Hoe kunnen wij de stem van de Heer bevestigen?

In de Bijbel wordt meerdere keren geprofeteerd: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (OPENBARING 2 en 3). De Heer Jezus zei ook: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). De Heer komt terug om te spreken en Zijn schapen te zoeken. Het belangrijkste is om naar de stem van de Heer te luisteren als we aan het wachten zijn op de terugkomst van Jezus. Heb je over deze vraag nagedacht? Hoe kunnen we de stem van de Heer herkennen wanneer de Heer terug komt en zou zou spreken in de laatste dagen? Hoe kunnen wij de stem van de Heer bevestigen?

Lieve vrienden, als u in dezelfde verwarring bent of meer details wilt weten, lees dan dit artikel, ik geloof dat het u wat hulp zal brengen!

De Heer Jezus liep voorop, gevolgd door een groep schapen.

Vraag: De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem” (Joh. 10:27). De Heer terugkeert om woorden uit te spreken om Zijn schapen te roepen. Bij het wachten op de komst van de Heer moeten we vooral Zijn stem proberen te horen. Maar nu is onze grootste moeilijkheid dat we niet weten hoe we naar de stem van de Heer moeten luisteren. We zijn ook niet in staat om onderscheid te maken tussen wat Gods stem is en wat de stem van de mens is. Alstublieft, communiceer met ons over hoe we voor eens en voor altijd zeker kunnen zijn van de stem van de Heer.

Antwoord: Hoe horen we de stem van God? De verhevenheid van onze kwaliteiten of de duur van onze ervaring telt hierbij niet mee. We geloven in de Heer Jezus, wat voelen we als we veel van Zijn woorden horen? Hoewel we geen ervaring en kennis van de woorden van de Heer hebben, op het moment dat we ze horen, voelen we dat ze de waarheid zijn, dat ze kracht en gezag hebben. Hoe ontstaat dit gevoel? Wordt het gegenereerd door onze ervaring? Het is het effect van inspiratie en intuïtie. Dit is voldoende om te bewijzen dat mensen met hart en geest allemaal kunnen voelen dat de woorden van God kracht en gezag hebben. Dit is het horen van de stem van God. Bovendien is het grootste verschil tussen de stem van God en die van de mens dat de stem van God de waarheid is en kracht en gezag heeft. We kunnen het voelen zodra we het horen. Of we het nu in woorden kunnen uitdrukken, het gevoel is duidelijk. Het is gemakkelijker om de stem van de mens te onderscheiden. Zodra we die horen, vinden we hem begrijpelijk en bereikbaar. Wij voelen niet de geringste kracht of gezag in de woorden van de mens, laat staan dat we kunnen bevestigen dat ze de waarheid zijn. Dit is het grootste verschil tussen de woorden van God en de woorden van de mens. Om u een voorbeeld te geven. We zien dat de woorden van de Heer Jezus kracht en gezag hebben. Zodra we ze horen, kunnen we bevestigen dat ze de waarheid zijn. Ze zijn diepzinnig, mysterieus en de menselijke maat verheven. Laten we nu eens kijken naar de woorden van de apostelen in de Bijbel. Hoewel die merendeels ontspruiten aan verlichting door de Heilige Geest, hebben ze geen gezag of kracht. Het zijn gewoon correcte woorden, bedoeld om mensen moed in te spreken. Laten we ook bespreken… of een mens de woorden kon spreken die de Heer Jezus sprak? Er is niemand die dat kon. Dit bevestigt de woorden van de Heer Jezus als de stem van God. Met zulke vergelijkingen, kunnen we toch onderscheid maken tussen de stem van God en die van de mens?

