Heeft God een specifiek geslacht? Ik ontdek een nieuwe interpretatie (deel 1)

Door Bao’en, Brazilië

Inhoudsopgave

Duisternis doordringt mijn geest maar ik vind nieuw licht in online bijeenkomsten

Ik hoor dat de Heer is wedergekeerd maar ik wordt gehinderd door mijn eigen opvattingen en mijn geest is verduisterd

Ik wordt geleid door Gods liefde en beslis op onderzoek uit te gaanGod is de soeverein over alle dingen, kan het dan zo zijn dat Zijn werk gebaseerd moet zijn op profetie?

Opmerking van de redacteur: Wanneer het gaat over de vraag: “Heeft God een specifiek geslacht?” Geloof ik dat vele christenen zullen zeggen: “Het staat duidelijk in de Bijbel dat toen de Heer Jezus werd gedoopt, een stem uit de hemel sprak: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!’ (MATTHEUS 3:17). Ook noemde de Heer Jezus toen Hij bad de hemelse God Zijn Vader, en deze woorden ‘vader’ en ‘zoon’ bewijzen dat God mannelijk is.” Daarom kunnen veel broeders en zusters het niet begrijpen wanneer we iemand horen getuigen dat de Heer Jezus is wedergekeerd en dat Hij is geïncarneerd in vrouwelijke vorm. Ze geloven dat de Heer Jezus duidelijk mannelijk was, dus hoe kan de tweede komst van de Heer dan in vrouwelijke vorm zijn? Broeder Bao’en uit Brazilië klampte zich ook aan deze opvatting vast, en het was pas nadat hij een preek had gehoord dat hij in staat was tot een nieuwe interpretatie van deze kwestie te komen …

Duisternis doordringt mijn geest maar ik vind nieuw licht in online bijeenkomsten

In het voorjaar van 2014 bezocht ik Brazilië voor zaken. Ik kende niemand in Brazilië en net toen ik me verloren en hulpeloos begon te voelen, kwam de redding van de Heer Jezus tot me. In 2017 vond ik een Chinese kerk en begon ik daar elke week samenkomsten bij te wonen. Nadat ik echter een tijdje deze bijeenkomsten had bijgewoond, kwam ik erachter dat de voorganger naast het prediken van de weg van het helpen en liefhebben van elkaar, niet anders deed dan de mensen aansporen donaties te doen. Mijn geest werd in het geheel niet van geestelijk voedsel voorzien en mijn geloof verkoelde significant. Ondanks het feit dat het een grote kerk was, woonde er toch maar een tiental broeders en zusters elke bijeenkomst bij.

Op een dag regelde één van mijn goede vrienden op Facebook, zuster Chen, dat we samen naar een preek zouden luisteren. Via het bijwonen van deze preek ontmoette ik broeder Xiao uit Japan. Broeder Xiao kende de Bijbel bijzonder goed en had een uitstekend begrip van de Bijbel. Hij predikte ons over de oorzaak van de troosteloze toestand van de kerk en communiceerde met ons over de manier waarop de Heer zou komen en op onze deur zou kloppen. Hij vertelde over zulke profetieën als “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. (OPENBARING 2:7), en “Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (OPENBARING 3:20), en communiceerde dat de Heer Zijn woorden zal uiten en Zijn woorden zal gebruiken om op de deur van ons hart te kloppen wanneer Hij wederkeert in de laatste dagen. Broeder Xiao las ook de gelijkenis van de tien maagden aan ons voor (zie MATTEUS 25:1-13) en vertelde dat wanneer we het nieuws horen dat de Heer is wedergekeerd, we actief naar Hem op zoek moeten gaan, want alleen degenen die Gods stem herkennen zijn de wijze maagden. Daarnaast vertelde broeder Xiao ons ook dat wanneer de Heer Jezus wederkeert in de laatste dagen, Hij een werk zal verrichten waarmee Hij de mens zal oordelen en zuiveren met woorden en zo de volgende profetieën tot op de letter zal vervullen: “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods” (1PETRUS 4:17), en “Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.” (JOHANNES 12:48). De preek die broeder Xiao voor ons hield was fris en verlichtend, en ik putte er zoveel vreugde uit dat ik vijf dagen achterelkaar luisterde naar zijn preken.

Ik hoor dat de Heer is wedergekeerd maar ik wordt gehinderd door mijn eigen opvattingen en mijn geest is verduisterd

