Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Zoals we allemaal weten, is de kerk van Philadelphia die is geprofeteerd in het boek Openbaring een kerk die vóór de grote rampen wordt opgenomen. Tegenwoordig zijn er overal rampen, en alleen door de kerk van Philadelphia te vinden, kunnen we opgenomen worden voor de troon van God voordat de grote rampen arriveren. Weet je welke kenmerken de kerk van Philadelphia onderscheiden? En hoe we deze kerk kunnen vinden? Laten we deze kwestie hieronder bespreken en onderzoeken.

Kenmerken van de kerk van Philadelphia

Kenmerken van de kerk van Philadelphia

Het is geprofeteerd in het boek Openbaring: “Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: ‘[…] Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’” (Openbaring 3:7-13). We kunnen aan deze passage zien dat de kerk van Philadelphia drie kenmerken zal hebben.

Lees verder Hoe de kerk van Philadelphia te vinden

Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Gedachten over het vers van vandaag …

We begrijpen uit dit vers dat God de goddelozen uit de rechtvaardigen zal scheiden in de laatste dagen.

De Bijbel zegt: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). We kunnen het niet helpen te vragen: hoe zal de Heer zulk werk doen als Hij terugkomt?

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

De Heer Jezus

Bijbelteksten voor referentie:

Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
(LUKAS 17:24-25)

Lees verder Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien.

Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. In het stadium met de frequente rampen voelen veel mensen zich hulpeloos en raken in paniek. we verlangen meer ernaar om de Heer spoedig te verwelkomen. Maar hebben we ooit gedacht dat de profetieën over de komst van de Heer al vervuld zijn, maar waarom hebben we Hem nog niet verwelkomd? Ik heb onlangs veel verschillende meningen gehoord. Ik ben hierdoor in de war geraakt en bid daarom vaak tot de Heer. Ik heb het volgende artikel online gelezen, wat mij erg heeft geholpen.

Christelijk denken en lezen

3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien

Lees verder 3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien.

De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

(1) De betekenis van het feit dat God de naam Jehova aanneemt in het Tijdperk van de Wet

Bijbelverzen ter referentie:

“En God zei bovendien tegen Mozes: ‘Zo zul je tegen de kinderen van Israël zeggen: ‘Jehova, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gestuurd. Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties’
(Ex. 3:15).


Relevante woorden van God:

‘Jehova’ is de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en de mens de weg kan wijzen. Het betekent de God die grote macht bezit en vol wijsheid is. … Dat wil zeggen, alleen Jehova is de God van het uitverkoren volk van Israël, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, de God van Mozes en de God van het hele volk van Israël. En zodoende aanbidden alle Israëlieten, behalve de stam van Juda, in de huidige tijd Jehova. Zij brengen Hem offers op het altaar en dienen Hem in de tempel in priestergewaden. Waar zij op hopen is de nieuwe verschijning van Jehova. … De naam Jehova is een speciale naam met betrekking tot het volk van Israël dat leefde onder de wet. In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is eretitel voor de God die wordt aanbeden door het volk van Israël.

Lees verder De relatie tussen elke fase van Gods werk en Zijn naam

Bijbeltekst van de dag – Het oordeel in de laatste dagen scheidt elk naar zijn soort

Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

– Psalm 1:5


Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we het tafereel van Gods oordeel in de laatste dagen zien. God drukt de waarheid uit om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen, en dit is de tijd waarin Hij alle dingen in de schepping classificeert volgens hun soort. Door de uitdrukking van de waarheid, onthult en elimineert Hij slechte mensen, wiens menselijkheid bijzonder slecht is, die van vuil houden, van het kwaad houden, de waarheid verafschuwen en haten. God is rechtvaardig en heilig en dat geldt ook voor zijn koninkrijk, dus Hij staat niet toe dat vuile mensen Zijn koninkrijk binnengaan. Alleen degenen die echt in God geloven, die van de waarheid houden, de waarheid accepteren en die Gods stem kunnen herkennen, kunnen worden gezuiverd in Gods oordeelswerk en door God in Zijn koninkrijk en prachtige bestemming worden gebracht. Dus zijn we hiervan verlicht: als gelovigen in God moeten we de waarheid aanvaarden, de waarheid gehoorzamen en Gods werk van het oordeel en kastijding in de laatste dagen aanvaarden. Dit is van het grootste belang voor ons om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Net zoals God zegt, “De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen.

uit ‘Online Bijbelstudie


Misschien vind je leuk: Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!

De Heer Jezus zei tegen hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben” (JOHANNES 20:29).

Thomas zag de spijkers van de Heer


De vroegere Thomas loste zijn twijfels pas op toen hij persoonlijk de wonden van de spijkers van de Heer Jezus zag, maar toen hij dit zag en aan had geraakt, was het tijd voor hem om door de Heer te worden afgewezen en geëlimineerd. Vandaag de dag gebeuren de rampen overal. De profetieën van de komst van de Heer zijn zowat vervuld. De Heer is al vóór de rampen in het geheim teruggekeerd als de Mensenzoon en heeft al meer dan dertig jaar gesproken en gewerkt. Maar sommigen geloven dit nieuws niet. Ze willen persoonlijk zien dat de Heer op de wolk terugkomt, pas dan kunnen ze Hem geloven. Zijn ze geen moderne Thomas? Wanneer we persoonlijk zien dat de Heer openlijk op de wolk terugkeert, is Gods reddingswerk al klaar en zal God beginnen om de goeden te belonen en om de slechten te straffen. Als we pas op dit moment in Hem en Zijn terugkeer zullen geloven, is het al te laat en zullen we door God worden gestraft om te huilen!

