De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

Wat het binnengaan van het koninkrijk der hemelen binnen betreft, baseren veel broeders en zusters zich op dit vers: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (ROMEINEN 10:9-10).

Ze denken dat ze zijn gerechtvaardigd door geloof, ze gered zijn door genade, zolang zij de naam van de Heer maar vasthouden, geloven dat de Heer Jezus onze Redder is, maar vaak bidden en vaak de Bijbel lezen; wij op die manier rechtstreeks in de Hemel opgenomen zouden kunnen worden. Is zo’n opvatting in overeenstemming met Gods wil? Heeft de Heer Jezus ooit gezegd dat degenen die door het geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen kunnen gaan?

God zegt: “ … opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben” (LEVITICUS 11:45). “Je moet weten naar wat voor een soort mens ik verlang: de onreinen worden het koninkrijk niet binnengelaten, de onreinen mogen de heilige grond niet besmeuren. Al heb je misschien jarenlang veel werk verricht, als je uiteindelijk nog betreurenswaardig vies bent verdraagt de wet van de hemel jouw wens om binnen te komen in mijn koninkrijk niet! Vanaf de stichting van de wereld tot op heden heb ik nog nooit gemakkelijk toegang verschaft aan hen die bij mij in de gunst proberen te komen. Dit is een regel van de hemel, niemand kan deze regel overtreden!”

Uit deze woorden kunnen we zien dat God heilig is. Zonder heiliging zal niemand de Heer zien. Hoewel we gered zijn door genade, zondigen wij nog steeds vaak en kunnen wij ons niet aan Gods geboden houden. We zijn dus gebonden en beperkt door de zonde. We kunnen ons nog steeds arrogant, hooghartig, egoïstisch en verachtelijk gedragen. Prestatiegericht, geldbelust, bedrieglijk en noem het allemaal maar op. Dit is de waarheid. Hoe kunnen wij dan mensen die vaak zondigen zoals wij ons gedragen het koninkrijk der hemelen binnen gaan? Misschien zullen sommige broeders en zusters zich hier om afvragen wat de betekenis is van “gered zijn door het geloof in de Heer”?

Christenen lezen artikelen online

Hoe ontvang je eeuwige verlossing?

Spreek over “verlossing” en de meeste mensen denken dat geloven in de Heer de mens verlossing geeft en dat het betekent, dat wij voor altijd in Gods zaligheid mogen zijn; omdat in Romeinen 10:10 staat: “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.” In onze ogen, door met ons hele hart in de Heer Jezus te geloven, gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus en als wij Hem met onze woorden erkennen, krijgen we eeuwige verlossing. Dus als de Heer terugkeert, zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk van de hemel. Wij zullen degenen zijn die eeuwige zaligheid van God ontvangen. Er zijn echter mensen die hierover twijfelen; ook al zijn we gered door ons geloof, we begaan nog steeds zonden, verliezen vaak ons humeur, zijn jaloers op anderen en hebben slechte gedachten. We volgen zelfs de kwaadaardige wereldse trends. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd: “Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34-35). Zij die vaak zondigen en deze zonden weer belijden, zijn nog steeds dienaren van de zonde en kunnen absoluut niet het koninkrijk van de hemel binnengaan. Dus hoe kan dit dan betekenen dat wij eeuwige verlossing van God zullen ontvangen?

We willen vandaag graag dit controversiële onderwerp onderzoeken: Betekent het geloof in de Heer Jezus het ontvangen van Gods eeuwige zaligheid? En hoe kunnen we Gods eeuwige zaligheid ontvangen?

