Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

Vraag (1): De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Heer Jezus verscheen in het openbaar in de wolken

Antwoord: Jij zegt dat de Heer de mens beloofde dat Hij zou terugkomen om de mens mee te nemen naar het hemelse koninkrijk. Dat is zeker, want de Heer is trouw. Hij zal altijd Zijn beloften nakomen. Maar we moeten eerst duidelijk stellen dat de terugkeer van de Heer door incarnatie in de laatste dagen om het oordeelswerk te doen, direct verband houdt met hoe we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Als we de Bijbel nauwlettend bestuderen, is het bewijs hiervan niet moeilijk te vinden. In meerdere passages in de Bijbel wordt duidelijk voorspeld dat de tweede komst van de Heer de incarnatie is. Bijvoorbeeld: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Al deze voorspellingen hebben het over “de Mensenzoon” of “de Mensenzoon komt”. Deze frase “de Mensenzoon” verwijst naar Degene die bij een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Sommige mensen hebben engelen gezien. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Al diegenen die het voorkomen van een mens hebben, maar bestaan uit spirituele lichamen, kunnen niet “de Mensenzoon” worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd “de Mensenzoon” en “Christus” genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei “de Mensenzoon” en “de Mensenzoon komt”, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen. Vooral toen Hij zei: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” bewijst dit nog duidelijker dat als de Heer weer komt, Hij zal komen door vlees te worden. Als Hij niet in de vorm van vlees zou komen, maar als een spiritueel lichaam, zou Hij zeker geen lijden ondergaan en zou Hij niet door deze generatie worden verworpen, dat staat vast. Dus de Heer Jezus zal zeker terugkeren in de vorm van incarnatie en zal komen om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen.

Lees verder Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

In het geheim aankomen

En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
(MATTHEÜS 25: 6)


Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
(OPENBARING 3:3)

Lees verder Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Wat is de ware betekenis van de komst van de Heer op de wolk?

Heer Jezus en het Boek der Mythen

Broeders en zusters, weet je waarom je altijd de wolken in de hemel kijkt, maar de komst van de Heer niet verwelkomd hebt? Misschien zul je zeggen dat de Heer nog niet terugkeert. Je hebt ongelijk. De Heer is al lang ‘op de wolk’ teruggekomen. De reden die je Hem niet hebt verwelkomd, omdat je gewoon aandachtig naar de witte wolk in de hemel kijkt, maar je begrijpt niet echt wat de ware betekenis is van de komst van de Heer op de wolk. Dus De Heer al teruggekeerd, maar je hebt Hem nog niet verwelkomd. Dus wat is de ware betekenis van de komst van de Heer op de wolk? De woorden van God vertellen ons heel duidelijk. Laten we Zijn woorden even lezen. Dan kunt je het mysterie in dit opzicht begrijpen.
God zegt: “De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een witte wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden. En de mens hoopt dat Hij het verlossingswerk dat Hij onder de Joden heeft gedaan opnieuw zal verrichten, medelevend en liefdevol zal zijn tegenover de mens, de zonden van de mens zal vergeven, de zonden van de mens op Zich zal nemen, zelfs al de overtredingen van de mens op Zich zal nemen en de mens zal bevrijden van de zonde. De mens verlangt ernaar dat Jezus de Redder hetzelfde is als vroeger: een Redder die beminnelijk, aimabel en eerbiedwaardig is, die nooit vertoornd is tegenover de mens en de mens nooit iets verwijt. De Redder vergeeft alle zonden van de mens, neemt alle zonden van de mens op Zich en sterft zelfs nog een keer aan het kruis voor de mens. Sinds het afscheid van Jezus hebben Zijn volgelingen en al de heiligen die zijn gered in Zijn naam, wanhopig naar Hem verlangd en uitgekeken. Al degenen die zijn gered door de genade van Jezus Christus in het Tijdperk van Genade hebben verlangd naar die vreugdevolle dag in de laatste dagen wanneer Jezus de Redder op een witte wolk afdaalt en onder de mensen verschijnt. Dit is natuurlijk ook de collectieve wens van al degenen die de naam van Jezus de Redder vandaag de dag aanvaarden. Iedereen in het heelal die weet van de verlossing door Jezus de Redder heeft wanhopig verlangd naar de plotselinge komst van Jezus Christus, zodat deze woorden van Jezus, wanneer Hij op aarde is, in vervulling kunnen gaan: ‘Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan.’ De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. De mens stelt zich dat op eenzelfde manier voor: Jezus zal weer op een witte wolk (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben verlangd en dat Hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat Hij onder de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt. Enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar Zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst. De mens kijkt slechts doelloos naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.
Uit de woorden van God kunnen we zien dat de witte wolk is anders dan de wolk in de hemel, maar verwijst naar Gods Geest, Gods woorden en wat God heeft en is. Dat wil zeggen dat God naar de wereld zal komen in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en wat Hij heeft en is te vertonen aan ons.