Laten we kijken eens naar de woorden van Almachtige God en zien of de woorden van Almachtige God werkelijk de waarheid en de stem van God zijn. Almachtige God zegt: “Door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten, en in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zal ervoor zorgen dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen, want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem, en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze, en dankzij mij worden zon en maan vernieuwd – het firmament zal niet meer zijn zoals het was; de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn natie worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en één natie vormen die mij aanbidt; alle naties op aarde zullen vernietigd worden en ophouden te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden; allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur – dat wil zeggen: behalve zij die zich nu in de stroom bevinden, de anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de Heilige die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. De hele mensheid volgt haar eigen soort en ontvangt tuchtiging naar gelang haar daden. Zij die tegen mij stelling hebben genomen zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren, en mijn eigen stem laten klinken op aarde om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen.

[…] Toen ik de wereld schiep, heb ik alles naar zijn soort gevormd en heb ik alle dingen die een vorm hebben naar hun soort bijeengebracht. Nu het einde van mijn managementplan naderbij komt, herstel ik de schepping in de oude staat, breng ik alles terug naar hoe het oorspronkelijk was, en verander ik alles grondig, zodat alles in de boezem van mijn plan weerkeert. De tijd is aangebroken! De laatste fase van mijn plan wordt aanstonds volbracht! O, onzuivere, oude wereld! Jij wordt zeker door mijn woorden geveld! Jij zult zeker tot niets worden teruggebracht door mijn plan! O, de talloze schepselen! Jullie zullen allemaal nieuw leven in mijn woorden verkrijgen, jullie zullen jullie oppermachtige Heer hebben! O, zuivere en smetteloze nieuwe wereld! Jij zult zeker in mijn glorie herleven! O, Berg Sion! Zwijg niet langer. Ik ben triomfantelijk teruggekeerd. Te midden van de Schepping, bekijk ik de hele aarde nauwkeurig. Op aarde is de mensheid een nieuw leven begonnen. De mens heeft nieuwe hoop. O, mijn volk! Hoe kun je in mijn licht niet weer tot leven komen? Hoe kun je onder mijn leiding niet springen van vreugde? Landen juichen in vervoering, de wateren zijn hees van vrolijk gelach! O, het herrezen Israël! Hoe kun je over mijn voorbeschikking geen trots voelen? Wie heeft er gehuild? Wie heeft er geweeklaagd? Het oude Israël bestaat niet meer, het huidige Israël is in de wereld verrezen en staat rechtop en hoog overeind, en is in de harten van de hele mensheid opgestaan. Door mijn volk zal het huidige Israël zeker de bron van bestaan verwerven! O, gehaat Egypte! Je verzet je toch niet meer tegen mij? Hoe kun je mijn barmhartigheid misbruiken en proberen te ontkomen aan mijn tuchtiging? Hoe kun je niet bestaan binnen mijn tuchtiging? Allen die ik liefheb zullen zeker het eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik zal over de hele wereld waken, in het oosten van de wereld verschijnen in rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, en mij dan aan de talrijke mensenscharen openbaren!” (‘Hoofdstuk 26’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

