Ik verwelkom de Heer op deze manier

“De Heer ontmoeten is de grootste hoop van alle gelovigen. Door de genade van de Heer heb ik de wederkomst van de Heer verwelkomd en ben ik vol dankbaarheid jegens Hem …” Het is nacht en het heldere maanlicht valt door het raam mijn kamer binnen. Onder het zachte licht van haar lamp is Amy bezig snel haar ervaring van het verwelkomen van de wederkomst van de Heer uit te typen. Denkend aan Gods liefde en redding voor haar, staat Amy op en wandelt zachtjes naar het raam, laat haar blik rusten op de volle maan en denkt terug aan het verleden …

De troosteloze toestand van de kerk, zwakheid en verwarring

Amy geloofde pas in de Heer nadat ze voor werk naar de Verenigde Staten was gekomen. De eerste paar jaar nadat ze tot geloof gekomen was, ging Amy, hoe moe ze ook was van haar werk, elke zondag zonder ook maar één keer over te slaan naar de mis en luisterde ze aandachtig naar de preken van de priesters. Ze voelde met haar hart de liefde van de Heer en zij en haar vrienden van de kerk hielpen en ondersteunden elkaar, net als een familie. Maar naarmate de tijd verstreek, ontdekte Amy geleidelijk dat de preken vol platitudes zaten, het was keer op keer dezelfde Bijbelse kennis en theologie, zonder nieuwe illuminatie. Ze was nu een aantal jaren katholiek, maar behalve dat ze zich aan enige religieuze regels en ceremonies hield, had ze geen begrip van wat de wil van de Heer was of hoe ze Zijn woord kon volgen. Ze kreeg helemaal geen voedsel voor haar geestelijk leven. Wanneer er iets was dat ze niet begreep, durfde ze dit niet aan de priester te vragen omdat ze er achter was gekomen dat de enige mensen die de priesters hoogachtten en met wie ze wilden spreken de mensen waren die het meeste geld doneerden en status hadden. De priesters schonken geen enkele aandacht aan gewone parochianen zoals zij, laat staan dat ze vragen voor hen beantwoordden. Wat Amy nog meer ontmoedigde was dat een priester ruzie maakte met een oude parochiaan dat was terug te voeren op een meningsverschil en hem zelfs ten overstaan van andere parochianen berispte. Vanaf dat moment ging deze parochiaan niet meer naar de kerk. Amy zag dat, hoewel de priesters er van buiten godvrezend uitzagen, ze altijd spraken over spirituele principes en anderen vaak leerden nederig en gehoorzaam te zijn en de weg van de Heer te volgen, hun handelingen in hun werkelijke leven vaak geheel anders waren. Ze waren heel hypocriet. Ze kwam er ook achter dat de kerk net als de wereld was – de relaties tussen de parochianen waren gebaseerd op welk voordeel ze hen opleverden. Ze waren erg enthousiast wanneer ze hun relaties konden gebruiken om hun producten te promoten en zaken te doen, maar verder waren ze ten opzichte van elkaar over het algemeen op hun hoede en erg koel. Ze kon niet het minste beetje liefde voelen. Toen Amy meer en meer onwettige aspecten in de kerk ontwaarde, was het alsof er koud water over haar oorspronkelijke enthousiasme werd gegoten en koelde haar enthousiasme geleidelijk af.

In de loop van de tijd verloor Amy haar interesse om naar de kerk te gaan en wanneer ze ging, werd ze soms net zo suf als alle anderen. Deze toestand veranderde niet – Amy was erg overstuur en voelde zich hulpeloos en verloren. Ze bad vele malen tot de Heer maar kreeg geen antwoord. Ze voelde zich verward: waarom is de kerk net als de wereld geworden? Waarom kunnen we niet voelen dat de Heer met ons is?

Ze lost haar verwarring op en verwelkomt de wederkomst van de Heer

Op een dag in december 2017 kwam Amy in een park haar klasgenoot Susan tegen. Susan was al vele jaren een gelovige. Terwijl ze aan het kletsen waren, vertelde Amy over haar gevoelens van verwarring en zei Susan dat ze dezelfde ervaring had gehad. Het probleem werd pas opgelost toen ze een preek van een vriend had gehoord. Susan nodigde Amy vervolgens uit met haar mee te gaan naar een dienst. Amy stemde daar blij mee in.

