Wat is de opname vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken?

Hoe kunnen we de opname bereiken,

Tegenwoordig komen er wereldwijd steeds meer rampen voor. Het nieuws wemelt van de verhalen over plagen, aardbevingen, overstromingen, en droogte. Heb je nooit eens bij jezelf gedacht: de profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom hebben we dan nog steeds niet de Heer verwelkomd? Zullen wij dan niet, als het zo doorgaat, zelf ook in rampen ten ondergaan als de grote verdrukking komt? Wanneer zal de Heer ons dan in het hemelse koninkrijk opnemen?

1. Wanneer wij worden opgenomen, zullen we dan werkelijk de lucht in worden opgeheven?

Veel mensen die in de Heer geloven hebben deze woorden in de Bijbel gelezen: “En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn” (1 Tessalonicenzen 4:17). Zij verlangen ernaar in de lucht te worden opgeheven en de Heer te ontmoeten wanneer Hij komt. Maar in feite werden deze woorden niet werkelijk uitgesproken door de Heer Jezus, en evenmin zijn ze een voorspelling uit het boek Openbaring. Zij zijn slechts de woorden van de apostel Paulus. Is het juist om je te verlaten op de woorden van Paulus als het gaat om het verwelkomen van de komst van de Heer? Kunnen de woorden van Paulus de woorden van de Heer vertegenwoordigen? Hoe de Heer van de laatste dagen aankomt en hoe Hij degenen die in Hem geloven in het koninkrijk opneemt, is het werk van God Zelf. Paulus was slechts een apostel die de boodschap van de Heer verbreidde; hoe had hij zulke dingen kunnen weten? Het verwelkomen van de Heer is een reusachtig belangrijke zaak, een zaak waarin wij ons alleen op de woorden van de Heer Jezus dienen te verlaten. De Heer Jezus heeft gezegd: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam ​geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:9-10). Het boek Openbaring bevat tevens de volgende profetieën: “Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. […] Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn” (Openbaring 21:2-3). “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen” (Openbaring 11:15). In deze profetieën tonen de woorden “uit de hemel neerdalen”, “Gods woonplaats is onder de mensen” en “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus”, aan dat God Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, en dat de bestemming die Hij voor de mens heeft gearrangeerd ook op aarde is. Is onze voortdurende wens om in de hemel te worden opgeheven niet iets wat uit onze eigen opvattingen en voorstellingen voortkomt? En bewandelen we daarmee dan niet een pad dat afwijkt van God?

De werkelijkheid is dat God nooit heeft gesproken over het de lucht in opheffen van mensen, en dat is iets wat wij kunnen herkennen aan de feiten van Gods werk. In het begin maakte God de mens uit stof en plaatste Hij hem in de Hof van Eden, waar hij leefde en God op de juiste manier aanbad. Ten tijde van Noach hief God Noach en zijn gezin evenmin op in de lucht om aan de overstromingen te ontkomen; in plaats daarvan gaf Hij Noach opdracht om heel praktisch een ark op aarde te bouwen. Aan het eind van het Tijdperk van de Wet liepen mensen gevaar ter dood te worden gebracht voor het overtreden van Gods wetten. God hief hen niet op in de lucht om zondeoffers te krijgen, maar werd in plaats daarvan Zelf vlees en bloed en kwam naar de aarde, waar Hij werkelijk werd gekruisigd voor de mensheid, waarmee Hij de mensheid van zonde bevrijdde. Daaraan kunnen we zien dat God voortdurend op aarde heeft gewerkt voor de redding van de mens, waarbij Hij de mensheid begeleidde bij het leven en het aanbidden van God. Ons voortdurende verlangen om te worden opgeheven in de lucht is duidelijk in tegenspraak met de wil van God!

2. Wat is de opname voorafgaand aan de grote verdrukking?

Sommigen van jullie begrijpen misschien niet helemaal waarnaar ‘opgenomen worden’ in feite verwijst. Om dat te begrijpen moeten we eerst maar eens kijken wat de woorden van God zeggen. God zei: “‘Opgenomen worden’ is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden” (‘Hoofdstuk 104’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Deze woorden maken duidelijk dat opgenomen worden niet betekent dat je de lucht in wordt meegenomen om de Heer te ontmoeten, zoals wij ons dat voorstellen; het betekent in plaats daarvan dat je in staat bent het nieuwe werk van God te aanvaarden en te gehoorzamen nadat je Zijn stem hebt gehoord, de voetstappen van het Lam nauwgezet volgt, en voor God verschijnt wanneer Hij naar de aarde komt en werk verricht. Alleen dat is de ware opname. Het is net als toen de Heer Jezus kwam om het werk van de verlossing te doen: Petrus, de Samaritaanse vrouw, Jakobus en anderen herkenden de stem van de Heer toen zij Zijn woorden hoorden en tot de slotsom kwamen dat Hij de Messias was die zou komen. Het resultaat was dat zij de redding van de Heer ontvingen en ieder tijdens het Tijdperk van Genade tot voor de Heer werden opgeheven. Allen die in de laatste dagen de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods huidige werk aanvaarden, zijn degenen die de voetstappen van het Lam volgen en tot voor de Heer worden opgeheven.