We de woorden van Almachtige God lezen, we kunnen allemaal voelen dat dit God is die tot de mensheid spreekt. Wie kan er, behalve God, tot de hele mensheid spreken? Wie anders dan God zou de hele mensheid kunnen toespreken? Wie zou aan de mensheid uitdrukking kunnen geven van Gods voornemen om de mensheid te redden? Wie kan zo duidelijk Gods plan voor de mensheid voor Zijn werk van de laatste dagen verklaren en het resultaat en de bestemming van de mensheid? Wie zou het universum plechtig de bestuurlijke decreten van Gods kunnen verklaren? Dat kan alleen God. Almachtige God spreekt tot de hele mensheid en laat de mens de kracht en gezag van Gods woorden voelen. De woorden van Almachtige God zijn de directe uitdrukking van God.Zij zijn de stem van God. Alle woorden uitgesproken door Almachtige God zijn alsof God op de derde hemel staat en tot de hele mensheid spreekt. Hier spreekt Almachtige God als de Schepper tot de mensheid. Hij openbaart Zijn onbeledigbare gezindheid van gerechtigheid en majesteit aan de mensheid. Wanneer de schapen van God de woorden van Almachtige God horen, begrijpen ze die eerst niet, maar ook al horen ze die voor het eerst, voelen ze toch dat elk woord van Almachtige God kracht en gezag bevat. En kunnen ze bevestigen dat zij de stem van God zijn en de directe uitspraak van Gods Geest. Gods uitverkoren volk hoeft alleen maar de woorden van God te horen om te bevestigen dat zij Zijn stem zijn. Waarom kunnen die dominees en ouderlingen in religieuze kringen Almachtige God veroordelen? Wat betreft de verschillende antichristen die de incarnatie van God niet erkennen, en niet toegeven dat God de waarheid kan uitspreken, hoewel zij alle waarheden zien die God uitspreekt en voelen dat zijn woorden kracht en gezag hebben, zij geloven nog steeds niet dat God op deze manier kan spreken. En ze geven niet toe dat alles wat God uitspreekt de waarheid is. Waar gaat het hier om? Kunt u dat zien? Vleesgeworden Almachtige God in de laatste dagen spreekt tot de hele mensheid, maar hoeveel van ons kunnen Gods stem horen? Er zijn op dit moment velen in religieuze kringen die Almachtige God zien spreken, zonder het als de stem van God te herkennen. Zij behandelen de woorden die God spreekt zelfs als de woorden van de mens, en gaan zo ver dat ze de opvattingen van de mens gebruiken om over Hem te oordelen, Hem te belasteren en te veroordelen. Hebben deze mensen een hart dat God vreest? Zijn ze niet hetzelfde als de farizeeërs uit het verleden? Ze haten allemaal de waarheid en veroordelen God. Ondanks alle gezag en kracht van Gods woorden herkennen ze er Gods stem absoluut niet in. Kunnen zulke mensen Gods schapen zijn? Hun harten zijn verblind. Hoewel zij horen, weten zij het niet en hoewel zij zien, begrijpen zij het niet. Hoe kunnen dergelijke mensen zelfs maar een opname waardig zijn? Geïncarneerde God in de laatste dagen heeft de waarheid uitgesproken en de mensen in religieuze kringen ontmaskerd: de ware gelovigen en de valse, de liefhebbers van de waarheid en degenen die haar verachten. De wijze en de dwaze maagden. Alle mensen worden naar hun natuur ingedeeld, in aparte soorten. zoals Almachtige God zegt: “Allen die goddeloos zijn, zullen door de woorden in Gods mond getuchtigd worden. Allen die rechtvaardig zijn, zullen door de woorden in Zijn mond gezegend worden. […]” (‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dus zij die de stem van God kunnen horen hebben de tweede komst van de Heer meegemaakt, zijn opgenomen voor de troon van God en wonen het huwelijksmaal van het Lam bij. Deze mensen zijn de wijze maagden, de fortuinlijksten onder de mensen.

