Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2

Het plezier van het lezen van mythologie en het vinden van de weg naar de hemel

Het pad om gereinigd te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan

Zuster Lily zei: “God zij dank! Je hebt helemaal gelijk. Als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan, moeten we absoluut de kwestie van onze zondigheid oplossen. Dus hoe kunnen we ontsnappen aan onze zondige aard en gereinigd worden? Hiervoor moeten we het werk van de Heer Jezus begrijpen en de resultaten die het heeft bereikt, evenals het pad om de zonde volledig af te werpen. Laten we eerst enkele passages van Gods woorden lezen: ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.’ ‘Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.’”

Zuster Lily deelde deze fellowship: “We kunnen aan Gods woorden zien dat Hij werkt om de mensheid te redden op basis van Zijn managementplan en de behoefte van de mensheid. Net zoals in de latere fase van het Tijdperk van de Wet, toen wij als mensen steeds meer zondigden, we de wetten of geboden niet konden naleven, en we werden geconfronteerd met het gevaar door de wet ter dood te worden gebracht, incarneerde God als de Heer Jezus in overeenstemming met de behoeften van de mensen van die tijd. Hij werd gekruisigd omwille van de mensheid en verloste de mensheid van de zonde, zodat we konden worden bevrijd van de veroordeling en vloek van de wet. Door de redding van de Heer Jezus te accepteren, zullen ze, zolang we onze zonden aan God belijden en ons bekeren, vergeven worden en zullen we in staat zijn te koesteren in de genade en zegeningen geschonken door de Heer. Dit zijn de resultaten die door het werk van de Heer Jezus zijn bereikt. Hoewel Hij ons van onze zonden verloste, vergaf Hij onze verdorven gezindheid of zondige aard niet. Sinds we door Satan zijn gecorrumpeerd, zijn onze gezindheden ongelooflijk arrogant, krom en bedrieglijk, egoïstisch en verachtelijk, slecht en hebzuchtig geworden, geïrriteerd door de waarheid en houden we van onrechtvaardigheid. We worden beheerst door deze verdorven gezindheden en we kunnen vaak niet anders dan zondigen en God weerstaan, met anderen strijden over naam en voordeel, jaloers en verdeeldheid zaaien, liegen en bedriegen, verheffen en getuigen van onszelf, enzovoort. We worden bijvoorbeeld beheerst door onze egoïstische aard en houden bij alles onze eigen belangen hoog. Op het moment dat iemand anders onze belangen schaadt, hebben we conflicten en verliezen we ons geduld, of beginnen we ze zelfs te haten. We hebben geen enkele tolerantie of geduld voor anderen, en zelfs ons werk en onze offers worden alleen gedaan in ruil voor Gods zegeningen, om beloningen te ontvangen en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Als we worden gedomineerd door onze arrogante aard en altijd bovenaan willen staan, zullen we altijd willen dat anderen volgen wat we zeggen, vasthouden aan onze eigen opvattingen, niet bereid zijn om de suggesties van anderen te accepteren, jaloers en ontevreden zijn wanneer we zien dat anderen meer uitblinken dan wij, en zelfs anderen onderdrukken of bestraffen om onze eigen status te behouden. Als we worden beheerst door onze eigen sluwe aard, zullen we vaak onoprecht zijn, valse verklaringen afleggen en onze eigen fouten verdoezelen om onze eigen belangen, gezicht en status te beschermen. We kunnen hieruit zien dat deze satanische aard de oorzaak is van wat ons zondig maakt, en als we ze niet kwijtraken, zullen we nooit ophouden met zondigen en God te weerstaan; zullen we het nooit waard zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Gods doel bij het ontwikkelen van Zijn managementwerk is om ons volledig te redden van zondigheid, zodat we Gods zegeningen en beloften kunnen ontvangen. Dit is waarom God van de laatste dagen de stap van het oordeelswerk doet, te beginnen met het huis van God op de fundering van het werk van de Heer Jezus om ons grondig te transformeren en te reinigen van onze satanische gezindheden zodat we de banden van zonde kunnen afwerpen en door God verkregen worden, aldus onze droom van hemels koninkrijk vervullend Zoals de Heer ooit profeteerde: ‘Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen’ (Johannes 12:48). Hij vertelde ons duidelijk dat Hij in de laatste dagen zal terugkeren en veel waarheden zal uiten, en het werk van het oordelen en reinigen van de mens met woorden zal voltooien, en ons de weg zal wijzen om ons te ontdoen van onze verdorven gezindheid. Dit zal ons in staat stellen volledig gereinigd te worden en mensen te worden die God echt gehoorzamen en vrezen. Dus alleen als we Gods oordeelswerk in de laatste dagen accepteren, kunnen onze verdorven gezindheden worden gereinigd; dat is onze enige hoop om het koninkrijk van de hemel binnen te komen.”

