Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

Net als honderden miljoenen andere volgelingen van de Heer Jezus Christus, houden we ons aan de wetten en geboden van de Bijbel, genieten we van de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus en komen we samen, bidden, prijzen en dienen we in de naam van de Heer Jezus Christus – en dit alles doen we in de zorg en bescherming van de Heer. We zijn vaak zwak en vaak sterk. Wij geloven dat al onze handelingen in overeenstemming zijn met wat de Heer leert. Het spreekt dus vanzelf dat we ook geloven dat we het pad van gehoorzaamheid aan de wil van de Vader in de hemel bewandelen. We verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, naar het glorievolle arriveren van de Heer Jezus, naar het einde van ons leven op aarde, naar de verschijning van het koninkrijk en naar alles zoals het was voorspeld in het boek Openbaring: De Heer arriveert en brengt rampspoed en beloont het goede en straft het kwade en neemt allen die Hem volgen en Zijn terugkeer verwelkomen op in de lucht om Hem tegemoet te komen. Elke keer dat we hieraan denken, kunnen we niet anders dan overmand worden door emotie. We zijn dankbaar dat we in de laatste dagen zijn geboren en het geluk hebben om getuige te zijn van de komst van de Heer. Al hebben we vervolging geleden, het is in ruil voor “een eeuwig luister, die alles omvat en alles overtreft”; wat een zegening is dat! Al dit verlangen en de genade die de Heer ons schenkt, maken ons vaak nuchter tot het gebed en brengen ons vaker samen. Misschien volgend jaar, misschien morgen, of misschien nog eerder wanneer de mens het niet verwacht, zal de Heer plotseling aankomen en zal Hij verschijnen onder een groep mensen die aandachtig op Hem hebben gewacht. We strijden allemaal met elkaar, niemand wil achterblijven, om de eerste groep te zijn die de verschijning van de Heer aanschouwt, om een van degenen te worden die zullen worden opgenomen. We hebben alles gegeven, ongeacht de kosten, voor de komst van deze dag. Sommigen hebben hun baan opgegeven, sommigen hebben hun families verlaten, sommigen hebben afstand gedaan van het huwelijk en sommigen hebben zelfs al hun spaargeld gedoneerd. Wat een onzelfzuchtige toewijding! Een dergelijke oprechtheid en loyaliteit gaat zelfs de heiligen van vervlogen tijden te boven! Aangezien de Heer zegent wie Hij wil, en genade heeft aan wie Hij wil, zijn onze toewijding en uitgaven, geloven wij, reeds door Zijn ogen aanschouwd. Zo hebben onze oprechte gebeden ook al Zijn oren bereikt, en we vertrouwen erop dat de Heer ons zal belonen voor onze toewijding. Bovendien was God welwillend tegenover ons voordat Hij de wereld schiep, en kan niemand Gods zegeningen en beloften aan ons afnemen. We maken allemaal toekomstplannen, en nemen het als vanzelfsprekend aan dat onze toewijding en uitgaven onderhandelingsfiches of aandelen zijn voor onze opname in de lucht om de Heer te ontmoeten. Bovendien plaatsen we onszelf zonder aarzelen op de toekomstige troon, met de leiding over alle naties en alle volkeren, om als koningen te regeren. Dit alles nemen we als gegeven, als iets dat we kunnen verwachten.

lees verder

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Vraag: De religieuze dominees en ouderlingen prediken vaak tot gelovigen dat elk getuigenis over de terugkeer van de Heer in het vlees vals is. Zij baseren dit op deze Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). We hebben nu geen idee hoe we de ware Christus van de valse christussen moeten onderscheiden. Kun je licht op deze vraag werpen?

