Als de Heer Jezus terugkomt, zal Hij nog de Heer Jezus worden genoemd?

Lees bijbelverzen

Bijbelstudie met vragen

Veel mensen zullen zeggen: natuurlijk, als de Heer Jezus terugkomt, zal Hij zeker de Heer Jezus worden genoemd. Want in de Bijbel staat: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid” (HEBREEËN 13:8). “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (HANDELINGEN 4:12).

Is het feit echt zo? Degenen die bekend zijn met de Bijbel weten allemaal dat in Oude Testament Jehova zei:

De naam Jehova was Jezus veranderd. Als de Heer Jezus terugkomt, zal Hij nog dan de Heer Jezus worden genoemd?

God zegt: “Sommigen zeggen dat de naam van God niet verandert, waarom veranderde de naam van Jehova dan in Jezus? De komst van de Messias was voorspeld, waarom kwam er dan een mens die Jezus heette? Waarom veranderde de naam van God? Was een dergelijk werk niet al lang geleden uitgevoerd? Kan God nu geen nieuw werk meer doen? Het werk van gisteren kan gewijzigd worden, en het werk van Jezus kan dat van Jehova opvolgen. Kan het werk van Jezus dan niet door ander werk worden opgevolgd? Als de naam Jehova in Jezus veranderd kan worden, kan dan de naam van Jezus niet ook worden gewijzigd? Niets hiervan is vreemd, de mensen zijn enkel maar te eenvoudig van geest. God zal altijd God zijn. Ongeacht de verandering in Zijn werk en Zijn naam, Zijn gezindheid en wijsheid blijven voor altijd hetzelfde. Als je denkt dat God alleen Jezus genoemd kan worden, weet je te weinig.

Lees verder Als de Heer Jezus terugkomt, zal Hij nog de Heer Jezus worden genoemd?

De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

(1) De betekenis van het feit dat God de naam Jehova aanneemt in het Tijdperk van de Wet

Bijbelverzen ter referentie:

“En God zei bovendien tegen Mozes: ‘Zo zul je tegen de kinderen van Israël zeggen: ‘Jehova, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gestuurd. Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties’
(Ex. 3:15).


Relevante woorden van God:

‘Jehova’ is de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en de mens de weg kan wijzen. Het betekent de God die grote macht bezit en vol wijsheid is. … Dat wil zeggen, alleen Jehova is de God van het uitverkoren volk van Israël, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, de God van Mozes en de God van het hele volk van Israël. En zodoende aanbidden alle Israëlieten, behalve de stam van Juda, in de huidige tijd Jehova. Zij brengen Hem offers op het altaar en dienen Hem in de tempel in priestergewaden. Waar zij op hopen is de nieuwe verschijning van Jehova. … De naam Jehova is een speciale naam met betrekking tot het volk van Israël dat leefde onder de wet. In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is eretitel voor de God die wordt aanbeden door het volk van Israël.

Lees verder De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld (Dutch subtitles)

Wat Gods namen betreft; zeggen sommige broeders en zusters dat God Jezus werd genoemd. Dat Zijn Naam ook nooit zal veranderen. In de Bijbel staat namelijk het volgende: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid” (HEBREEËN 13:8). Is deze verklaring waar? In het Oude Testament staat: “Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht” (EXODUS 3:15). In deze twee Bijbelteksten staat dat de naam Jehova en de naam Jezus allemaal voor altijd zullen gelden. Hoe moet dit dan worden uitgelegd? In Openbaringen staat geprofeteerd dat God in de laatste dagen terug zal komen en een nieuwe naam zal hebben. De nieuwe naam is dus niet de naam Jezus. Het is duidelijk dat er een mysterie achter Gods Naam verscholen ligt. Dat is niet zo gemakkelijk als wij misschien weleens hebben gedacht. Waarom is Gods naam dan veranderd? Wat zijn de betekenissen van Gods naam in ieder tijdperk? Kijk naar de live-uitzending van vanavond en ontdek het mysterie van Gods naam.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Openbaring 3:12

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

– Openbaring 3:12

lees verder

Door de betekenis van Gods naam te begrijpen, verwelkomde ik de terugkeer van de Heer

Waarom werd God eerst “Jahova” genoemd en vervolgens “Jezus”?