Jezus wordt gekruisigd

Redding van de Heer Jezus

Laten we een beetje kijken naar de achtergrond van het werk van de Heer Jezus om te kijken naar welke rechtvaardiging het geloof in de Heer Jezus specifiek verwijst. Iedereen weet dat de mensheid op het einde van het Tijdperk van de Wet steeds meer en meer en dieper werd beschadigd door Satan; de mensen waren niet meer in staat om zich aan de wet en de geboden te houden, maar deden veel dingen waarmee zij Gods gezindheid beledigden. Ze aanbaden afgoden, pleegden overspel en offerden zelfs offers zoals lamme of blinde duiven en schapen. Iedereen dreigde daardoor volgens de wet veroordeeld te worden en ter dood te worden gebracht. Om de mensheid te redden, werd op basis van de behoeften van de mensheid uit die tijd; God door de Heer Jezus persoonlijk vlees, waarmee God een stap verder ging met Zijn verlossingwerk, het tonen van de weg van bekering en het inluiden van een nieuw pad welke de mensheid kon volgen. Jezus leerde de mensen tolerantie en geduld, om hun vijanden lief te hebben, om anderen zeventig keer zeven keer te vergeven en meer. De Heer Jezus genas ook de zieken, wierp demonen uit, en verrichtte allerlei wonderen. Zolang iemand werkelijk zijn zonden aan de Heer opbiechtte, zou de Heer Jezus die zonden vergeven met Zijn immense tolerantie en verdraagzaamheid. Uiteindelijk werd Hij als het eeuwig zondoffer voor de mensheid aan het kruis genageld, waarbij Hij de zonden van de mensheid op zich nam en het verlossingswerk van het Tijdperk van Genade zou volbrengen. Dit is de zaligheid die God de mens in het Tijdperk van Genade heeft geschonken. Door de zaligheid van de Heer Jezus te aanvaarden, worden we gekwalificeerd om in gebed voor God te komen. Zolang wij de naam van de Heer erkennen, werkelijk met ons hart in Hem geloven, onze zonden aan de Heer belijden en ons daarvan bekeren, zullen onze zonden vergeven worden. Wij zijn daardoor in staat om te kunnen genieten van alle vrede en geluk dat van God komt – dit is Gods redding voor het Tijdperk van Genade en het is de ware betekenis van rechtvaardiging door het geloof. We kunnen duidelijk zien dat de zaligheid van de Heer Jezus ligt in de vergeving van de zonden en dit is dan ook wat wordt bereikt door ons geloof in de Heer. We worden niet langer veroordeeld en door de wet ter dood gebracht, maar dat betekent niet dat we volledig door God zijn gered of Gods eeuwige zaligheid hebben gekregen. Dat komt omdat de Heer Jezus ons niet verlost heeft van onze satanische aard. Laten we een paar passages van Gods woorden lezen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

God zegt: “Jezus’ werk was in die tijd de verlossing van de hele mensheid. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren: op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.” “De zonden van de mens werden vergeven door bemiddeling van de vleesgeworden God, maar dit wil niet zeggen dat de mens geen zonde meer in zich heeft. De zonden van de mens konden door het zondoffer worden vergeven, maar voor het probleem hoe de mens dan niet meer tot zonde kan worden gebracht, en hoe zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en getransformeerd, voor dat probleem heeft hij geen oplossing. De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen.

