Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!

Hoe te voorkomen dat u een twijfelende Thomas wordt

Thomas zag de spijkers van de Heer

De Bijbel vermeldt dat toen de discipelen Thomas het nieuws van de opstanding van de Heer Jezus vertelden, zei Thomas: “Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven” (Johannes 20:25). “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29). In feite, wist Thomas in al die tijd dat hij de Heer Jezus volgde, niet hoe hij de stem van de Heer kon horen. Het maakt niet uit hoe groot of hoe gunstig Jezus preken voor de mensen waren; Thomas heeft in de woorden van de Heer Jezus nooit naar de waarheid gezocht of geluisterd of hij Gods stem door deze woorden kon horen. Het maakt niet uit hoeveel jaren hij al in God geloofde, maar hij was na al die tijd nog steeds niet in staat om de ware identiteit van de Heer Jezus te herkennen. Daarom twijfelde hij altijd aan de identiteit van de Heer en geloofde hij niet dat Jezus de Christus was; dit is de oorzaak van de reden waarom Thomas faalde in zijn geloof in God. Juist omdat Thomas niet wist hoe hij de stem van God moest horen en niet overtuigd was van de identiteit van de Heer Jezus. Daarom geloofde Thomas niet in de woorden van de Heer, toen Jezus Zijn discipelen over Zijn kruisiging vertelde dat Hij na Zijn dood zou herrijzen, geloofde Thomas niet dat de woorden van de Heer zouden geschieden. Toen hij de andere discipelen hoorde zeggen dat de Heer Jezus was herrezen uit de dood, geloofde hij dit nog steeds niet. Pas toen hij het geestelijke lichaam van de herrezen Heer Jezus voor zijn ogen zag verschijnen, geloofde hij het eindelijk. Toen Jezus in de vorm van Zijn geestelijke lichaam aan hem verscheen, zag Thomas het geestelijke lichaam van de Heer met zijn eigen ogen en raakte de wonden aan die door de nagels op het lichaam van de Heer waren achtergelaten. Op dat moment geloofde hij pas dat de Heer Jezus was herrezen uit de dood en pas toen was hij er zeker van dat Jezus de beloofde Christus was. Maar het was al te laat en het einde van Thomas was al bepaald – hij had Gods zegen voor altijd verloren.

Op dit cruciale moment waarop we de Heer zouden moeten begroeten, begaan we op momenteel dezelfde fout als Thomas. Als we iemand horen getuigen dat de Heer al in het vlees is teruggekeerd; geloven we het niet en we nemen ook niet het initiatief om de stem van God te horen en de Heer te verwelkomen. In plaats daarvan blijven we geloven dat de Heer Jezus niet is teruggekeerd, tenzij Hij op de witte wolken verschijnt. We zullen het alleen geloven als we het herrezen geestelijke lichaam van de Heer met onze eigen ogen zien. Dit is de belangrijkste reden waarom we de Heer niet hebben kunnen begroeten. Er zullen sommigen zijn die het volgende zeggen: “Is het verkeerd dat we wachten op de Heer, totdat Hij op de wolken verschijnt, zoals de profetie zegt?” We moeten ons er bewust van zijn dat er veel profetieën in de Bijbel zijn over de terugkeer van de Heer. Er is niet alleen de profetie die zegt dat de Heer met de wolken zal komen, maar er zijn ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim in het vlees zal komen, precies zoals de Heer heeft geprofeteerd: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openbaring 16:15). “Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Deze “Zoon des mensen” betekent degene die uit de mens is geboren en normale menselijkheid bezit. Als Hij als Geest of in de vorm van Zijn herrezen geestelijke lichaam zou komen, dan zou het niet mogelijk zijn om Hem de “Zoon des mensen” te noemen. Daarom betekenen deze profetieën dat wanneer de Heer terugkeert, Hij vóór de rampen zal incarneren en stilletjes en in het geheim zal komen werken. Hoe zouden de profetieën over Zijn geheime komst in vervulling gaan; als de Heer, overeenkomstig onze gedachten, alleen op de wolken in Zijn herrezen geestelijk lichaam zou verschijnen? Thomas geloofde niet in de profetie dat de Heer Jezus uit de dood zou herrijzen; geloven wij ook niet in de profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal komen, vervuld zullen worden? Moeten wij Thomas’ weg van falen ook bewandelen? De Heer Jezus vertelde ons duidelijk: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). We kunnen hieruit zien dat wanneer de Heer terugkeert, Hij Zijn uitspraken zal gebruiken om op onze deuren te kloppen en dat het belangrijkste om de Heer te begroeten is, dat we de stem van God horen. Daarom moeten wij een les leren vanuit het falen van Thomas; we kunnen geen mensen zijn die alleen in de Heer geloven als we de Heer met onze eigen ogen op de wolken zien komen. We moeten ons concentreren op het horen van Gods stem en de Heer begroeten en als we iemand horen getuigen dat de Heer in het vlees is teruggekeerd, moeten we het initiatief nemen om deze getuigenis te onderzoeken. Op het moment dat we Gods stem herkennen, moeten we Gods werk accepteren en Hem gehoorzamen, want alleen dan zullen we in staat zijn om de Heer echt te begroeten en het bruiloftsfeest met Hem bij te wonen. Neem bijvoorbeeld de discipelen, zoals Petrus en Johannes. Toen ze het gezag en de macht vanuit Jezus’ woorden hoorden, herkenden ze Zijn woorden als de stem van God en volgden zij de Heer Jezus Christus en ontvingen Zijn zaligheid. Ze begroetten de Heer door de uitspraken te horen die door de vleesgeworden God werden uitgesproken en daarom waren zij het meest gezegend.

