Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

Vraag (1): De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Heer Jezus verscheen in het openbaar in de wolken

Antwoord: Jij zegt dat de Heer de mens beloofde dat Hij zou terugkomen om de mens mee te nemen naar het hemelse koninkrijk. Dat is zeker, want de Heer is trouw. Hij zal altijd Zijn beloften nakomen. Maar we moeten eerst duidelijk stellen dat de terugkeer van de Heer door incarnatie in de laatste dagen om het oordeelswerk te doen, direct verband houdt met hoe we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Als we de Bijbel nauwlettend bestuderen, is het bewijs hiervan niet moeilijk te vinden. In meerdere passages in de Bijbel wordt duidelijk voorspeld dat de tweede komst van de Heer de incarnatie is. Bijvoorbeeld: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Al deze voorspellingen hebben het over “de Mensenzoon” of “de Mensenzoon komt”. Deze frase “de Mensenzoon” verwijst naar Degene die bij een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Sommige mensen hebben engelen gezien. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Al diegenen die het voorkomen van een mens hebben, maar bestaan uit spirituele lichamen, kunnen niet “de Mensenzoon” worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd “de Mensenzoon” en “Christus” genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei “de Mensenzoon” en “de Mensenzoon komt”, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen. Vooral toen Hij zei: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” bewijst dit nog duidelijker dat als de Heer weer komt, Hij zal komen door vlees te worden. Als Hij niet in de vorm van vlees zou komen, maar als een spiritueel lichaam, zou Hij zeker geen lijden ondergaan en zou Hij niet door deze generatie worden verworpen, dat staat vast. Dus de Heer Jezus zal zeker terugkeren in de vorm van incarnatie en zal komen om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen.

Veel mensen vragen: Heeft de Heer niet beloofd dat Hij zou wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk? Als Hij komt, waarom moet Hij dan nog het oordeelswerk doen, beginnend vanuit het huis van God? Eigenlijk doet de Heer het oordeelswerk om de overwinnaars te maken, dat wil zeggen de heiligen op te nemen. Als we kijken, is er genoeg bewijs in de Bijbel dat verklaart waarom de Heer het oordeelswerk moet doen als Hij in de laatste dagen komt. Deze voorspelling dat God in de laatste dagen zal wederkeren om het oordeelswerk te doen, verschijnt meer in de Bijbel dan wat dan ook. Er zijn zeker meer dan 200 voorbeelden, en er zijn veel teksten die voorspellen dat Gods incarnatie het oordeelswerk zal doen. Bijvoorbeeld: “Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen” (Jesaja 2:4). “Voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig​ zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet” (Psalmen 98:9). “Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen’” (Openbaring 14:7). “want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een ​rechtvaardig​ oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen” (Handelingen). In het evangelie van Johannes staat ook: “En omdat hij de ​Mensenzoon​ is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen” (Johannes 5:27). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Johannes 5:22). “Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Johannes 12:48). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). En er zijn vele andere. Deze teksten laten ons duidelijk zien dat Gods incarnatie zeker in de laatste dagen zal komen om het oordeelswerk te doen.

De Heer is teruggekeerd-De Heer Jezus klopt op

Gods incarnatie in de laatste dagen werkt door Zijn woord uit te drukken om de mensheid te oordelen, te zuiveren en te redden. Al degenen die de stem van de weergekeerde Heer Jezus kunnen horen en Hem zoeken en aanvaarden, zijn de wijze maagden die met Hem naar de bruiloft zullen gaan. Hiermee wordt de voorspelling van de Heer Jezus vervuld: “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Matteüs 25:6). De wijze maagden horen de stem van de Heer en komen Hem begroeten, en voor ze het weten worden ze door de Heer opgenomen voor de troon om van aangezicht tot aangezicht met Hem te staan. Ze aanvaarden Gods oordeel, zuivering en vervolmaking in de laatste dagen, en ten slotte, door het oordeel van Gods woorden, wordt hun verdorven gezindheid gezuiverd en worden zij vervolmaakt tot overwinnaars. Zoals je ziet, als we willen bereiken wat de Heer heeft beloofd, moeten we eerst voor Christus van de laatste dagen, Almachtige God komen, en Gods oordeel en tuchtiging in de laatste dagen aanvaarden, om te worden gezuiverd en vervolmaakt door God. Als we dat niet doen, zijn we niet geschikt om te worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Laten we enkele passages lezen uit het woord van Almachtige God. Almachtige God zegt: “Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven” (‘Over titels en identiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De woorden van Almachtige God wijzen al de weg naar het hemelse koninkrijk. Christus van de laatste dagen is de toegangspoort naar het hemelse koninkrijk. Als de mens het oordeelswerk van Christus in de laatste dagen niet ervaart, kan hij niet worden gezuiverd en vervolmaakt, en zal hij nooit Gods koninkrijk binnengaan. Dit is het gezag dat wordt geopenbaard door de geïncarneerde God. Dit bewijst dat de Heer bij Zijn tweede komst zeker zal worden geïncarneerd in het vlees om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. Zoveel heeft God al volbracht. Hm. Als er nog steeds mensen zijn die geloven dat zij kunnen worden opgenomen in het hemelse koninkrijk zonder Gods werk in de laatste dagen te ervaren, dan is dit een symptoom van hun opvattingen en verbeelding. Het zal nooit in vervulling gaan.

