56 Gods werk wordt bereikt door woorden

Een gezang Gods woorden
Gods werk wordt bereikt door woorden

Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als je een duidelijk zicht hebt, een diepe kennis van alles, kan je beslist het pad voor je nemen, zonder zorgen of schroom. Hoe wordt veel van Gods werk bereikt? Door het woord dat Hij spreekt. Door het woord loutert Hij de mensheid en verandert al hun noties.

Al het lijden en loutering, al de ervaren verlichting, alle behandelingen gaande vanbinnen zijn bereikt door de woorden die Hij spreekt. Waardoor volgt de mens God? Door het woord dat Hij spreekt. Zijn woorden zijn vol van mysterie, ze raken het diepste van het menselijk hart. De woorden van God onthullen de innerlijke geheimen van de mens, laten hen toe zowel te kijken in de toekomst als in het verleden. Hoe wordt veel van Gods werk bereikt? Door het woord dat Hij spreekt. Door het woord loutert Hij de mensheid en verandert al hun noties. En verandert al hun noties.

Door het woord van God, ondergaat de mens pijn en lijden. Door Zijn woord, wordt de mens vervolmaakt en begint zijn volgen. Wat de mens moet doen is Gods woorden aanvaarden. Of hij nu vervolmaakt of gelouterd wordt, de woorden van God blijven de sleutel. Dit is Gods werk en visie die de mens moet kennen. Hoe wordt veel van Gods werk bereikt? Door het woord dat Hij spreekt. Door het woord loutert Hij de mensheid en verandert al hun noties. En verandert al hun noties, oh, en verandert al hun noties.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Broeders en zusters, de vrede van de Heer zij met u! Ik voel me heel gelukkig dat ik vandaag met jullie kan praten over mijn ervaringen met het verwelkomen van de Heer, en ik voel me zeer vereerd en ben de Heer zeer dankbaar dat Hij me deze kans heeft gegeven.

Ik ben in een christelijk gezin geboren. Mijn moeder is een zeer vrome gelovige, en toen ik klein was ging ze ons altijd voor bij het lezen van de Bijbel en het zingen van hymnes en nam ze ons mee naar evenementen in onze kerk. Toen ik opgroeide, verliet ik het huis en ging werken; ik ging naar kerkelijke bijeenkomsten in mijn nieuwe plaatselijke kerk, en na een paar jaar werd ik aangesteld als leider van de kerk. Omdat de voorganger daar nooit iets nieuws predikte, hij altijd gewoon predikte over de manier van offergaven maken en hem de verlichting van de Heilige Geest ontbrak, vielen sommige gelovigen in slaap terwijl ze naar zijn preken luisterden, en sommigen besloten niet terug te komen omdat ze niets van hem meekregen. Om gelovigen te behouden, nodigden we soms een paar predikers uit andere kerken uit om te preken of we organiseerden evenementen. Maar dit had slechts een tijdelijk effect en wanneer de gelovigen de bijeenkomst hadden bijgewoond, kwamen ze niet terug. Er waren ook enkele nieuwe gelovigen die een paar dagen kwamen en daarna niet terugkeerden. Ik dacht bezorgd bij mezelf: “Wat is hier aan de hand? De situatie in onze kerk is zo slecht en het lukt ons zelfs niet de nieuwe gelovigen te laten blijven. Doen we iets dat niet in overeenstemming is met Gods wil? Of is onze kerk door God verlaten?”

lees verder

Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ Het mysterie van Gods naam onthuld (Dutch subtitles)

Wat Gods namen betreft; zeggen sommige broeders en zusters dat God Jezus werd genoemd. Dat Zijn Naam ook nooit zal veranderen. In de Bijbel staat namelijk het volgende: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid” (HEBREEËN 13:8). Is deze verklaring waar? In het Oude Testament staat: “Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht” (EXODUS 3:15). In deze twee Bijbelteksten staat dat de naam Jehova en de naam Jezus allemaal voor altijd zullen gelden. Hoe moet dit dan worden uitgelegd? In Openbaringen staat geprofeteerd dat God in de laatste dagen terug zal komen en een nieuwe naam zal hebben. De nieuwe naam is dus niet de naam Jezus. Het is duidelijk dat er een mysterie achter Gods Naam verscholen ligt. Dat is niet zo gemakkelijk als wij misschien weleens hebben gedacht. Waarom is Gods naam dan veranderd? Wat zijn de betekenissen van Gods naam in ieder tijdperk? Kijk naar de live-uitzending van vanavond en ontdek het mysterie van Gods naam.

