3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien

Een christen leest het artikel en is dankbaar voor Gods leiding

Ik heb onlangs veel verschillende meningen gehoord. Ik ben hierdoor in de war geraakt en bid daarom vaak tot de Heer. Ik heb het volgende artikel online gelezen, wat mij erg heeft geholpen.
3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien.
De geïncarneerde Heer Jezus sprak en werkte onder de mensheid en had een enorme impact op de hele Joodse natie. Sommige gewone mensen begonnen de Heer Jezus te volgen nadat ze Zijn prediking hadden gehoord. Maar toen de overpriesters, de schriftgeleerden en de Farizeeën van die tijd dat zagen, maakten ze zich zorgen dat de mensen hen niet langer zouden steunen en dat ze daardoor niet zouden kunnen genieten van het offer dat de mensen aan God gaven. Daarom begonnen ze vanwege het beschermen van hun status en inkomen, geruchten te verspreiden en zeiden ze dat de Heer Jezus duivels uitdreef via Beëlzebub, de prins van de duivels. Zoals in de Bijbel staat: “En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit” (MARKUS 3:22).. Bovendien; verzonnen ze, nadat de Heer Jezus was opgewekt uit de dood, opnieuw geruchten en zeiden dat de discipelen van de Heer Jezus Zijn lichaam bewogen. Zoals in de Schrift staat opgetekend: “En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen” (MATTHEÜS 28:12-13). Dit toont aan, dat deze overpriesters en schriftgeleerden omwille van hun eigen posities en inkomen allerlei geruchten voor de Heer Jezus hebben verzonnen. Tot nu heden zijn de Israëlieten hier nog steeds aan verbonden. Veel Israëlieten hebben het werk van de Heer Jezus vanwege dezd leugens niet geaccepteerd en volgen blindelings de Farizeeën om de geruchten te verspreiden, waarmee de Heer Jezus werd veroordeeld. Ze hebben een gruwelijke misdaad begaan. Dit gevolg is veroorzaakt door het luisteren naar geruchten!

Of het nu het kleine verhaal hierboven is of historische feiten, ze stellen ons allemaal in staat om te zien dat geruchten over het algemeen door mensen worden gecreëerd om hun eigen verborgen doelen te bereiken en dat het pure verzonnen onzin of frame-ups zijn. Tegelijkertijd zien we vaak dat de harten en geesten van degenen die geruchten verzinnen volkomen kwaadaardig zijn. Als we hun geruchten niet kunnen doorzien, zullen wij door hun worden misleid en zullen we onherstelbare fouten maken. Hoe kunnen we dan door deze geruchten heenkijken? Het volgen van deze drie principes helpt jou bij het doorzien van geruchten.

Ten eerste moeten we de feiten van Gods werk onderzoeken.

Hoewel de Farizeeën veel geruchten over de Heer Jezus verzonnen, waren er nog steeds veel mensen die Zijn redding accepteerden en Zijn opdracht ontvingen om het evangelie aan alle naties en alle volkeren te verspreiden. Waarom werden deze mensen dan niet misleid door de geruchten? Dit kwam doordat zij aandacht schonken aan het onderzoeken van de feiten. De Heer Jezus heeft tijdens Zijn werk vele wonderbaarlijke tekenen en wonderen verricht. Hij liet niet alleen een blinde zien; een verlamde wandelden; gebruikte vijf broden en twee vissen om vijfduizend mensen te voeden en bestrafte de wind en de zee; maar verrichtte ook het wonder van het opwekken van de doden. Vanwege het werk van de Heer Jezus erkenden degenen die Hem volgden dat Hij de Messias was en zagen dat Zijn woorden en daden niet konden worden vervangen door die van enig geschapen of niet-geschapen wezen. Hierdoor kunnen we zien dat een feit tenslotte een feit is en dat geen enkel gerucht de waarheid kan verdoezelen. Net zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei: “Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden” (MATTHEÜS 10:26). Op een dag zal de waarheid aan het licht komen. Om geruchten te doorzien, moeten we eerst de feiten onderzoeken. Volg de kudde niet en geloof de geruchten niet.

Ten tweede moeten we onderzoeken vanuit de uitspraken van God.