Hoor de stem van God om de Heer te verwelkomen

Om de stem van God te horen moeten we met hart en ziel luisteren. Gelijkgestemden begrijpen elkaar makkelijk. De woorden van God zijn de waarheid. Ze hebben kracht en gezag. Mensen met hart en geest kunnen het zeker voelen. Veel mensen die de woorden van Almachtige God slechts een paar dagen hebben gelezen, kunnen bevestigen dat zij Gods stem en Zijn uitingen zijn. Elke keer als God incarneert komt Hij om een fase van werk te doen, in tegenstelling tot de profeten die, volgens de aanwijzingen van God, enkel een paar woorden in een bepaalde context kunnen overbrengen. Wanneer God incarneert om een fase van werk te doen moet Hij vele woorden spreken. Hij moet vele waarheden uitspreken, mysteries onthullen en profetieën doen. Het duurt jaren of zelfs decennia om dit te voltooien. Bijvoorbeeld bij het doen van het verlossingswerk, predikte de Heer Jezus eerst “Kom tot inkeer […] want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Mat. 4:17). en leerde de mens hoe hij moet biechten, berouw moet tonen, moet vergeven, moet volharden en moet lijden en zijn kruis moet dragen, en al het andere dat de weg vormt die de mens in het Tijdperk van Genade zou moeten volgen. Hij toonde Gods gezindheid van liefde en barmhartigheid, en openbaarde ook de geheimen van het koninkrijk der hemelen en de omstandigheden waaronder wij het binnengaan. Pas na Zijn kruisiging, herrijzenis en hemelvaart was Gods verlossingswerk voltooid. De woorden gesproken door de Heer Jezus zijn alle waarheden die God de mensheid heeft gegeven in Zijn verlossingswerk. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen en heeft Hij alle waarheden uitgesproken die de mensheid reinigen en redden. Hij heeft het oordeelswerk gedaan, beginnend vanuit het huis van God, en aan de mensheid Zijn inherente gezindheid met rechtvaardigheid als kern geopenbaard. Hij heeft alle grote mysteries van Zijn managementplan over een periode van zesduizend jaar ontvouwd. Hij heeft het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid en een einde gemaakt aan het Tijdperk van Genade. De woorden van Almachtige God zijn de natuurlijke uitstortingen van de essentie van Gods leven en de uitdrukking van Zijn gezindheid. Dit is een hele fase van het werk van het woord dat God in de laatste dagen doet om de mensheid grondig te reinigen en te redden. Laten we enkele woorden van Almachtige God lezen, en horen of zij de waarheid en Gods stem zijn.
Almachtige God zegt: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. […] In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging” (‘De visie van Gods werk (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Begrijp je nu wat oordeel is en wat waarheid is? Als je het begrepen hebt, dan vermaan ik je om je gehoorzaam te onderwerpen om geoordeeld te worden, anders zul je nooit de gelegenheid krijgen om door God geprezen te worden of door Hem Zijn koninkrijk binnengebracht te worden. Zij die enkel oordeel aanvaarden maar nooit gezuiverd kunnen worden, namelijk, zij die vluchten midden in het werk van