Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

In het geheim aankomen

En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
(MATTHEÜS 25: 6)


Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
(OPENBARING 3:3)


Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
(OPENBARING 16:15)


Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
(OPENBARING 3:20)


Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
(LUKAS 17:24-25)


Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
(MATTHEÜS 24:44)


Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
(MATTHEÜS 24:50)


Heer Jezus verscheen in het openbaar in de wolken

Openlijk op de wolken verschijnen

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
(OPENBARING 1:7)


En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
(MATTHEÜS 24:29-30)


Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
(JUDAS 1:14)


Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
(HANDELINGEN 1:11)


En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
(LUKAS 21:25-27)


Notitie van de redacteur: Veel broeders en zusters verlangen ernaar dat de Heer spoedig terugkomt, zodat ze opgenomen kunnen worden in het koninkrijk van de hemel. Daarom focussen ze zich heel nauwlettend op de profetieën over de wederkomst van de Heer. Deze verzen profeteren dat de Heer zal komen als een dief. Wanneer er staat “als een dief”, betekent het dat Hij stil en in het geheim zal komen, dus het is onmogelijk voor ons om de dag van Zijn wederkomst te kennen. Misschien vraagt ​​iemand zich af: “Als we de dag van de wederkomst van de Heer niet weten, hoe kunnen we Hem dan verwelkomen?” Eigenlijk heeft de Heer Jezus ons al de weg gewezen om Hem te verwelkomen. Hij zei: “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). Deze verzen vertellen ons duidelijk dat in de laatste dagen wanneer iemand roept: “De bruidegom komt”, dat wil zeggen, wanneer iemand getuigt dat de Heer is teruggekeerd en woorden heeft gesproken, we, net als de wijze maagden, de deur moeten openen om te zoeken en onderzoeken. Als we kunnen herkennen dat Zijn woorden de waarheid zijn en Gods stem zijn, en deze woorden accepteren, kunnen we de Heer verwelkomen en opgenomen worden voor God. Zulke mensen hebben zoveel geluk dat ze samen kunnen eten met de Heer.

uit ‘Online Bijbelstudie

Gerelateerde aanbevelingen: Wil jij de Heer nog vóór de rampen verwelkomen? Ik deel christelijke film met jullie“DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?

Terug naar de startpagina: Geloof Hoop en Liefde

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s