Toen ik klein was, ging ik met mijn grootmoeder naar bijeenkomsten in de kerk. Ook kwamen onze buren dan bij ons thuis om mij verhalen uit de Bijbel te vertellen. Ze zeiden me dat Gods naam Jehova was en dat ik de naam Jehova altijd kon aanroepen als ik een probleem had. In mijn kinderlijke onwetendheid kwam ik dus te weten dat Gods naam Jehova was. Mijn kleuterschool was een christelijke school, en de leerkracht zei daar dat Gods naam Jezus was; ook zei ze dat we altijd konden bidden tot de naam Jezus, wanneer we een of ander probleem hadden. Op dat ogenblik dacht ik bij mijzelf: is Gods naam niet Jehova? Hoe komt het dan dat Hij nu Jezus wordt genoemd? Wat is het verband tussen Jehova en Jezus? Toen ik opgroeide, las ik in het Oude Testament: “Jehova … is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties” (Exodus 3:15). Toch vermeldt het Nieuwe Testament: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Daardoor verkeerde ik in verbijstering en dacht ik: het Oude Testament zegt dat we voor altijd moeten vasthouden aan de naam van Jehova, dus waarom staat er dan in het Nieuwe Testament dat we alleen gered kunnen worden door de naam van de Heer Jezus? Ik voelde me heel verward en wist niet of ik moest bidden tot de naam Jehova of tot de naam van de Heer Jezus, toen ik mijn gebeden deed. Na deze periode van verwarring besloot ik dat ik eerst zou bidden tot de naam Jehova, dat ik vervolgens de Heer Jezus zou danken voor de genade die Hij mij verleende, en dat ik ten slotte de Heilige Geest zou vragen mij te leiden. Ik dacht: als ik al deze namen gebruik in mijn gebeden, dan zal op zijn minst één daarvan juist zijn. Maar nadat ik dit een tijdje had gedaan, voelde ik me nog steeds verward. Ik dacht: er is maar één God; waarom is Gods naam dan het ene moment Jehova en het volgende moment Jezus? Welke is de ware naam van God?

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

– Openbaring 3:12

Gedachten over het vers van vandaag …

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

– Openbaring 3:12

lees verder

De namen van God bevatten mysterie binnen zich

Relevante woorden van God:

