Christelijke reflectie: Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel?

Het boek Openbaring voorspelt: “Ik kom snel” (Openbaring 3:11). De afgelopen jaren werden alle profetieën die de terugkeer van de Heer voorspellen in wezen vervuld, en veel mensen denken dat de Heer misschien al is gekomen. Bovendien begon Bliksem uit het oosten lang geleden al te getuigen dat God in de laatste dagen is teruggekeerd om nieuwe woorden te spreken die los van de Bijbel staan en een nieuw werkstadium te leiden, en ook dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Broeders en zusters uit elke denominatie die oprecht in de Heer geloven en naar de waarheid verlangen, hebben de stem van God herkend door de woorden van Almachtige God te lezen en wendden zich tot Almachtige God. Maar sommige broeders en zusters denken dat “al Gods woorden en werk zijn opgenomen in de Bijbel, en Gods werk en woorden bestaan niet buiten de Bijbel”, en dus weigeren ze Gods uitingen en woorden in de laatste dagen op te zoeken of te onderzoeken. Is het geheel van Gods woorden en werk helemaal vervat in de Bijbel? Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel? Het begrijpen van deze vragen is van cruciaal belang voor het al dan niet kunnen ontvangen van de teruggekeerde Heer en het verkrijgen van Gods verlossing in de laatste dagen! Vandaag zullen we de kwesties rond deze vragen bespreken.

lees verder

Wat is de betekenis van opname in de Bijbel?

Bijbelverzen ter referentie:

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd” (Mat. 25:6-10).

lees verder

Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

Noot van de redacteur: tweeduizend jaar geleden waren de Joodse burgers niet op hun hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en werden ze misleid door hun ketterse denkfouten, en volgden ze hen dus in het weerstaan van de Heer Jezus, waardoor ze Gods redding verloren en Gods straf ontvingen. Hoe moeten we vandaag, op het cruciale moment van de terugkeer van de Heer Jezus, leren van de fouten uit het verleden en opletten voor de zuurdesem van de moderne farizeeën? Zuster Kemu heeft hier uit de eerste hand kennis van. Hoe behoedde zij zich voor de zuurdesem van de huidige farizeeën en verwelkomde ze de terugkeer van de Heer Jezus? Laten we samen haar verhaal lezen.

lees verder

Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Noot van de redactie: Veel mensen jagen hun hele leven doelen als roem en gewin na, ondanks dat velen van ons getuige zijn geweest van situaties waarin anderen pijn en ellende moesten meemaken in een bittere strijd om roem en gewin. Maar slechts enkelen zijn ooit in staat zich te bevrijden uit de boeien van een onophoudelijke jacht naar roem en gewin. In het streven naar roem en gewin keren sommige mensen zich tegen hun eigen familie. Sommigen hebben zelfs de drang om te doden. Anderen jagen ze na ten koste van hun gezondheid en kampen met ziekte en kwalen ondanks het feit dat ze in de bloei van hun leven zijn. Weer anderen gaan, in dit streven, een crimineel leven leiden. Velen van ons gaan automatisch bij zichzelf te rade en vragen zich af: “Wat is het meest zinvolle om na te streven in ons leven? Kan het najagen van roem en gewin echt een vrijkaartje zijn naar geluk?” Om wat meer licht op deze vragen te schijnen, is May – die ooit al haar energie in een dergelijke strijd stak – hier om haar verhaal met ons te delen …

lees verder

Wie is de Heer Jezus Christus?

Op een ochtend, toen mijn dochter en ik samen de Bijbel bestudeerden, zagen we de volgende verzen: “Daarop zei ​Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, ​Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus​ zei: “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, ​Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij” (Johannes 14:8-10). Meteen verwarde blijk vroeg mijn dochter me: “Mama, als de voorgangers en de ouderlingen preken, dan zeggen ze allemaal dat de Heer Jezus de Zoon van God is, maar hier zegt de Heer Jezus tegen Filippus: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.’ Mama, hoe moeten wij de woorden van Jezus begrijpen?” Toen ik dat hoorde dacht ik er even over na, maar ik kon niet helder denken. Ik had geen idee hoe ik mijn dochter moest antwoorden.

lees verder

Bevat de Bijbel de weg van het eeuwige leven

Wat is de weg van het eeuwige leven? Hoe kunnen we de weg van het eeuwige leven verkrijgen? Deze lezing van 3 minuten zal u de antwoorden geven.

