Door de betekenis van Gods naam te begrijpen, verwelkomde ik de terugkeer van de Heer

Waarom werd God eerst “Jahova” genoemd en vervolgens “Jezus”?

Toen ik klein was, ging ik met mijn grootmoeder naar bijeenkomsten in de kerk. Ook kwamen onze buren dan bij ons thuis om mij verhalen uit de Bijbel te vertellen. Ze zeiden me dat Gods naam Jehova was en dat ik de naam Jehova altijd kon aanroepen als ik een probleem had. In mijn kinderlijke onwetendheid kwam ik dus te weten dat Gods naam Jehova was. Mijn kleuterschool was een christelijke school, en de leerkracht zei daar dat Gods naam Jezus was; ook zei ze dat we altijd konden bidden tot de naam Jezus, wanneer we een of ander probleem hadden. Op dat ogenblik dacht ik bij mijzelf: is Gods naam niet Jehova? Hoe komt het dan dat Hij nu Jezus wordt genoemd? Wat is het verband tussen Jehova en Jezus? Toen ik opgroeide, las ik in het Oude Testament: “Jehova … is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties” (Exodus 3:15). Toch vermeldt het Nieuwe Testament: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Daardoor verkeerde ik in verbijstering en dacht ik: het Oude Testament zegt dat we voor altijd moeten vasthouden aan de naam van Jehova, dus waarom staat er dan in het Nieuwe Testament dat we alleen gered kunnen worden door de naam van de Heer Jezus? Ik voelde me heel verward en wist niet of ik moest bidden tot de naam Jehova of tot de naam van de Heer Jezus, toen ik mijn gebeden deed. Na deze periode van verwarring besloot ik dat ik eerst zou bidden tot de naam Jehova, dat ik vervolgens de Heer Jezus zou danken voor de genade die Hij mij verleende, en dat ik ten slotte de Heilige Geest zou vragen mij te leiden. Ik dacht: als ik al deze namen gebruik in mijn gebeden, dan zal op zijn minst één daarvan juist zijn. Maar nadat ik dit een tijdje had gedaan, voelde ik me nog steeds verward. Ik dacht: er is maar één God; waarom is Gods naam dan het ene moment Jehova en het volgende moment Jezus? Welke is de ware naam van God?

De betekenis van het feit dat God zowel de naam Jehova als Jezus aanneemt

De tijd verstreek en al spoedig ging ik studeren. Op een dag was ik juist een online-bericht aan het lezen dat een van mijn vrienden had opgesteld, toen zuster Si Jie uit Honkong, die zag dat ik bepaalde berichten over het geloof in de Heer had “geliket”, mij toevoegde als vriend. Daarna wisselde ik vaak berichten uit met zuster Sie Jie over zaken van het geloof; beiden spraken we over dingen die we tegenkwamen in ons dagelijks leven. Kort daarna nodigde zuster Sie Jie mij uit om een van de bijeenkomsten van haar kerk bij te wonen, wat ik al snel toezei. Na een paar van deze bijeenkomsten merkte ik dat de communicaties van de zuster heel praktisch waren. Ze begon te spreken over Genesis en ze sprak over de wijze waarop God in het eerste begin alles heeft geschapen in hemel en op aarde, inclusief de mensheid. Ook sprak ze over de manier waarop de mensheid zich had ontwikkeld, tot op de dag van vandaag, en ook over bepaalde profetieën aan gaande de wederkomst van de Heer, enzovoort. Ze stelde me in staat om bepaalde nieuwe inzichten te verkrijgen over Gods wil, waardoor mijn geest zich voldaan voelde. Ik merkte dat er weinig was dat deze zuster niet begreep.

Tijdens een bijeenkomst legde ik de zuster de kwestie voor die me al zo lang had verbijsterd door te zeggen: “Er is één God: waarom staat Gods naam dan in het Oude Testament vermeld als Jehova en in het Nieuwe Testament als de Heer Jezus? Welke naam moet ik aanroepen als ik bid?”