Op de zesde dag van onze online bijeenkomst vertelde broeder Xiao ons: “Broeders en zusters, de Heer Jezus naar wie we zolang hebben verlangd is wedergekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. God herhaalt Zijn werk niet. De eerste incarnatie was een man en nu is God geïncarneerd als een vrouw, maar of God nu als man of vrouw incarneert, Zijn essentie is altijd die van God Zelf, en het werk dat Hij uitvoert is altijd het werk van God Zelf … ” Op het moment dat ik hoorde dat God nu als vrouw geïncarneerd was, dacht ik: Hoe kan dat nou? Er is duidelijk vastgelegd in de Bijbel dat, toen de Heer Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan, de hemelen zich openden en een stem vanuit de hemel sprak en zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (MATTEUS 3:17). Sterker nog, toen de Heer Jezus bad, noemde Hij God in de hemel Zijn Vader. Het is evident dat deze woorden, ‘vader’ en ‘zoon’ naar God als zijnde mannelijk verwijzen. Hoe kan broeder Xiao dan zeggen dat de Heer is wedergekeerd in een vrouwelijke incarnatie? Bovendien is zo’n profetie niet terug te vinden in de Bijbel.” In mijn hart speelden zich tegenstrijdige gevoelens af toen ik me dit bedacht en ik wilde er niets meer over horen. Op de avond van de volgende dag vroeg zuster Chen me een andere online bijeenkomst bij te wonen. Ik verzon echter een excuus om haar af te wimpelen en ik woonde verder geen online bijeenkomsten meer bij.

Toen ze zagen dat ik niet langer deelnam aan de online bijeenkomsten werden mijn broeders en zusters heel bezorgd en begonnen ze me allemaal berichten te sturen waarin ze me vroegen wat er scheelde en of ik tegen een probleem was aangelopen. Ik beantwoordde echter geen enkel bericht. In de periode van meer dan een maand nadat ik al het contact met mijn broeders en zusters had verbroken, lieten mijn gebeden me onbewogen en voelde ik duisternis en pijn in mijn geest. In mijn hulpeloze gesteldheid bad ik tot God: “Oh Heer! Bent u echt wedergekeerd? Is Almachtige God echt uw wederkomst? “Oh Heer! Als Almachtige God werkelijk uw wederkomst is, dan vraag ik dat u met leidt en verlicht en mijn broeders en zusters ertoe beweegt nogmaals tot mij te komen en met me te communiceren. Als Almachtige God niet u bent die is wedergekeerd, dan vraag ik u me leiding te geven … ”

Ik wordt geleid door Gods liefde en beslis op onderzoek uit te gaan

Nadien bleven de broeders en zusters me talloze berichten sturen waarin ze me vroegen op God te vertrouwen en God in alle dingen te zoeken, en dat als ik moeilijkheden tegenkwam ik oprecht tot God moest bidden. Ik was ontroerd door de liefde die van God afkomstig was en dacht: Deze broeders en zusters en ik kennen elkaar omdat we allemaal in God geloven. Hoewel ik ze bewust heb genegeerd, zijn ze toch nog steeds zó liefdevol, en wie zou zo kunnen zijn zonder het werk van de Heilige Geest? Bovendien, als Almachtige God werkelijk de wedergekeerde Heer Jezus is, zal ik dan niet door God in de steek worden gelaten als ik Hem blijf verwerpen en Hem niet zoek?” Ik dacht aan de tijd dat ik in contact was geweest met mijn broeders en zusters. De preken die ze hielden waren allemaal in lijn met de woorden van de Heer, ze waren allemaal verlichtend en heel nuttig voor mijn leven, en ik voelde duidelijk het werk van de Heilige Geest elke keer dat ik de bijeenkomsten met hen bijwoonde. De Heer Jezus leert ons: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel” (MATTEUS 5:3), en “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (MATTEUS 7:7). De Heer Jezus vraagt ons te zoeken met open hart, want alleen mensen die dat doen kunnen verlichting en leiding van God ontvangen en worden gezegend door God. En toch had ik mijn broeders en zusters vermeden, eenvoudigweg omdat ik deze kwestie omtrent Gods geslacht niet kon begrijpen – was ik niet te rigide? Terwijl ik over deze dingen nadacht, voelde ik spijt en zelfverwijt en besloot ik door te gaan met het zoeken en onderzoeken van het werk van de laatste dagen van Almachtige God.

God is de soeverein over alle dingen, kan het dan zo zijn dat Zijn werk gebaseerd moet zijn op profetie?

En dus ging ik door met het beluisteren van online preken en sprak ik over de dingen die me verwarden. “Broeder, je getuigt dat de Heer Jezus is wedergekeerd en dat Hij is geïncarneerd als een vrouw. Is daar een Bijbelse basis voor? Broeder Xiao zei: “Broeder, moet Gods werk ook maar enige Bijbelse basis hebben? Kan God niet werken zonder een Bijbelse basis? God creëerde de hemel en de aarde en alle dingen, Hij vernietigde de wereld door overstroming en Sodom door vuur, enzovoorts. Waren deze werken echter allemaal gebaseerd op profetie? We weten allemaal heel goed dat ze dat niet waren. God is de Schepper en Hij werkt volgens Zijn plan om de redding van de mensheid te managen en op basis van onze noden als verdorven mensheid. Hij wordt niet in het minst beperkt door enig mens, enige gebeurtenis of enig ding, en Hij wordt nog veel minder beperkt door Bijbelse profetie. God voert Zijn werk uit, of er nu een profetie over in de Bijbel staat of niet. In het Tijdperk van de Wet inspireerde God Mozes ertoe de Israëlieten uit het land Egypte te leiden en gebruikte Hij Mozes om Zijn wet en geboden uit te vaardigen, enzovoorts, en God profeteerde deze dingen niet vooraf. In het Tijdperk van Genade drukte de Heer Jezus de weg uit van: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij’ (MATTEUS 4:17), Hij deed wonderen, heelde de zieken en dreef de demonen uit. Ook over deze dingen was er geen profetie in de Bijbel. Daarom is het ook niet noodzakelijk dat het feit dat God in de laatste dagen geïncarneerd is als een vrouw vooraf had moeten zijn geprofeteerd. God is de Schepper, Hij is de Soeverein over alle dingen en Hij heeft elk recht buiten de Bijbel om te gaan om Zijn werk uit te voeren. Laten we wat deze kwestie betreft Gods woorden lezen, dan zullen we het beter begrijpen. Almachtige God zegt: ‘Moet doctrine op het werk van God worden toegepast? En moet het overeenkomen met de voorspellingen van de profeten? Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom trotseerde Hij de doctrines dan? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?’ (‘Over de Bijbel (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