Nadat ik de communicatie van zuster Lily had gehoord, begreep ik eindelijk dat de Heer het verlossingswerk heeft gedaan en dat we vanwege ons geloof in Hem van onze zonden zijn vrijgesteld, maar dat onze innerlijke zondige aard niet is gereinigd. Dit is waarom we nog steeds in de vicieuze cirkel leven van zondigen, belijden en opnieuw zondigen. Als we aan de zonde willen ontsnappen, moeten we het oordeel en het reinigende werk van God in de laatste dagen accepteren, want dit is de enige manier waarop onze verdorven gezindheid kan worden gezuiverd en we mensen kunnen worden die God echt liefhebben en gehoorzamen en kunnen we worden gekwalificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Ik was heel blij te horen dat God zou terugkeren om waarheden te uiten en het oordeelswerk te doen, omdat God ons zou vertellen hoe we aan de ketenen van de zonde konden ontsnappen, en dat zou me hoop geven om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. God zij dank! Het werd laat, dus ik ging niet verder met de communicatie, maar stelde een tijd vast om de volgende dag weer met hen communiceren.

God keerde lang geleden terug

In onze fellowship speelde zuster Lily de volgende dag een opname van een recitatie voor mij, ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’. Dit horend was echt ontroerend voor mij; Ik vond deze woorden echt gezaghebbend. Deze woorden leggen duidelijk uit hoe God op een wolk zal terugkeren en vertellen ons dat onze hoop dat Hij uit de hemel op een wolk neerdaalt, volledig voortkomt uit onze eigen ideeën en verbeeldingskracht; de witte wolk waar God over spreekt is geen materiële wolk die we in de hemel kunnen zien, maar verwijst naar de woorden die de Heer Jezus uitsprak toen Hij terugkeerde in de laatste dagen. Vervolgens zei zuster Lily opgewonden tegen mij: “Sheila, de waarheid is dat de Here Jezus waar we lang op hebben gewacht enige tijd geleden terugkeerde. Hij is Almachtige God in het vlees. Hij heeft veel waarheden uitgedrukt en doet het oordeelswerk beginnend met het huis van God. De woorden die ik voor je las tijdens de bijeenkomst van gisteren, evenals de recitatie die je vandaag hebt gehoord, zijn allemaal woorden die persoonlijk zijn geuit door Almachtige God. Almachtige God is gekomen en heeft de zeven zegels verbroken, de boekrol geopend en alle mysteries onthuld die we al deze generaties nooit hebben begrepen. Hij heeft ons ook alle waarheden geschonken om ons te redden en gereinigd te worden. Dit is waar de Heilige Geest over sprak tot alle kerken. Nu is het werk van Almachtige God van de laatste dagen over de hele wereld verspreid en Zijn woorden zijn in meer dan 20 talen vertaald en online gepubliceerd, zodat mensen van over de hele wereld die hongerig naar Gods uiterlijk zoeken, ze kunnen onderzoeken. Velen van alle denominaties die echt in God geloven en dorsten naar de waarheid, hebben de stem van God herkend door het lezen van de woorden van Almachtige God en ze hebben Zijn werk van de laatste dagen in groten getale aanvaard, voor Zijn troon teruggekeerd en Gods voetstappen gevolgd. Dat we vandaag Gods stem kunnen horen, is volledig Zijn leiding – we zijn allemaal zo gezegend!”

