Een speciale fototentoonstelling neemt je mee om de verschijning en het werk van God in de laatste dagen te leren kennen.

Tweeduizend jaar geleden, beloofde de Heer Jezus het volgende: “Ziet, Ik kom haastelijk” (OPENBARING 22:7). In de laatste dagen verlangen veel mensen naar de terugkomst van de Heer Jezus op de wolken, terwijl de Heer al in het geheim is teruggekeerd onder de mensen. Hij is de geïncarneerde Almachtige God. Hij heeft het werk van het oordeel en de tuchtiging uitgedrukt. Onder de bewatering en de voorziening van Gods woorden hebben Gods uitverkorenen het werk van oordeel, tuchtiging, beproeving en loutering ervaren en hebben ze de ware kennis over de essentie van de verdorvenheid van de mensheid en de rechtvaardige gezindheid van God verkregen. Ze hebben zich echt bekeerd en zijn veranderd. Vanaf dat moment leven de mensen niet langer in een staat van overdag zondigen en ’s avonds weer belijden. Om meer mensen over de verschijning en het werk van de Heer te laten weten, heeft de Kerk van Almachtige God via de fototentoonstelling over de verschijning van Almachtige God, de oorsprong van de Kerk van Almachtige God en de getuigenis van christenen over zes stappen beproevingen verteld. Er is rijke inhoud in de fototentoonstelling. Blijf kijken!

Lees verder Een speciale fototentoonstelling neemt je mee om de verschijning en het werk van God in de laatste dagen te leren kennen.

Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 1

Het zaad planten van de droom van het koninkrijk van de hemel

Ik ben geboren in een katholiek gezin en vanaf mijn jeugd leerde mijn grootmoeder me bidden en katholieke rituelen te volgen. Toen ik 15 was, begon ik de leerstellingen van het katholicisme op me te nemen, zoals goede daden te doen en anderen lief te hebben, en nam ik deel aan allerlei rituelen in de kerk. De priester zei vaak dat alleen als we met deze leerstellingen uitgerust zijn we ware gelovigen in God zouden kunnen zijn, en wanneer Hij dan zou komen, we opgenomen zouden worden in het koninkrijk van de hemel. Dus zei ik vaak tegen mezelf dat ik absoluut het kerkgebruik moest observeren en actief moest deelnemen aan kerkelijke activiteiten, zodat ik iemand kon worden die door God geliefd was, Zijn zegeningen kon ontvangen en opgenomen zou worden in het koninkrijk van de hemel.

Kan ik het koninkrijk van de hemel binnengaan als ik niet in staat ben om aan de zonden te ontsnappen?

Toen ik op de universiteit zat, merkte ik dat mijn kerkvrienden altijd erg vroom leken als ze naar de mis gingen, maar in hun normale leven deden ze vaak dingen die beledigend naar God waren, zoals roken, drinken en wilde feesten. Ik voelde me zowel geschokt als geïrriteerd door dit, denkend: “De Heer Jezus leerde ons dat we onze God met heel ons hart, verstand en lichaam moeten liefhebben, en dat we weg moeten blijven van de geneugten, beproevingen en verleidingen van de wereld. Mijn kerkvrienden leken op het eerste gezicht in God te geloven, maar in werkelijkheid besteden ze helemaal geen aandacht aan het werken voor Hem. Ze hunkeren zelfs naar wereldse dingen en zoeken wereldlijke genoegens – is dat niet in strijd met de leringen van de Heer? Ik kan niet zoals zij zijn. Ik moet me concentreren op mezelf besteden en werken voor God.” Om die reden had ik het gevoel dat ik meer van God hield dan mijn kerkvrienden.

Ik ontdekte echter dat mijn eigen geestelijke toestand niet aan de eisen van de Heer kon voldoen. Hoewel ik in de kerk actief deelnam aan alle activiteiten en enthousiast werkte, kon ik in mijn normale leven de geboden van God niet onderhouden. Toen ik bijvoorbeeld zag dat een kerkvriend die plezier het vlees nastreefde, gelukkig en vrij leek terwijl ik allerlei moeilijkheden en tegenslagen ondervond, kon ik het niet helpen de Heer de schuld te geven. Als ik een fout maakte en werd uitgescholden door mijn familie, maakte ik meestal zelf excuses en begon ik te kibbelen en werd ik boos omdat ik werd berispt. Soms verweet mijn moeder mij: “God heeft ons geleerd nederig en vergevingsgezind te zijn, maar je houdt je niet aan Zijn woorden!” Haar woorden waren als een klap in het gezicht; Ik realiseerde me dat ik Gods woorden niet echt hooghield en ik voelde veel zelfverwijt, dat ik alleen in naam geloofde. Ik kon het niet helpen beginnen na te denken: “Waarom kan ik de zonde niet overwinnen? Ook al belijd ik altijd na het zondigen aan de priester en doe veel goede daden om het goed te maken, pleeg ik na de feiten dezelfde zonde. Als ik op deze manier geloof heb, kan ik dan echt de zegeningen van de Heer ontvangen?” Maar dan zou ik denken aan hoe de priester ons heeft geleerd: “Als we na het zondigen aan de priester belijden, zullen onze zonden worden vergeven. Zolang we onszelf besteden en voor God werken en veel goede daden doen, kunnen we opnieuw Zijn barmhartigheid en zegeningen verwerven. Zoals het in de Bijbel staat, ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ […]’” (2 Timoteüs 4:7-8). Ik zou me dan enigszins getroost voelen – zolang ik vaak ging biechten en bleef werken en mezelf voor God besteedde, had ik nog steeds hoop om het koninkrijk binnen te komen. Dus bleef ik druk bezig met het doen van goede daden, hard werken en offers brengen.

Lees de bijbel en bid

Een Facebook-bericht gaf mij stof tot nadenken

Lees verder Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 1

Over het eeuwige leven

Veel mensen hopen het eeuwige leven te verkrijgen, maar voelen zich verward: waar komt het eeuwige leven vandaan? De volgende boodschap helpt je de weg naar het eeuwige leven te vinden.

Eeuwig leven in de Bijbel

En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven” (1 JOHANNES 2:25).

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens” (JOHANNES 6:47-48)

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken”(JOHANNES 10:28).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (JOHANNES 3:16).

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt” (JOHANNES17:3).

Betekent geloven in de Heer Jezus de weg naar het eeuwige leven bereiken?

Lees verder Over het eeuwige leven