3. Hoe word je opgenomen voorafgaand aan de grote verdrukking

Dus wat moeten we doen om de Heer te verwelkomen en voorafgaand aan de ramp te worden opgenomen? Dit is lang geleden geprofeteerd in de Bijbel, toen de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). In de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring wordt meerdere malen geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” En dan is er ook nog hoofdstuk 3, vers 20: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Gods woorden luiden: “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven” (‘De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden vertellen ons dat als wij de Heer willen verwelkomen, het van het grootste belang is om het werk en de woorden van God op te zoeken. Niets is belangrijker dan te zoeken waar de uitingen van de Heilige Geest voor de kerken nu zijn, en waar de verschijning en het werk van God nu zijn. Als we het niet op ons nemen om op zoek te gaan naar de voetafdrukken van God, als we er geen belang aan hechten als we de stem van God horen, maar in plaats daarvan passief blijven staren naar de wolken in de lucht en werkeloos wachten tot de Heer komt en ons mee de lucht in neemt, zijn dat soort gedachten dan niet bizar? En zouden we dan niet voorgoed niet in staat zijn om de Heer te verwelkomen en zo uiteindelijk de kans verspelen om door Hem te worden opgenomen?

Dus waar zijn de voetstappen van de Heer? En waar uit God Zijn woorden? Tegenwoordig is De Kerk van Almachtige God de enige die openlijk tegenover de mensheid getuigt dat de Heer al is teruggekeerd: dat wil zeggen, de vleesgeworden God van de laatste dagen, Almachtige God. Almachtige God heeft miljoenen woorden geuit, een aantal waarheden en mysteries onthuld, en daarnaast voor ons Gods zesduizend-jarig managementplan, het mysterie van de vleeswording en de mysteries uit de Bijbel geopend. En ook heeft Hij woorden geuit om de mensheid te oordelen en ontmaskeren, en heeft Hij de ware feiten onthuld van onze verdorvenheid door toedoen van Satan en onze diverse satanische gezindheden. Door Gods woorden van oordeel en tuchtiging te aanvaarden, leren wij onze eigen verdorvenheid kennen en zien we dat alles wat wij aan de dag leggen zaken zijn als satanische gezindheden zoals arrogantie, zelfzucht, eerloosheid, verraderlijkheid en doortraptheid, en dat wij elke gewetensvolheid en redelijkheid ontberen. Wij zijn geheel en al overtuigd door Gods woorden, wij strekken ons uit op de grond voor God, overweldigd door wroeging, en wij hebben enige kennis van Gods rechtvaardige en heilige gezindheid; binnen in ons dragen wij een hart vol eerbied en gehoorzaamheid jegens God, en vanuit ons hart bevestigen wij dat alles wat wordt geuit door Almachtige God de waarheid is en in staat om mensen te zuiveren en te transformeren.

Vandaag verspreiden de woorden van Almachtige God zich onder de mensheid. Velen uit een verscheidenheid van christelijke gezindten die ware gelovigen zijn en oprecht de waarheid liefhebben, hebben de stem van God gehoord, zijn door Gods woorden gewekt en teruggekeerd voor Zijn troon. Zij koesteren zich in de bewatering en de voeding door Zijn woorden, en voelen aan hoe gezaghebbend en machtig deze woorden zijn, dus weten zij zeker dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is. Zij zijn degenen die voorafgaand aan de grote verdrukking worden opgenomen! Laten wij een passage lezen uit de woorden van Almachtige God: “Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wat voel jij na het lezen van deze passage uit Gods woorden? Is er geen opgetogenheid in je hart? Heb je het gevoel dat zij de weergave zijn van de Schepper die tot de hele mensheid spreekt? Heb je het gevoel dat God nu tegenover ons getuigt dat Hij al is teruggekeerd? Wat je ook voelt, er ligt een dringende taak op ons te wachten: wij moeten de wijze maagden zijn, luisteren naar de door Almachtige God gesproken woorden, en met een open geest op zoek gaan naar Zijn werk van de laatste dagen. Er is geen ander pad om voorafgaand aan de grote verdrukking te worden opgenomen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s