Bijbeltekst van de dag – Lijden en loutering zijn Gods zegeningen

De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; maar de HEERE proeft de harten.

–Spreuken 17:3

Gedachten over het vers van vandaag …

De boete pot is voor zilver, en de oven voor goud, maar God gebruikt ontbering en loutering om de mensen van het koninkrijk te trainen. Hoewel we de betekenis van dit vers kunnen begrijpen, zijn we gemakkelijk negatief en zwak te worden en klagen we zelfs als we ontberingen of ziekte ontmoeten. Dit is omdat we de betekenis van Gods werk van loutering niet begrijpen.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

– Johannes 3:16

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kan ik Gods liefde voor ons en Zijn wil voor de redding van ons waarderen.

lees verder

Het verhaal van koning David: waarom is koning David een man die naar Gods hart is

Elke keer wanneer koning David wordt genoemd, wordt er in mijn geest het beeld opgeroepen van toen hij nog als tiener, door op de kracht van Jehova te vertrouwen, een slinger gebruikte om de reus Goliath met een steen te doden. Daarna trok hij ten strijde, won vele veldslagen en verrichtte talloze heldendaden. Er staat echter ook in de Bijbel dat toen David koning van Israël werd, hij Uria liet doden en daarna zijn vrouw Bathseba tot zijn vrouw nam. Daarom kwam Gods rechtvaardige gezindheid over David en sprak God via de profeet Natan tot hem de volgende woorden: “Welnu, voortaan zullen ​moord​ en ​doodslag​ in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen” (2 Sam. 12:10). Koning David had gezondigd en God had hem bestraft. Waarom verheugde God Zich dan over David en zei Hij dat David een man naar Zijn eigen hart was? Dit verbaasde me in hoge mate. Om er achter te komen hoe dit zat, zocht ik en bad ik vele malen tot God, en ik vond vele verzen in de Bijbel. Door te zoeken en met mijn broeders en zusters te communiceren, vond ik uiteindelijk het antwoord.

lees verder

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden

De profetie van de terugkeer van de Heer is in wezen vervuld: hoe kunnen we de Heer verwelkomen?
Onlangs heeft de uitbraak van de nieuwe coronavirus-longontsteking in Wuhan, China wereldwijde aandacht getrokken. Nu heeft de epidemie zich wereldwijd verspreid en het aantal mensen dat besmet is met dit virus dat de dood veroorzaakt, blijft stijgen. São Paulo, Brazilië, had recent de grootste overstroming in 37 jaar, deze overstroming veroorzaakte dat het verkeer in de steden bijna verlamd raakte. Meer dan veertig scholen waren gesloten.

lees verder

Wat is de opname vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken?

Hoe kunnen we de opname bereiken,

Tegenwoordig komen er wereldwijd steeds meer rampen voor. Het nieuws wemelt van de verhalen over plagen, aardbevingen, overstromingen, en droogte. Heb je nooit eens bij jezelf gedacht: de profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom hebben we dan nog steeds niet de Heer verwelkomd? Zullen wij dan niet, als het zo doorgaat, zelf ook in rampen ten ondergaan als de grote verdrukking komt? Wanneer zal de Heer ons dan in het hemelse koninkrijk opnemen?

lees verder

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

Noot van de redactie: wanneer het oordeel van de grote witte troon voorspeld in het boek Openbaring komt, verbeelden veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal komen en op een grote witte troon zal zitten, en dan bepalen of mensen naar de hemel gaan of naar de hel op basis van wat ze hebben gedaan. Maar is dit hoe de profetie in werkelijkheid zal worden vervuld? Witri verkreeg een nieuw begrip van het oordeel over de grote witte troon door een periode van onderzoek.

lees verder

Het laatste nieuws: De terugkomst van Jezus zal in het geheim komen

Na het ontbijt maakte het getrouwde stel Zhong Cheng en Chen Hua een wandeling langs een pad door de heuvels. Chen Hua keek omhoog naar de witte wolken in de lucht en zei met een zucht: “We wandelen nu al jaren over deze heuvels en staren naar de lucht, maar we hebben de Heer Jezus nog nooit op een van de wolken gezien. We zijn nu in de laatste dagen, rampen nemen in omvang toe en nog steeds hebben we de Heer niet kunnen verwelkomen. Het maakt me echt ongerust!”

lees verder

Christelijk lied ‘God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen’ (Nederlands gesproken)

Hoe moeten wij streven naar Gods redding?

Elke gelovige in God verlangt naar Gods redding om door God naar het koninkrijk van de hemel te worden gebracht en de prachtige bestemming binnen te gaan. Waarom komt de hoop van sommige hoop wel uit, terwijl anderen worden geëlimineerd? Dit komt omdat veel christenen net als de Farizeeën uit de tijd van Jezus, het nieuwe werk van God niet accepteren, maar in plaats daarvan aan hun eigen ideeën en verbeeldingen vasthouden en hierdoor uiteindelijk De Heer aan het kruis nagelen. Hiervoor zal men worden gestraft, net zoals dit gebeurd is met de Farizeeën en het volk die door hen werd meegetrokken in deze afschuwelijke zonde. Mensen zoals Petrus en Johannes, daarentegen; zochten God nederig toen zij het evangelie hoorden die door de Heer Jezus werd gepredikt. Zij hoorden Gods stem vanuit de woorden van het werk dat de Heer Jezus uitvoerde. Zij zagen Gods gezag in Zijn werk. Zij herkenden de Heer Jezus als de beloofde Messias die door God belooft was. Daarom besloten zij om de Heer te volgen en konden zij Gods redding verkrijgen. Tegenwoordig is de Heer Jezus teruggekeerd. Hij is Christus, Almachtige God; die het werk uitvoert om de mensheid te redden. Er zijn twee verschillende soorten mensen wat wij nader willen toelichten: Sommige mensen veroordelen Gods werk en verzetten zich tegen Gods werk in de laatste dagen omdat het niet overeenkomt met hun opvattingen. Zij verzetten zich tegen het accepteren van het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Sommige mensen lezen wel veel vanuit de woorden van Almachtige God en herkennen hierin Gods stem doordat ze de woorden onderzoeken. Hoe meer zij de woorden van Almachtige God lezen, hoe meer zij denken dat het “wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Zij accepteren het werk van Almachtige God dan en zij volgen de voetstappen van het Lam en op die manier kunnen zij in Gods koninkrijk worden gebracht.

lees verder