Hoewel het een koude decembermaand was, was het een heldere, zonnige dag en de zon voelde warm aan. Susan bracht Amy naar het huis van haar vriend voor een preek. De predikant was broeder Li – hij kende de Bijbel bijzonder goed en zijn communicatie was werkelijk verhelderend. Amy voelde haar hart lichter worden. Toen sprak ze over de verwarring die zich al zo lang in het binnenste van haar hart had opgebouwd. “Hoe komt het dat de priesters en de leiders niets hebben om over te preken, het mijn broeders en zusters aan geloof ontbreekt en het lijkt alsof ik in mijn leven geen enkel geestelijk voedsel kan verwerven? Wat is de werkelijke reden achter het feit dat de kerk in zo’n troosteloze toestand terecht is gekomen?”

Broeder Li glimlachte en zei: “Zuster, de kwestie die je ter sprake hebt gebracht is heel belangrijk. Ze houdt direct verband met de vraag of we wel of niet in staat zijn gelijke tred te houden met het werk van de Heilige Geest en de wederkomst van de Heer kunnen verwelkomen. We weten allemaal dat we in de laatste fasen van de laatste dagen zijn, en dat er meer en meer onrechtmatige daden worden verricht binnen de religie. Priesters en leiders volgen de geboden van de Heer niet en brengen Zijn woorden niet in de praktijk. Ze voeren slechts religieuze ceremonies uit en handhaven datgene wat is doorgegeven door hun voorgangers. Ze hebben van kerken podia gemaakt voor het uitvoeren van religieuze ceremonies en hebben hun verantwoordelijkheden en plichten tot instrumenten gemaakt om status te verwerven en zichzelf te onderhouden. Van de buitenkant zien ze er godvrezend, geduldig en nederig uit, maar in essentie zijn ze hypocrieten. De priesters en leiders binnen de religie verspreiden regelmatig Bijbelse kennis en theologie – hun doel is hiermee te koop te lopen. Ze getuigen in het geheel niet van de Heer en verheerlijken Hem ook niet. Ze getuigen niet van de woorden en de eisen van de Heer voor de mensheid, maar wijken volkomen van Zijn pad af en laten alleen nog maar de parochianen voor hen verschijnen. De religieuze wereld is onder de heerschappij gekomen van mensen, van farizeeën. God walgt hiervan en heeft ze geëlimineerd. Dit is één reden waarom de religieuze wereld in zo’n troosteloze toestand terecht is gekomen. Een andere reden is dat het werk van de Heilige Geest is verschoven. De Heer is reeds wedergekeerd en heeft een nieuwe fase van het werk verricht in de laatste dagen. God heeft Zichzelf geïncarneerd en is naar de aarde gekomen om waarheden uit te drukken en ons, mensen verdorven door Satan, volledig te redden. Precies zoals de Bijbel zegt: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Joh. 12:47–48). Deze Bijbelverzen zeggen dat wanneer de Heer terugkeert, Hij het oordeelswerk zal verrichten en onze verdorven satanische gezindheden zal zuiveren, ons zal bevrijden van de boeien van de zonde zodat we redding en zuivering zullen verwerven en het koninkrijk der hemelen binnen zullen gaan.”

Amy was heel opgetogen dit te horen en dacht: “Is dit waar? Is de Heer Jezus werkelijk wedergekeerd?” Ze luisterde zelfs nog aandachtiger naar de communicatie van broeder Li, bang om ook maar een enkel woord te missen.

