In Openbaring wordt geprofeteerd dat de Heer zal terugkomen met een nieuwe naam!

Het mysterie van de naam van God

Wij weten allemaal dat in het Tijdperk van de Wet ‘Jehova’ Gods Naam was en in het Tijdperk van Genade was Jezus Gods Naam. In Openbaringen wordt het volgende geprofeteerd: “En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfía is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam” (OPENBARING 3:7.12). Uit dit vers zien wij dat de Heer in de laatste dagen een nieuwe Naam zal hebben. God heeft dus in ieder tijdperk een andere naam. Waarom heeft God in ieder tijdperk dan een andere naam?

In het verleden begreep ik dit net als andere broeders en zusters echt niet. Sind ik de woorden van Christus van de laatste dagen lees, begrijp ik dat het niet voor niets is dat God ieder tijdperk een andere naam heeft. Wat is dan de betekenis van Gods namen? Kijk naar de volgende christelijke film en hierin zal het mysterie over Gods namen duidelijk worden.

Hoe zal de Heer precies komen?

De rampen worden wereldwijd steeds erger. Veel christenen verlangen gretig naar de terugkomst van Jezus, zodat zij Hem kunnen verwelkomen. Hoe zal de Heer Jezus dan precies terugkomen? Veel mensen geloven dat de Heer met grote glorie op de wolken af zal dalen, maar als wij de Bijbel goed lezen zullen wij ontdekken dat er nog een manier over de terugkomst van de Heer Jezus in de laatste dagen staat voorspelt. Bijvoorbeeld: “Zie, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht” (Lukas 17:24-25). Als de Heer Jezus direct publiekelijk op de wolken zou zijn, hoe kan dan de terugkeer van de Heer Jezus zoals deze in de Bijbel beschreven staat “als een dief” dan in vervulling gaan? Als de Heer Jezus Christus publiekelijk op de wolken komt, zullen alle ogen Hem zien; waarom zou dan nog iemand moeten roepen: “Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” Bovendien, als de Heer openlijk op de wolken verschijnt, dan zal iedereen zeker voor Hem buigen om Hem te ontmoeten; hoe moet de Heer dan “Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht”? Hieruit kunnen wij zien dat de Heer niet alleen terugkomt door in het openbaar op de wolken af te dalen, maar dat Hij ook in het geheim af zal dalen. Hoe zullen deze twee verschillende soort profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus uitkomen? Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten? Ik heb hierover op internet gezocht en zag de volgende video: ‘Verlangen’ clip 1- Op deze wijze zal de Heer terugkomen. Hierdoor begreep ik het eindelijk.

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 – Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24: 30). Zij geloven dat als de Heer terugkeert, Hij beslist zal afdalen op een wolk. Maar andere profetieën in de Bijbel zeggen: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openbaring 16: 15). “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet” (Matteüs 25: 6). Er zijn dus, naast de profetie dat de Heer openlijk zal afdalen op een wolk, ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal komen. Dus hoe ziet Zijn terugkomst er nu echt uit?

‘Op missie’ Clip 1 – Wat bedoelde de Heer Jezus toen Hij aan het kruis sprak: ‘Het is volbracht’?

Sommige mensen denken dat ‘Het is volbracht’ wat de Heer Jezus zei aan het kruis betekent dat Gods werk van de redding allen is voltooid, is het echt? Waarom heeft de Heer Jezus dan voorspeld: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”. (Johannes 16:12-13) Het bewijst dat Gods werk van de redding niet allemaal is voltooid. God zal terugkomen. Wat betekent ‘Het is volbracht’ precies? Laten we kijken naar clip van de film ‘The Gospel Messenger’ om het antwoord te zoeken.

Christelijke film ‘Op missie’ Hele film

De christen Chen Yixin gelooft al vele jaren in de Heer, en had het geluk dat ze de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen mocht verwelkomen – Almachtige God! De woorden van Almachtige God gaven haar inzicht in het intense verlangen van God om de mensheid te redden, en ze begreep daardoor nu ook welke missie en verantwoordelijkheid een schepsel op zich moet nemen. Daarom begon ze het evangelie te verspreiden en deed ze getuigenis van Gods werk in de laatste dagen. Dit werk voert haar naar tal van steden en provincies, waarbij ze telkens weer lijdt onder de onderdrukking en afwijzing door religieuze kringen, alsmede onder de vervolging door de CCP-regering. Ze moet eindeloos lijden ondergaan. Begeleid door de woorden van God blijft ze echter haar missie trouw, en onbevreesd voor de gevaren blijft ze dapper voorwaarts gaan …

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 72

Dagelijkse woorden van God | De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 72

God zegt: “Ongeacht of je Amerikaans, Brits of van een andere nationaliteit bent, moet je buiten je eigen beperkingen treden, jezelf overtreffen en het werk van God als een schepsel van God beschouwen. Op deze manier hoef je geen beperkingen op te leggen aan de voetafdrukken van God. Omdat vandaag de dag veel mensen denken dat het onmogelijk is dat God in een bepaald land of volk zal verschijnen. Hoe diep is de betekenis van Gods werk, en hoe belangrijk is de verschijning van God! Hoe kunnen ze worden gemeten door de opvattingen en het denken van de mens? En dus zeg ik, je moet je opvattingen over nationaliteit of etniciteit doorbreken als je de verschijning van God zoekt. Op deze manier zul je niet worden beperkt door je eigen opvattingen; op deze manier zul je gekwalificeerd zijn om de verschijning van God te verwelkomen. Anders zul je altijd in de duisternis blijven en zul je nooit de goedkeuring van God krijgen.