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

lees verder

Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Langverwacht geluk’ | Gratis volledige film HD

Wat is écht geluk dan?
Iedereen heeft een ander gedachte bij “geluk”. Sommige mensen denken dat een harmonieus gezin “geluk” betekent en definieerbaar is voor geluk. Sommige mensen denken dat ‘hoger eer’ definieerbaar is aan geluk. Ik heb een film gezien. De hoofdpersoon heeft zo’n ervaring gehad. Ze is restaurant-eigenaar. De zaken in het restaurant lopen erg goed. Ze verdiende daar veel geld mee. Ze werd echter ernstig ziek door langdurige vermoeidheid. Ze viel bijna uit bed en kan bijna niet opstaan. Tijdens haar ziekte begon ze erg na te denken. Waar leven mensen voor? Is het, het waard als ik heel mijn leven bezig ben met geld verdienen, roem en fortuin? Ik had mij bijna dood gewerkt. Kan geld de mensen van de binnenste leegte ontdoen en hun hart vervullen met warmte? Kan geld hun pijn wegnemen en hen redden? Deze vraag bracht iedereen in de war. Laten we kijken naar de film “Langverwacht geluk” om deze vragen te beantwoorden.

lees verder

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 1

Hallo, ik ben blij om samen met jou te communiceren over de manier van de komst van God. De Heer Jezus zei: “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (LUKAS 12:40) “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (LUKAS 17:24-25) Hieruit kunnen we zien dat al deze voorspellingen het hebben over “de Mensenzoon” of “de Mensenzoon komt”. Deze frase “de Mensenzoon” verwijst naar Degene die bij een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Sommige mensen hebben engelen gezien. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Al diegenen die het voorkomen van een mens hebben, maar bestaan uit spirituele lichamen, kunnen niet “de Mensenzoon” worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd “de Mensenzoon” en “Christus” genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei “de Mensenzoon” en “de Mensenzoon komt”, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen. Vooral toen Hij zei: “Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” bewijst dit nog duidelijker dat als de Heer weer komt, Hij zal komen door vlees te worden. Als Hij niet in de vorm van vlees zou komen, maar als een spiritueel lichaam, zou Hij zeker geen lijden ondergaan en zou Hij niet door deze generatie worden verworpen, dat staat vast. Dus de Heer Jezus zal zeker terugkeren in de vorm van incarnatie.
Als je meer wilt weten, kijk alsjeblieft naar Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 1 – Hoe zal de Heer aan de mensheid verschijnen bij zijn wederkomst?

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Jesaja 41:10

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

– Jesaja 41:10

Gedachten over het vers van vandaag …

Deze woorden van God geven ons vertrouwen en kracht wanneer we in moeilijkheden of tegenspoed verkeren. God is getrouw. Zolang we op elk moment op God vertrouwen, is Hij bij ons om ons geloof te versterken en ons te helpen moeilijkheden te overwinnen en aan gevaren te ontsnappen. Net zoals in het gezicht van de invasie en aanval van de Filistijnen, toen de Israëlieten de gigantische Goliath zagen, vluchtten ze uit angst. Alleen een jongen genaamd David deed dat niet. Hij zei tegen de Filistijn: ‘Je komt naar mij met een zwaard en met een speer en met een schild: maar ik kom naar je toe in de naam van Jehova der heerscharen, de God van de legers van Israël, die je hebt getart. Op deze dag zal Jehova je in mijn hand leveren’ (1 Samuël 17: 45-46). Uit de woorden van David zien we dat hij een plaats voor God in zijn hart had en dat God bij hem was, zodat hij op God kon vertrouwen om de krachtige vijand te verslaan en zo Gods gezag en macht te zien. In feite, komen wij ook allerlei vijanden in ons leven tegen, zoals armoede, complexe relaties en inspannend werk. Zolang we deze moeilijkheden aan God toevertrouwen, zal Hij ons tot gids zijn en leiden.

uit ‘Online Bijbelstudie

God is wedergekeerd! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

De Christenen dansen en zingen onder de stille en rustige nachtelijke hemel en hebben groot genoegen om de komst van de Here Jezus te verwelkomen. “Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht aanschouwen? Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht begrijpen? Heb je niet vurig gewenst om de eindbestemming van de mensheid te kennen? Hij zal je al deze geheimen onthullen dat niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je zelfs alle waarheden vertellen die je nog nooit hebt kunnen begrijpen. Hij is uw toegangspoort tot het koninkrijk en uw gids voor het nieuwe tijdperk. “Die korte liedtekst drukt de stemming van de Christenen uit . Deze vragen trekken ook elke Christenen aan die op de Heer wachten. Het muzikale drama “Elke natie aanbidt Almachtige God” zal het antwoord voor ons onthullen. Laten we het samen bekijken.

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼

lees verder