Nieuwe ontdekking: Er is niet slechts één manier waarop de Heer terugkomt

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert.

In feite zijn er duidelijke profetieën in de Bijbel over de vraag of de Heer door middel van de incarnatie komt. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24: 27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17: 24-25). “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12: 40). Deze verzen vermelden “de Zoon des mensen” en “de komst van de Zoon des mensen”. We weten allemaal dat “de Zoon des mensen” verwijst naar Gods incarnatie. Net zoals de Heer Jezus in het vlees, die er vanbuiten uitzag als een gewoon, normaal mens, die ook at, dronk, sliep en liep. Maar het spirituele lichaam na de opstanding was anders. Hij kon door muren gaan, en opeens verschijnen en verdwijnen. Het was bovennatuurlijk. Hij kon dus niet de Mensenzoon worden genoemd. Daarnaast voorspelde de Heer Jezus ook: Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (Mattheüs 24: 36). Als de Heer  op een wolk in een spiritueel lichaam zou neerdalen, zou iedereen het weten en kunnen zien. Hoe kunnen de woorden “niemand bekend” dan worden verwezenlijkt? Als de Heer Jezus zou verschijnen in een spiritueel lichaam, hoe zou Hij het dan niet van Zichzelf kunnen weten? Alleen als God vlees wordt als de Mensenzoon in de laatste dagen en een gewoon, normaal mens wordt, zullen de woorden dat de Zoon het niet zal weten in vervulling gaan. Voor Hij Zijn bediening uitvoerde, wist Hij zelf niet dat Hij Christus was die gekomen was om de mensheid te verlossen. Pas toen de Heer Jezus Zijn bediening begon te vervullen, besefte Hij Zijn identiteit. Hieruit kunnen we zien dat wanneer de Heer terugkeert, Hij door middel van de incarnatie aan ons zal verschijnen. Als we ons alleen concentreren op het kijken naar de wolken in de hemel en wachten tot de Heer op de wolken komt, maar de verschijning en het werk van Gods incarnatie niet onderzoeken, zullen we de Heer niet kunnen verwelkomen.

God zegt: “Als jullie graag getuige willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan Hem binnen je eigen grenzen plaatsen en Hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God: dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

Lees verder Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer aan Jezus Zijn volgelingen dat Hij in de laatste dagen zeker zal terugkomen. Het is nu het einde van de laatste dagen, de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn al verschenen, de Heer is al teruggekeerd!

Lees verder Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Het is grootste hoop van elke persoon die oprecht in de Heer gelooft om de Heer te verwelkomen. Nu worden de rampen over de hele wereld groter en groter. De profetieën over terugkeer van de Heer zijn in wezen bijna vervuld. Veel gelovigen hebben het gevoel dat de Heer misschien is teruggekeerd. Op dit kritieke moment van het verwelkomen van de komst van de Heer, hoorden sommige mensen de dominee vaak zeggen: “Iedereen die de wederkomst van de Heer predikt, is vals.” Als ze iemand op internet horen die getuige is van de terugkeer van de Heer, doen ze niet hun best te zoeken en te onderzoeken, omdat ze denken dat ze op deze manier niet door de valse christussen misleid zullen worden. Als we niet leren onderscheiden en passief preventief zijn, is dit dan in overeenstemming met God wil? Als we onszelf blindelings beschermen tegen de valse christussen, Gods werk en verschijning niet actief zoeken en onderzoeken omdat er valse christussen en profeten zullen zijn volgens de Bijbelse profetie, sluiten we dan niet Christus van de laatste dagen buiten? Missen we dan niet de gelegenheid om de Heer te verwelkomen en door de Heer opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk? Dus of we onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en valse christussen, houdt verband met de vraag of we echt gered kunnen worden! Zolang we het principe van het onderscheiden tussen de ware Christus en de valse christussen beheersen, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we door valse christussen zullen worden misleid.

Lees verder Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Weet je het al? De Heer is al neergedaald op de witte wolk

Wat betreft de terugkeer van de Heer, denken veel mensen dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op een witte wolk vanuit de hemel zal neerdalen. Maar we hebben de Heer nog niet op de wolken zien neerdalen, dus de Heer kan nog niet zijn teruggekeerd. In feite, terwijl je wachtte op de Heer die op de wolken neerdaalt, is de Heer al op de witte wolken teruggekeerd, maar je weet gewoon niet wat de ware betekenis van de “witte wolk” is, wat betekent de “witte wolk” dan? De volgende Gods woorden zal ons het antwoord onthullen.

Lees verder Weet je het al? De Heer is al neergedaald op de witte wolk

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Veel mensen zien dat er in de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken …” (Openbaring 1:7). “En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30). Daarom geloven ze dat de Heer zeker op de wolken zal neerdalen wanneer Hij terugkeert. Maar de rampen vinden wereldwijd vaak plaats, de voortekenen van de terugkeer van de Heer zijn in de laatste dagen al verschenen, waarom hebben we de Heer tot nu toe dan niet op de wolken zien neerdalen? Is er werkelijk maar één manier waarop de Heer terugkomt?

Lees verder Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu de rampen wereldwijd steeds groter zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert (Lees meer: de wederkomst van de Heer).

Lees verder Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Nu de rampen wereldwijd steeds ernstiger zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer in principe uitgekomen. Veel mensen die oprecht in de Heer geloven, hebben het gevoel dat de Heer al is teruggekeerd. Dus hoe kunnen we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Lees verder Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

In feite negeren we een belangrijk punt bij het verwelkomen van de terugkeer van de Heer, dat wil zeggen dat er ook nog de profetieën in de Bijbel zijn waarin de Heer in het geheim neerdaalt. Zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25).

Lees verder Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Het luisteren naar Gods stem is de enige manier om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). (Lees meer: Bijbelteksten)

Lees verder Het luisteren naar Gods stem is de enige manier om de terugkeer van de Heer te verwelkomen