Ik vond het pad van overwinning over de zonde

Broeders en zusters, de vrede van de Heer zij met u! Ik voel me heel gelukkig dat ik vandaag met jullie kan praten over mijn ervaringen met het verwelkomen van de Heer, en ik voel me zeer vereerd en ben de Heer zeer dankbaar dat Hij me deze kans heeft gegeven.

Ik ben in een christelijk gezin geboren. Mijn moeder is een zeer vrome gelovige, en toen ik klein was ging ze ons altijd voor bij het lezen van de Bijbel en het zingen van hymnes en nam ze ons mee naar evenementen in onze kerk. Toen ik opgroeide, verliet ik het huis en ging werken; ik ging naar kerkelijke bijeenkomsten in mijn nieuwe plaatselijke kerk, en na een paar jaar werd ik aangesteld als leider van de kerk. Omdat de voorganger daar nooit iets nieuws predikte, hij altijd gewoon predikte over de manier van offergaven maken en hem de verlichting van de Heilige Geest ontbrak, vielen sommige gelovigen in slaap terwijl ze naar zijn preken luisterden, en sommigen besloten niet terug te komen omdat ze niets van hem meekregen. Om gelovigen te behouden, nodigden we soms een paar predikers uit andere kerken uit om te preken of we organiseerden evenementen. Maar dit had slechts een tijdelijk effect en wanneer de gelovigen de bijeenkomst hadden bijgewoond, kwamen ze niet terug. Er waren ook enkele nieuwe gelovigen die een paar dagen kwamen en daarna niet terugkeerden. Ik dacht bezorgd bij mezelf: “Wat is hier aan de hand? De situatie in onze kerk is zo slecht en het lukt ons zelfs niet de nieuwe gelovigen te laten blijven. Doen we iets dat niet in overeenstemming is met Gods wil? Of is onze kerk door God verlaten?”

Dat was echter niet het enige probleem, want ook ik, die de leiding had over de kerk, beging voortdurend zonden. Wanneer ik iemand zag die een rijker leven leidde dan ik, of die ergens beter in was dan ik, dan was ik jaloers, zo erg dat ik redenen bedacht waarom de Heer me zou zegenen: “Waarom zegent de Heer me niet?” dacht ik dan. “Ik put me voor Hem uit, dus Hij zou me meer moeten zegenen.” Bovendien raakte ik verslaafd aan online games en mijn hart was door deze dingen bezeten, zodat ik soms zelfs de Bijbel niet las of regelmatig bad. Wanneer ik online beelden van mooie vrouwen zag had ik slechte gedachten, en deze slechte gedachten doken voortdurend op in mijn hoofd. Ik dacht onwillekeurig aan wat de Heer Jezus eerder had gezegd: “En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn ​hart​ al ​overspel​ met haar gepleegd” (Matteüs 5:28). “Ik bega een zonde,” dacht ik, “Hoewel ik tot de Heer bid, voor de Heer berouw toon en mezelf probeer te beteugelen, zondig ik nog steeds de hele tijd. Ik begrijp gewoon niet waarom ik nog steeds in staat ben om te zondigen, wanneer ik tot de Heer bid en probeer mezelf te beheersen.”

En dus vertelde ik de voorganger over de toestand waarin ik me bevond, maar hij probeerde me alleen maar te troosten door te zeggen: “De Bijbel zegt: ‘Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de ​zonde, maar in ​Christus​ ​Jezus​ levend voor God’ (Romeinen 6:11). Maak je geen zorgen. Al onze zonden, of dat nu de zonden zijn die we in het verleden hebben begaan of de zonden die we in de toekomst zullen begaan, zijn allemaal vergeven door Jezus Christus onze Heer. Het enige dat we moeten doen is meer bidden voor de Heer en belijden en berouw tonen aan Hem.” Ik was niet erg overtuigd door wat de voorganger had gezegd, en in plaats daarvan voelde ik me nog meer verward. De Bijbel zegt: “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14), maar ik was nog steeds in staat om voortdurend te zondigen. Was dit gedrag de lof van de Heer waardig?

Om dit probleem in mijn spirituele leven op te lossen zocht ik wat video’s op YouTube, en bezocht ik andere websites op zoek naar spirituele informatie. Op een dag, toen ik online aan het zoeken was, kwam ik deze passage tegen: “Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Dit komt doordat, hoewel mensen wel het woord ‘God’ kennen en frases zoals ‘het werk van God’, zij God toch niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de wens van God voldoen. ‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien mensen het geloof in God vaak als iets heel eenvoudigs en onbelangrijks. Het geloof van dergelijke personen is nietszeggend en zal nooit de goedkeuring van God ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen. Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die volgens de letter in God geloven, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?