Zuster Huang, die ook aanwezig was bij de bijeenkomst, gaf communicatie en zei: “Broeder, Gods naam bevat een mysterie. Als gelovigen in de Heer weten we allen dat Gods naam in het Oude Testament staat vermeld als Jehova en in het Nieuwe Testament als de Heer Jezus. Niemand kan echter begrijpen waarom de Bijbel God zou vermelden met twee namen. Alleen God Zelf kan dit mysterie verklaren. Laat ik daarom enkele passages uit Gods woorden aan je voorlezen, want dan zul je het begrijpen.”

Door de betekenis van Gods naam te begrijpen, verwelkomde ik de terugkeer van de Heer

De zuster las: “Waarom zijn Jehova en Jezus één, maar hebben ze in verschillende tijdperken toch verschillende namen? Komt het niet doordat de tijdperken van hun werk anders zijn? Zou een enkele naam een volledige weergave van God kunnen bieden? Daarom moet God in een ander tijdperk bij een andere naam genoemd worden , en de naam gebruiken om het tijdperk te veranderen en het tijdperk weer te geven. Want geen enkele naam kan God volledig weergeven, en elke naam kan slechts een tijdelijke blik bieden op Gods gezindheid in een bepaald tijdperk; de naam hoeft alleen maar Zijn werk weer te geven. Daarom kan God enige naam kiezen die bij Zijn gezindheid past om het gehele tijdperk te vertegenwoordigen.

‘Jehova’ is de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en de mens de weg kan wijzen. Het betekent de God die grote macht bezit en vol wijsheid is. ‘Jezus’ is Immanuël, de naam voor het zondoffer dat vol liefde en vol medeleven is en de mens verlost. Hij deed het werk van het Tijdperk van Genade, en vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade, en kan slechts één deel van Gods managementplan vertegenwoordigen. … Alleen Jezus is de verlosser van de mensheid. Hij is het zondoffer dat de mensheid heeft verlost. Dat wil zeggen, de naam Jezus is afkomstig van het Tijdperk van Genade, en ontleent zijn bestaan aan het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade. De naam Jezus bestond om te zorgen dat de mensen van het Tijdperk van Genade opnieuw konden worden geboren en gered en de naam Jezus is een speciale naam voor de verlossing van de hele mensheid. En zo vertegenwoordigt de naam Jezus het verlossingswerk en duidt het Tijdperk van Genade aan. De naam Jehova is een speciale naam met betrekking tot het volk van Israël dat leefde onder de wet. In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatieve betekenis: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is eretitel voor de God die wordt aanbeden door het volk van Israël. ‘Jezus’ vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade en is de naam van de God van al degenen die zijn verlost in het Tijdperk van Genade.