oordeel, zullen voor altijd worden verafschuwd en afgewezen door God. Hun zonden zijn talrijker en zwaarder dan die van de farizeeën, want ze hebben God verraden en zijn rebellen tegen God. Zulke mensen die zelfs niet waardig zijn om dienst te doen zullen zwaardere straffen ondergaan, straffen die bovendien eeuwig duren. God zal geen enkele verrader sparen die ooit trouw beleed met woorden maar Hem vervolgens verraadde. Mensen zoals deze zullen vergelding ontvangen door bestraffing van de geest, de ziel en het lichaam. Is dit niet precies een openbaring van de rechtvaardige gezindheid van God? Is dit niet het doel van God bij het oordelen van de mens en het ontmaskeren van hem? God brengt al degenen die allerlei slechte daden verrichten gedurende de tijd van oordeel naar een plaats besmet met boze geesten, en laat die boze geesten hun vleselijke lichamen naar believen vernietigen. Hun lichamen geven een stank van lijken af, en zulks is hun passende vergelding. God schrijft in hun rapportage-boeken over iedere zonde van die ontrouwe valse gelovigen, valse apostelen en valse arbeiders; dan, als de tijd ervoor is aangebroken werpt Hij hen te midden van de onreine geesten, laat die onreine geesten naar believen hun gehele lichaam verontreinigen, zodat zij nooit meer vlees kunnen worden en nooit meer het licht kunnen zien. Die huichelaars die ooit dienst gedaan hebben maar niet in staat zijn om tot het einde toe getrouw te zijn worden door God tot de goddelozen gerekend, zodat zij meegaan met wie kwaad doen en deel gaan uitmaken van hun onordelijke gespuis; op het einde zal God hen vernietigen. God gooit degenen die nooit trouw geweest zijn aan Christus of geen enkele moeite voor Hem gedaan hebben terzijde en schenkt geen aandacht aan hen, en zal hen allen tijdens de verandering van de tijdperken vernietigen. Zij zullen niet langer op aarde bestaan, laat staan toegang verkrijgen tot het koninkrijk Gods. Zij die nooit oprecht geweest zijn tegen God maar door omstandigheden gedwongen worden oppervlakkig met Hem om te gaan worden gerekend tot hen die dienst doen voor Zijn volk. Slechts een klein aantal van zulke mensen kan het overleven, terwijl het grootste gedeelte zal vergaan samen met hen die nog niet eens bevoegd zijn dienst te doen. Uiteindelijk zal God al degenen tot Zijn koninkrijk brengen die van dezelfde gedachten zijn als God, het volk en de zonen van God, evenals zij die voorbestemd zijn door God om priester te zijn. Dat is het distillaat dat door God verkregen wordt door Zijn werk. Wat betreft hen die niet in staat zijn onder een van deze categorieën te vallen die door God opgesteld zijn, die zullen gerekend worden tot de ongelovigen. Jullie kunnen je zeker wel voorstellen hoe het met hen zal aflopen. Ik heb jullie al alles gezegd wat ik moet zeggen; de beslissing, welke weg jullie kiezen zal aan jullie zijn. Wat jullie moeten begrijpen is het volgende: Het werk van God wacht nooit op iemand die Hem niet kan bijhouden, en de rechtvaardige gezindheid van God laat geen enkele mens genade zien” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

