Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Wanneer we het over de Heer Jezus hebben, denken we allemaal aan Zijn grenzeloze liefde voor ons; Hij kwam persoonlijk naar de wereld om de mensheid te redden en werd als onschuldig Mens aan het kruis genageld, een daad die een volledige manifestatie is van Zijn liefde voor heel de Mensheid. De Bijbel zegt: “Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede” (Lucas 1:78–79). Elke christen die de redding van de Heer aanvaardt, geniet van de overvloedige genade die Hij ons schenkt en we ervaren de vrede en vreugde die Hij ons brengt. Daarom geloven veel mensen dat de gezindheid van de Heer Jezus eeuwig liefdevol en genadig is.

Ook ik dacht er zo over, nadat ik vele jaren in de Heer had geloofd. Maar dan las ik de passage in de Bijbel waarin de Heer Jezus de farizeeën berispt: “Daarom zeg ik u: elke ​zonde​ en elke godslastering kan de mensen worden ​vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden ​vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon​ zegt, zal worden ​vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de ​heilige​ Geest​ zal niet worden ​vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende” (Matteüs 12: 31–32). Met deze woorden veroordeelt en vervloekt de Heer Jezus de farizeeën, en ze toonden me dat Zijn houding tegenover hen er een was van afschuw en afkeer, en ik begreep hieruit dat Gods gezindheid ook een zijde heeft die geen overtreding duldt. Toen ik tot dit besef kwam, voelde ik me erg verrast en dacht ik bij mezelf: zou de gezindheid van de Heer Jezus niet alleen genadig en liefdevol kunnen zijn, maar ook majestueus en toornig? Omdat ik deze kwestie niet helemaal begreep, begon ik het antwoord te zoeken.

Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

De Heer zij dank dat na een tijdje mijn zoektocht uiteindelijk enige vruchten droeg. Ik zag verschillende passages uit een boek: “Allereerst weten we dat Gods gezindheid majesteit is, toorn is. Hij is geen schaap dat door iemand wordt afgeslacht; sterker nog, Hij is geen marionet die door de mensen wordt bestuurd zoals ze willen. Hij is ook geen lege lucht, waar mensen naar believen de baas over kunnen spelen. Als je echt gelooft dat God bestaat, zou je een hart moeten hebben dat God vreest, en zou je moeten weten dat Gods wezen niet boos mag worden gemaakt.” “Wat is Gods houding ten opzichte van mensen die Zijn gezindheid provoceren en die Zijn bestuurlijke decreten overtreden? Extreme afkeer! God wordt buitengewoon woedend op mensen die geen berouw hebben dat ze Zijn gezindheid hebben geprovoceerd! ‘Woedend’ is gewoon een gevoel, een stemming; het kan geen duidelijke houding vertegenwoordigen. Maar dit gevoel, deze stemming, zal een uitkomst voor deze persoon teweegbrengen: het zal God vullen met extreme afkeer!” “Gods liefde voor de mens is niet van het verwennende of bedervende soort; Zijn genade en verdraagzaamheid jegens de mensheid is niet toegeeflijk of onnadenkend. Integendeel, Gods liefde voor de mensheid is het leven te koesteren, er medelijden mee te hebben en het te respecteren; Zijn genade en tolerantie brengen Zijn verwachtingen van de mens over; Zijn genade en tolerantie zijn wat de mensheid nodig heeft om te overleven. God leeft en God bestaat echt; Zijn houding ten opzichte van de mensheid is principieel, helemaal geen dogmatische regel, en deze kan veranderen. Zijn wil voor de mensheid verandert geleidelijk en transformeert in de loop van de tijd, al naargelang de omstandigheden en de houding van elk persoon.