Zuster Huang ging verder met haar communicatie door te zeggen: “Uit Gods woorden maken we op dat God verschillende namen gebruikt om het tijdperk te veranderen. ‘Jehova’ en ‘Jezus’ waren de namen die God aannam gedurende respectievelijk het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade; beide namen dragen vertegenwoordigende betekenis in zich. In het Tijdperk van de Wet nam God de naam ‘Jehova’ aan; deze naam vertegenwoordigt de gezindheid die Hij gedurende dat tijdperk tegenover de mens tot uitdrukking bracht, namelijk die van majesteit, toorn, vervloeking en barmhartigheid. De mensen van die tijd wisten niet hoe ze op aarde moesten leven en al helemaal niet hoe ze God moesten aanbidden. Ook waren ze in staat om slechte dingen te doen, zoals moord en diefstal, enzovoort. Daarom maakte God gebruik van Mozes om Zijn wet uit te roepen, met het doel de mensheid leiding te geven. Degenen die zich aan de wet hielden, waren in staat om Gods zegeningen te verkrijgen; maar degenen die de wet schonden, moesten offers brengen om te boeten voor hun zonden, want anders werden zij ter dood gebracht door verbranding of steniging. Alle Israëlieten die onder de wet leefden, wisten dat Jehova een barmhartige God was, maar ook dat Hij een God was die mensen kon vervloeken. Daarom was het zeer passend voor God om de naam ‘Jehova’ te gebruiken, om het Tijdperk van de Wet in gang te zetten. Aan het eind van het Tijdperk van de Wet echter waren de mensen langzamerhand niet meer in staat om de wet te houden, waardoor zij zich geconfronteerd zagen met het gevaar dat ze veroordeeld en ter dood gebracht zouden worden voor het overtreden van de wet. Om de mens te redden werd God vlees en nam Hij de naam ‘Jezus’ aan, om het werk van het Tijdperk van Genade in gang te zetten en om Zijn gezindheid van genade en goedertierenheid uit te drukken. De Heer Jezus verleende de mens overvloedige genade, Hij genas de zieken en dreef demonen uit; ten slotte liet Hij toe dat Zijn zondeloze vlees aan het kruis werd genageld. Zo voltooide Hij het werk om de gehele mensheid te verlossen. Daarna hoefde iemand, wanneer hij ook maar had gezondigd, slechts zijn zonden op te biechten en er berouw om te hebben tegenover de Heer Jezus; dan konden zijn zonden worden vergeven. Hierna werd de naam ‘de Heer Jezus’ bekend bij iedereen en zowel volwassenen als kinderen begonnen de naam ‘de Heer Jezus’ aan te roepen, terwijl de naam ‘Jehova’ niet langer werd genoemd. Aan de twee fasen van Gods voorgaande werk kunnen we zien dat de namen die God aannam, het werk vertegenwoordigden dat Hij gedurende die tijdperken verrichtte, evenals de gezindheden die Hij uitdrukte.”

Toen ik luisterde naar de communicatie van de zuster over de betekenis van Gods naam, merkte ik dat het om een verfrissende, nieuwe boodschap ging en mijn hart vulde zich met licht. De reden dat God de naam “Jehova” dan wel “Jezus” aannam kwam voort uit de vereisten van Zijn werk. Het tijdperk waarin God werkte, bepaalde de naam van God die de mensen zouden aanroepen: wat een mysterie was dat! Ik begon belangstelling te krijgen voor de communicatie van de zuster en bleef ernstig luisteren.

De betekenis van het feit dat God de naam “Almachtige God” aanneemt in de laatste dagen

Toen ging de zuster verder met haar communicatie en zei: “Toen we werden verlost door de Heer Jezus, werden weliswaar onze zonden vergeven, maar onze zondige natuur bleef in ons aanwezig. Daarom zijn we nog steeds in staat om dikwijls te zondigen en zijn we nog niet volkomen gewonnen door God. Om ons geheel en al van de zonde te redden verricht God in de laatste dagen een werkfase die is gebaseerd op het verlossingswerk van de Heer Jezus: de mens geheel en al zuiveren en redden. Samen met Zijn werk is ook Gods naam veranderd; de naam die Hij nu heeft aangenomen is ‘Almachtige God’”.

Toen ik de naam “Almachtige God” hoorde, dacht ik hier niet veel over na. Omdat de communicatie van zuster Huang me in staat had gesteld om de betekenis te begrijpen van de namen die God heeft aangenomen in de eerdere twee tijdperken, wilde ik de werkelijke betekenis leren kennen van het feit dat God de naam “Almachtige God” aanneemt in de laatste dagen; daarom vroeg ik haar onmiddellijk om verder te gaan met haar communicatie.

Toen zei zuster Si Jie: “Er staan inderdaad profetieën in de Bijbel die het feit betreffen dat God in de laatste dagen ‘Almachtige God’ wordt genoemd; we hoeven alleen maar zorgvuldig te kijken om die te vinden.” De zuster wees me op het boek Openbaring: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de ​tempel​ van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe ​Jeruzalem​ dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam” (Openbaring 3:12). “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’” (Openbaring 1:8). “De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: ‘Wij danken u, ​Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u” (Openbaring 11:16-17).