Broeder Li ging door met het delen van zijn communicatie. “Nu is Jezus opnieuw geïncarneerd, Almachtige God is al naar de aarde gekomen en heeft alle waarheden die we nodig hebben om redding te verwerven uitgedrukt. Hij heeft het oordeelswerk verricht beginnende bij het huis van God om al degenen die Zijn werk van de laatste dagen aanvaarden te zuiveren. Het werk van de Heilige Geest is dienovereenkomstig verschoven naar degenen die Gods werk van de laatste dagen hebben aanvaard. Degenen die het oordeelswerk van God in de laatste dagen hebben aanvaard, hebben het werk van de Heilige Geest verworven en zijn opgenomen tot God en nemen deel aan het feest van het Lam, ze worden bewaterd en ondersteund door de wateren van het leven. Degenen die vast blijven zitten in religieuze plaatsen en weigeren Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden, zijn in een duistere en troosteloze toestand terechtgekomen en lopen Gods redding van de laatste dagen mis. Om die reden is de religieuze wereld vandaag de dag in zo’n troosteloze toestand terecht gekomen. Het is net als tijdens de laatste fasen van het tijdperk van de Wet zoals vastgelegd in het Oude Testament van de Bijbel – de tempel die ooit vol was van Gods glorie was een troosteloze plek geworden, slechts een plek waar handel gedreven werd. Het werd een rovershol. Hiervoor waren er twee redenen. De ene was dat de religieuze leiders die God in de tempel dienden Gods geboden hadden verzaakt en Zijn wet hadden geschonden. Ze hielden enkel maar hun religieus erfgoed in ere, maar volgden Gods woorden niet. Ze hadden in de verste verten nog geen hart dat God vereerde, weken af van Gods pad en leden als gevolg daarvan onder Zijn vervloekingen en straf. De andere reden was dat de Heer Jezus een nieuwe werkfase uitvoerde buiten de tempel. Hij luidde het Tijdperk van Genade in en beëindigde het Tijdperk van de Wet. Het werk van de Heilige Geest was al verschoven naar het verlossingswerk van de Heer Jezus. Dit is de reden waarom degenen die het werk van de Heer Jezus aanvaardden vervolgens dienovereenkomstig het werk van de Heilige Geest bezaten, terwijl degenen die in de tempel bleven en zich tegen het werk van de Heer Jezus verzetten en het veroordeelden uiteraard werden weggeworpen en geëlimineerd van het werk van de Heilige Geest.”

Na naar de communicatie van broeder Li te hebben geluisterd zei Amy: “De kerk is een plaats voor het doen van zaken geworden en er is geen werk van de Heilige Geest. Het is precies dezelfde situatie als waarin de tempel zich aan het eind van het Tijdperk van de Wet bevond! Nu begrijp ik dat dat komt omdat de priesters van de kerken plaatsen voor religieuze ceremonies hebben gemaakt. Ze brengen de mensen er niet toe Gods woorden te volgen, maar brengen in plaats daarvan de parochianen ertoe henzelf te volgen. Dit heeft de afkeer van God opgewekt, wat ook te maken heeft met het feit dat we, nu God nieuw werk heeft gedaan, Zijn voetstappen niet hebben bijgehouden.”

Broeder Li knikte en zei: “De woorden van Almachtige God leggen dit alles duidelijk uit. Laten we lezen wat Hij zegt!” Toen schakelde hij zijn computer aan en las een aantal passages uit de woorden van Almachtige God: “God zal dit feit tot stand brengen: Hij zal ervoor zorgen dat alle mensen in het hele universum voor Hem komen te staan en de God op aarde zullen vereren. Zijn werk in andere plaatsen zal ophouden en mensen zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken. Het zal zijn zoals bij Jozef: iedereen kwam bij hem om voedsel en boog zich voor hem neer, want hij had eten. Mensen zullen gedwongen worden de ware weg te zoeken om hongersnood te vermijden. De hele religieuze gemeenschap lijdt ernstige honger en alleen de God van het heden is de bron van levend water, in het bezit van de eeuwig stromende bron voor het welzijn van de mens, en mensen zullen komen en zich op Hem verlaten”. “Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep mensen. Hij heeft zich volledig voor jullie ingespannen en alles voor jullie opgeofferd. Vanuit het hele universum heeft Hij al het werk van de Geest herwonnen en aan jullie gegeven. Daarom zeg ik: jullie zijn de gelukkigen. Bovendien heeft Hij Zijn glorie van Israël, Zijn uitverkoren volk, verplaatst naar jullie om het doel van Zijn plan volledig door jullie groep mensen te openbaren. Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog: jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn”.