“We kunnen uit de woorden van Almachtige God begrijpen dat God geen bepaalde regel volgt, of Zich bij Zijn werk aan welke beperking dan ook onderwerpt, want Hij is de Heer van de sabbat, de Heer van de Bijbel en de Heer van alle schepsels, en dat wij als verdorven mensheid niet gekwalificeerd zijn te eisen dat God ons vooraf profetieën geeft over welk werk dan ook dat Hij zou kunnen uitvoeren. In feite is het zo dat, zelfs wanneer Gods werk wordt voorafgegaan door een profetie, als we ons vast blijven klampen aan onze eigen opvattingen, als we geen hart hebben dat dorst en zoekt naar de waarheid, en we Gods woorden en werk niet onderzoeken, we God nooit zullen leren kennen. Neem bijvoorbeeld de farizeeën uit de tijd van Jezus. Ze wisten heel goed dat er een profetie was die zei: ‘Een zoon is ons gegeven’ (JESAJA 9:5), dus waarom nagelden ze de Heer Jezus dan toch aan het kruis? De reden daarvoor was dat de farizeeën te arrogant en zelfvoldaan waren, dat hun natuur er één was die de waarheid haatte en ziek was van de waarheid, en ze in het geheel geen godvrezend hart hadden. De farizeeën handelden volgens hun begrip van de letterlijke betekenis van de profetie en klampten zich stevig vast aan hun eigen opvattingen en voorstellingen. Ze geloofden dat de Heer Jezus niet de Messias was en waren overtuigd dat Hij, omdat Hij niet geboren was in een paleis, niet stamde uit een adellijke familie en geen groot en sterk voorkomen had, niet God Zelf kon zijn. Daarom verzetten ze zich fanatiek tegen de Heer Jezus en veroordeelden Hem. Uiteindelijk nagelden ze de Heer Jezus aan het kruis waarmee ze Gods gezindheid beledigden en de straf en de banvloek van God over zich uitriepen. Werden de farizeeën dus niet geruïneerd door hun eigen opvattingen en voorstellingen? De discipelen die de Heer Jezus volgden hadden echter de profetische woorden van het Oude Testament niet vergeleken met de woorden en het werk van Jezus, maar zich in plaats daarvan gericht op het horen van de woorden van de Heer, en in het werk en de woorden van Jezus hadden ze herkend dat Hij inderdaad de Messias was die was voorspeld, en aldus volgden ze de Heer. Derhalve, als we God willen kennen en Gods nieuwe werk willen aanvaarden, moeten we niet nadenken over de vraag of Gods werk enige Bijbelse basis heeft. Wat in plaats daarvan essentieel is, is de vraag of we al dan niet de waarheid zoeken met een open hart en ons richten op het horen van de stem van God, want als we met zo’n hart kunnen zoeken en onderzoeken, zal God ons verlichten en ons leiden om de wederkomst van de Heer te verwelkomen.”

Na de woorden van Almachtige God en de communicatie van de broeder te hebben beluisterd, voelde ik ontroering in mijn hart en ik dacht: Ja! Hoe kan Gods werk beperkt worden door profetie? God schiep de hemelen, de aarde en alle dingen, Hij gebruikte Mozes om de geboden en de wet uit te roepen, en de Heer Jezus deed wonderen, heelde de zieken en wierp demonen uit, en niets van dit alles was geprofeteerd. Zelfs als er profetieën met betrekking tot deze dingen in de Bijbel zouden staan, dan zou het voor ons toch geen pas geven de waarheid niet te zoeken. Het Oude Testament profeteerde bijvoorbeeld dat de Messias zou komen, en toch hielden de farizeeën zich alleen maar aan de letter van de profetie, ze klampten zich vast aan hun eigen opvattingen en voorstellingen en aanvaarden het werk en de woorden van de Heer Jezus niet. Uiteindelijk nagelden ze de Heer aan het kruis en verspeelden daarmee de redding van God geheel. Het lijkt erop dat ons vermogen de Heer te verwelkomen niet afhangt van de vraag of er wel of geen Bijbelse basis is voor Zijn komst, maar of we wel of niet een hart hebben dat de waarheid zoekt.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s