God maakt de regenboog als een symbool van Zijn verbond met de mens

God maakt de regenboog als een symbool van Zijn verbond met de mens

Gen. 9:11-13 ‘Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.’

Lees verder God maakt de regenboog als een symbool van Zijn verbond met de mens

De ware betekenis van “opgenomen worden” in de Bijbel.

Nu de rampen steeds groter worden, zitten veel mensen in een benarde situatie waardoor het leven moeilijk is en vele christenen wanhopig verlangen naar de terugkeer van de Heer om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk. De voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn verschenen; de Heer is al teruggekeerd, maar waarom zijn wij dan nog niet opgenomen in het koninkrijk der hemelen?

Lees verder De ware betekenis van “opgenomen worden” in de Bijbel.

Hoe maakt hij onderscheid tussen de ware Christus en de valse christussen om de Heer te verwelkomen?

Enige tijd geleden schreef broeder Jan het volgende bericht op onze speciale pagina: “Er zullen in de laatste dagen valse christussen verschijnen om de mens te misleiden, wat moeten wij dan doen om te voorkomen dat wij door de valse christussen worden misleid en de Heer verwelkomen, als de Heer terugkomt?”

Lees verder Hoe maakt hij onderscheid tussen de ware Christus en de valse christussen om de Heer te verwelkomen?

De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven

In Psalm van de Bijbel staat: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad” (Psalm 119:105). Gods woord is de waarheid en wijst de richting waarop we vooruit moeten gaan. Net zoals in het Tijdperk van de Wet, was de mensheid in die tijd nog maar pas geborenen. Ze wisten niet hoe ze met mensen om moesten gaan of hoe ze God moesten aanbidden. God vaardigde wetten en geboden uit, zoals: geen afgoden te vereren, hun vader en moeder te eren, geen mensen te vermoorden, geen overspel te plegen, niet te stelen enz. Alle woorden die God beval zijn de waarheid. Deze waarheid laat mensen begrijpen wat zonde is, wat rechtvaartigheid is en hoe we God moeten aanbidden. Sindsdien hebben mensen principes geïmplementeerd in alle aspecten van het omgaan met en handelen met mensen. Alleen door deze geboden en wetten te volgen, kunnen we door God worden geprezen en gezegend, en niet door God worden veroordeeld.

Lees verder De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven

Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

de farizeeërs tegen Jezus

God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen en zich ondertussen op alle mogelijke manieren tegen het wezen van de Messias te verzetten. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën? Ik vraag jullie nogmaals: is het niet heel makkelijk voor jullie om de fouten van de vroegste farizeeërs te begaan, omdat jullie niet het geringste begrip van Jezus hebben? Kun je de weg van de waarheid onderscheiden? Kun je echt garanderen dat je je niet zult verzetten tegen Christus? Kun je het werk van de Heilige Geest volgen? Als je niet weet of je je zult verzetten tegen Christus, dan zeg ik dat je al op de rand van de dood leeft. Zij die de Messias niet kenden waren allemaal in staat om zich tegen Jezus te verzetten, of om Jezus te verwerpen, of kwaad te spreken over Hem. Mensen die Jezus niet begrijpen, kunnen Hem allemaal ontkennen en beschimpen. Ze zijn bovendien in staat de terugkeer van Jezus als het bedrog van Satan te zien en meer mensen zullen de in het vlees teruggekeerde Jezus veroordelen. Maakt dit alles jullie niet bang? Jullie krijgen met blasfemie tegen de Heilige Geest te maken, de verwoesting van de woorden van de Heilige Geest aan de kerken, en de afwijzing van alles dat Jezus tot uitdrukking heeft gebracht. Als jullie zo verward zijn, wat kunnen jullie van Jezus krijgen? Hoe kunnen jullie het werk van Jezus begrijpen wanneer Hij naar het vlees terugkeert op een witte wolk, als jullie koppig blijven weigeren je je fouten te realiseren? Dit is wat ik jullie vertel: mensen die de waarheid niet aanvaarden, maar blind de komst van Jezus op een witte wolk afwachten, zullen zeker blasfemie plegen jegens de Heilige Geest, en zij behoren tot de categorie die vernietigd zal worden. Jullie willen slechts de genade van Jezus ontvangen en genieten van het zalige hemelrijk, maar jullie hebben de woorden die Jezus heeft gesproken nooit gehoorzaamd en jullie hebben de waarheid die Jezus heeft geuit toen Hij terugkeerde naar het vlees nooit ontvangen. Wat hebben jullie te bieden in ruil voor het feit dat Jezus op een witte wolk terugkomt? Is het de eerlijkheid waarmee jullie regelmatig zonden begaan en ze vervolgens opbiechten, steeds weer? Wat kunnen jullie als offer aanbieden aan Jezus die op een witte wolk terugkeert? Zijn het de jaren van werk waarmee jullie jezelf prijzen? Wat hebben jullie te bieden zodat de teruggekeerde Jezus jullie kan vertrouwen? Is het die arrogante natuur van jullie, die aan geen enkele waarheid gehoorzaamt?

Lees verder Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

De rampen komen dichtbij, de vraag waar christenen dan meer aandacht aan schenken is: Kunnen mensen Gods koninkrijk binnengaan als ze in zonde leven?

Geconfronteerd met het feit dat er tienduizend mensen in de rampen zijn gestorven, verlangen veel mensen naar de terugkeer van de Heer; tegelijkertijd, maken ze zich veel zorgen en hebben ze veel bedenkingen: we hebben nog veel zonden en leven in een staat om te zondigen, waarnaar wij de zonden later weer belijden en kunnen niet aan de gebondenheid van de zonde ontsnappen. Kunnen wij, wanneer de Heer terugkomt, degenen die vaak zondigen door de Heer worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel? Sinds ik in de Heer geloof, ben ik door deze vraag verward. Later heb ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen geaccepteerd, heb ik de waarheid begrepen en daardoor is mijn probleem opgelost.

Lees verder De rampen komen dichtbij, de vraag waar christenen dan meer aandacht aan schenken is: Kunnen mensen Gods koninkrijk binnengaan als ze in zonde leven?

Gods zegen voor Noach na de vloed

Noachs familie van acht personen

Gen. 9:1-6 Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt.

Lees verder Gods zegen voor Noach na de vloed

Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen deze verzen niet worden genegerd

deze verzen kunnen niet worden genegerd

Weet je? Wat de profetieën over de terugkeer van de Heer betreft, is er niet alleen een soort profetie in de Bijbel waarin de Heer op de wolken neerdaalt, maar is er ook de profetie van de geheime komst van de Heer. Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen we deze verzen absoluut niet negeren: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal” (Openbaring 3:3). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lucks 17:24-25).

Lees verder Als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen, kunnen deze verzen niet worden genegerd