Gods woorden verklaren heel duidelijk dat de Heer Jezus het werk deed om de mensheid te verlossen in overeenstemming met de behoeften van de mensheid op dat moment. Onze zonden worden vergeven door ons geloof in de Heer. Hierdoor zijn wij in staat om biddend voor God te komen en om Hem te aanbidden. Dit is volledig te wijten aan de genade van God. Dit betekent dat Hij onze zonden niet meer bijhoudt, maar het betekent niet dat we vrij zijn van de zonde. Aangezien de Heer Jezus ons niet heeft ontdaan van de satanische natuur die we in ons binnenste koesteren – dat wil zeggen; onze zondige, satanische aard of satanische gezindheid die ons menselijk leven beheerst – zijn we geneigd om arrogant, sluw, egoïstisch, verachtelijk, kwaad en hebzuchtig te zijn. Deze satanische gezindheid gaat nog dieper en is nog steviger geworteld dan de zonde op zichzelf. Als wij worden geconfronteerd met onze satanische gezindheid, kunnen we nog steeds niet anders dan zondigen en ons verzetten tegen God. Bijvoorbeeld, we kunnen ontdekken dat een collega iets heeft gedaan dat niet in overeenstemming is met Gods wil en wij willen degene hier dan op aanspreken, maar doordat wij gedomineerd worden door onze satanische gezindheid van sluwheid, zijn we bang dat als wij de andere hier op wijzen, de trots van de ander zal breken en dat wij hierdoor worden beïnvloed om goed met diegene om te kunnen gaan. Dus kiezen wij er meestal voor om één oog open en één oog gesloten te houden, wat uiteindelijk de belangen van de kerk zal schaden. Het is gewoon hetzelfde als in een gezinssituatie. Als onze kinderen tegen hun ouders ingaan, weten we als ouders dat wij tolerant en geduldig moeten zijn zoals de Heer ons heeft geleerd en het netjes met hen moeten bespreken. In plaats daarvan worden we aangestuurd door onze arrogante, satanische gezindheid en hebben wij het gevoel dat wij als ouders, kunnen we zeggen en doen wat we willen en vinden wij dat onze kinderen ons gewoon moeten gehoorzamen. Anders beledigen ze onze waardigheid als ouders. En dus kunnen we er niets aan doen, maar verliezen wij ons humeur en schelden tegen onze kinderen. We worden ook gecontroleerd door onze egoïstische, verachtelijke satanische gezindheid, altijd denkend aan ons eigen persoonlijke belang. Als we het gevoel hebben dat we van ons geloof kunnen profiteren en Gods zegen zullen ontvangen, gaan we gelukkig en onvermoeibaar de straat op om het evangelie te verkondigen, brengen we offers en geven wij onszelf op. Zodra wij ziekte of ongeluk in ons leven ervaren, geven wij God de schuld en begrijpen wij God verkeerd. We proberen zelfs in discussie met Hem te gaan, tegen Hem in te gaan en voelen wij spijt over alles wat wij in het verleden hebben opgegeven voor God. Wij leven volledig volgens onze verdorven gezindheid en vinden het erg moeilijk om de waarheid te beoefenen. Zelfs als wij wat geduld, tolerantie, vergeving en begrip voor anderen hebben. Ook als wij sommige dingen ten behoeve van anderen doen, is dat gewoon kortstondig goed gedrag. Op het moment dat een situatie onze persoonlijke belangen raakt, laait onze satanische natuur op; we houden ons bezig met intriges en persoonlijke strijd; we ontwikkelen haat voor anderen en willen zelfs wraak nemen. Dit zijn dingen waar we allemaal persoonlijke ervaring mee hebben. We bidden constant en vasten zelfs misschien, maar we kunnen onszelf niet in toom houden. Dit toont ons aan dat onze zonden niet alleen een kwestie van oppervlakkig gedrag zijn, maar dat onze natuur eigendom van Satan is geworden en dat onze natuur op ieder moment zal kunnen verschijnen en onze woorden en daden overneemt, waardoor we ondanks ons persoonlijke verlangen niet te willen zondigen, dit toch doen. God zegt “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34-35). “Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig” (Leviticus 11:45). We kunnen hieruit zien dat God heilig is en dat als onze satanische natuur onopgelost blijft; dus als wij niet gereinigd worden van het vergif van Satan, zullen we vaak in zonden blijven en ons verzetten tegen God. We weten allemaal dat het loon van de zonde de dood is en hoe lang we er ook hebben geloofd in de Heer, als onze zondige natuur niet wordt opgelost en als onze corrupte gezindheid niet wordt getransformeerd, zullen we niet een van de mensen van het koninkrijk van de hemel kunnen zijn. We zullen dan geconfronteerd worden met het dreigende gevaar om gestraft te worden door God en om in de rampen te worden verslonden. Zo’n persoon zal absoluut geen eeuwige zaligheid van God kunnen bereiken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s