden die Jezus heeft gesproken nooit gehoorzaamd en jullie hebben de waarheid die Jezus heeft geuit toen Hij terugkeerde naar het vlees nooit ontvangen. Wat hebben jullie te bieden in ruil voor het feit dat Jezus op een witte wolk terugkomt? Is het de eerlijkheid waarmee jullie regelmatig zonden begaan en ze vervolgens opbiechten, steeds weer? Wat kunnen jullie als offer aanbieden aan Jezus die op een witte wolk terugkeert? Zijn het de jaren van werk waarmee jullie jezelf prijzen? Wat hebben jullie te bieden zodat de teruggekeerde Jezus jullie kan vertrouwen? Is het die arrogante natuur van jullie, die aan geen enkele waarheid gehoorzaamt?

Lees verder Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Na de rampen zal de Heer op de wolken neerdalen, om de goeden te belonen en het kwade te straffen. ommigen horen nu over het nieuws dat de Heer al voor de rampen in het geheim is neergedaald, maar zij zijn niet bereid om deze getuigenis te onderzoeken en geloven dat zolang zij gewoon wachten op de Heer, totdat Hij rechtstreeks op de wolken neerdaalt, zij dan rechtstreeks het hemelse koninkrijk binnen kunnen gaan. Zijn dat werkelijk de feiten? In Openbaring staat het volgende voorspeld: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven” (Openbaring 1:7). Waarom zullen alle stammen over Hem weeklagen, als de Heer Jezus openlijk op de wolken is neergedaald? Het lukt veel mensen helaas niet om door Zijn werk van woorden de teruggekeerde Heer te herkennen. Daardoor behandelen zij de Heer als een gewoon mens en zijn zij daardoor zelfs in staat om Hem te veroordelen, te weerstaan en uiteindelijk verwerpen zij Hem. Wanneer zij Christus dan met hun eigen ogen op de wolken zien verschijnen, zullen zij op dat moment weten, dat zij de geheime terugkomst van de Heer Jezus hebben veroordeeld en zich tegen God hebben verzet. Zij zullen op dat moment diep berouw voelen, maar dan zal het te laat zijn. Dan is namelijk de tijd aangebroken, dat God het goede zal belonen en het kwade zal straffen.

Lees verder Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Gospel Choir ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ God is wedergekeerd! Halleluja! (Trailer)

God komt al terug! Veel mensen waren erg blij en juichten en sprongen op toen ze dit nieuws hoorden. De gemoedstoestand van iedereen is zowel blij als gecompliceerd. Toen de oude voorganger dit nieuws hoorde, barstte hij in tranen uit: “Ik heb mijn hele leven in de Heer geloofd, elke dag verlangend naar de terugkeer van de Heer, nu in mijn leven kan ik het nieuws horen dat God terugkomt en ik de Heer kan ontvangen is genade die God mij schenkt. “Sommige mensen zijn gelukkig: God komt terug! Echt waar? Godzijdank! Hij verlaat ons nooit. Hij komt eindelijk terug om ons te ontvangen. Sommige mensen twijfelen: God komt terug! Is dat echt waar? Vrienden, hoe is jullie humeur wanneer je dit nieuws hoort?

lees verder