Op een avond greep broeder Gao haastig de Bijbel en repte zich naar het huis van broeder Gui …

Toen hij daar aankwam, gingen ze samen op de bank zitten.

lees verder

Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Voor wie in de Heer gelooft, is het grootste verlangen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan, en daarom stellen we ons vaak voor hoe mooi het daar moet zijn. Natuurlijk hebben we ook vertrouwen in onze intrede in de hemel, want er staat in de Bijbel: “die ons de verlossing heeft gebracht, de ​vergeving​ van onze ​zonden” (Kolossenzen 1:14). Daarom geloven we dat onze zonden worden vergeven nadat we in de Heer beginnen te geloven, en dat we dan niet zondig meer zijn. We geloven ook dat we onmiddellijk zullen opnemen naar het hemelse koninkrijk wanneer de Heer komt. Als we aan deze dingen denken worden we heel enthousiast en we verlangen ernaar dat de Heer haast maakt. Ook ik verlangde hier eerder naar. Maar later, na een gesprek en discussie met mijn broeders en zusters over deze kwestie, kwam ik tot een nieuwe ontdekking, en ik wil hier graag met jullie allen delen wat ik allemaal heb geleerd …

lees verder

De namen van God bevatten mysterie binnen zich

Relevante woorden van God:

“Zou de naam van Jezus – “God met ons” – de gezindheid van God in zijn geheel kunnen weergeven? Kan het God volledig uitdrukken? Als de mens zegt dat God alleen Jezus kan worden genoemd, en geen andere naam mag hebben omdat God Zijn gezindheid niet kan veranderen, dan is dat zeker godslastering! Geloof jij dat alleen de naam Jezus, God met ons, God in zijn geheel kan vertegenwoordigen? God kan vele namen hebben, maar onder al die namen kan er niet één alles van God omvatten, niet één God volledig vertegenwoordigen. God heeft dus veel namen, maar al die namen kunnen Gods gezindheid niet volledig uitdrukken, want de veelzijdigheid van Gods gezindheid gaat het menselijke vermogen om Hem te kennen simpelweg te boven. De mens kan God met geen mogelijkheid volledig in menselijke woorden vatten. De mensheid beschikt slechts over een beperkte woordenschat om alle kennis over Gods gezindheid te omvatten: groot, eerbiedwaardig, wonderbaarlijk, ondoorgrondelijk, oppermachtig, heilig, rechtvaardig, wijs enzovoort. Teveel woorden! Deze beperkte woordenschat kan de beperkte menselijke getuigenis van Gods gezindheid niet uitdrukken. In de loop van de tijd voegden vele anderen woorden toe die de vurigheid in hun hart naar hun mening beter uitdrukten: God is te groot! God is te heilig! God is te lieflijk! Tegenwoordig hebben dergelijke menselijke uitspraken hun hoogtepunt wel bereikt, maar toch kan de mens zich nog steeds niet duidelijk uitdrukken. En dus heeft de mens veel namen, maar toch heeft Hij niet één enkele naam, en dit komt omdat Gods wezen te overvloedig is en de taal van de mens te verarmd. God kan nooit volledig worden weergegeven door één bepaald woord of één bepaalde naam, denk je dan soms dat Zijn naam kan worden vastgezet? God is zo groot en zo heilig, maar Hij mag van jou Zijn naam niet veranderen in elk nieuw tijdperk? Daarom gebruikt God, in elk tijdperk waarin Hij persoonlijk Zijn eigen werk doet, een naam die passend is bij het tijdperk om het werk te omschrijven dat Hij van plan is uit te voeren. Hij gebruikt deze specifieke naam, die tijdelijk van belang is, om Zijn gezindheid in die tijd weer te geven. Hier gebruikt God de taal van de mensheid om Zijn eigen gezindheid tot uitdrukking te brengen. Toch vinden veel mensen die spirituele ervaringen hebben gehad en God persoonlijk hebben gezien, alsnog dat deze ene specifieke naam God niet in zijn geheel kan weergeven God ruling over everything − helaas, daar is niets aan te doen − dus spreekt de mens God met geen enkele naam meer aan, maar noemt Hem simpelweg ‘God’. Het lijkt of het hart van de mens vol liefde is en toch ook geplaagd door tegenstrijdigheden, want de mens weet niet hoe hij God moet uitleggen. Wat God is, is te overvloedig, er is eenvoudigweg geen manier om het te beschrijven. Er is geen enkele naam die Gods gezindheid kan samenvatten, en er is geen enkele naam die kan uitdrukken wat God allemaal heeft en is. Als iemand mij vraagt: “Welke naam gebruik jij precies?”, zal ik antwoorden: “God is God!” Is dat niet de beste naam voor God? Is het niet de beste samenvatting van Gods gezindheid? Waarom steken jullie dan zoveel moeite in de zoektocht naar Gods naam? Waarom zou je je hersens pijnigen, jezelf eten en slapen ontzeggen, alleen maar om een naam? De dag zal aanbreken dat God geen Jehova, Jezus of Messias heet – Hij zal simpelweg de Schepper zijn. Dan komt er een eind aan alle namen die Hij op aarde heeft aangenomen omdat zijn werk op aarde zal zijn voltooid, waarna Zijn namen niet langer zullen bestaan. Wat heeft Hij nog aan een uiterst passende, maar onvolledige naam wanneer alles onder de heerschappij van de Schepper valt? Ben je nu nog steeds op zoek naar Gods naam? Durf je nog steeds te zeggen dat God uitsluitend Jehova heet? Durf je nog steeds te zeggen dat God alleen Jezus kan worden genoemd? Kun jij de zonde van godslastering tegen God dragen? Je moet weten dat God oorspronkelijk geen naam had. Hij nam alleen maar één, twee of vele namen aan omdat Hij werk te doen had en de mensheid moest beheren. Bij welke naam Hij ook wordt genoemd – koos Hij die niet uit vrije wil? Zou Hij jou – één van zijn schepselen – nodig hebben om hierover te beslissen? De naam die God krijgt, komt overeen met wat begrijpelijk is voor de mens, in mensentaal, maar deze naam is niet iets wat de mens kan bevatten. Je kunt alleen maar zeggen dat er een God is in de hemel, dat Hij God heet, dat Hij God Zelf is met grote macht, Die te wijs, te verheven, te wonderlijk, te mysterieus en te almachtig is, en meer kun je dan niet zeggen. Dit kleine beetje is alles wat je kunt weten. Volstaat dan soms de naam van Jezus om God Zelf te vertegenwoordigen? Wanneer de laatste dagen aanbreken moet Gods naam veranderen, ook al is het nog steeds God die Zijn werk doet, want het is een ander tijdperk.”