Na het lezen van deze verzen raakte ik geheel en al overtuigd. Het blijkt dat het boek Openbaring lang geleden al profeteerde wat Gods nieuwe naam zou zijn; waarom had ik dat dan nooit opgemerkt? Deze verzen verwijzen respectievelijk naar Gods nieuwe naam en naar de Almachtige. Met andere woorden, het was lang geleden al voorbeschikt dat de Heer bij Zijn wederkomst een nieuwe naam zou aannemen en dat de Heer de naam “Almachtige God” zou aannemen om Zijn werk in gang te zetten. Maar op dat moment kende ik nog niet de betekenis van het feit dat God in de laatste dagen de “Almachtige God” werd genoemd.

Zuster Si Jie gaf communicatie door te zeggen: “Het is betekenisvol dat God in de laatste dagen de naam ‘Almachtige God’ aanneemt. Laten we een andere passage uit Gods woorden lezen, want dan zullen we het beter begrijpen. God zegt: ‘Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst aan de einden van de aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. En er is geen enkel mens of ding die niet zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd.  Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën.’”

“Uit Gods woorden kunnen we opmaken dat Gods naam in de laatste dagen niet langer Jehova is, en ook niet Jezus, maar de Almachtige God die grote kracht bezit. Met de naam Almachtige God verricht God het werk van oordelen en zuiveren met woorden, onthult Hij de innerlijke satanische, verdorven gezindheden en het verdorven wezen van de mens; door het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden stelt Hij ons in staat inzicht te krijgen in onze verdorvenheid door toedoen van Satan en in onze natuur en ons wezen. Tegelijkertijd leren we Gods rechtvaardige, onbeledigbare gezindheid kennen, waardoor er in ons een hart ontstaat dat God vereert. Wanneer degenen die de waarheid liefhebben Gods oordeel aanvaarden en worden gezuiverd, begint God met het werk om eenieder te scheiden naar zijn eigen soort en de goeden te belonen en de slechten te straffen. Degenen die door God zijn gezuiverd zullen gespaard blijven te midden van de rampen en zullen Gods koninkrijk worden binnengeleid. Degenen echter die de waarheid haten en zich verzetten tegen God zullen verstrikt raken in de rampen en gestraft worden. Op deze manier zal Gods zesduizendjarig managementplan ten einde komen. In het eind zal God de hele mensheid laten zien dat Hij niet alleen de mensheid kan gidsen en een zondoffer voor de mens kan zijn, maar dat Hij de mens ook kan zuiveren en veranderen: God is de Eerste en Hij is de Laatste en niemand kan Zijn wonderbaarlijkheid of Zijn daden doorgronden. Daarom is het zeer passend om God in de laatste dagen ‘Almachtige God’ te noemen. Hoewel Gods naam is veranderd, is de God in Wie we geloven nog steeds één God.”

Om me in staat te stellen dit beter te begrijpen, gaf zuster Huang me een metafoor. “Stel dat er een man was die vroeger een leraar was en dat iedereen hem ‘leraar’ noemde. Als hij vervolgens dokter werd, zou iedereen hem ‘dokter’ noemen. Als hij in zaken ging en een succesvolle manager werd, zou iedereen hem ‘de manager’ noemen. Hoewel deze man verschillende benamingen krijgt, is hij nog steeds dezelfde man. Net zo verandert Gods wezen niet en is Hij nog steeds één God, hoeveel namen Hij ook heeft. Maar omdat God verschillende namen aanneemt in verschillende tijdperken, moeten we bidden tot de naam die God in dit huidige tijdperk heeft aangenomen; want alleen door dat te doen zullen we het werk van de Heilige Geest kunnen verkrijgen. Toen de Heer Jezus Zijn werk kwam verrichten, bijvoorbeeld, konden mensen Gods leiding alleen verkrijgen door te bidden in de naam van de Heer Jezus. We leven nu in de laatste dagen en God is begonnen met Zijn nieuwe werk van het Tijdperk van het Koninkrijk. Het werk van de Heilige Geest is verschoven naar het werk van de Almachtige God; daarom kunnen we het werk van de Heilige Geest en de verlichting en illuminatie van God alleen verkrijgen door te bidden tot de Almachtige God. Als we dit niet doen, zullen we in duisternis vallen en ervaren dat we ons nergens heen kunnen wenden.”

