De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

Eeuwige redding, mytheboek

Hoe Gods eeuwige verlossing te winnen

Hoe kunnen wij dan Gods eeuwige zaligheid bereiken? De Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47-48). En in 1 Petrus 4:17 staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” De Heer Jezus wist dat degenen die net van de wet waren verlost, niet in staat zouden zijn om iets meer te bereiken dan schuldbelijdenis en zich konden bekeren op het fundament van het kennen van hun zonde. Ze zouden niet in staat zijn om diepere waarheden te begrijpen over hoe men kan ontsnappen aan de zonde. De Heer Jezus begreep het gebrek aan volwassenheid van de mensheid en daarom kon Hij op dat moment niet de waarheden uiten aan de mensen om zuivering te bereiken. In plaats daarvan; profeteerde Hij dat Hij in de laatste dagen opnieuw zou moeten komen om dan het oordeelswerk uit te voeren, dat met het huis van God begint, om ons alle waarheden te vertellen die nodig zijn om de mensheid te zuiveren en volledig te redden. Dit stelt ons in staat om het pad naar een verandering in onze gezindheid te praktiseren, waarbij wij onszelf bevrijden van onze zonden en het stelt ons in staat om onze satanische, corrupte gezindheid af te stoten, zuiverheid en eeuwige verlossing te bereiken. Net zoals Hebreeën 9:28 zegt: “Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.”

Vandaag zijn deze profetieën al vervuld. De Heer Jezus keerde al lang geleden onder ons terug om te werken en heeft Hij in de naam van Almachtige God alle waarheden uitgesproken om de mensheid te zuiveren en volledig te redden. Hij heeft het werk van het oordeel uitgevoerd, dat begint bij het huis van God om de zondige natuur van de mensheid grondig op te lossen, waardoor mensen van hun zonden kunnen worden gereinigd. Dit is de eeuwige zaligheid die God ons schenkt. Laten we nu eens kijken naar een paar passages vanuit Gods woorden om dieper in te gaan op de vraag hoe Gods werk van oordeel in de laatste dagen de zonden van de mens kan reinigen en hen eeuwige verlossing kan brengen.

Almachtige God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

God heeft veel middelen om de mens te vervolmaken. Hij zet allerlei omgevingen in om de verdorven gezindheid van de mens aan te pakken, en gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen. In één opzicht pakt Hij de mens aan, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens: Hij graaft de ‘mysteries’ op uit de diepten van de harten van de mens en onthult ze, en Hij toont de mens zijn natuur door veel van zijn gesteldheden te onthullen. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, door behandeling van de mens, door loutering en tuchtiging – zodat de mens zal weten dat God praktisch is.

We kunnen aan Gods woorden zien dat het werk van Christus in de laatste dagen is bedoeld om de mensheid te beoordelen en te reinigen. In de eerste plaats wordt dit gedaan door woorden uit te spreken. De woorden uitgedrukt door God in de laatste dagen bevatten vele aspecten van de waarheid. Ze ontmaskeren bijvoorbeeld de manifestaties van mensen die leven vanuit de satanische gezindheid zoals: arrogantie, egoïsme en bedrog; hoe mensen onderwerping aan en vrees voor God kunnen bereiken; het juiste perspectief welke wij als gelovigen moeten houden. Al deze woorden openbaren Gods rechtvaardige gezindheid en ze zijn een uitdrukking van wat God heeft en is. Voor de mensheid, die beschadigd is door Satan, zijn deze waarheden een meedogenloze spiegeling van de ziel en een rechtvaardig oordeel – ze veroordelen, vervloeken en zuivert de mensheid. Wij moeten Gods oordeels en tuchtiging accepteren vanuit Gods woorden. Net zoals in de Bijbel staat: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12), en dan kunnen wij door God worden gesnoeid, behandeld, beproefd en verfijnd door de verschillende mensen, gebeurtenissen en dingen die door God op ons pad worden gebracht. Dit is de enige manier waarop we onze eigen lelijkheid, smerigheid, onze opstandigheid en weerstand tegen God kunnen zien en dan onszelf beginnen te haten. We kunnen ons dan bezighouden met echte zelfreflectie en bekering, terwijl we ook Gods gezindheid zien die geen belediging tolereert; harten van eerbied voor God ontwikkelen en bereid zijn om Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en verfijning te accepteren. We kunnen de waarheid accepteren als wet voor ons eigen gedrag. Geleidelijk aan kan onze corrupte gezindheid, die zo diep geworteld is in ons, beetje bij beetje worden gereinigd. Het is net als een glas die tot de rand gevuld is met smerig water. Als de waarheid – het schone water – voortdurend in een glas wordt gegoten, zal de vuiligheid wegspoelen en worden vervangen. Voordat je het weet is het glas schoon en alles wat is overgebleven is het kristal heldere pure water.