Lees verder Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Ⅱ. Wijze maagden hebben door de stem van de Heer te horen en door Zijn verschijning en Zijn werk te zien, vastgesteld dat Hij is wedergekeerd. Daarom hebben zij Gods werk in de laatste dagen aanvaard, volgen ze de voetstappen van het Lam en wonen het feestmaal van de Heer bij.


  1. Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie:

“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. … Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. … En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. … en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (MATTHEÜS 25:1, 4, 6-7, 10).

“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27).

“dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam” (OPENBARING 14:4).

“Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (OPENBARING 7:17).

“zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Matteüs 7:7).

Vijf wijze maagden

Klassieke woorden van God:

“Vijf wijze maagden duiden het aantal mensen aan … Dit is de reden waarom ze de vraag kregen om in de laatste dagen olie te bereiden. (De schepping bezit niet mijn kwaliteit; als ze wijzen willen maken, moeten ze olie bereiden en zo moeten ze met mijn woorden uitgerust worden.) De vijf wijze maagden vertegenwoordigen mijn zonen en mijn volk onder de mensen die ik geschapen heb. Dat ik ze aanspreek met ‘maagden’ is omdat ze weliswaar op aarde zijn geboren, maar wel door mij gewonnen zijn; men kan zeggen dat ze heilig zijn geworden, dus worden ze ‘maagden’ genoemd.”

uit ‘Hoofdstuk 116’ van Uitspraken van Christus aan het begin

Lees verder Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

wanneer het oordeel van de grote witte troon voorspeld in het boek Openbaring komt, verbeelden veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal komen en op een grote witte troon zal zitten, en dan bepalen of mensen naar de hemel gaan of naar de hel op basis van wat ze hebben gedaan. Maar is dit hoe de profetie in werkelijkheid zal worden vervuld? Witri verkreeg een nieuw begrip van het oordeel over de grote witte troon door een periode van onderzoek.

Ik ben een christen uit Indonesië; Ik was katholiek samen met mijn ouders toen ik een klein meisje was. Na het huwelijk volgde ik mijn man in het christendom en begon te leren bidden en de Bijbel te lezen, en ik wierp mezelf op het gedragen volgens de woorden van de Heer. Ik heb ook veel video’s bekeken over het oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen, die allemaal zijn gemaakt op basis van deze profetie in de Bijbel: “Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het ​boek​ van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden” (Openbaring 20:11-12). Ze zeiden dat de Heer op een grote witte troon zou zitten en mensen oordelen op basis van hun daden; wie van zonde is, zal in de grote ramp nederdalen om gestraft te worden, terwijl degenen die niet van zonde zijn opgenomen zullen worden in het koninkrijk van de hemel. Na het bekijken van deze video’s raakte ik er vast van overtuigd dat ze het oordeel van de Heer bij Zijn terugkeer nauwkeurig beschreven. Ik klopte mezelf ook op de rug omdat ik het evangelie van de Heer had aanvaard en besloot om waarachtiger te blijven aan Zijn woorden, zodat wanneer Hij terugkeert om Zijn oordeel uit te voeren, ik door Hem in het koninkrijk van de hemel kon worden opgenomen.

Er was een enorme tsunami in Indonesië in 2015 – veel mensen stierven. Elke keer als ik over een ramp hoorde, was ik me ervan bewust dat dit de toorn van God was en dat het een waarschuwing van Hem was dat de dag des oordeels op ons is. Maar toen dacht erover hoe ik een aantal jaren een gelovige was geweest, en hoewel ik ernaar had gestreefd de woorden van de Heer in de praktijk te brengen, het zout van de aarde en het licht van de wereld wilde zijn, wanneer ik dingen tegenkwam in mijn werkelijke leven ik hier helemaal niet toe in staat was. Ik was er ook niet in geslaagd om anderen als mijzelf lief te hebben. Ik zou bijvoorbeeld mijn geduld verliezen als mijn man of moeder iets deden wat ik niet leuk vond. En toen ik hoorde dat mijn schoonmoeder iets kwaads over me had gezegd tegen mijn schoonzus, voelde ik me echt boos en zou dan iets slechts zeggen over mijn schoonmoeder tegen mijn schoonzus, haar achter haar rug beoordelen. Ik was zelfs hebzuchtig en ijdel en volgde wereldse trends. Ik las dit Bijbeltekst en wist dat het waar was: “Wees heilig, want ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). God is heilig, dus iedereen die niet heilig is, kan Zijn gezicht niet zien. Maar ik leefde voortdurend in zonde – hoe kon ik ooit Gods goedkeuring verkrijgen? Dus ging ik naar verschillende kerken en vroeg de voorgangers: “Hoe kan het probleem van voortdurend zondigen worden opgelost?” Ze antwoordden allemaal met: “Wanneer we zondigen, kunnen we voor God komen om te belijden, bidden en berouw tonen. Dan zal de Heer ons van onze zonden vrijspreken.” Hun antwoorden hebben het probleem echter helemaal niet opgelost – ik bleef leven in de cyclus van zondigen en vervolgens bekennen. En wanneer ik zondigde, voelde ik me echt bang omdat ik dacht aan hoe de Heer in de laatste dagen aan Zijn grote witte troon zou zitten, net als een rechter, en ons dan zou beoordelen op basis van al onze handelingen. Ik zondigde altijd, dus zou ik door de Heer worden geoordeeld en veroordeeld? Hoe zou ik mogelijk het koninkrijk der hemelen kunnen bereiken? Ik voelde me echt bezorgd.

Broeders en zusters bespreken kwesties

Lees verder Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

Wat het binnengaan van het koninkrijk der hemelen binnen betreft, baseren veel broeders en zusters zich op dit vers: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (ROMEINEN 10:9-10).

Lees verder De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?