Bijbeltekst van de dag – Bidden tot God

En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

–Lukas 18:13-14

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Bidden tot God

Hoe te bidden om in overeenstemming te zijn met de wil van de Heer

Christelijk gebed

Wat christenen elke dag moeten doen, is tot God bidden. Dit is een belangrijke praktijk voor ons om een normale relatie met God te onderhouden. Veel mensen negeren echter vaak de gebeden tot God vanwege de karweitjes van het leven en de drukte van hun werk. Tijdens het bidden volgen ze vaak vormen en processen en zeggen ze altijd verhoudere dingen met God.
Zou God luisteren naar dit soort gebeden van ons?
De Heer Jezus zei: “En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk […]” (Mattheüs 6: 7-8). “God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:24). Uit het woord van de Heer moet gebed ware aanbidding zijn met hart en geest, als we iets herhaaldelijk zeggen in ons gebed zal de Heer niet luisteren. Dus hoe moeten we bidden om door God te worden verhoord en een normale relatie met God te hebben? Gods woorden hebben ons de weg gewezen.

God zei: “Het gebed is geen kwestie van formaliteiten, of het volgen van een procedure, of het herhalen van de woorden van God, dat wil zeggen, het gebed betekent niet het nazeggen van woorden en anderen kopiëren. In het gebed, moet je je hart aan God geven, de woorden in je hart delen met God zodat je door God aangeraakt mag worden.” “De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen.” Uit de woorden van God kunnen we begrijpen dat als we willen dat God onze gebed verhoort en Hij helpt, dan een oprecht en eerlijk hart is noodzakelijk. Alleen door de waarheid uit onze hart te spreken met een eerlijk hart in gebed tot God, zal God ons horen.

Als christen kun je niet zonder elke dag tot God te bidden, maar hoort God je gebeden? Ik deel het ‘dagelijks gebed van een christen’ met je, het stelt ons in staat te leren bidden om door de Heer gehoord te worden.

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 12:22

Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

– Spreuken 12:22

Gedachten over het vers van vandaag …

De Heer Jezus vertelde ons, “Maar laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze” (Mattheüs 5:37).

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Spreuken 12:22

Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel?

Wie is mijn Heer clip 2 – Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel?

De volledige religieuze wereld gelooft dat het werk en de woorden van God allemaal in de Bijbel staan, en dat er buiten de Bijbel geen woord gerept is door God en Zijn werk. Met andere woorden, als je trouw blijft aan de Bijbel, ben je zeker dat je het hemelse koninkrijk zult kunnen betreden. Kloppen deze opvattingen met het werk van God? Bestaan er woorden van God buiten de Bijbel? Wat zal een mens naar het hemelse koninkrijk leiden? Is het de Bijbel of is het volgen van de voetstappen van het Lam? Deze video zal je alle antwoorden geven!

Lees verder Staan alle werken en woorden van God in de Bijbel?