Kijk bijvoorbeeld eens naar onze satanische gezindheid van arrogantie die over ons regeert. In ons leven willen we altijd macht uitoefenen en het laatste woord hebben en we willen dat anderen naar altijd naar ons luisteren. We zijn totaal niet in staat om respectvol met anderen in gesprek te gaan, als het even moeilijk wordt voor ons. We worden boos als de opvattingen van iemand anders niet in lijn zijn met die van ons en nadat we ons humeur hebben laten zien, voelen wij ons bedroefd en is er duisternis in onze geest. We kunnen Gods aanwezigheid niet voelen. Op momenten als deze, berispen Gods woorden ons diep van binnen, waardoor wij ontmaskerd kunnen worden. We kunnen enig begrip krijgen van de corrupte gezindheid die we in deze omstandigheden onthullen en vanuit wat voor soort gedachten en noties wij leven; dit gebeurt door onze acceptatie van Gods werk om door Gods woorden te worden beoordeeld, ontmaskerd, gesnoeid en behandeld. We beseffen dat het verliezen van ons geduld komt vanuit een arrogante gezindheid, dat we ongenoegen uiten om onze persoonlijke belangen, gezicht en status te beschermen; dat het geen uitdrukking van de juiste reden is en dat we altijd maar willen dat anderen naar ons luisteren en ons gehoorzamen. Dit is net als de aartsengel die over anderen wil beheersen en anderen wil domineren; de essentie hiervan is strijden om positie bij God. Zodra we ons dit alles realiseren, krijgen we onderscheidingsvermogen over satans tactiek en corrumperende mensheid en zullen wij in staat zijn om minachting te ontwikkelen voor onze eigen corruptie. Dan willen wij niet langer meer op de oude voet leven. We krijgen ook duidelijkheid over onze eigen identiteit en status als een regelmatig gecreëerd wezen; we zien dat we niet anders zijn dan een ander persoon en in verdere interacties met anderen worden we bereid om een goede menselijkheid na te streven volgens Gods vereisten, om een laag kaliber te houden in onze woorden en daden en om tijdens discussie te luisteren naar suggesties van anderen. Zo kunnen we ware vrede en vreugde bereiken na elke keer dat we de waarheid in de praktijk brengen, zodat we niet in de pijn en frustratie leven van zondigen en deze weer belijden. Onze liefde en geloof voor God zal ook blijven groeien. Door dit soort praktische ervaringen van Gods oordeel en tuchtiging, komen we te weten van wie God geniet en wie Hij veracht; wie God redt en wie Hij elimineert; wie God zegent en wie Hij verdoemt. We begrijpen ook dat God werkelijk over iedereen heerst en iedereen inspecteert, dat Hij aan onze zijde staat, ons heel praktisch leidt en redt. Op dit punt krijgen we een hart van eerbied voor God, onze corrupte gezindheid wordt getransformeerd en wanneer we een probleem tegenkomen, zijn we in staat om de waarheid te zoeken, de waarheid in de praktijk te brengen en ons aan God te onderwerpen. Na verloop van tijd, raken wij in staat om te leven vanuit een ware menselijke gelijkenis. Dit is de vrucht die groeit vanuit het ervaren van het oordeel en de tuchtiging van God.

Op dit moment hebben Gods uitverkorenen, de mensen die Almachtige God serieus volgen, in verschillende mate het reinigen en transformeren van hun corrupte gezindheid ervaren. Er zijn op de officiële website van de site van de Kerk van Almachtige God verschillende getuigenissen over hun ervaringen te lezen; deze getuigenissen zijn afkomstig van Gods uitverkoren mensen en zijn persoonlijke ervaringen van Zijn woorden en werk in hun leven. Er zijn getuigenissen die gaan over het ervaren van Gods oordeel en tuchtiging, het verwerpen van de corrupte gezindheid en het leren leven vanuit de juiste mensheid; er zijn getuigenissen over het oplossen van bedrieglijk gedrag en het worden van een eerlijk persoon; er zijn getuigenissen over het ontsnappen aan de banden van het zoeken naar winstbejag en status en over het begaan van het juiste levenspad in het leven; ook zijn er getuigenissen over het ondergaan van onderdrukking en ontberingen, maar desondanks Satan toch kunnen overwinnen. Dan zijn er nog getuigenissen waaruit men Gods rechtvaardige gezindheid kan leren kennen, van het liefhebben en leren onderwerpen aan God, over het dienen van God en toegewijd zijn aan Hem en meer. Deze broeders en zusters hebben ware bekering en transformatie ervaren. Zij zijn degenen die Gods eeuwige zaligheid hebben bereikt – zij zijn het volk van Gods koninkrijk.

Gods werk om de mensheid te beoordelen en te reinigen is nu bijna ten einde gekomen. De rampen van de laatste dagen zijn begonnen; vele plagen, aardbevingen, natuurbranden en hongersnoden zijn al ontstaan. Hoe wij in deze laatste dagen eeuwige verlossing van God kunnen bereiken, hangt direct samen met de uiterst belangrijke vraag of wij toegang kunnen krijgen tot het koninkrijk van de hemel. Wilt u ontsnappen aan de banden van de zonde? Wilt u werkelijk eeuwige zaligheid van God ontvangen, het koninkrijk van de hemel binnengaan en Gods zorg en bescherming krijgen? Als dat zo is, dan moeten wij het oordeel en de reiniging van Christus van de laatste dagen accepteren. Dit is onze enige kans om een transformatie in onze gezindheid te bereiken, zodat wij in Gods koninkrijk kunnen komen en eeuwige zaligheid mogen ontvangen. Net zoals Almachtige God zegt: “Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus.

Relevante een mooie film: Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s