Door deze passages begon ik te begrijpen dat God de Heer van de schepping is en dat, hoewel Hij vervuld is met genade en liefde voor de mensheid, Hij ook waardig is, en dat Zijn gezindheid geen enkele overtreding tolereert. Wanneer mensen zonder scrupules lasteren tegen God en zelfs de strijd met Hem aangaan en Hem tegenwerken, dan moeten ze Gods straf ondergaan; voor hen die zich houden aan Gods woorden, die Zijn werk gehoorzamen en die een godvrezende hart hebben, is God echter liefhebbend en barmhartig. Hieruit kunnen we zien dat Gods houding ten opzichte van de mens niet onveranderlijk is, maar veeleer verandert deze samen met de houding van de mens tegenover God – dit is Gods rechtvaardige gezindheid.

Als we terugdenken aan de tijd toen de Heer Jezus naar de aarde kwam om Zijn werk te verrichten, drukte Hij vele waarheden uit en voerde vele tekenen en wonderen uit. De farizeeën, priesters en schriftgeleerden wisten heel goed dat de woorden en het werk van de Heer Jezus gezag en macht bevatten, maar om hun eigen posities en levensonderhoud te beschermen, stuurden ze roekeloos geruchten de wereld in; ze oordeelden en beschimpten de Heer, in die mate dat ze de Heer Jezus zelfs belasterden, met beweringen dat Hij demonen uitdreef op de Duivel te vertrouwen, en zij probeerden het gewone volk ervan te weerhouden Hem te volgen. Hun houding van vijandigheid tegenover de waarheid en afkeer van de waarheid beledigde Gods gezindheid, en daarom haatte de Heer Jezus hen en vervloekte hen opdat ze tegenspoed zouden ervaren, en zei dat zij behoorden tot de slang en de zonen van de hel. Dan was er Judas, de leerling van de Heer Jezus, die altijd geld stal van de Heer Jezus en het uitgaf, die Zijn woorden niet koesterde en die helemaal geen liefde voor de waarheid had. Hij verraadde de Heer Jezus ook nog voor 30 zilverstukken, en werd zo een schandelijke verrader die Gods gezindheid ernstig beledigde en die uiteindelijk door God werd vervloekt en stierf toen zijn buik werd opengereten. Er is ook het verhaal van Ananias en zijn vrouw die in het geheim een deel van het geld hielden dat gemaakt was van de verkoop van hun land. Door dit te doen, bedrogen ze niet enkel andere mensen, maar logen ze ook schaamteloos tegen de Heilige Geest. Daarmee beledigden ze Gods gezindheid en God sloeg hen neer. Deze feiten over Gods werk bewijzen dat Gods gezindheid niet alleen barmhartig en liefdevol is, maar ook majestueus en toornig, en dit is de belichaming van Gods rechtvaardige gezindheid. Hoewel God de mensheid liefheeft die Hij met Zijn eigen handen heeft gemaakt, openbaart Hij aan hen die tegen Hem rebelleren en die zich schaamteloos tegen Hem verzetten, een andere kant aan Zijn rechtvaardige gezindheid – die van diepe boosheid. Daardoor begon ik te begrijpen dat de genade en liefde van de Heer Jezus niet eindeloos aan ons wordt geschonken. Wanneer we Gods weg niet volgen en we God trotseren en vijandig tegen Hem handelen, dan ontketent Hij Zijn majesteit en toorn over ons, en het zondoffer dat de Heer Jezus ten behoeve van ons heeft gedaan, wordt dan ongeldig. Net zoals de Bijbel zegt: “Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de ​zonden​ meer mogelijk” (Hebreeën 10:26).