God is de God van de gehele mensheid. Hij maakt Zichzelf niet het privé-eigendom van welk land of welke natie dan ook, en doet het werk van Zijn plan ongehinderd door enige vorm, land of natie. Misschien hebben jullie je deze vorm nooit voorgesteld, of misschien ontkennen jullie het bestaan ervan, of misschien wordt het land of de natie waarin God verschijnt gediscrimineerd en is het minst ontwikkelde op aarde. Toch heeft God Zijn wijsheid. Met Zijn kracht en door Zijn waarheid en gezindheid heeft Hij echt een groep mensen gewonnen die geestelijk één zijn met Hem. En Hij heeft een groep mensen gewonnen die Hij wilde maken: een groep mensen overwonnen door Hem, die pijnlijke beproevingen en allerlei vervolgingen doorstaan en Hem tot het einde kunnen volgen. Het doel van Gods verschijning, vrij van de beperkingen van enige vorm of welk land dan ook, is dat Hij in staat zal zijn om het werk van Zijn plan te voltooien. Bijvoorbeeld, toen God in Judea vlees werd, was Zijn doel om het werk van de kruisiging te voltooien om de hele mensheid te verlossen. Toch geloofden de Joden dat het voor God onmogelijk was om dit te doen en dachten ze dat het onmogelijk was dat God vlees kon worden en de gedaante van de Heer Jezus aan kon nemen. Hun ‘onmogelijk’ werd de basis waardoor zij God veroordeelden en zich tegen Hem verzetten, en wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging van Israël. Tegenwoordig hebben veel mensen een soortgelijke fout begaan. Ze verkondigen openlijk de aanstaande verschijning van God, maar veroordelen ook Zijn verschijning; hun ‘onmogelijk’ beperkt nogmaals de verschijning van God binnen de grenzen van hun verbeelding. En zo heb ik veel mensen in de lach zien schieten na het ontvangen van de woorden van God. Is dit gelach niet anders dan de veroordeling en godslastering van de Joden? Je bent niet vroom in het onder ogen zien van de waarheid, en nog minder verlang je naar de waarheid. Je studeert alleen maar blindelings en wacht nonchalant. Wat kun je bereiken met studeren en wachten op deze manier? Kun je de persoonlijke leiding van God ontvangen? Als je de uitspraken van God niet kunt herkennen, hoe ben je dan gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God? Waar God verschijnt, daar is de uitdrukking van de waarheid, en daar is de stem van God. Alleen zij die de waarheid kunnen accepteren, kunnen de stem van God horen, en alleen zulke mensen zijn gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God. Zet je opvattingen opzij! Stop en lees deze woorden aandachtig door. Als je naar de waarheid verlangt, zal God je het licht geven om Zijn wil en Zijn woorden te begrijpen. Zet je visie aangaande ‘onmogelijk’ opzij! Des te meer mensen geloven dat iets onmogelijk is, des te groter de kans is dat het gebeurt, want de wijsheid van God is hoger verheven dan de hemel, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens, en het werk van God overstijgt de grenzen van het denken en de concepties van de mens. Des te meer iets onmogelijk is, des te meer er naar de waarheid moet worden gezocht; des te meer iets de concepties en verbeelding van de mens te boven gaat, des te meer het de wil van God bevat. Want, ongeacht waar God Zichzelf openbaart, God is nog steeds God en Zijn substantie zal nooit veranderen vanwege de locatie of manier van Zijn verschijning. De gezindheid van God blijft hetzelfde ongeacht waar Zijn voetstappen zijn. Waar de voetafdrukken van God ook mogen zijn, Hij is de God van de gehele mensheid. De Heer Jezus is bijvoorbeeld niet alleen de God van de Israëlieten, maar is ook de God van alle mensen in Azië, Europa en Amerika, en zelfs de enige God in het hele heelal. Dus laten we Gods wil zoeken en Zijn verschijning ontdekken in Zijn uitingen en Zijn voetstappen volgen! God is de waarheid, de weg en het leven. Zijn woorden en Zijn verschijning bestaan gelijktijdig, en Zijn gezindheid en voetafdrukken zullen altijd toegankelijk zijn voor de mensheid. Geliefde broeders en zusters, ik hoop dat jullie de verschijning van God in deze woorden kunnen zien, en Zijn voetafdrukken zullen beginnen te volgen naar een nieuw tijdperk, en naar een prachtige nieuwe hemel en nieuwe aarde die is voorbereid voor hen die wachten op de verschijning van God.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Lees meer: de wederkomst van de Heer