Christelijke reflectie: Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel?

Het boek Openbaring voorspelt: “Ik kom snel” (Openbaring 3:11). De afgelopen jaren werden alle profetieën die de terugkeer van de Heer voorspellen in wezen vervuld, en veel mensen denken dat de Heer misschien al is gekomen. Bovendien begon Bliksem uit het oosten lang geleden al te getuigen dat God in de laatste dagen is teruggekeerd om nieuwe woorden te spreken die los van de Bijbel staan en een nieuw werkstadium te leiden, en ook dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Broeders en zusters uit elke denominatie die oprecht in de Heer geloven en naar de waarheid verlangen, hebben de stem van God herkend door de woorden van Almachtige God te lezen en wendden zich tot Almachtige God. Maar sommige broeders en zusters denken dat “al Gods woorden en werk zijn opgenomen in de Bijbel, en Gods werk en woorden bestaan niet buiten de Bijbel”, en dus weigeren ze Gods uitingen en woorden in de laatste dagen op te zoeken of te onderzoeken. Is het geheel van Gods woorden en werk helemaal vervat in de Bijbel? Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel? Het begrijpen van deze vragen is van cruciaal belang voor het al dan niet kunnen ontvangen van de teruggekeerde Heer en het verkrijgen van Gods verlossing in de laatste dagen! Vandaag zullen we de kwesties rond deze vragen bespreken.

De Heer Jezus profeteerde duidelijk dat Hij nieuwe woorden zal spreken wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen

Laten we eerst een aantal passages uit de Bijbel bekijken. De Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12–13). “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Johannes 12:47–48). En in hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring wordt verschillende keren geprofeteerd dat: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” Ook in hoofdstuk 5, verzen 1-5: “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een ​boekrol​ die aan beide kanten beschreven was en met zeven ​zegels​ was ​verzegeld. Ik zag een machtige ​engel​ die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de ​zegels​ te verbreken en de ​boekrol​ te openen?’ Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de ​boekrol​ kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de ​boekrol​ te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de ​stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de ​boekrol​ met de zeven ​zegels​ openen.’” En in hoofdstuk 22, verzen 12-13: “Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.” De Heer Jezus profeteerde dat Hij in de laatste dagen zou terugkeren om het boek te openen en de zeven zegels los te maken, evenals om tot de kerken te spreken, ons alle waarheden en mysteries te onthullen die we nog nooit hebben gehoord, het werk van oordeel uit te voeren, te beginnen met Gods huis, en het koren van het kaf te scheiden, de goede dienaren van de slechte, en de schapen van de geiten, het goede te belonen en het kwaad te bestraffen, en de bestemmingen van allerlei soorten mensen te arrangeren. Al dit werk zal worden volbracht wanneer de Heer terugkeert, en de details van dit werk zijn niet vastgelegd in de Bijbel. Als we de uitspraak volgen “al Gods woorden en werk zijn opgenomen in de Bijbel, en Gods werk en woorden bestaan niet buiten de Bijbel”, hoe zullen deze profetieën van de Heer dan worden vervuld of bereikt? Dit bewijst dat God in de laatste dagen absoluut de woorden van de Heilige Geest tot de kerken zal uitdrukken en de laatste fase van Zijn werk zal uitvoeren om de mensheid te redden, wat allebei buiten de Bijbel zal staan.

Is het geheel van Gods woorden en werk helemaal vervat in de Bijbel?

Bovendien weten broeders en zusters die de Bijbel begrijpen heel goed dat tijdens het samenstellen en bewerken van de Bijbel de profetieën van bepaalde profeten niet in het Oude Testament werden opgenomen vanwege vergissingen door de samenstellers, en dat deze in plaats daarvan in de deutero-canonieke boeken werden opgenomen. Evenzo bevat het Nieuwe Testament geen volledige verslagen van de woorden en het werk van de Heer Jezus, zoals in Johannes 21:25 wordt vermeld: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.” De Heer Jezus werkte officieel drie en een half jaar, waarin Hij Zijn discipelen leidde terwijl Hij reisde naar en predikte op veel plaatsen. Hij sprak veel woorden en drukte veel waarheid uit, maar in totaal zijn er slechts enkele tienduizenden van Zijn woorden in de Bijbel vastgelegd, wat hoogstens het aantal woorden kan zijn dat Hij sprak in een enkele dag van prediking, slechts het topje van de ijsberg van het geheel van woorden die door Jezus werden gesproken. Dus, zeggen dat “al Gods woorden en werk zijn opgenomen in de Bijbel, en Gods werk en woorden bestaan niet buiten de Bijbel”, past helemaal niet bij de feiten en is puur gebaseerd op onze eigen ideeën en verbeelding.

