De Heer Jezus Christus doet mijn ziel ontwaken – Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’

Welke voorwaarden zijn nodig om de hemel binnen te gaan?

We denken allemaal dat de voorwaarde om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan is om op te geven, om onszelf uit te putten en hard te werken voor de Heer. Is onze hierover mening juist? Laten we terugdenken aan toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen in het Tijdperk van Genade, het waren toed de Farizeeën die altijd God dienden, over land en zee predikten en werkten, vroom gedrag hadden, maar niet door de Heer werden geprezen, integendeel, werden ze door de Heer vervloekt. Net zoals de Heer Jezus zei: “Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt” (MATTHEÜS 23:15). Hieruit kunnen we zien hoewel de Farizeeën in staat waren om zichzelf uit te putten en alles op te geven, was dit slechts vals gedrag. Eigenlijk volgden ze de geboden van God niet en brachten ze de woorden van de Heer niet in praktijk. Uiteindelijk hadden ze de Heer aan het kruis genageld en Gods gezindheid beledigd en werden door God gestraft. In feite vertelde de Heer Jezus ons de voorwaarden van het binnengaan van het koninkrijk al. De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (MATTHEÜS 7:21) “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod” (MATTHEÜS 22:37-38). We moeten de Heer liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en de woorden van de Heer in praktijk brengen zonder onze eigen opvattingen te volgen. Net zoals toen Abraham Izaäk terugbracht tot God, volgde hij niet zijn eigen keuze. Hij handelde volgens de vereisten van God. Hij gehoorzaamde God. Uiteindelijk zag zijn Gods daad en verkreeg hij Gods zegeningen. Ik deel een christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip – Wat zijn de criteria om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan? met jullie.”

lees verder