Na geluisterd te hebben naar de communicatie van de zuster, begon ik de betekenis te begrijpen van het feit dat God de naam Almachtige God aanneemt in de laatste dagen. Ook verwonderde ik me over de kracht van de woorden van de Almachtige God, dat ze zo duidelijk de betekenis konden verklaren van de namen die God in elk tijdperk aanneemt. Wie anders kon deze woorden hebben gesproken dan God? Daarom besloot ik het werk van de laatste dagen van de Almachtige God te onderzoeken.

Waarom moet God een naam aannemen?

Tijdens een bijeenkomst communiceerden we over de waarheid van Gods naam, en een zuster gaf communicatie: “In het begin had God geen naam. Het was alleen omdat God de mensheid wilde redden dat Hij een naam aannam. In Exodus 3:13 en 3:15 staat bijvoorbeeld: ‘Maar ​Mozes​ zei: “Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de naam van die God?’ Wat moet ik dan zeggen?”’ ‘En God zei bovendien tegen Mozes: “Zo zul je tegen de kinderen van Israël zeggen: ‘Jehova, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gestuurd. Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties’”’ (Exodus 3:13, 15). In die tijd wilde God Mozes gebruiken om de Israëlieten uit Egypte te leiden: dat is de enige reden waarom Hij de naam Jehova aannam. Wanneer Gods werk om de mensheid te beheren ten einde komt, zal God niet langer zo’n passende maar onvolledige naam gebruiken om Zichzelf te vertegenwoordigen. Gods naam zal niet Jehova zijn en ook niet Jezus, en niet langer zal Hij de Almachtige God worden genoemd. Maar wel zal Hij God Zelf worden genoemd: Hij die grote kracht en groot gezag bezit. Dat wil zeggen dat Hij ‘de Schepper’ zal worden genoemd. Precies zoals Gods woorden zeggen: ‘De dag zal aanbreken dat God geen Jehova, Jezus of Messias heet – Hij zal simpelweg de Schepper zijn. Dan komt er een eind aan alle namen die Hij op aarde heeft aangenomen omdat zijn werk op aarde zal zijn voltooid, waarna Zijn namen niet langer zullen bestaan.’”

Nadat ik had geluisterd naar de communicatie van de zuster, werd het me volkomen duidelijk waarom God een naam aanneemt. Daarna zou ik, wanneer ik maar de tijd had, de woorden van de Almachtige God lezen en kijken naar de evangelische films en sketches die werden geproduceerd door de Kerk van de Almachtige God. Gods woorden openbaarden mij zulke geheimen als Gods drie werkfasen, de incarnatie en de wijze waarop God het werk van het oordeel gaat uitvoeren. Ik werd het gezag en de kracht van Gods woorden gewaar en ik besefte dat alleen God de waarheid kon uitdrukken en zulke mysteries kon openbaren. Na enige tijd werd ik er zeker van dat de Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is, en blij aanvaardde ik Gods werk van de laatste dagen. Van toen af aan begon ik te bidden tot de naam van de Almachtige God; dikwijls woonde ik online-bijeenkomsten bij en las ik Gods woorden met mijn broeders en zusters, waardoor mijn geest zich heel voldaan voelde. Dank zij God dat Hij mij heeft teruggebracht tot Zijn familie.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s