Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Gedachten over het vers van vandaag …

We begrijpen uit dit vers dat God de goddelozen uit de rechtvaardigen zal scheiden in de laatste dagen.

De Bijbel zegt: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). We kunnen het niet helpen te vragen: hoe zal de Heer zulk werk doen als Hij terugkomt?

Het staat in de Bijbel: “‘En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; …’ zegt de HEERE der heirscharen” (MALEACHI 3:5). “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods;” (1 Petrus 4:17). “Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen” (OPENBARING 14:7). Uit deze geschriften kunnen we zien dat God het oordeelswerk zal doen beginnend met het huis van God. Door het oordeel zal God de ware gelovigen in God en de slechte dienaren in de kerk openbaren. Het kwade zal terugkeren naar het kwade, het goede zal terugkeren naar het goede.

God zegt: “In Zijn laatste werk om het tijdperk af te sluiten, omvat Gods gezindheid tuchtiging en oordeel, waarmee Hij alles onthult wat onrechtvaardig is om publiekelijk te oordelen over alle volken, en te vervolmaken wie Hem oprecht liefhebben. Alleen een dergelijke gezindheid kan het tijdperk ten einde brengen. De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen. Daarom is een gezindheid als deze doordrenkt met het belang van het tijdperk, en de openbaring en tentoonspreiding van Zijn gezindheid worden gemanifesteerd omwille van het werk van elk nieuw tijdperk. Het is niet zo dat God Zijn gezindheid willekeurig en zonder betekenis onthult. Stel je voor dat God, door de uitkomst van de mens tijdens de laatste dagen te onthullen, hem nog steeds oneindig veel barmhartigheid en liefde zou schenken en liefdevol jegens hem zou blijven, stel je voor dat Hij de mens niet aan een rechtvaardig oordeel zou onderwerpen maar hem juist tolerantie, geduld en vergeving zou tonen, en dat Hij de mens zou vergeven, ongeacht de ernst van zijn zonden, zonder een greintje rechtvaardig oordeel: wanneer zou Gods hele management dan ooit ten einde worden gebracht? Wanneer zou een dergelijke gezindheid de mensheid naar haar juiste bestemming kunnen leiden? Neem bijvoorbeeld een rechter die altijd liefdevol is, een rechter met een vriendelijk gezicht en een zachtmoedig hart. Hij houdt van mensen, ongeacht de misdaden die ze misschien begaan hebben, en hij benadert ze liefdevol en toegeeflijk, wie ze ook zijn. Wanneer kan hij dan ooit een rechtvaardig vonnis bereiken? In de laatste dagen kan alleen een rechtvaardig oordeel de mens indelen naar soort, en de mens een nieuw rijk binnenleiden. Op deze manier wordt het hele tijdperk ten einde gebracht door Gods rechtvaardige gezindheid van oordeel en tuchtiging.

uit ‘Online Bijbelstudie

Misschien vind je leuk: Christelijk lied ‘Gods oordeel over alle naties en volken’ (Dutch subtitles)

Gods koninkrijk is grondig gerealiseerd

en openlijk in de wereld afgedaald;

meer nog, dit betekent dat

Gods oordeel volledig heeft plaatsgevonden.

Alle rampen zullen één voor één plaatsvinden;

alle naties en alle plaatsen zullen rampen ervaren –

epidemieën, hongersnoden, overstromingen,

droogte en aardbevingen zijn overal.

Deze rampen gebeuren niet slechts op een of twee plekken,

noch zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn,

maar in plaats daarvan zullen ze zich

over een steeds groter gebied verspreiden,

en de rampen zullen steeds zwaarder worden.

Gedurende deze tijd

zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen

en het verschijnsel van kannibalisme

zal in alle plaatsen voorkomen.

Dit is Gods oordeel over alle naties en volken.

Gods naam moet zich in alle richtingen

en naar alle plaatsen verspreiden,

opdat iedereen Zijn heilige naam zal kennen en Hem zal kennen.

Gods naam zal breed circuleren

in de nasleep van de rampen,

en als jullie niet oppassen, dan zul je het aandeel

dat van jullie zou moeten zijn kwijtraken;

zijn jullie niet bang?

Gods naam breidt zich uit naar alle religies,

alle lagen van de bevolking, alle naties en alle gezindten.

Dit is Gods werk dat op een ordelijke manier gedaan wordt,

in nauw met elkaar verbonden schakels;

het gebeurt allemaal naar Gods wijze plan.

God zou alleen willen dat

jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen,

terwijl je nauwgezet Zijn voetstappen volgt.

Gods naam breidt zich uit naar alle religies,

alle lagen van de bevolking, alle naties en alle gezindten.

Dit is Gods werk dat op een ordelijke manier gedaan wordt,

in nauw met elkaar verbonden schakels;

het gebeurt allemaal naar Gods wijze plan.

God zou alleen willen dat

jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen,

terwijl je nauwgezet Zijn voetstappen volgt.

God zou alleen willen dat

jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen,

terwijl je nauwgezet Zijn voetstappen volgt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s