Als we niet volgens Gods woorden handelen om Gods stem te horen en de Heer te begroeten gedurende de tijd dat Hij in het geheim aan het werk is en we precies zo blijven handelen als Thomas, wachtend tot de Heer op wolken komt, zodat we Hem met onze eigen ogen kunnen zien; wat zal het gevolg dan zijn wanneer Hij werkelijk op de wolken zal verschijnen? In de Bijbel staat het volgende geprofeteerd: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openbaring 1:7). We kunnen uit deze verzen opmaken, dat wanneer wij de Heer met onze eigen ogen op de wolken zien komen, dat dit dan ook het moment zal zijn dat alle mensen zullen jammeren. Het is redelijk om te denken dat mensen de Heer met vreugde zouden moeten begroeten als ze Hem zien, dus waarom zullen alle mensen jammeren? Dit is omdat, wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij eerst in het geheim in het vlees komt voorafgaand de grote rampen om de waarheid te uiten en het werk uit zal voeren om de mens te oordelen en te zuiveren. Zij die Gods stem horen en die naar Gods werk zoeken en accepteren zijn de wijze maagden die opgenomen zullen worden voor de troon van God. Nadat zij door God zijn geoordeeld en gezuiverd en tot overwinnaars zijn gemaakt, zal het geheime werk van de vleesgeworden God die stilletjes is gekomen voorbij zijn. God zal dan beginnen om de grote rampen over de aarde los te laten om het goede te belonen en de goddelozen te straffen en dat is dan ook de tijd dat het einde van alle mensen zal worden bepaald. Allen die voor de rampen tot overwinnaars zijn gemaakt, zullen door God worden beschermd en zullen de rampspoed overleven. Zij die blindelings wachten tot de Heer op de wolken komt, die maar blijven weigeren om Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden en die zelfs Christus van de laatste dagen veroordelen, zullen volkomen worden verlaten en uiteindelijk door God worden geëlimineerd. Wat hen te wachten staat is de rechtvaardige straf van God. Daarom zullen zij huilen en tandenknarsen, als God na de rampen openlijk aan alle naties en volkeren zal verschijnen en zij zien dat de Christus van de laatste dagen die zij hebben getrotseerd inderdaad de teruggekeerde Heer Jezus blijkt te zijn. Dat gebeurt wanneer de profetie van de Heer als Hij op de wolken komt zal worden vervuld: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openbaring 1:7).

Nu getuigt alleen De Kerk van Almachtige God openlijk over het feit dat de Heer Jezus al is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. Hij heeft de waarheid uitgedrukt en voert het oordeels- en zuiveringswerk uit over de mensen in de laatste dagen en Hij zal voorafgaand de grote rampen een groep overwinnaars maken. Dit is de precieze vervulling van de profetieën van de Heer Jezus: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:48). En in 1 Petrus 4:17 staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” De woorden die door Almachtige God uitgedrukt zijn: “wat de Geest tegen de gemeenten zegt” zoals geprofeteerd in Openbaring en ze zijn al lang publiekelijk online beschikbaar voor alle mensen van over de hele wereld om Gods verschijning te zoeken en te onderzoeken – dit is de Heer die op onze deuren klopt! Maar hoe de Heer ook aan hun deuren kan kloppen, er zijn ook christenen die hun oren sluiten voor de stem van de Heer en die net als Thomas, pas in de teruggekeerde Heer kunnen geloven als zij het met hun eigen ogen hebben kunnen zien. Deze mensen zullen Gods geheime reddingswerk, die voorafgaand de grote rampen door God wordt uitgevoerd missen en de dag dat ze de Heer openlijk op wolken zien komen, zal dan ook de dag zijn dat zij gestraft zullen worden. Hoeveel spijt ze dan ook zullen voelen, het zal dan te laat zijn. Net zoals de Heer Jezus zei: “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven” (Johannes 20:29). Almachtige God vermaant ons ook: “Ik zeg jullie, wie in God gelooft vanwege de tekenen, behoort zeker tot de categorie die vernietigd zal worden. Wie de woorden van Jezus die naar het vlees is teruggekeerd niet kan accepteren is zeker het nageslacht van de hel, de afstammeling van de aartsengel, de categorie die aan de eeuwigdurende vernietiging zal worden onderworpen. Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond?” Willen we tot degenen behoren die ontkennen dat God voorafgaand de grote rampen in het geheim in het vlees is gekomen en blijven we alleen maar wachten totdat we de Heer op wolken zien komen en dan vervallen in rampspoed? Of willen we bij degenen behoren die, ondanks het feit dat we de Heer nog niet op wolken hebben zien verschijnen, het reddingswerk van de vleesgeworden teruggekeerde Heer aanvaarden en wie Gods belofte erven? Een ieder van ons moet deze keuze voor zichzelf maken.

Bron van het artikel: ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s