Willen jullie de woorden van de Heilige Geest in het hier en nu horen, zodat je de de voetstappen van het Lam zult kunnen volgen? Als je meer wil weten, bekijk de video: Gods woorden ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’

Het laatste nieuws over de terugkeer van de Heer kunt verkrijgen: wederkomst van Christus

Terug naar de startpagina: Geloof Hoop en Liefde

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Het is nu het cruciale moment om de Heer te verwelkomen. In de hele wereld getuigt alleen De Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen, die uitdrukt wat de Heilige Geest tot de kerken zegt en het oordeelswerk verricht dat begint in Gods huis. Maar wanneer ze de CCP-regering en de voorgangers en oudsten van de religieuze wereld de Kerk van Almachtige God zien veroordelen, geloven veel mensen dat dit niet de ware weg is, en daarom zoeken ze er niet naar en kijken ze er niet naar. Als we de ware weg onderzoeken zonder Gods wil te zoeken, maar ons in plaats daarvan richten op de houding van de religieuze wereld en de Chinese regering, is dit dan de wijsheid die we zouden moeten hebben als we de ware weg onderzoeken? Wat is precies de wijsheid om de ware weg te onderzoeken? Hoe kunnen we de ware weg onderzoeken om de Heer te kunnen verwelkomen? We zullen deze kwesties nu onderzoeken door middel van communicatie.

Pastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoekenPastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoeken

Lees verder Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

zussen communiceren

  • Leven in zonde en geen kracht hebben om eraan te ontsnappen.

Zuster Sara leest vaak wat ik deel. Ze vindt het heel goed. Het laat haar de waarheid in de Bijbel begrijpen.
Op een dag stelde ze een vraag, ze zei: “De Heer leerde ons om anderen lief te hebben en vijanden lief te hebben als onszelf. Maar in het leven maak ik vaak ruzie en word ik boos op mijn moeder vanwege de verschillende meningen tussen mijn moeder en ik. Ik probeer ook mezelf in te houden en geduldig te luisteren naar de suggesties van mijn moeder. Maar na een lange tijd heb ik nog steeds geen controle over mijn bloed en heb ik een debat gehad met mijn moeder. Bovendien, volg ik de trend van de wereld en raakte verslaafd aan TV-shows. Soms lieg en bedrieg ik om mijn belangen en gezichten te beschermen. Ik leef altijd in staat van het begaan en het belijden van zonde en kan niet aan de gebondenheid van de zonde ontsnappen. Ik voel me erg pijnlijk in mijn hart. Soms denk ik ook: kan ik het hemelse koninkrijk binnengaan als ik altijd in zonde leef? Ik begrijp niet waarom ik nog steeds zondig, zelfs als de Heer Jezus onze zonde vergaf. Hoe moet ik handelen om niet langer te zondigen? Ik bid er vaak over tot de Heer. Maar ik heb nog geen weg ontvangen.”
Vervolgens zochten en communiceerden we over de wortel van het zondigen en de manier waarop de zonde wordt gereinigd. Nadat Sara dit hoorde, voelde ze zich licht in haar hart. Dank God!
Vrienden, willen jullie weten wat zuster Sara begreep? Ik zal onze ervaring van het zoeken naar het verwijderen van de zonde delen.

Lees verder Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

Is het oordeel over de grote witte troon begonnen?

Vraag: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd en Zijn oordeelswerk doet, te beginnen bij het huis van God in de laatste dagen. Dit lijkt te verschillen van het oordeel van de grote witte troon in het boek Openbaring. De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat het oordeel van de grote witte troon gericht is op de niet-gelovigen die tot de duivel Satan behoren. Wanneer de Heer komt, zullen de gelovigen in de hemel worden opgenomen en dan zal Hij rampen doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Dat is het oordeel voor de grote witte troon. Je getuigt van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben niet gezien dat God rampen heeft doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Hoe kan het dan het oordeel van de grote witte troon zijn?

Is het oordeel over de grote witte troon begonnen

Lees verder Is het oordeel over de grote witte troon begonnen?

De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Gelovigen in de ramp bidden om de terugkeer van de Heer

Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Er gebeuren wereldwijd vele rampen. Veel broeders en zusters denken dat het teken met betrekking tot de terugkomst van de Heer in vervulling is gegaan en dat de Heer dus ook ieder moment zou moeten terugkeren. Wat echter verwarrend is, zijn de steeds groter wordende rampen. Waarom zijn wij niet vóór deze rampen opgenomen? Broeders en zusters; wat vindt u van deze vraag?

Lees verder De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze denken dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op de witte wolken zal komen als het herrezen spirituele lichaam en openlijk aan de mens zal verschijnen, en Hij kan onmogelijk in het vlees komen als de Zoon des mensen. In de Bijbel staat het volgende: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30). Nu er frequent rampen gebeuren en de 4 bloedmanen zijn verschenen, zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld en zou de Heer op ieder moment terug kunnen komen. Waarom hebben wij Hem dan nog niet kunnen verwelkomen? Is de gedachte om gewoon te wachten totdat wij de Heer Jezus vanzelf op de wolken zien verschijnen en dan opgenomen zullen worden, juist?