Broeder Li ging door met zijn communicatie: “Ik begreep uit de woorden van Almachtige God dat God al het werk van de Heilige Geest uit het gehele universum heeft teruggetrokken en nu werkzaam is in degenen die Gods werk van de laatste dagen hebben aanvaard, in degenen die God vooraf heeft uitverkoren, die werkelijk de ware weg zoeken. Dit is de reden dat de religieuze wereld het werk van de Heilige Geest heeft verloren en in een troosteloze toestand terecht is gekomen. Waarom heeft God dit laten gebeuren? We kunnen allemaal zien dat, nadat deze troosteloosheid was opgetreden, er behoorlijk wat vrome, ware gelovigen andere kerken gingen bezoeken op zoek naar een kerk met het werk van de Heilige Geest, en naar tekenen van Gods voetstappen zochten. Onder de leiding van de Heilige Geest hoorden sommigen van hen het nieuws dat God al was wedergekeerd en begonnen het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken. Ze hoorden de stem van God, werden opgeheven tot voor Zijn troon en namen deel aan het feest van het Lam. Net zoals Gods woord zegt: “Mensen zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken.” “Al het werk van God in het hele universum is gericht op deze groep mensen. … Daarom zijn jullie degenen die Gods erfdeel zullen ontvangen en zelfs meer nog: jullie zullen de erfgenamen van Gods glorie zijn.” Dit toont aan dat de verschrikkelijke troosteloosheid binnen de religieuze wereld Gods vriendelijke bedoelingen in zich draagt. God dwingt hiermee degenen die echt geloof hebben, die de waarheid liefhebben en verlangen naar Gods wederkomst, de troosteloze religieuze wereld onmiddellijk te verlaten, Gods wil te zoeken, de voetstappen van het Lam te volgen en terug te keren om voor Gods troon te staan. Hierin ligt Gods liefde en redding voor ons. God is zo goedhartig! Als we het werk van de Heilige Geest willen verwerven en de levende wateren willen ervaren, zullen we ons moeten bevrijden van het bedrog en de belemmeringen van religieuze leiders, en Gods werk van de laatste dagen moeten zoeken en onderzoeken. Alleen door Gods huidige werk bij te houden kan de donkere gesteldheid van onze zielen worden verholpen. Als we ons koppig vastklampen aan de religieuze kerken zullen we altijd in duisternis leven en door het werk van de Heilige Geest worden geëlimineerd!”

Pas nadat ze dit had gehoord begreep Amy dat Gods wil achter de troosteloze toestand van de religieuze wereld zat, en dat de Heer deze gebruikte opdat we sneller het nieuwe werk van de Heilige Geest zouden zoeken en de voetstappen van de Heer Jezus zouden volgen! Op dat moment voelde ze zich werkelijk ontroerd en realiseerde ze zich dat God ons nooit aan de kant had gegooid, maar allerlei soorten manieren gebruikte om ons te redden zodat we zouden kunnen terugkeren om voor Zijn troon te staan. Amy voelde de bezorgdheid en zorg van de Heer voor ons, alsook Zijn oprechte verantwoordelijkheid en liefde voor ons. Ze kon de tranen die opwelden en haar zicht vertroebelden niet stoppen.

Amy voelde dat, ondanks het feit dat ze geen werkelijk begrip had van het werk van de laatste dagen van Almachtige God, het een weg was die zeer het bestuderen waard was.

In de tijd die volgde begon Amy, door middel van het lezen van de woorden van Almachtige God en het luisteren naar broeder Li’s communicatie, waarheden te begrijpen zoals de waarheid achter de Bijbel, de mysteries van Gods incarnatie, Gods managementplan met Zijn drie werkfasen om de mensheid te redden, de betekenis van het feit dat God voor elke nieuwe fase van het werk Zijn naam verandert, hoe Zijn oordeelswerk in de laatste dagen mensen zuivert, transformeert en vervolmaakt, alsmede het toekomstige einde en de bestemming van de mensheid. Ze begreep veel waarheden die ze nooit eerder had begrepen en voelde grote vreugde in haar geest, waarbij ze in haar eigen hart toetste dat de woorden van Almachtige God de waarheid waren, gezag en macht bevatten en dat deze Gods stem en de woorden van de Heilige Geest voor de kerken waren. Ze stelde vast dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was en de verschijning van Christus van de laatste dagen!