Gods woorden zeggen: “Wat er in de Bijbel is opgetekend, is beperkt; dat kan het gehele werk van God niet vertegenwoordigen. De vier evangeliën bestaan in totaal uit nog geen honderd hoofdstukken, waarin een beperkt aantal gebeurtenissen is geschreven, zoals Jezus die de vijgenboom vervloekt, Petrus die de Heer drie keer verloochent, Jezus die na Zijn kruisiging en opstanding aan de discipelen verschijnt, leringen over vasten, leringen over gebed, leringen over echtscheiding, de geboorte en het geslachtsregister van Jezus, Jezus’ aanstelling van de discipelen enzovoort. Mensen waarderen ze echter als schatten en beoordelen het werk van vandaag zelfs aan de hand ervan. Ze geloven zelfs dat al het werk dat Jezus in Zijn leven deed maar tot zover strekte, alsof God maar zoveel kon doen en verder niets. Is dit niet absurd?” “Als je het werk van het Tijdperk van de Wet wilt zien en wilt zien hoe de Israëlieten Jehova’s weg volgden, dan moet je het Oude Testament lezen. Als je het werk van het Tijdperk van Genade wilt begrijpen, dan moet je het Nieuwe Testament lezen. Maar hoe zie je het werk van de laatste dagen? Je moet het leiderschap van de hedendaagse God aanvaarden en het werk van vandaag binnengaan. Want dit is het nieuwe werk en het is voorheen door niemand in de Bijbel opgeschreven. … Het werk van vandaag is een pad waar niemand ooit op heeft gelopen, een weg die niemand nog ooit heeft gezien. Het is werk dat nooit eerder is gedaan – het is Gods meest recente werk op aarde. … Wie zou ieder detail van het hedendaagse werk vooraf kunnen vastleggen, zonder iets weg te laten? Wie zou dit machtigere, wijzere werk, dat de conventies trotseert, in het oude stoffige boek vast kunnen leggen? Het werk van vandaag is geen geschiedenis. Als je dus het nieuwe pad van vandaag wil begaan, moet je de Bijbel achter je laten, moet je verder gaan dan de profetieboeken of de geschiedenis in de Bijbel. Dan zul je pas het nieuwe pad juist weten te bewandelen, dan zul je pas het nieuwe rijk en het nieuwe werk binnen weten te gaan.

Gods woorden zeggen heel duidelijk dat de Bijbel slechts een deel bevat van Zijn woorden en werk tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, en zelfs slechts een zéér beperkt deel ervan. Bovendien bevat het alleen profetieën over Zijn woorden en werk in de laatste dagen, geen gedetailleerde verslagen. Voordat God het werk van de laatste dagen doet, zullen het werk dat Hij zal doen en woorden die Hij zal uitdrukken niet vanzelf in de Bijbel verschijnen, omdat mensen slechts geschapen wezens zijn. Mensen kunnen het werk dat God zal doen niet doorgronden, laat staan verslag opmaken van Gods werk van de laatste dagen voordat het zelfs is gedaan. We weten allemaal dat toen de Heer Jezus naar de wereld kwam om Zijn werk uit te voeren, Hij het evangelie van het hemelse koninkrijk predikte, de weg van berouw predikte, mensen vertelde om te bidden en hun zonden te belijden, mensen leerde tolerant en geduldig te zijn, vele wonderen verrichtte, de zieken genas, demonen uitdreef, gekruisigd werd om de mensheid te verlossen, enz. Geen van de woorden of het werk van de Heer Jezus werd vastgelegd in het Oude Testament van de Bijbel, noch kon iemand Zijn woorden hebben vastgelegd voordat Hij ze sprak, of iets van Zijn werk dat Hij nog niet had verricht. Op dezelfde manier moeten de waarheden die God heeft uitgedrukt en het werk dat Hij heeft verricht in de laatste dagen noodzakelijkerwijs buiten de Bijbel bestaan. Het is onmogelijk dat gedetailleerde verslagen van Gods eindtijdwerk in de Bijbel bestaan.

Moet Gods werk op de Bijbel gebaseerd zijn? Kan de Bijbel God vertegenwoordigen?

Gods woord zegt: “Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom trotseerde Hij de doctrines dan? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?

Christelijke reflectie: Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel

God is de Heer van de schepping, de bron van leven voor alle dingen. Gods rijkdom is oneindig en onuitputtelijk, en vanaf het moment dat God Zijn werk begon uit te voeren om de mensheid te redden, zowel in het uitgeven van de wetten en geboden als in het prediken van de weg van berouw, heeft Hij altijd de waarheid uitgedrukt, Zijn gezindheid en alles wat Hij is uitgedrukt, en de mensheid onophoudelijk bewaterd, voorzien en geleid. Gods woorden en werk zijn gebaseerd op Zijn managementplan en de behoeften van de mensheid. Ze zijn nooit gebaseerd op de Bijbel en worden niet beperkt door de Bijbel. Toen God de hemel, de aarde en alle dingen schiep, of toen Hij de wereld vernietigde met een vloed, of Sodom verbrandde, of de Israëlieten uit Egypte leidde, of Mozes gebruikte om de wet te verkondigen, of persoonlijk incarneerde en werd gekruisigd om de mensheid te verlossen, en vele andere dingen, werd niet één van deze dingen gedaan op basis van de inhoud van de Bijbel. Al deze dingen werden buiten de Bijbel gedaan. Als we het hele werk en de woorden van God beperken tot wat er in de Bijbel staat, maken we ons dan niet schuldig aan kleinering en lastering van God? De Heer Jezus zei: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39–40). De woorden van de Heer vertellen ons duidelijk dat de Bijbel slechts een getuigenis is van Gods werk. De Bijbel kan God niet vertegenwoordigen, in de plaats van Zijn werk staan en mensen de waarheid en het leven schenken. We erkennen allemaal dat niet de Bijbel maar God de Schepper is van de hemel, de aarde en alle dingen; we erkennen allemaal dat niet de Bijbel maar God onze harten doorgrondt; we erkennen allemaal dat niet de Bijbel maar God de mensheid leidt en verlost; en we erkennen allemaal dat niet de Bijbel maar God de door de Heilige Geest gesproken woorden naar de kerken zal brengen en de profetieën in de laatste dagen zal vervullen. Alleen God, die oppermachtig is, heeft het hoogste gezag; alleen God kan het werk doen dat vereist is om de mensheid te redden; en alleen God kan ons de waarheid, de weg en het leven in elk tijdperk schenken. De Bijbel kan dus niet met God worden vergeleken, laat staan God vertegenwoordigen.

