De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur”

Vandaag heb ik dit artikel gelezen. Ik raakte geëmotioneerd van dit artikel. Ik denk aan mezelf. Het lijkt erop dat ik niet weet hoe ik de waarheid moet zoeken. Ik begreep de ware betekenis van de woorden van de Heer Jezus verkeerd en heb de kans bijna verloren om de komst van de Heer te verwelkomen. Later begreep ik door de uitleg van broeders en zusters en het lezen van de woorden van Almachtige God, de ware betekenis van dat vers. Beste vrienden! Wilt u de ware betekenis weten van dat vers dat door de Heer Jezus is geprofeteerd? Leest u dan dit artikel en u zult het mysterie van de komst van de Heer gaan begrijpen.

Bespreek online

De ware betekenis van “Niemand weet de dag of het uur”

Wij hopen allemaal de terugkeer van de Heer Jezus mee te maken en de terugkeer van de Heer te kunnen verwelkomen. Tegenwoordig zijn de vier bloedmanen al verschenen; aardbevingen, hongersnoden, plagen en allerlei andere rampen komen steeds vaker voor. De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in principe vervuld. Er zijn veel broeders en zusters die online getuigen over het feit dat de Heer al is teruggekeerd. Veel broeders en zusters zijn daardoor in de war geraakt, omdat in de Bijbel het volgende staat geschreven: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse ​engelen​ en de Zoon niet, alleen de Vader weet het” (Matteüs 24:36). Hoe kunnen degenen die getuigen over de terugkomst van de Heer weten dat de Heer is teruggekeerd? Is de Heer echt teruggekeerd? Hoe kunnen we de Heer kunnen verwelkomen? Dit zijn belangrijke vragen die betrekking hebben op het onderwerp of wij de Heer kunnen verwelkomen. Laten wij dit onderwerp samen gaan onderzoeken. 

Wat betekend: “Niemand weet de dag of het uur?”

In de Bijbel staat beschreven: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment.” Op basis van deze Bijbeltekst geloven broeders en zusters dat niemand zal weten wanneer de Heer terugkeert. Als zij dus iemand horen getuigen over de terugkomst van Jezus, willen zij hier niet naar luisteren en de getuigenis ook niet onderzoeken. Als wij ons precies hetzelfde als hen gaan gedragen, wanneer verwelkomen wij dan de terugkomst van de Heer? De Heer Jezus heeft het volgende geprofeteerd: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Matteüs 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Wij kunnen aan de hand van deze woorden leren dat de Heer als Hij in de laatste dagen terugkeert met Zijn woorden op onze deuren van onze harten zal kloppen en dat iemand zal roepen dat de Bruidegom is gekomen. Alleen door een wijze maagd te zijn, ons te concentreren op het luisteren naar Gods stem en het initiatief te nemen om Hem te kunnen verwelkomen; kunnen wij huwelijksfeest van het Lam bijwonen. Aangezien mensen zullen huilen als de Heer terug is gekomen, is het duidelijk dat Hij het ons zal laten weten als Hij terug is gekomen. Als we niet actief zoeken of onderzoeken, en ook geen aandacht besteden aan het horen van Gods stem, hoe kunnen we dan de Bruidegom verwelkomen? Daarnaast is de terugkeer van de Heer enorm van belang voor de redding van de mensheid. Hoe zouden wij de redding van de Heer kunnen verkrijgen, als niemand over het nieuws van Zijn terugkomst zou horen? Het is duidelijk dat het standpunt dat niemand weet wanneer de Heer terugkeert, onhoudbaar is.

Hoe moeten wij dan omgaan met de volgende Bijbeltekst? “Niemand weet wanneer die dag en dat moment.” Laten wij deze tekst eens bekijken in verband met de andere Bijbelteksten: “En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Vermaning tot waakzaamheid Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen” (Mattheüs 24:32-36). Deze Bijbelteksten spreken over de tekenen van de wederkomst van de Heer “dat het nabij is, voor de deur”, verwijst naar de komst van de Zoon des Mensen. De Mensenzoon verwijst naar God die zal incarneren als mens. Het spirituele lichaam van God kan niet genoemd als de Zoon des Mensen. Alleen wanneer de Geest van God Zijn werk praktisch en in normale menselijkheid verricht, kan Hij de Zoon des Mensen worden genoemd. Precies zoals de Heer Jezus. Daardoor zal Hij ook veel lijden moeten ondergaan en zal door deze generatie worden verworpen; wat de woorden van de Heer Jezus vervuld: “Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Matteüs 24:44). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Daarom betekent de tekst: “Niemand weet wanneer die dag en dat moment”; dat niemand de exacte tijd zal weten, wanneer de Zoon des Mensen afdaalt. Dit betekent alleen niet, dat niemand zal weten wanneer de Heer terugkomt om te werken. Laten wij Gods woorden lezen en om Zijn hart beter te begrijpen.