In de laatste dagen spreekt Almachtige God de waarheid uit en doet Hij Zijn oordeelswerk. Zijn woorden onthullen de essentie en de ware staat van de diepe verdorvenheid van de mensheid. Zij onthullen elke manifestatie van het verzet van de mens tegen God en de doordrenking van de mens met satanische gezindheid. En zij tonen aan de mensheid Gods onbeledigbare gezindheid van heiligheid en rechtvaardigheid. Mensen hebben dus de verschijning en het werk van God gezien, en hebben zich de een na de ander tot God gewend en Gods verlossing aanvaard. Almachtige God drukt de waarheid uit om over mensen te oordelen, en voert eerst het oordeel en de tuchtiging uit door middel van Zijn woorden aan alle mensen die in God geloven, en legt de ware aard en de werkelijke feiten bloot van al die mensen uit religieuze kringen die beweren in God te geloven, maar zich toch tegen God verzetten. Laten we zien hoe de woorden van Almachtige God dit verklaren. Almachtige God zegt: “De mens kijkt naar mij op in de hemel en besteedt bijzondere zorg aan mijn bestaan in de hemel, maar niemand geeft om mij in het vlees, want ik die onder de mensen leef, ben gewoon te onbeduidend. Degenen die alleen naar verenigbaarheid met de woorden van de Bijbel zoeken en die alleen naar verenigbaarheid met een vage God zoeken, zijn voor mij een ellendige vertoning. Dat is omdat wat ze aanbidden dode woorden zijn en een God die in staat is om ze ongekende schatten te geven. Wat zij aanbidden is een God die Zichzelf overgeeft aan de genade van de mens en die niet bestaat. Wat kunnen zulke mensen dan van mij verkrijgen? De mens is simpelweg te min voor woorden. Degenen die tegen mij zijn, die ongebreidelde eisen aan mij stellen, die geen liefde voor de waarheid hebben, die opstandig zijn jegens mij – hoe zouden die verenigbaar met mij kunnen zijn?” (‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Jullie harten zijn vervuld van kwaad, verraad en bedrog, en nu dat zo is, hoeveel onzuiverheden zijn er dan in jullie liefde? Jullie denken dat jullie al genoeg hebben opgegeven voor mij; jullie denken dat jullie liefde voor mij al genoeg is. Maar waarom dragen jullie woorden en daden altijd rebellie en bedrog met zich mee? Jullie volgen mij, maar toch erkennen jullie mijn woord niet. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar werpen mij dan opzij. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar zijn wantrouwend tegenover mij. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar jullie kunnen mijn bestaan ​​niet accepteren. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar behandelen mij niet passend bij wie ik ben en maken het mij keer op keer moeilijk. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie volgen mij, maar proberen mij voor de gek te houden en mij bij elke gelegenheid te misleiden. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie dienen mij, maar jullie vrezen mij niet. Wordt dit beschouwd als liefde? Jullie zijn tegen mij in alle opzichten en alle dingen. Wordt dit allemaal als liefde beschouwd? Jullie hebben veel opgeofferd, dat is waar, maar jullie hebben nog nooit datgene in praktijk gebracht wat ik van jullie verlang. Kan dit als liefde worden beschouwd? Een zorgvuldige inspectie toont aan dat er geen spoortje liefde voor mij in jullie is. Hoeveel hebben jullie nu eigenlijk gewonnen, na zoveel jaren werk en de vele woorden die ik heb gegeven? Is dit niet een zorgvuldige terugblik waard?” (‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).
Het doel van jullie geloof in God is God gebruiken om jullie doeleinden te bereiken. Is dit geen verder bewijs dat jullie de gezindheid van God beledigen? Jullie geloven in het bestaan van de God in de hemel maar ontkennen dat God op aarde bestaat. Ik keur jullie opvattingen echter niet goed. Ik prijs alleen de mensen die met beide benen op de grond blijven staan en de God op aarde dienen, maar nooit degenen die nooit de Christus erkennen die op aarde is. Hoe trouw zulke mensen ook aan de God in de hemel zijn, uiteindelijk zullen ze niet ontkomen aan mijn hand die de goddelozen straft. Deze mensen zijn de goddelozen. Zij zijn de goddelozen die tegen God opstaan en Christus nooit van harte hebben gehoorzaamd. Uiteraard behoren allen daartoe die Christus niet kennen en bovendien niet erkennen” (‘Hoe je de God op aarde kunt leren kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).
Mensen die verdorven zijn leven allemaal in de valstrik van Satan, ze leven in het vlees, leven in zelfzuchtige verlangens en er is niemand onder hen die verenigbaar is met mij. Er zijn mensen die zeggen dat ze dat wel zijn, maar die allen vage idolen aanbidden. Hoewel ze mijn naam als heilig erkennen, begaan ze een pad dat tegengesteld loopt aan mij en hun woorden zijn vol arrogantie en zelfvertrouwen, omdat ze allemaal fundamenteel tegen mij zijn en niet verenigbaar met mij” (‘Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