Ik vond het pad van overwinning over de zonde,

Ik overwoog de woorden terwijl ik ze las. Deze woorden onthulden wat echt geloof in God was: geloof in God betekende niet alleen God om zegeningen of om genade vragen, maar belangrijker nog, het was geloven dat God over alle dingen regeert en op deze basis Gods uitingen en werk te ervaren. Ik keek naar de situatie in onze kerk. De preken van de voorganger waren altijd gericht op hoe we ons rijker konden maken en hoe we een vredig, gelukkig leven konden leiden. Hij predikte nooit over hoe de woorden van de Heer in de praktijk te brengen of te ervaren of wat de wil van de Heer was, en het resultaat hiervan was dat we alleen in God geloofden om zegeningen te ontvangen. Het mocht dan ook niet verbazen dat de problemen van mijn geestelijk leven niet konden worden opgelost. Ik dacht aan hoe ik jaloers werd als ik iemand zag die een beter leven leidde dan ik, of iemand met een hogere status dan ik, en over hoe ik vervolgens de Heer de schuld gaf, en hoe ik mezelf had uitgeput voor de Heer wilde benutten om ik redenen te verzinnen om gezegend te worden en voorwaarden stellen aan de Heer, en eiste dat Hij ook mij zou zegenen. Toen ik deze passage had gelezen, besefte ik ten slotte dat de manier waarop ik in God had geloofd verkeerd was: ik geloofde in God om in ruil daarvoor Zijn zegeningen te krijgen. Ik was zo zelfzuchtig en verachtelijk geweest en eiste altijd dat God me meer zou zegenen, en dat soort geloof was helemaal niet lovenswaardig. De Heer Jezus zei ooit: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). De Heer zei, dat alleen door de wil van de Vader in de hemel te doen, men de hemel kan binnengaan, en toch was ik niet de wil van de hemelse Vader aan het doen, noch ervoer ik Gods woorden en werk in mijn streven. Op deze manier geloven in God maakte iemands hele leven totaal nutteloos en ik wist dat ik dit streven niet kon voortzetten. Deze passage die ik online had gelezen, bracht me ertoe om me op het juiste pad van geloof in God te begeven, en zorgde ervoor dat ik nog meer wilde lezen.

Toen las ik nog een passage: “God heeft vandaag nieuw werk. Mogelijk kun je deze woorden niet accepteren en vind je ze vreemd. Toch raad ik je aan om niet je natuurlijke aanleg te laten zien, want alleen zij die echt naar de gerechtigheid voor God hongeren en dorsten kunnen de waarheid verkrijgen. Alleen zij die echt godvruchtig zijn, kunnen door God worden verlicht en geleid.” Toen ik dit las, was ik verstomd: God voert nieuw werk uit? Hoe kon God nieuw werk uitvoeren? Ik had hier nooit eerder over gehoord. Mijn hart was verward, maar toen ik deze woorden las: “Alleen zij die echt godvruchtig zijn, kunnen door God worden verlicht en geleid,” dacht ik aan wat de Heer Jezus had gezegd: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Matteüs 5:3). Ik dacht dat deze woorden geweldig waren, en ik dacht dat ze vast het probleem van mijn zonden zouden kunnen oplossen, dus waarom zou ik niet zoeken en onderzoeken? Ik schreef daarom in de chatruimte alles over mijn verwarring met betrekking tot het probleem van het begaan van zonden. Ik schreef ook dat ik meer wilde weten over Gods nieuwe werk. Het was een zuster die me antwoordde. Omdat het moeilijk was om dit probleem in een online chat uit te leggen, besloten we om contact te maken en op Facebook een gesprek te voeren.

De zuster zei: “Als mensen die in de Heer geloven, wachten we allemaal op Zijn terugkeer. Maar nu is Hij werkelijk teruggekeerd, en is Hij in het vlees teruggekomen om nieuw werk uit te voeren …” Toen ik dit hoorde, durfde ik het niet te geloven. “Is de Heer Jezus werkelijk teruggekeerd?” dacht ik.

De zuster zette haar uiteenzetting voort, en zei: “Opnieuw geïncarneerd drukt God deze keer voornamelijk Zijn woorden uit om mensen te redden, wat precies de profetie van de Heer Jezus vervult: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13). Omdat de gestalten van het volk in die tijd zo klein waren en ze niet konden dragen wat de Heer Jezus te zeggen had, waren er veel waarheden die Hij onthield. Wanneer Hij echter terugkeert in de laatste dagen, zal Hij al deze waarheden en mysteries aan ons onthullen. Nu is deze profetie vervuld, en Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus. Hij drukt alle waarheden uit die het mensen mogelijk maakt om gezuiverd te worden en om ware redding te bereiken, en Hij voert het werk van oordeel en zuivering uit. Alleen door Gods werk van oordeel in de laatste dagen te aanvaarden, door de waarheden te nemen die God uitdrukt als ons leven en door naar Zijn woorden te leven kunnen onze verdorven neigingen worden gezuiverd en uiteindelijk kunnen we gekwalificeerd worden om het koninkrijk van God binnen te gaan.”

Ik luisterde naar de uiteenzetting van de zuster en overwoog deze verzen van de Schrift. Hoewel we ze al eerder vaak hadden gelezen, hadden we hun ware betekenis nooit begrepen. Nu pas begreep ik dat de Heer Jezus had gezegd, dat Hij ons meer dingen zou vertellen als Hij terugkeerde in de laatste dagen. Dit deed me nadenken over wat de Heer Jezus had gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” alleen God Zelf zou de waarheid aan de mensheid kunnen vertellen, mensen de weg wijzen en ons in staat stellen om het leven te winnen.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s