Satans verstoringen, overmand door twijfel

Niet lang daarna, toen Amy haar kind naar het huis van haar zus bracht om daar te spelen, vroeg ze haar zus of ze wist van het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Haar zus keek haar aangedaan aan en zei: “Luister goed naar me, geloof niet in Bliksem uit het oosten.” Ze vertelde Amy vervolgens allerlei soorten geruchten die de Communistische Partij van China over De Kerk van Almachtige God had gefabriceerd. Nadat ze dit had gehoord sprak Amy op serieuze toon: “Waar het ook over gaat, je zou niet moeten praten over dingen die je niet begrijpt. Je moet niet zomaar anderen napraten. Is het soms correct om De Kerk van Almachtige God blindelings te oordelen en veroordelen zonder haar te begrijpen? Als christenen zouden we harten vol verering voor God moeten hebben en in staat moeten zijn onze tong in toom te houden.” Haar zus was niet zo blij toen ze dit hoorde en sprak met een streng gezicht: “Ik waarschuw je alleen maar. Doe online onderzoek en bekijk het maar met je eigen ogen.” Toen ze haar serieuze gezicht zag, kon Amy het niet laten zich af te vragen: “Is wat mijn zus zegt werkelijk waar? Ik moet online gaan om het te bekijken.” Toen ze online ging zag ze een aantal geruchten die ze niet had verwacht, waaronder de zaak van de moord op 28 mei in de McDonald’s in de stad Zhaoyuan. Ze was bang en dacht: “Vond de Zhaoyuan-zaak werkelijk plaats zoals de CCP zegt? Kunnen gelovigen in Bliksem uit het oosten werkelijk zoiets doen? Is mijn geloof werkelijk de ware weg? Wat als mijn geloof onjuist is?” Amy voelde zich een beetje in de war, maar dacht toen aan al de woorden van Almachtige God die ze zelf had gelezen en die geen woorden waren waar zomaar iemand mee op de proppen kon komen. Ze waren duidelijk de waarheid en Gods stem, ze kwamen van God. Vervolgens dacht ze aan de vele dingen die ze had gezien tijdens de periode dat ze met de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God in contact was. Ze had gezien dat iedereen heel vroom was, dat ze eenvoudig en oprecht waren. Als iemands verdorvenheid openbaar kwam of iemand iets verkeerds deed, kwam zo iemand hiermee naar buiten op een bijeenkomst en ontleedde het overeenkomstig Gods woorden om zichzelf te leren kennen, aanvaardde het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden, en aanvaardde het te worden gesnoeid en behandeld door zijn of haar broeders en zusters. Ze hadden harten die God vereerden. Hoe konden zulke mensen een moord begaan? In Amy’s hart voltrok zich een hevige tweestrijd – ze was bang dat ze het verkeerde pad had genomen, maar was ook bang dat ze haar kans op redding door de wederkomst van de Heer zou mislopen. Amy belde toen Susan en vertelde haar dat ze met de broeders en zusters in De Kerk van Almachtige God wilde praten om achter de waarheid over de zaak van de moord op 28 mei in de McDonald’s te komen.

Het bedrog doorzien en haar vastberadenheid verdubbeld

Tijdens de bijeenkomst speelden de broeders en zusters twee video’s voor Amy af: ‘Jia Chunwang verordende het beleg van De Kerk van Almachtige God. Veroorzaakte Project 807 de vermeende moord in de McDonald’s?’ door Mingjing Huopai en ‘De waarheid achter de Zhaoyuan 28 mei-zaak’ gepubliceerd door De Kerk van Almachtige God. Na deze twee video’s te hebben bekeken, was Amy in staat de geruchten die door de CCP waren verspreid beter te onderscheiden. Ze zag dat de Zhaoyuan-zaak niets meer was dan een vals gerucht verspreid door de CCP met als doel de huisgemeenten en De Kerk van Almachtige God te vernietigen, dat het absoluut niet iets was dat door de Kerk was gedaan, en dat de CCP het gerucht alleen maar had verspreid om hen in de val te laten lopen. Broeder Li sprak tijdens de communicatie: “We weten allemaal dat China een dictatuur is, dat het onder een eenpartijstelsel zucht. De grootste mediakanalen in China zijn niet meer dan spreekbuizen van de CCP en de rechters dienen zaken te behandelen volgens de wensen van de CCP-regering. Er is geen autonomie. Denken jullie werkelijk dat een zaak die voor een CCP-rechtbank wordt gebracht onpartijdig wordt behandeld? We hebben al die jaren in dat land gewoond. Ik denk dat we allemaal weten voor hoeveel gerechtelijke dwalingen de CCP verantwoordelijk is. Toen de Shandong Zhaoyuan-zaak voor de rechtbank werd gebracht, verklaarden de criminele verdachten heel duidelijk: ‘Wat de staat bestrijdt is de Almachtige God van Zhao Weishan, niet de “Almachtige God” van ons.’ ‘Ik ben nooit betrokken geweest bij of geassocieerd met De Kerk van Almachtige God.’ Ze zeiden zelf dat ze niet bij De Kerk van Almachtige God hoorden, dat ze geen banden hadden met de Kerk. De rechter van de CCP negeerde echter hun getuigenis en ging tegen de feiten in toen hij zonder enig bewijs vaststelde dat de verdachten aangesloten waren bij de Kerk van Almachtige God. Ze waren vastbesloten de Kerk de schuld te geven. Verdraait de CCP niet bewust de feiten, belastert ze De Kerk van Almachtige God niet en probeert ze haar niet in de val te laten lopen?”