We hebben door het oordeel van de woorden van Almachtige God zelfinzicht gekregen en zien onze verwaandheid, onze eigendunk en ons bedrog, en dat we in alle opzichten blijk geven van onze satanische gezindheid. Hoewel we onszelf uitputten, ontberingen doorstaan en de prijs voor God betalen, hebben we geen authentieke onderwerping aan God, laat staan authentieke liefde voor Hem. Wanneer beproevingen en rampspoed komen, kunnen we zelfs klagen over God, God verdenken en God verloochenen. Dit stelt ons in staat om te erkennen dat wij, hartgrondig verdorven mensen, allemaal de natuur van Satan hebben. Als onze satanische natuur en onze satanische gezindheid geen zuivering kunnen ondergaan, zal er geen manier zijn om authentieke onderwerping aan God en authentieke liefde voor God te bereiken. Vroeger dachten we: we geloven al vele jaren in God, hebben dingen opgegeven, onszelf voor God uitgeput en gezwoegd, dus we zijn goed geworden, en mensen geworden die God liefhebben en zich aan God onderwerpen. Pas na het ervaren van het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God zijn we ons van het volgende bewust geworden. Hoewel we in uiterlijke verschijning moeizaam voor de Heer zwoegen, liegen we nog steeds vaak, misleiden we God, bewijzen we lippendienst aan God, en blijven we bevooroordeeld, terwijl we de aandacht op onszelf vestigen en opscheppen. Uiteindelijk hebben we ons gerealiseerd dat onze inspanningen en opofferingen in feite alleen maar bedoeld waren om zegen te verkrijgen en als beloning het hemelse koninkrijk te mogen binnengaan. Dat alles is onderhandelen met God. Dit is toch geen authentieke onderwerping aan God? Laat staan dat het een uitdrukking van liefde jegens God is. Toch zeiden we schaamteloos dat we als geen ander van God hielden en ons aan God onderwierpen. Dit is werkelijk zinloos. Het is helemaal geen kennis van God. In de openbaring en het oordeel van Gods woorden zien we dat God alles doorgrondt. Met angst en beven in het hart voelen we Zijn immense heiligheid, rechtvaardigheid en het feit dat Zijn gezindheid onbeledigbaar is. We voelen dat, satanisch als we zijn, we ons schamen om God te zien, onwaardig om voor Hem te leven. Dan vallen we op de grond, jammerend van berouw. We vervloeken onszelf en slaan onszelf in het gezicht. Pas dan zien we dat we dagelijks in onze satanische gezindheid leven en helemaal niet als een mens hebben geleefd, en de naam mens niet verdienen. Pas na het ondergaan van veel oordelen en tuchtigingen, beproevingen en louteringen, en ook wat snoeien en behandelingen, begrijpen we geleidelijk aan enkele waarheden en doorzien we de waarheid van onze verdorvenheid op een authentieke manier. Op dat moment hebben we enige authentieke kennis van God. Eindelijk beginnen we God te vereren en ons in ons hart aan God te onderwerpen. Alleen zo ga je het juiste pad op van geloof in God. Dit alles is het resultaat van het oordeel van en de tuchtiging door God. Zonder het oordeel en de tuchtiging van de woorden van God, zouden we nooit het ware beeld van onze diepe verdorvenheid door Satan hebben gezien, zouden we nooit de bron van ons zondigen en verzet tegen God hebben gekend, en nog minder zouden we hebben geweten hoe we onszelf kunnen bevrijden van de banden van zonde en haar heerschappij over ons, om werkelijk gehoorzaam te worden aan God. Zonder het strikte oordeel van de woorden van God, konden we zijn rechtvaardige, majestueuze en onbeledigbare gezindheid niet kennen. We konden geen hart kweken dat God vreest, en we konden niet iemand worden die God vreest en zich van het kwaad afwendt. Dat is een feit. Als God niet incarneerde, wie kon dan het werk van het oordeel in de laatste dagen doen? Wie kon de mens Gods heilige, rechtvaardige en onbeledigbare gezindheid laten zien? Als God niet incarneerde, wiens woorden zouden dan zo’n kracht en gezag hebben om over ons te kunnen oordelen, ons te reinigen, en ons in onze diepe corruptie verdorvenheid te redden van zonde? Almachtige Gods woorden en werk spreiden Zijn status en identiteit als God volledig tentoon, en dat Hij de Schepper en de verschijning van de ene ware God is. We hebben de stem van God herkend in de toespraak van Almachtige God, en Gods verschijning gezien. Waarom zijn er de laatste jaren zo veel mensen die alles opgeven om de woorden van Almachtige God te verspreiden en ervoor getuigenis geven? Waarom zijn er zo veel mensen die het risico lopen te worden gevangen, vervolgd en zelfs gedood door het CCP-regime door onvermoeibaar Almachtige Gods werk te verspreiden en ervoor te getuigen? Waarom ondergaan zo veel mensen vrijwillig verlating, vernedering, verbanning en veroordeling door religieuze mensen om van deur tot deur te kunnen gaan om het evangelie te verkondigen? Dit is omdat ze de stem van God hebben gehoord en de verschijning van God hebben verwelkomd. Ze willigen Gods eisen in, en geven de boodschap door: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten” (Mat. 25:6). Zijn jullie het er allemaal mee eens? Is dit de Heer die op de deur klopt? Dit is echt de Heer die op onze deur klopt. En zullen wij de deur voor de Heer openen? Dus, wanneer de Heer mensen naar ons toestuurt om op onze deuren te kloppen, moeten we dan de ware weg volgen en onderzoeken, en proberen de stem van de Heer te horen?
uit het filmscenario van ‘Kloppen Aan De Deur’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Bron van het artikel: Online Bijbelstudie

🛎════════════🎬════════════🛎

Hoe kunnen wij Gods stem herkennen? Laten we samen naar de Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s