Voor hen die de waarheid liefhebben, die de waarheid aanvaarden, die zich echt bekeren en in staat zijn om Gods woorden te volgen, en die niet lasteren tegen de Heilige Geest, zal God altijd genadig en liefdevol zijn voor hen. Neem bijvoorbeeld Petrus en Johannes, de volgelingen van de Heer Jezus, en mensen zoals de Mattheüs de tollenaar, die zich bekeerden en zich bij de Heer voegden. Wanneer ze de roeping van de Heer Jezus hoorden, gaven ze alles op en volgden Hem. Ze luisterden aandachtig naar Zijn sermoenen, dorstten naar Zijn woorden, en de Heer Jezus behandelde hen met genade en liefde. De Heer leefde ook vaak samen met hen, en gaf hen Zijn zegeningen en leiding. Omdat Petrus toen het werk niet begreep dat de Heer Jezus moest uitvoeren, probeerde Hij uit de goedheid van zijn hart Gods werk te belemmeren voordat de Heer werd gekruisigd, waardoor hij een van Satans hulpjes werd. Toen hij zei: “God verhoede het, ​Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!” (Matteüs 16:22), berispte de Heer hem streng, en zei: “Ga terug, achter mij, ​Satan!” (Matteüs 16:23). Uit deze woorden kunnen we zien dat de Heer Jezus verafschuwde wat Petrus deed. Toch onderzoekt de Heer het hart van de mens en vergeeft Hij de kleine gestalte van de mens, en daarom strafte Hij Petrus niet, maar gaf Hij hem in plaats daarvan een kans om berouw te tonen. Toen Petrus besefte wat hij had gedaan, voelde hij daar vaak wroeging voor en uiteindelijk herinnerde de Heer zich de overtreding van Petrus niet, maar gaf hem in plaats daarvan de taak om de kerk te hoeden.

Toen werd ik er zeker van dat de gezindheid van de Heer Jezus niet alleen liefdevol en barmhartig is, maar dat ze ook rechtvaardig, majestueus en toornig is. Als we de Heer Jezus voor eeuwig beperken tot slechts een liefhebbende en genadige God omdat we de liefde en genade van de Heer hebben genoten, en als we geloven dat God nooit boos op ons zal zijn, ongeacht welke zonde we begaan, maar dat Hij daarentegen genadig en mild voor ons zal zijn, dan zullen we geneigd zijn om God te mishagen met onze daden en Zijn aard te beledigen omdat het ons ontbreekt aan een godvrezend hart. Ik las vervolgens een ander gedeelte van Gods woorden: “God is een levende God, en omdat mensen zich anders gedragen in verschillende situaties, verschilt Gods houding ten opzichte van dit gedrag. Hij is namelijk geen marionet, noch is Hij lege lucht. Het leren kennen van Gods houding is een waardig streven voor de mensheid. Mensen zouden moeten leren hoe ze, door Gods houding te kennen, Gods gezindheid kunnen kennen en Zijn hart, beetje bij beetje, kunnen leren begrijpen. Wanneer je Gods hart, beetje bij beetje, gaat begrijpen, zul je niet vinden dat het vrezen van God en het mijden van kwaad moeilijk is om te volbrengen. Daar komt nog bij, wanneer je God begrijpt, zul je waarschijnlijk geen conclusies over Hem trekken. Wanneer je stopt met het trekken van conclusies over God, zul je Hem waarschijnlijk niet beledigen, en zal God je onbewust leiden om kennis over Hem te verkrijgen, en daardoor zul je God vrezen in je hart. Je zult stoppen met het definiëren van God door middel van de doctrines, de letters en de theorieën die je hebt geleerd. Integendeel, door altijd Gods bedoelingen in alle dingen op te zoeken, word je onbewust een persoon naar Gods hart.” Door deze passage kon ik begrijpen dat we pas in staat zullen zijn om elke zaak die we tegenkomen met voorzichtigheid en zorg te benaderen als we Gods gezindheid kennen. Vooral in deze cruciale tijd van de laatste dagen waarin we de terugkeer van de Heer verwelkomen, kunnen we ons niet baseren op onze eigen ideeën en verbeeldingen om te bepalen hoe de Heer in de laatste dagen zal komen, of welk werk Hij zal verrichten; laat staan dat we de Heer op eender welke manier zouden begrenzen. We moeten een godvrezend hart koesteren en meer zoeken in alle dingen om te voorkomen dat we God begrenzen en tarten, Gods gezindheid beledigen en dezelfde fout begaan als de farizeeën door te vertrouwen op onze misvattingen en verbeeldingen. Het is duidelijk dat het ongelooflijk belangrijk is voor elke gelovige in God om Gods gezindheid te begrijpen.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s