Toen ze hoorde wat deze broeder had te zeggen, dacht Amy terug aan de Zhaoyuan-zaak en knikte instemmend. Ze zei: “Dat klopt! Iedereen met een basaal begrip van de wet weet dat een rechter moet handelen in overeenstemming met de feiten wanneer hij in een zaak rechtspreekt. In dit geval ging deze CCP-rechter echter gewoon schaamteloos tegen de feiten in. Dit is echt verdacht. Het is geen wonder dat er nadat het Zhaoyuan-proces was uitgezonden zoveel mensen waren die op het internet berichten plaatsten waarbij gewezen werd op alle verdachte punten in de zaak. Het bleek dat de Zhaoyuan-zaak was beraamd door de CCP-regering om De Kerk van Almachtige God te onderdrukken.”

Zuster Zhao deelde in de communicatie: “Iedereen die de geschiedenis van de CCP begrijpt, weet dat elke keer als ze een religieus geloof, een beweging voor democratie of voor de verdediging van mensenrechten, of een protest van etnische minderheden gewelddadig willen onderdrukken, het eerste wat ze doen het creëren van een valse zaak is. Vervolgens wakkeren ze de publieke verontwaardiging aan en daarna passen ze bloedige onderdrukkingsmethoden toe. Dit zijn hun gebruikelijke trucs. Net zoals bij de Tiananmen-beweging waar iedereen bekend mee is – deze begon als een democratische beweging van studenten tegen corruptie, maar de CCP stuurde een aantal onbekende mensen die zich als studenten voordeden en liet hen in de gelederen van de studenten infiltreren. Ze sloegen mensen in elkaar, smeten dingen kapot, plunderden winkels, stichtten brand en duwde militaire voertuigen omver – alles alleen maar om chaos te creëren. Vervolgens hielden ze de studenten verantwoordelijk voor deze misdrijven en zeiden ze dat hun beweging een contrarevolutionaire oproer was, zodat de onderdrukking van deze studenten weerklank vond bij de publieke opinie. Daarna paste de CCP bloedige onderdrukkingstactieken op hen toe, wat ertoe leidde dat op z’n minst duizenden studenten werden doodgeschoten en vermorzeld door tanks. Dit is hoe het Tiananmenplein-incident, dat China en de rest van de wereld schokte, werd gecreëerd. Dit is ook het geval bij de onderdrukking door de CCP van de protesten en marsen door de mensen in Tibet en Xinjiang. Eerst zetten ze een aantal mensen ertoe aan een valse zaak te fabriceren en vervolgens gebruiken ze dat om een bepaalde groep in diskrediet te brengen en te belasteren. Uiteindelijk onderdrukken ze hen met geweld. Dit zijn de verachtelijke tactieken die de CCP telkens opnieuw gebruikt om dissidenten uit te roeien. Uit de Shandong Zhaoyuan-zaak blijkt duidelijk dat de CCP een voedingsbodem voor publieke verontwaardiging creëert om de Kerk van Almachtige God gewelddadig te onderdrukken en vervolgen, en dat dit weer een van de enorme zonden is die de partij begaat wanneer ze religieuze overtuigingen vervolgt.”

