Nederlands christelijk lied ‘Gods oordeel is liefde’

Couplet 1
Welke getuigenis geeft de mens op het eind?
Ze getuigen dat God rechtvaardig is,
Hij is toorn, tuchtiging en oordeel.
De mens geeft getuigenis voor Gods rechtvaardigheid.
God gebruikt oordeel om de mens te vervolmaken.
Hij heeft de mensen liefgehad en gered.
Maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde?
Oordeel, majesteit, vloeken en toorn.
Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,
en de essentie van vlees kan kennen.
Hij tuchtigt jou om je te ontwaken
en je onwaardigheid te kennen.
Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,
de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,
al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.
Dit is de liefde van God gevonden in jou.

Lees verder Nederlands christelijk lied ‘Gods oordeel is liefde’

Christelijke film met nederlandse ondertiteling ‘Ontwaken uit de Droom’

Door de eeuwen heen hebben gelovigen in de Heer gedroomd dat de Heer Jezus ons zou opnemen in het hemelse koninkrijk bij Zijn terugkomst. Dus hoe kunnen we door de Heer worden geprezen en in hemelse koninkrijk worden opgenomen? Sommige mensen geloven dat we gerechtvaardigd zijn door geloof en door de verlossing van de Heer zijn we gered, op die manier kunnen we het hemelse koninkrijk betreden; anderen geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan zolang we hard werken; er zijn nog anderen die denken dat zolang we regelmatig bijeenkomsten bijwonen, vaak de Bijbel lezen en bidden, op die manier kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan … Zijn deze ideeën in overeenstemming met Gods wil? De Heer is heilig en het valt niet te ontkennen dat we nog steeds onbewust kunnen zondigen en gebonden zijn door zonde. Zou God toestaan dat onreine mensen het koninkrijk van de hemel binnengaan? Hoe kunnen we dan worden gereinigd en in het koninkrijk van de hemel worden gebracht?
Ik deel de film ‘Ontwaken uit de Droom’ met u, laten we samen met de hoofdpersoon een pad vinden om te worden gezuiverd en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

lees verder

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip7 – Gods oordeel in de laatste dagen maakt de overwinnaars

In de Bijbel staat: “Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil” (MATTHEÜS 5:10-11). Inderdaad! De ware weg wordt altijd vervolgd. Wij denken terug aan tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus incarneerde en Zijn werk uitvoerde. De volgelingen van de Heer Jezus die het evangelie van de Heer predikten, werden niet alleen door de Romeinse regering vervolgd, maar werden ook weerstaan en veroordeeld door de religieuze wereld. Toch bleven zij zelfs door hun arrestaties en vervolging heen het evangelie van de Heer over de hele wereld verspreidden. Vandaag de dag komt de Heer Jezus volgens Zijn profetie en voert Hij Zijn oordeelswerk uit, de mensheid te tuchtigen en te zuiveren. De mensen uit elke denominatie en religie zullen komen en zij die echt in de Heer geloven, zullen het werk van Almachtige God bevestigen als de teruggekeerde Heer Jezus, wanneer zij dit hebben onderzocht. Zij geven alles op om Gods liefde terug te betalen en om zodoende Gods evangelie te verspreiden. In het land waar de CCP aan de macht is, hebben christenen echter geen echte vrijheid in het geloof. Zij volgden God en predikten het evangelie, maar werden door de CCP opgejaagd en vervolgd. Hoe zullen in een dergelijke omgeving de mensen die God volgen, Zijn oordeel en tuchtiging ervaren? Hoe wisten zij op God te vertrouwen om Gods evangelie van de laatste dagen te verspreiden? Bekijk de volgende film om het antwoord te vinden: ‘Overwinningslied’ Clip – Gods oordeel in de laatste dagen maakt mensen tot overwinnaars.