“Zou de naam van Jezus – “God met ons” – de gezindheid van God in zijn geheel kunnen weergeven? Kan het God volledig uitdrukken? Als de mens zegt dat God alleen Jezus kan worden genoemd, en geen andere naam mag hebben omdat God Zijn gezindheid niet kan veranderen, dan is dat zeker godslastering! Geloof jij dat alleen de naam Jezus, God met ons, God in zijn geheel kan vertegenwoordigen? God kan vele namen hebben, maar onder al die namen kan er niet één alles van God omvatten, niet één God volledig vertegenwoordigen. God heeft dus veel namen, maar al die namen kunnen Gods gezindheid niet volledig uitdrukken, want de veelzijdigheid van Gods gezindheid gaat het menselijke vermogen om Hem te kennen simpelweg te boven. De mens kan God met geen mogelijkheid volledig in menselijke woorden vatten. De mensheid beschikt slechts over een beperkte woordenschat om alle kennis over Gods gezindheid te omvatten: groot, eerbiedwaardig, wonderbaarlijk, ondoorgrondelijk, oppermachtig, heilig, rechtvaardig, wijs enzovoort. Teveel woorden! Deze beperkte woordenschat kan de beperkte menselijke getuigenis van Gods gezindheid niet uitdrukken. In de loop van de tijd voegden vele anderen woorden toe die de vurigheid in hun hart naar hun mening beter uitdrukten: God is te groot! God is te heilig! God is te lieflijk! Tegenwoordig hebben dergelijke menselijke uitspraken hun hoogtepunt wel bereikt, maar toch kan de mens zich nog steeds niet duidelijk uitdrukken. En dus heeft de mens veel namen, maar toch heeft Hij niet één enkele naam, en dit komt omdat Gods wezen te overvloedig is en de taal van de mens te verarmd. God kan nooit volledig worden weergegeven door één bepaald woord of één bepaalde naam, denk je dan soms dat Zijn naam kan worden vastgezet? God is zo groot en zo heilig, maar Hij mag van jou Zijn naam niet veranderen in elk nieuw tijdperk? Daarom gebruikt God, in elk tijdperk waarin Hij persoonlijk Zijn eigen werk doet, een naam die passend is bij het tijdperk om het werk te omschrijven dat Hij van plan is uit te voeren. Hij gebruikt deze specifieke naam, die tijdelijk van belang is, om Zijn gezindheid in die tijd weer te geven. Hier gebruikt God de taal van de mensheid om Zijn eigen gezindheid tot uitdrukking te brengen. Toch vinden veel mensen die spirituele ervaringen hebben gehad en God persoonlijk hebben gezien, alsnog dat deze ene specifieke naam God niet in zijn geheel kan weergeven God ruling over everything − helaas, daar is niets aan te doen − dus spreekt de mens God met geen enkele naam meer aan, maar noemt Hem simpelweg ‘God’. Het lijkt of het hart van de mens vol liefde is en toch ook geplaagd door tegenstrijdigheden, want de mens weet niet hoe hij God moet uitleggen. Wat God is, is te overvloedig, er is eenvoudigweg geen manier om het te beschrijven. Er is geen enkele naam die Gods gezindheid kan samenvatten, en er is geen enkele naam die kan uitdrukken wat God allemaal heeft en is. Als iemand mij vraagt: “Welke naam gebruik jij precies?”, zal ik antwoorden: “God is God!” Is dat niet de beste naam voor God? Is het niet de beste samenvatting van Gods gezindheid? Waarom steken jullie dan zoveel moeite in de zoektocht naar Gods naam? Waarom zou je je hersens pijnigen, jezelf eten en slapen ontzeggen, alleen maar om een naam? De dag zal aanbreken dat God geen Jehova, Jezus of Messias heet – Hij zal simpelweg de Schepper zijn. Dan komt er een eind aan alle namen die Hij op aarde heeft aangenomen omdat zijn werk op aarde zal zijn voltooid, waarna Zijn namen niet langer zullen bestaan. Wat heeft Hij nog aan een uiterst passende, maar onvolledige naam wanneer alles onder de heerschappij van de Schepper valt? Ben je nu nog steeds op zoek naar Gods naam? Durf je nog steeds te zeggen dat God uitsluitend Jehova heet? Durf je nog steeds te zeggen dat God alleen Jezus kan worden genoemd? Kun jij de zonde van godslastering tegen God dragen? Je moet weten dat God oorspronkelijk geen naam had. Hij nam alleen maar één, twee of vele namen aan omdat Hij werk te doen had en de mensheid moest beheren. Bij welke naam Hij ook wordt genoemd – koos Hij die niet uit vrije wil? Zou Hij jou – één van zijn schepselen – nodig hebben om hierover te beslissen? De naam die God krijgt, komt overeen met wat begrijpelijk is voor de mens, in mensentaal, maar deze naam is niet iets wat de mens kan bevatten. Je kunt alleen maar zeggen dat er een God is in de hemel, dat Hij God heet, dat Hij God Zelf is met grote macht, Die te wijs, te verheven, te wonderlijk, te mysterieus en te almachtig is, en meer kun je dan niet zeggen. Dit kleine beetje is alles wat je kunt weten. Volstaat dan soms de naam van Jezus om God Zelf te vertegenwoordigen? Wanneer de laatste dagen aanbreken moet Gods naam veranderen, ook al is het nog steeds God die Zijn werk doet, want het is een ander tijdperk.”

lees verder

De naam van de Heer Jezus zal veranderen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen

Volgens de wekker op mijn nachttafeltje was het 23:05 uur. Het was mijn gewoonte om elke avond voor het slapengaan een vers van de Schrift te lezen. Normaal gesproken zou ik al een vers gelezen hebben en zou ik al slapen, maar deze nacht was ik verbijsterd over een vers in de Schriften.

lees verder

Zal de naam van God in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn?

Wanneer we denken aan de naam van de Heer Jezus, dan denken we vaak aan deze Bijbelverzen: “Jezus ​Christus​ blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13:8). “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12).  Door deze verzen geloven velen dat de naam van de Heer Jezus nooit zal veranderen, en dat als Zijn naam niet Jezus is wanneer Hij terugkomt in de laatste dagen, we dan moeten weigeren om in Hem te geloven of om Hem te volgen.

lees verder