Broeder Li vervolgde en zei: “Dus waarom onderdrukt en vervolgt de CCP de Kerk van Almachtige God op deze manier? Omdat de geïncarneerde Almachtige God is verschenen, werk heeft verricht en miljoenen woorden heeft geuit – ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Degenen uit alle denominaties die de waarheid liefhebben en streven naar het licht hebben, na het lezen van de woorden van Almachtige God, vastgesteld dat deze alle de waarheid zijn, dat ze macht en gezag bezitten en dat Almachtige God de verschijning van Christus van de laatste dagen is en de wedergekeerde Heer Jezus. Ze aanvaardden in een gestage stroom het werk van de laatste dagen van Almachtige God. Vooral in de laatste jaren heeft het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God zich uitgebreid naar andere landen en regio’s, de een na de ander, waarbij nieuwe gemeenten van de Kerk worden opgericht. Meer en meer mensen verspreiden en getuigen van de woorden van Almachtige God. De snelle ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God leidde tot paniek binnen de CCP – wat ze het meest vrezen is dat christenen getuigen van Gods verschijnen en Zijn werk. Ze zijn bang dat de waarheid zal worden verspreid. Ze vrezen het meest dat de Chinezen God zullen aanvaarden en dat ze nadat ze de waarheid zijn gaan begrijpen door de woorden van Almachtige God, de demonische essentie van de CCP zullen doorzien en haar volledig zal verwerpen, wat zal leiden tot haar verwoesting en ondergang. Dit is de reden waarom de CCP-regering de Kerk van Almachtige God waanzinnig onderdrukt en vervolgt. Ze hebben niet alleen allerlei soorten geruchten gefabriceerd om de Kerk te belasteren en in de val te laten lopen, maar hebben ook meerdere keren vertrouwelijke documenten uitgegeven om een groot aantal gewapende politieagenten en soldaten te mobiliseren die christenen van de Kerk vanuit het gehele land op uitzinnige wijze onderdrukken, arresteren en vervolgen. De Shandong Zhaoyuan-zaak is slechts een klassiek voorbeeld van de valse aanklachten van de CCP. Op minutieuze wijze wisten ze de Zhaoyuan-zaak in de schoenen van De Kerk van Almachtige God te schuiven met de bedoeling daarmee een voedingsbodem te creëren voor publieke verontwaardiging tegen de Kerk, zodat ze deze ‘redelijkerwijze’ konden onderdrukken en elimineren. Het was ook bedoeld om de mensen zand in de ogen te strooien en hun haat op te wekken zodat ze Almachtige God zouden ontkennen en weigeren Zijn redding te aanvaarden. Hiermee zouden de mensen altijd onder de heerschappij van de CCP blijven zodat er een atheïstische zone in China zou worden gesticht waar de CCP haar macht kon behouden en de mensen voor altijd kon controleren, of zelfs haar wilde ambitie van het domineren van de hele wereld zou kunnen realiseren. De CCP gaat tegen de hemel in en haar handelen staat haaks op de juiste principes. Ze is een vijand van God en staat vijandig tegenover de waarheid en de gerechtigheid. Gods wijsheid wordt echter toegepast op Satans bedrog en door dit waanzinnige verzet van de CCP wordt haar lelijke gezicht blootgesteld aan het licht, zodat we haar boosaardige en reactionaire essentie kunnen onderscheiden en duidelijk kunnen zien dat de CCP een demon van Satan is die God weerstaat en de waarheid haat!”

Susan zei: “Het is waar. Hun bedrog kan niet lang standhouden en ze kunnen het niet langer verbergen. Donkere wolken kunnen de zon niet verbergen! Leugens zullen altijd leugens zijn en kunnen geen waarheid worden. De CCP heeft al deze jaren leugens gefabriceerd en is wijd en zijd steeds beruchter geworden. Zaken die in CCP-rechtbanken worden behandeld zijn in de verste verte niet geloofwaardig. Iedereen met een beetje gezond verstand kan hun intriges doorzien.”

Nadat ze duidelijk de sinistere beweegredenen van de CCP had gezien, zei Amy verontwaardigd: “De CCP-regering is zo ontzettend boosaardig, zo afschuwelijk. Geen verachtelijk handeling is haar te laag. Ze zullen Gods rechtvaardige straf ondergaan omdat ze zo vijandig tegen Hem zijn! Bah, als ik er nu aan terugdenk besef ik hoe dom en onwetend ik ben geweest. Omdat het me aan onderscheidingsvermogen ontbrak, was ik bijna voor Satans listen gevallen!”