Toen de Heer Jezus Zijn werk verrichtte, sprak Hij veel woorden uit. Zijn uitspraken omvatten openbaringen van de mysteries over het koninkrijk der hemelen, net zoals de gelijkenissen waarover de Heer Jezus heeft gesproken; woorden die de corruptie van de mensheid aan het licht brachten, zoals de woorden die de Heer Jezus uitte waarmee Hij de Farizeeën berispte; woorden van troost en aanmoediging voor mensen en woorden die de donkerste geheimen van mensen onthulden. Bovendien staat er in de bijbel vaak opgetekend dat toen de Heer Jezus demonen bestrafte die zich aan mensen hechtten, deze demonen naar buiten kwamen. Deze woorden manifesteerden allemaal de identiteit van God, waardoor de mens kon zien dat de woorden van de Heer Jezus vol gezag zijn en dat Hij werkelijk de Schepper is die aan de mens was verschenen. Door de woorden van de Heer Jezus te horen, erkenden veel mensen dat Hij de komende Messias was die in het Oude Testament was voorzegd en dat God geïncarneerd was als de Mensenzoon die aan de mens was verschenen en daarom in overeenstemming was met Gods werk. Omdat ze net zoals de wijze maagden naar Gods stem konden luisteren en omdat ze erkenden dat de woorden en uitspraken van de Heer Jezus absoluut de stem van God was, ongeacht de hoeveel verspreidde geruchten, werden zij hier niet door beïnvloed. Ze geloofden gewoon dat de Here Jezus de Messias was. Dit laat ons zien dat degenen die de stem van God kunnen horen, God kunnen kennen op basis van Zijn uitspraken. Op deze manier hebben mensen het vermogen om geruchten te onderscheiden en te weerstaan.

Ten derde moeten we de vruchten van Gods werk onderzoeken.

In de laatste dagen van het Tijdperk van de Wet werd de mensheid zo diep verdorven door de Satan, dat ze zich niet meer aan de wet hielden en zich niet meer van de zonden konden bevrijdden, waardoor ze het gevaar liepen om door de wet te worden veroordeeld en te worden geëxecuteerd. Daarom werd God vlees. Dit was gebaseerd op de behoeften van de corrupte mensheid en Zijn managementplan om de mensheid te redden en kwam Hij voor de eerste keer op aarde. Hij beëindigde onder Zijn Naam Jezus het Tijdperk van de Wet en opende het tijdperk aan genade, hiermee kwam de weg vrij voor de mensheid om zich te bekeren en voerde Christus verlossingswerk uit in. We hoefden alleen de Heer Jezus als onze Redder te ontvangen, tot de Heer te bidden en ons te bekeren om vergeving voor onze zonden te ontvangen . Voortaan werden we niet langer veroordeeld omdat we ons niet aan de wet konden houden. Bovendien, toen we geen andere manier meer hadden om te bekeren, toonde de Heer Jezus ons veel nieuwe wegen van beoefening. Zo vroeg Petrus de Heer Jezus: “ Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal?” (MATTHEÜS 18:21). De Heer Jezus zei tegen hem: “Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal” (MATTHEÜS 18:22). En “Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven” (MATTHEÜS 22: 37-39). Deze woorden van de Heer brachten ons een nieuwe richting en weg in een nieuw tijdperk. Toen we handelden in overeenstemming met de woorden van de Heer, hadden we de aanwezigheid van de Heilige Geest en voelden we vrede en vreugde. Toen we de woorden van de Heer lieten varen, leefden we in de duisternis. Omdat de leerlingen die Hem in die tijd volgden de woorden van de Heer in de praktijk brachten, bereikten zij bevrijding, leefden zij in de stroom van het werk van de Heilige Geest en ontvingen zij Gods goedkeuring. De resultaten van onze ervaringen van Gods werk stellen ons ook in staat om aan de hand van onderscheidingsvermogen de leugens ten aanzien van geruchten kunnen doorzien. Feiten zeggen meer dan woorden.

Denk er maar eens over na: als wij in de tijd waren geboren dat de Heer Jezus voor het eerst Zijn werk op aarde uitvoerde en wij geconfronteerd werden met de overweldigende geruchten die de Farizeeën over de Heer Jezus verzonnen, zouden we de geruchten rationeel hebben geanalyseerd en ons hebben gericht op het onderzoeken van Gods werk en woorden zoals de discipelen die de Heer Jezus volgden, of zouden we blindelings de geruchten hebben geloofd en ze hebben doorgegeven zonder dit te onderzoeken, net als het dwaze Joodse volk? Als we de principes van het doorzien van geruchten niet kunnen bevatten, zullen we hier ongetwijfeld gemakkelijk door worden verward. Alleen als wij deze principes over het begrijpen van het doorzien van geruchten en het onderzoeken van de ware weg, zullen we de mogelijkheid hebben om geruchten te onderscheiden omdat we dan de waarheid begrijpen. En alleen dan blijven we standvastig als we geruchten horen.

Dank aan de Heer dat Hij mijn gebed hoort. De leugens zijn gestopt door wijze mensen. Nadat ik dit artikel heb gelezen, weet ik hoe ik moet handelen. Ik wil ook samen met andere broeders en zusters bidden, zoeken en vertrouwen op de Heer om dit proces door te kunnen lopen. Als ik zelf deze dingen heb meegemaakt, heb ik ook het vermogen om dit te onderscheiden als ik deze dingen tegenkom. Ik wil niet de kudde volgen. Ik moet alles zelf ervaren. God geeft een sterk en moedig hart, verlegenheid en angst zijn van Satan en ik geloof dat de Heer mij met wijsheid wil zegenen en dat de Heer de weg voor mij zal openen en leiden!

Misschien ben je geïnteresseerd in meer lezen op wederkomst van Jezus Christus, ik geloof dat het je wat hulp zal brengen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s