Maar ik begrijp niet dat als de Heer echt gekomen is als de incarnatie, waarom veel passages in de Bijbel dan zeggen dat Hij voor iedereen zichtbaar zal komen met wolken? Hoe verklaren jullie dat? je stelt dat er in de Bijbel meerdere voorspellingen staan die zeggen dat de Heer zal komen op wolken met Zijn kracht en grote glorie. Dat is waar. Maar er zijn nog meer passages in de Bijbel die voorspellen dat de Heer heimelijk zal komen. Bijvoorbeeld: “Ik kom onverwacht als een ​dief!” (Openbaring 16:15). “… want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44). “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse ​engelen​ en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matteüs 24:36). Zoals je ziet, zijn er twee manieren waarop de Heer terugkeert: één manier is openlijk, de andere is in het geheim. Het oordeelswerk in de laatste dagen van de geïncarneerde Almachtige God, dat wij vandaag hebben verkondigd, is alleen het werk van de Heer die in het geheim komt. Omdat Gods incarnatie onder de mensen is gekomen in de vorm van een gewoon, gemiddeld persoon, verschijnt Hij voor de mens in het geheim. Niemand kan zien dat Hij God is, niemand kent Zijn ware identiteit. Alleen als de Mensenzoon begint te werken en spreken, beginnen degenen die Zijn stem kunnen onderscheiden Hem te herkennen. Degenen die Zijn stem niet onderscheiden, zullen Hem zeker behandelen als een gewoon iemand en Hem loochenen en afwijzen. Net als toen de Heer Jezus was geïncarneerd om Zijn werk te doen, leek Hij uiterlijk een gewoon en normaal mens, zodat de meeste mensen Hem loochenden, weerstonden en veroordeelden, terwijl sommigen, door het woord en werk van de Heer Jezus, Hem konden herkennen als de geïncarneerde Christus, de verschijning van God. Nu zijn we in de fase waarin Almachtige God heimelijk komt… om Zijn werk te doen en de mensheid te redden. Hij is nu bezig om Zijn woord uit te drukken om de mensheid te oordelen, te zuiveren en te vervolmaken. Op dit moment… zal de mens de Heer zeker niet in het openbaar op wolken zien verschijnen. Pas als een groep overwinnaars is gemaakt… en het werk van Gods incarnatie en heimelijke neerdaling onder de mensen is voltooid, wanneer de rampen over de aarde zullen komen… en God de verdorven mensen zal straffen en de goede belonen, zal Hij openlijk verschijnen voor alle volkeren op aarde. Dan zullen de voorspellingen van de openlijke neerdaling van de Heer op aarde worden vervuld, zoals inde Bijbel wordt gezegd: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24:30). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openbaring 1:7). Als de mensen de Heer voor de hele mensheid openlijk op wolken zien verschijnen, zouden ze in theorie dolblij moeten zijn. En toch staat hier: “Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.” Waarom is dat? Dat is omdat wanneer God eindelijk openlijk verschijnt, de redding van Gods incarnatie gedurende Zijn heimelijke neerdaling… onder de mensen al zal zijn voltooid, en God zal zijn begonnen met Zijn werk van het belonen van goed en het bestraffen van kwaad. Op dat moment zullen degenen die Gods geheime werk hebben afgewezen, de kans om gered te worden geheel hebben verspeeld. Hoe konden degenen die Hem doorboorden, dat wil zeggen degenen die Christus van de laatste dagen, Almachtige God, weerstonden en veroordeelden, zich niet in wanhoop op de borst slaan, jammeren en knarsetanden, wetende dat Degene die zij weerstonden en veroordeelden de tweede komst van de Heer Jezus is? Dus zo zal het tafereel van “Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” zich voordoen. Laten we nog een passage uit het woord van Almachtige God lezen.

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat “de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is”, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert […] De terugkeer van Jezus betekent een geweldige redding voor hen die de waarheid kunnen aanvaarden, maar voor hen die dat niet kunnen is het een teken van veroordeling. Jullie moeten je eigen pad kiezen, en jullie mogen de Heilige Geest niet blasfemeren en de waarheid verwerpen. Jullie zouden geen onwetende en arrogante personen moeten zijn, maar mensen die gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest en hunkeren en zoeken naar de waarheid; alleen zo zullen jullie profiteren” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Door de woorden van Almachtige God begrepen wij dat het werk dat door Gods incarnatie in de laatste dagen wordt gedaan tijdens zijn heimelijke neerdaling onder de mensen een cruciale fase is in Gods vervolmaking van de mens. In Gods zesduizendjarige managementplan vertegenwoordigt dit werk een uiterst zeldzame gelegenheid voor God om de mens te vervolmaken. Al degenen die Gods geheime werk aanvaarden en zijn vervolmaakt, hebben Gods bijzondere genade ontvangen en zijn buitengewoon gezegend. Als we deze uiterst zeldzame gelegenheid niet koesteren en Gods werk van het maken van overwinnaars missen, kunnen we slechts jammeren en knarsetanden, worstelend met hevige spijt.
uit het filmscenario van Het Mysterie Van De Goddelijkheid

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Beveel u het laatste nieuws aan over de wederkomst van de Heer, Graag deel ik deze film met mijn broeders en zusters en ik hoop dat jullie erbij baat zouden kunnen krijgen, bekijk dan de Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ − Hoe de wijze maagden de terugkeer van de Heer verwelkomen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s