Zuster Zhao vervolgde en zei: “In feite, om terug te keren tot het oorspronkelijke punt, zou je de vraag kunnen stellen: zelfs als sommige individuen binnen De Kerk van Almachtige God de wet breken, wat heeft dat dan te maken met het verschijnen en het werk van Almachtige God? Heeft dat ook maar iets te maken met de Kerk? Als een katholiek een misdaad begaat, heeft dat dan iets te maken met het katholicisme? Kunnen we alleen op basis daarvan ontkennen dat de katholieke God de ware God is? Net als toen één van de discipelen van de Heer Jezus, Judas, Hem voor geld verraadde – zouden we er op basis daarvan aan moeten twijfelen of de Heer Jezus de ware God is? Wat voor misdaad religieuze gelovigen ook hebben begaan of wat voor soort juridische sancties ze ook krijgen opgelegd, het heeft niets te maken met hun kerk. Dit is een algemeen aanvaard feit. Als we willen onderzoeken of het werk van Almachtige God de ware weg is en of Hij de verschijning van God is, ligt de crux in de vraag of we in staat zijn te zien of wat Hij uitdrukt de waarheid is, of het Gods stem is, of wat Hij doet het werk van het redden van de mensheid in de laatste dagen is. Alleen dit is cruciaal. Zolang we kunnen vaststellen dat wat Almachtige God uitdrukt de waarheid is, is Almachtige God de ware God, wat voor leugens en lasteringen de CCP en de religieuze kringen ook creëren. Niemand kan dit feit ontkennen. Net zoals de leiders van het joodse geloof toen de Heer Jezus verscheen en werkte, vele leugens over Hem fabriceerden. Zijn volgelingen ontdekten echter dat Zijn woorden de waarheid waren en herkenden dat Hij de komende Messias was. Ze lieten zich niet in het minst door de leugens beïnvloeden en volgden de Heer resoluut. Evenzo, als we vandaag kunnen vaststellen dat de woorden die door Almachtige God worden uitgedrukt allen de waarheid zijn en dat ze de stem van God zijn, dan kan, ongeacht hoeveel Shandong Zhaoyuan 28 mei-zaken er ook door de CCP worden gefabriceerd, ook al zijn er nog eens honderd of duizend, niets verhullen dat Almachtige God de ware God is. Hieruit blijkt duidelijk dat we bij het onderzoeken van de ware weg principes hoog moeten houden – alleen te luisteren naar Gods stem, de waarheid te zoeken en absoluut niet naar Satans leugens en nonsens te luisteren. Anders zullen we Gods redding verliezen!”

Na naar de communicatie van zuster Zhao te hebben geluisterd zei Amy blij: “De communicatie van vandaag was zo geweldig. Daardoor zijn werkelijk de wolken uit elkaar gedreven en is de heldere hemel zichtbaar geworden! Nu weet ik wat het allerbelangrijkste is bij het onderzoeken van de ware weg – zien of ze de waarheid bevat en of ze Gods stem is. Alleen dit is fundamenteel. We zouden ons niet moeten laten beïnvloeden of verstoren door die dingen die niets te maken hebben met Gods werk en de waarheden die Hij uitdrukt. We zouden in het bijzonder niet moeten luisteren naar Satans nonsens.”

De ware God bevestigen en Gods genade voelen

Nadat ze de verstoring door deze leugens had doorstaan, verwierf Amy enig begrip en onderscheidingsvermogen met betrekking tot de kwaadaardige essentie van de CCP; het zich verzetten tegen God en het haten van de waarheid. Ze doorzag de sinistere bedoelingen die schuil gingen achter het fabriceren van deze leugens en liet zich er niet meer door inpakken. Vanaf dat moment las Amy elk moment dat ze de kans had Gods woorden, kwam ze samen met haar broeders en zusters en communiceerde met hen over de waarheid. Ze stelde met zekerheid vast dat Almachtige God de wedergekomen Heer Jezus was. Amy deelde later het evangelie van Almachtige God met haar man en nadat hij de woorden van God had gehoord, herkende hij ze als Gods stem. Hij kwam ook naar het huis van God.

Toen ze haar eigen ervaring op haar computerscherm zag, verscheen er een blije glimlach op Amy’s gezicht en typte ze één aanvulling: “Vandaag heb ik, een verloren schaap, eindelijk de Heer verwelkomd en ben ik teruggekeerd in het huis van God. Ik ga vaak naar bijeenkomsten met mijn broeders en zusters, communiceer over Gods woorden, verspreid het evangelie en doe mijn plicht. Ik heb een vastheid, gemoedsrust en vreugde ervaren die mijn hart nooit eerder heeft gekend. Aan God zij dank!”

Opmerking van de redacteur: De Heer ontmoeten is de grootste hoop van alle gelovigen. Nadat de hoofdpersoon Amy blij de wederkomst van de Heer had verwelkomd, viel ze ten prooi aan de verwarring die veroorzaakt werd door de rechtszaak rond de moord op 28 mei in de McDonald’s van Zhaoyuan, gefabriceerd door de CCP. Gelukkig was ze door de waarheid te zoeken in staat de leugens van de CCP te doorzien. Zolang we vaststellen dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, zullen we op ons pad van het verwelkomen van de wederkomst van de Heer, een pad vol leugens en valstrikken, in staat zijn het bedrog van de leugens te overwinnen en de voetstappen van de Heer te volgen.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s