Toen ik het nieuws hoorde dat de Heer is teruggekeerd, voelde ik me opgetogen en ongelooflijk opgewonden. Het bleek dat de recitatie die ze net had gespeeld, plus de woorden die we de dag ervoor hadden gelezen, allemaal de woorden van God waren – geen wonder dat ze zo gezaghebbend waren! Ik had niet gedacht dat ik de terugkeer van de Heer zou kunnen verwelkomen. Ik was zo blij!

Zuster Lily deelde vervolgens meer communicatie met mij over hoe God woorden gebruikt om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen, en ze las deze woorden van Almachtige God: “Als God deze keer vlees wordt is het Zijn werk om Zijn gezindheid uit te drukken, in de eerste plaats door tuchtiging en oordeel. Met dit als basis brengt Hij meer waarheid tot de mens, laat Hij meer manieren zien om dingen in de praktijk te brengen, en zo bereikt Hij Zijn doel om de mens te overwinnen en te redden van zijn verdorven gezindheid. Dit is de achtergrond van het werk van God in het Tijdperk van het Koninkrijk.” “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

Na het lezen van Gods woorden, deelde zuster Lily deze communicatie: “Gods woorden zijn heel duidelijk. Almachtige God van de laatste dagen doet het werk van oordeel en reiniging van de mens met woorden. God in het vlees heeft alle waarheden uitgedrukt zodat de mensheid volledig kan worden gered – deze waarheden zijn overvloedig en ze openbaren Gods rechtvaardige, majestueuze en onschendbare gezindheid aan ons, waardoor onze satanische gezindheid en onze aard en essentie van het tegenstaan ​​van God worden onthuld. Ze beoordelen en onthullen onze onjuiste perspectieven op geloof, evenals onze ideeën en voorstellingen over God. Ze vertellen ons ook hoe we eerlijke mensen kunnen zijn, wat voor soort dienst in overeenstemming is met Gods wil, en hoe we ons in allerlei omgevingen aan God kunnen onderwerpen en liefhebben. Ze vertellen ons hoe we ware vrees voor God kunnen bereiken, hoe we het kwaad kunnen mijden en hoe we verenigbaar met Christus kunnen zijn. Door Gods woorden te lezen en Zijn werk te ondergaan en door wat wordt onthuld in onze ontmoetingen met de realiteit, zien we dat onze satanische, verdorven gezindheid om arrogant, egoïstisch, verachtelijk, krom en bedrieglijk te zijn, zeer diep geworteld zijn, en wat we ook doen we hebben altijd onze eigen motieven en doelen. Zelfs in ons werk en onze preken is het omwille van naam en status; we pronken altijd voor anderen zodat mensen tegen ons opkijken. Het is helemaal niet om God te verhogen of getuigenis tot God te dragen. Als Gods werk niet in overeenstemming is met onze opvattingen, begrenzen en oordelen we Hem. Het ontbreekt ons volledig aan ware onderwerping aan God. Bij het uitvoeren van onze plicht verlangen we naar de troost van het vlees, modderen we vaak door en bedriegen we God; het ontbreekt ons totaal aan toewijding aan Hem. Pas dan zien we hoe diep Satan ons heeft verdorven, dat het ons totaal aan geweten, rede, karakter en waardigheid ontbreekt en dat we het niet waard zijn om mens te worden genoemd. Dan beginnen we ook onze eigen verdorven gezindheden te haten en worden we bereid om het vlees te verzaken en Gods woorden in praktijk te brengen. Door Gods oordeel en tuchtiging te ondergaan, komen we te weten dat God van eerlijke mensen houdt en van degenen die de waarheid in praktijk brengen, terwijl Hij walgt van – en bedrieglijke mensen haat en degenen die zich goed bewust zijn van de waarheid, maar blijven rebelleren en zich tegen God verzetten, vertrouwend op hun verdorven karakter. We beginnen Gods wil en vereisten te begrijpen en verkrijgen oprechte begrip van Zijn rechtvaardige gezindheid; onze eerbied voor God neemt geleidelijk toe en we zien dat Zijn oordeel en tuchtiging voor ons Zijn liefde en redding zijn. Door op deze manier te blijven ervaren, verzaken we het vlees en beoefenen we Gods woorden steeds meer, en onze satanische, verdorven gezindheden vervagen geleidelijk. We beginnen de gelijkenis van een eerlijk persoon te leven. Dit alles is de vrucht van Gods oordeel en kastijding.”