lees verder

Door een juiste kijk op de Bijbel, verwelkom ik de terugkeer van de Heer

Geweldig nieuws – de Heer is teruggekeerd!

Ik ben christen; toen ik klein was volgde ik mijn tante in haar geloof in de Heer en woonden we samen vaak de zondagsviering bij. Tegen het einde van 2017 merkte ik dat ik geen tijd had om bijeenkomsten in de kerk bij te wonen omdat ik het zo druk had op het werk, en dus begon ik online bijbelstudielessen te volgen. Ik ontmoette zuster Xu in mijn bijbelstudiegroep en merkte dat ze behoorlijk medelevend was. Om het even welke vraag ik had, ze praatte altijd geduldig met me zodat mijn problemen konden worden opgelost. Later getuigde zuster Xu tot mij dat de Heer in de laatste dagen was teruggekeerd en een nieuw werkstadium uitvoerde, dat Hij Zijn woorden gebruikte om onze zonden te beoordelen en te reinigen, en dat Hij degenen die zijn gezuiverd naar Zijn koninkrijk zal leiden. Ze las ook veel van de woorden van Almachtige God voor me en gaf me toelichtingen over waarheden zoals Gods drie werkfasen, het mysterie van Gods zesduizend jaar durende managementsplan en het mysterie van Gods naam. Ik had nog nooit over deze dingen gehoord en vond deze manier fris en nieuw, en ik wilde de manier waarop ze predikte blijven volgen.

lees verder

vernietigen en draagt Noach op een ark te bouwen

Gen. 6:9-14 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet. In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met pek.

lees verder