Lord Jesus Preaching, Book of Myths

Bijbelse profetieën hebben al voorzegd, hoe de Heer zal verschijnen en zal werken, wanneer Hij terugkomt

Lees verder De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. De broeders en zusters die in de Heer geloven hebben zo’n verwarring: betekent dit niet dat de Heer al is teruggekeerd? In feite heeft de Heer Jezus het ons al verteld door middel van Bijbelse profetieën, dus laten we het artikel samen lezen om het antwoord te vinden.

Lees de Bijbel

Bijbelteksten voor referentie:

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27).

Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (MATTHEÜS 24:44).

Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie
(OPENBARING 16:15).

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20).

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (OPENBARING 1:7)

Lees verder Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Degenen die de Heer vóór de rampen kunnen verwelkomen, de wijze maagden zijn

Veel broeders en zusters die in de Heer geloven, zijn in de overtuiging dat de rampen die gebeuren steeds groter worden en dat de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer al in vervulling zijn gegaan. Waarom hebben wij de Heer dan nog niet op de wolken zien verschijnen? Weet jij of de Heer vóór of na de rampen terugkomt?! Wanneer je wanhopig wacht tot de Heer op de wolken zal verschijnen, is er al groep wijze maagden voor jou die de Heer al vóór de rampen hebben verwelkomd! Hoe zullen de wijze maagden de Heer dan kunnen verwelkomen? De Heer Jezus zei: “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). In OPENBARING 2:3: “En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden”. Hieruit kunnen wij zien dat de Heer opnieuw woorden zal spreken, wanneer Hij terugkeert. De wijze maagden horen iemand getuigen dat de Heer is teruggekeerd en nieuwe woorden heeft uitgedrukt. Dan zullen zij niet hun eigen opvattingen en verbeeldingen vast blijven houden, maar zijn de wijze maagden in staat om deze getuigenis proactief te onderzoeken, zodat zij uiteindelijk de teruggekeerde Heer kunnen ontmoeten; doordat zij vanuit de nieuwe woorden Zijn stem hebben gehoord.

De wijze maagd gaat naar het feest

Ga eens tweeduizend jaar terug in de tijd. Toen de Heer Jezus aan Zijn werk begon, heeft Hij de weg van de bekering aan de mensheid geopend en geopenbaard. De Heer Jezus heeft toen vele wonderen verricht, zoals het bedaren van de wind en de zee; wat Hij slechts met woorden deed. Jezus liet de verlamden weer lopen en liet Lazarus opstaan uit de dood. … De woorden van de Heer Jezus hebben gezag en kracht. Niemand kan Zijn werk nadoen. Petrus, Johannes, Jacob, Nathanaël en anderen herkenden vanuit de woorden van de Heer Jezus dat Hij de beloofde Messias was. Zij volgden de voetstappen van de Heer en ontvingen de verlossing van de Heer. De Farizeeën en het Joodse volk hoorden ook de woorden van de Heer Jezus, maar omdat zij vanwege hun stellige gedachten gang koppig de woorden van de profetieën vanuit het Oude Testament aanhielden, werd de Heer Jezus uiteindelijk door hun toedoen aan het kruis genageld en werden zij door God gestraft. We moeten dus begrijpen waarom een en ander zo is gelopen bij de Farizeeën. We kunnen God niet beoordelen en in een bepaald hokje plaatsen omdat dit nou eenmaal in overeenstemming is met onze gedachten. Als wij ons maar stug vast blijven houden aan onze eigen opvattingen en verbeeldingen en wij willen daarom niet de getuigenissen van broeders en zusters horen die gaan over de teruggekeerde Heer Jezus; zullen wij helaas bij de dwaze maagden horen, om door God in de steek te worden gelaten. Alleen, als wij ons richten tot het luisteren naar Gods stem, kunnen wij de Heer verwelkomen en met Hem naar het bruiloftsmaal gaan.

Er zijn op home.blog en andere internetplatforms veel mensen die het nieuws over de terugkeer van de Redder horen. Als zij Gods nieuwe woorden hebben gehoord en deze hebben onderzocht, kunnen zij bevestigen dat de Heer inderdaad is teruggekeerd. Zij verwelkomen op die manier de Heer, deze mensen zijn dan de wijze maagden en wonen vanaf dat moment de bruiloft van het Lam bij. Als mensen echter stug blijven vasthouden aan hun eigen opvattingen en alleen willen geloven dat de Heer is teruggekeerd, op het moment dat zij de Heer eindelijk op de wolken zien; zullen zij Gods redding helaas missen en al huilend en knarsetandend in de rampen vervallen. Wil jij ook naar Gods stem luisteren? Wil jij de Heer nog vóór de rampen verwelkomen? Ik deel christelijke film met jullie“DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?