lees verder

Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Net als honderden miljoenen andere volgelingen van de Heer Jezus Christus, houden we ons aan de wetten en geboden van de Bijbel, genieten we van de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus en komen we samen, bidden, prijzen en dienen we in de naam van de Heer Jezus Christus – en dit alles doen we in de zorg en bescherming van de Heer. We zijn vaak zwak en vaak sterk. Wij geloven dat al onze handelingen in overeenstemming zijn met wat de Heer leert. Het spreekt dus vanzelf dat we ook geloven dat we het pad van gehoorzaamheid aan de wil van de Vader in de hemel bewandelen. We verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, naar het glorievolle arriveren van de Heer Jezus, naar het einde van ons leven op aarde, naar de verschijning van het koninkrijk en naar alles zoals het was voorspeld in het boek Openbaring: De Heer arriveert en brengt rampspoed en beloont het goede en straft het kwade en neemt allen die Hem volgen en Zijn terugkeer verwelkomen op in de lucht om Hem tegemoet te komen. Elke keer dat we hieraan denken, kunnen we niet anders dan overmand worden door emotie. We zijn dankbaar dat we in de laatste dagen zijn geboren en het geluk hebben om getuige te zijn van de komst van de Heer. Al hebben we vervolging geleden, het is in ruil voor “een eeuwig luister, die alles omvat en alles overtreft”; wat een zegening is dat! Al dit verlangen en de genade die de Heer ons schenkt, maken ons vaak nuchter tot het gebed en brengen ons vaker samen. Misschien volgend jaar, misschien morgen, of misschien nog eerder wanneer de mens het niet verwacht, zal de Heer plotseling aankomen en zal Hij verschijnen onder een groep mensen die aandachtig op Hem hebben gewacht. We strijden allemaal met elkaar, niemand wil achterblijven, om de eerste groep te zijn die de verschijning van de Heer aanschouwt, om een van degenen te worden die zullen worden opgenomen. We hebben alles gegeven, ongeacht de kosten, voor de komst van deze dag. Sommigen hebben hun baan opgegeven, sommigen hebben hun families verlaten, sommigen hebben afstand gedaan van het huwelijk en sommigen hebben zelfs al hun spaargeld gedoneerd. Wat een onzelfzuchtige toewijding! Een dergelijke oprechtheid en loyaliteit gaat zelfs de heiligen van vervlogen tijden te boven! Aangezien de Heer zegent wie Hij wil, en genade heeft aan wie Hij wil, zijn onze toewijding en uitgaven, geloven wij, reeds door Zijn ogen aanschouwd. Zo hebben onze oprechte gebeden ook al Zijn oren bereikt, en we vertrouwen erop dat de Heer ons zal belonen voor onze toewijding. Bovendien was God welwillend tegenover ons voordat Hij de wereld schiep, en kan niemand Gods zegeningen en beloften aan ons afnemen. We maken allemaal toekomstplannen, en nemen het als vanzelfsprekend aan dat onze toewijding en uitgaven onderhandelingsfiches of aandelen zijn voor onze opname in de lucht om de Heer te ontmoeten. Bovendien plaatsen we onszelf zonder aarzelen op de toekomstige troon, met de leiding over alle naties en alle volkeren, om als koningen te regeren. Dit alles nemen we als gegeven, als iets dat we kunnen verwachten.

lees verder

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ (Dutch subtitles)

In de laatste tijd zijn er wereldwijd veel rampen gebeurd. Hierdoor zijn veel mensen in paniek geraakt en voelen zich hulpeloos. Sommigen zullen zich het volgende afvragen: waarom gebeuren er zoveel rampen? Wat is Gods wil hierin? Vandaag wil ik lied met iedereen delen: ‘God daalt af met oordeel’ Door dit lied kunnen wij Gods wil begrijpen.

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ (Dutch subtitles)

Terwijl God afdaalt naar de natie van de grote rode draak,
draait God zich naar het universum
en het begint te schudden.
Is er nog één plaats die vrij is van Zijn oordeel?
Of niet leeft in de plaag die Hij ontketent?
Overal waar Hij gaat strooit Hij zaden van onheil,
Dit is een van de manieren waarop ik werk, en zonder twijfel is dit een reddingsactie voor de mens,
en wat ik hem aanreik is nog steeds een soort liefde.
God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.
Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt.
God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.
Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt,
maar nu is Hij zo echt.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

Noot van de redactie: wanneer het oordeel van de grote witte troon voorspeld in het boek Openbaring komt, verbeelden veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal komen en op een grote witte troon zal zitten, en dan bepalen of mensen naar de hemel gaan of naar de hel op basis van wat ze hebben gedaan. Maar is dit hoe de profetie in werkelijkheid zal worden vervuld? Witri verkreeg een nieuw begrip van het oordeel over de grote witte troon door een periode van onderzoek.

lees verder

Hoe zuivert en redt Gods oordeelswerk de mensheid gedurende de laatste dagen

Bijbelverzen ter referentie:

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:47–48).

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12–13).

lees verder