God zegt: “In de morgenstond kwam God zonder medeweten van wie dan ook naar de aarde en begon Hij Zijn leven in het vlees. Mensen waren zich niet bewust van dit moment. Misschien waren ze allemaal in diepe slaap, misschien waren er velen klaarwakker aan het wachten en misschien waren er velen in stilte tot God in de hemel aan het bidden. Toch wist niemand onder al deze vele mensen dat God al op aarde was aangekomen.” “In het begin, voordat Jezus officieel begon met zijn bediening, ging Hij, net als de leerlingen die Hem volgden, soms naar bijeenkomsten en zong liederen, prees de Heer en las het Oude Testament in de tempel. Toen Hij was gedoopt daalde de Geest officieel op Hem neer en begon te werken, waarbij Hij Zijn identiteit en de bediening die Hij op zich moest nemen, onthulde. Hiervóór kende niemand Zijn identiteit en afgezien van Maria, wist zelfs Johannes het niet. Jezus was 29 toen Hij werd gedoopt. Na zijn doop ging de hemel open en sprak een stem: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ Toen Jezus eenmaal was gedoopt, begon de Heilige Geest op deze manier van Hem te getuigen. Voordat Hij werd gedoopt op 29-jarige leeftijd, leefde Hij zoals een gewoon mens, Hij at als Hij moest eten, Hij sliep en kleedde zich normaal en Hij was in niets anders dan andere mensen. Dit was natuurlijk alleen zo in de vleselijke ogen van mensen. […] Er staat niets in de Bijbel over wat Hij heeft gedaan vóór Zijn doop omdat Hij dit werk niet heeft gedaan vóór Zijn doop. Hij was gewoon een normale man en representeerde een normale man. Voordat Jezus Zijn bediening begon te vervullen was Hij niet anders dan gewone mensen en anderen konden niets anders in Hem zien. Pas toen Hij 29 werd, wist Jezus dat Hij was gekomen om een stadium van Gods werk af te maken. Daarvóór wist Hij dat Zelf niet eens omdat het werk dat door God werd gedaan niet bovennatuurlijk was.

Aan deze woorden van God kunnen wij zien, dat het moment waarop God vlees wordt en op aarde neerdaalt bij niemand bekend is; zelfs niets bij de Mensenzoon Zelf, maar alleen Gods Geest in de hemel weet dit. Pas als God begint met het uitvoeren van Zijn werk, zal de Heilige Geest getuigen van de incarnatie van God en zullen Gods volgelingen Zijn evangelie verspreiden. Op deze manier zal Zijn identiteit geleidelijk aan bij iedereen bekend worden. Het is net als toen Jehova God de profeten gebruikte om de komst van de Messias aan te kondigen. Niemand, behalve Jehova God wist wanneer de Messias zou komen. In het begin, toen de Heer Jezus vlees werd om Zijn werk uit te voeren, wist Hij niet dat Hij de Messias was die het verlossingswerk zou gaan doen. Voordat Hij Zijn bediening begon uit te voeren, leefde hij een normaal leven op aarde zoals ieder ander mens en wist in de eerste instantie niemand dat Hij de geïncarneerde God, Christus was. Nadat de Heer Jezus was gedoopt, begon de Heilige Geest tot Hem te getuigen en begon de Heer Jezus de weg van bekering bekend te maken, wonderen te verrichten, zieken te genezen, demonen uit te drijven en daarna kwamen sommigen tot de erkenning dat de Heer Jezus de Christus was. Degenen die net als Petrus, Johannes en anderen het verlossingswerk van de Heer Jezus hadden aanvaard verspreidden overal waar zij gingen het evangelie. Op deze manier leerden steeds meer mensen het reddingswerk van de Heer Jezus kennen en is het evangelie van de Heer Jezus, tot op de dag van vandaag overgegaan van generatie op generatie; zodat er wereldwijde vele gelovigen zijn. We zijn allemaal in de Heer gaan geloven door de getuigenis van anderen over Zijn werk aan te nemen. Precies zoals in de Bijbel staat geschreven: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van ​Christus” (Romeinen 10:17). Evenzo, wanneer de Heer terugkeert om te verschijnen en in de laatste dagen Zijn werk uit zal voeren; zal Hij sommige mensen hiervan eerst op de hoogte stellen en hen dan overal het goede nieuws over Zijn terugkeer laten verspreiden. Als wij dus gewoon blijven wachten op de dood en weigeren om Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken, dan missen wij waarschijnlijk Gods redding. Dit is precies zoals de farizeeën en hun volgelingen − die joodse gelovigen − het idee bevestigden dat “aangezien de Heer Jezus niet de Messias werd genoemd en niet in het koninklijk paleis was geboren, was Hij niet Degene waarvan geprofeteerd was dat Hij zou komen”, dus hoewel de Heer Jezus vele waarheden had uitgedrukt om het leven van de mens te voorzien en vele wonderen had verricht, waarbij hij Gods gezag en macht volledig demonstreerde, weigerden ze nog steeds te onderzoeken, en ten slotte werden ze door God onthuld en geëlimineerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s