lees verder

Enkel de liefde van God is echt

Door Xiaodong, provincie Sichuan

God zei: “Het Chinese volk, dat al duizenden jaren is verdorven, is blijven bestaan tot nu toe. Allerlei ‘virussen’ blijven zich uitbreiden en verspreiden zich als de pest overal naartoe; alleen al door te kijken naar de relaties van mensen kunnen we zien hoeveel virussen er in mensen zitten. Het is ontzettend moeilijk voor God om Zijn werk te ontwikkelen in een zo’n gesloten en door virussen geïnfecteerde omgeving. De persoonlijkheid van mensen, hun gewoonten, de manier waarop zij dingen doen, alles wat zij in hun leven laten zien en hun interpersoonlijke relaties zijn allemaal in onvoorstelbare mate gebroken […]” (‘Het pad … (6)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). De openbaring in Gods woorden deed me begrijpen hoe de verdorvenheid van Satan alle relaties tussen mensen abnormaal maakt, omdat deze allemaal gebaseerd zijn op Satans levensfilosofie, zonder ook maar een greintje waarheid te bevatten. Zonder Gods redding zouden mijn ogen nog steeds bedekt zijn en zou ik nog steeds gevangen zijn in mijn emoties, maar door het werk van God te ervaren heb ik leren begrijpen wat ‘elkaar helpen’ werkelijk betekent en heb ik de waarheid gezien van vriendschap, liefde en familiale genegenheid. Ik zag dat enkel Gods woorden de waarheid zijn, dat we enkel kunnen ontsnappen aan de invloed van Satan door volgens Gods woorden te leven, en dat we enkel door onszelf naar de waarheid te gedragen een zinvol leven kunnen leiden.

lees verder

Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is

De woorden van de Heilige Geest ‘Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is’ Nederlands

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Wat zou je moeten weten over de praktische God? De Geest, de Persoon en het Woord vormen de praktische God Zelf, en dit is de ware betekenis van de praktische God Zelf. Als je alleen de Persoon kent – als je Zijn gewoonten en persoonlijkheid kent – maar niet weet van het werk van de Geest, of wat de Geest doet in het vlees, en als je alleen aandacht geeft aan de Geest, en het Woord, en alleen bidt tegenover de Geest, niet weet van het werk van Gods Geest in de praktische God, dan bewijst dit toch dat je geen weet hebt van de praktische God. Kennis van de praktische God houdt ook het weten en ervaren van Zijn woorden in, en de regels en principes van het werk van de Heilige Geest begrijpen, en hoe de Geest van God in het vlees werkt. Zo omvat het ook het weten dat elke actie van God in het vlees wordt bestuurd door de Geest, en dat de woorden die Hij spreekt een regelrechte expressie zijn van de Geest. Dus, als je de praktische God wenst te kennen, dan moet je in de eerste plaats weten hoe God werkt in menselijkheid en in goddelijkheid; dit, op zijn beurt, heeft betrekking op de uitdrukkingen van de Geest, waar alle mensen zich mee bezig houden.

lees verder

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 – Dus dit is hoe de Heer terugkeert

De laatste dagen zijn aangebroken. Op welke manier zal de Heer precies terugkomen?

Mark: We leven nu in de laatste dagen. Het is daarom belangrijk om in deze tijd de Heer te verwelkomen. Ik verwacht dat de Heer snel terugkomt om ons mee te nemen naar het Hemels koninkrijk.

Peter: Inderdaad, iedere christen verlangt enorm naar de terugkomst van Jezus. Hoe denk je dat de Heer Jezus zal terugkomen?

lees Verder

Bijbeltekst van de dag – Openbaring 3:12

Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

– Openbaring 3:12

lees verder

Vervolging van het geloof: God leidde haar door een 6 dagen durende ondervraging en 23 dagen durende opsluiting

Een plotse aanhouding

Het was al na 10:00 uur ’s ochtends op 23 juni 2013. Si Yang zat samen met een paar broeders en zusters in het huis van een gastgezin toen er plotseling hevig op de deur geklopt. Door het kijkgat zag de oude gastzuster buiten veel politieagenten staan, dus durfde ze de deur niet open te doen. Zenuwachtig fluisterde ze: “Stil, politie.” Toen ze dat hoorde, werd Si Yang meteen nerveus en haastte zich om te bidden en God aan te roepen. Toen niemand de deur opendeed, brak de politie in en brulde: “Verroer je niet!” Si Yang herkende verschillende van hen omdat ze hen eens buiten de woning van het gastgezin had gezien, en ze besefte dat de politie het huis al geruime tijd in de gaten hield. Toen kwamen er, de een na de ander, meer dan tien politieagenten binnen. Sommigen bewaakten Si Yang en de andere broeders en zusters terwijl anderen iedereen ondervroegen om hun persoonlijke informatie te krijgen, zoals hun naam en thuisadres; de rest maakte, als bende bandieten, een zooitje van alles in het huis. Ze namen van Si Yang een horloge ter waarde van 400 yuan, een ring ter waarde van meer dan 9.000 yuan en 7.000 yuan in contanten; ze vonden ook een bankdepositoboekje met de 130.000 yuan die Si Yang voor de kerk had bewaard, en een aantal andere kerkelijke zaken, waaronder twee grote tassen met verzamelingen van Gods woorden. Omstreeks 13.00 uur werden Si Yang en vier andere broeders en zusters geboeid en naar de kelder van het plaatselijke Criminal Investigation Bureau gebracht, waar ze afzonderlijk werden opgesloten en verhoord.

lees verder