Nadat ik haar communicatie had gehoord, voelde ik dat Gods oordeelswerk van de laatste dagen echt ongelooflijk praktisch is, het echt mensen kan transformeren en zuiveren, en mijn droom van het koninkrijk van de hemel heeft eindelijk hoop te worden gerealiseerd! Ik had ook een idee van Gods oprechte bedoelingen om de mensheid te redden – ik was erg ontroerd. Ik keek er naar uit om meer van de woorden van Almachtige God te lezen en om Gods oordeelswerk te begrijpen.

In een latere communicatie deelde zuster Lily meer communicatie met mij over waarheden zoals de mysteries van Gods incarnaties, hoe Satan de mensheid bederft, hoe God de mensheid stap voor stap redt, het innerlijke verhaal van de Bijbel en de toekomstige bestemming en uitkomst van de mensheid. Dit waren allemaal waarheden die ik nog nooit eerder had gehoord in meer dan twee decennia van geloof. Hoe meer ik de woorden van Almachtige God las, hoe zekerder ik in mijn hart werd dat dit de stem van God was, omdat alleen God in het vlees woorden met zoveel gezag en kracht kon uitdrukken. Wie zou, afgezien van God, de waarheid van onze verdorvenheid door Satan kunnen onthullen? Wie zou ons kunnen wijzen op de fouten in ons geloof en ons op het juiste pad van geloof kunnen leiden? En wie zou de mysteries van Gods 6000 jaar durende managementplan kunnen onthullen en ons kunnen vertellen wat onze toekomstige uitkomst en bestemming zijn? Alleen God kan ons redden van de krachten van Satan, zodat we kunnen ontsnappen aan de banden van de zonde, en ons op het pad wijzen van gereinigd te worden en volledige verlossing te bereiken. Alleen Hij kan ons naar een prachtige eindbestemming brengen. Ik bevestigde vanuit mijn hart dat Almachtige God de teruggekeerde Heer is, dat Hij de verschijning van Christus (Verwijzen naar: wederkomst van Christus) is in de laatste dagen. Ik nam heel graag het werk van Almachtige God van de laatste dagen aan.

Ik dank God dat Hij mij heeft uitgekozen; Ik heb het geluk dat ik Zijn woorden de laatste dagen heb gehoord, Zijn oordeelwerk heb geaccepteerd en de kans kreeg om mijn droom van het hemelse koninkrijk te verwezenlijken. Ik moet serieus de waarheid nastreven en een verandering van gezindheid, en iemand worden die Gods wil in praktijk brengt, zodat ik Zijn grote liefde kan terugbetalen!

Beveel meer aan: Veel mensen hebben hun eigen droom, werken hard en streven de droom na. De Koreaanse dominee in de film heeft ook zijn eigen droom, hij droomt dat hij op een dag Gods koninkrijk kan binnengaan, dit is ook wat elke gelovige verlangt. Hoe kunnen we de Heer verwelkomen en deze droom realiseren? Kijk naar ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ en ken de ervaring van deze dominee die naar de Heer zoekt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s