Als christenen moeten we Gods feitelijke werk respecteren in plaats van Gods woorden en werk af te bakenen door ons vast te houden aan onze begrippen en ideeën. Nog veel minder moeten we in alle dingen uit de Bijbel een basis voor rede moeten zoeken. Als we dat zouden doen, zouden we God gemakkelijk kunnen veroordelen en weerstaan, de teruggekeerde Heer buiten de deur laten en voor altijd onze kans verliezen om Gods redding te ontvangen. Als we dit zouden doen zou dat hetzelfde zijn als de hogepriesters, Schriftgeleerden en farizeeën van het jodendom, die verlangden naar de komst van de Messias om hen te bevrijden van de Romeinse regering, maar toen de Heer Jezus nieuwe woorden uitdrukte en nieuw werk deed dat buiten de Oude Testament lag, waren de joodse religieuze leiders arrogant en zelfingenomen. Ze hadden geen enkele wens om de waarheid te zoeken en hielden koppig vast aan hun eigen begrippen en ideeën, omdat ze geloofden dat de woorden en het werk van de Heer Jezus ketterij waren omdat ze buiten het Oude Testament stonden. Ze uitten allerlei beschuldigingen tegen Hem, verzetten zich hevig, veroordeelden en belasterden Hem, en spanden zelfs samen met de satanische Romeinse regering om Hem te kruisigen, waardoor ze een zware zonde begingen die leidde tot de tragische dood van de natie Israël. We kunnen zien dat als we onze eigen begrippen en ideeën als basis nemen om Gods woorden en werk af te bakenen, we gemakkelijk dingen kunnen doen die God weerstaan en Gods gezindheid beledigen!

Hoe moeten we handelen als we horen dat mensen nieuws prediken over de terugkeer van de Heer?

Na de bovengenoemde uiteenzetting te hebben gehoord, kunnen we veilig om aannemen dat broeders en zusters die verlangen naar de waarheid erkennen dat het geheel van Gods woorden en werk niet alleen in de Bijbel is opgenomen, dat Gods woorden en werk buiten de Bijbel bestaan, en dat in de laatste dagen, wanneer de Heer terugkeert, Hij nieuwe woorden zal spreken, een nieuwe fase van werk doen en de mensheid volledig redden. Als we dus vandaag geconfronteerd worden met nieuws over de terugkeer van de Heer, hoe moeten we dan in deze situatie handelen?

De Heer Jezus leerde ons ooit: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel. … Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Matteüs 5:3, 6). Aan de hand van deze woorden kunnen we begrijpen dat onze houding ten opzichte van de waarheid onze houding ten opzichte van God moet zijn. God wil dat we mensen zijn die nederig de waarheid zoeken en ernaar verlangen – dit is de enige manier om de zegeningen van God volledig te verkrijgen. Denk aan het voorbeeld van Petrus: in de Bijbel staat dat Andreas, de broer van Petrus, naar hem toe rende nadat hij de Heer Jezus had ontmoet en het nieuws deelde dat hij de Messias had ontmoet, dus bracht hij Petrus naar de Heer Jezus. Petrus klampte zich niet vast aan enige begrippen en weigerde ook niet te onderzoeken. In plaats daarvan ging hij de Heer Jezus zien, en door de preken en het werk van de Heer Jezus besloot hij dat de Heer Jezus de Messias was en ontving hij de redding van de Heer (zie Johannes 1: 40–42). Toen de Heer Jezus de andere discipelen riep die Hem volgden, hielden ook zij zich niet vast aan het Oude Testament. In plaats daarvan, met vrees voor God in hun hart, zochten ze nederig, en uiteindelijk waren ook zij in staat om Gods stem te herkennen in de woorden van de Heer Jezus, vastbesloten dat Hij de voorspelde Messias was, volgden Hem zonder weerstand en ontvingen de redding van de Heer.

Als we dus de teruggekeerde Heer willen ontvangen, terwijl we de Bijbel op de juiste manier behandelen, moeten ook wij de voorbeelden volgen van Petrus en de anderen die de Heer Jezus volgden, een houding van nederig zoeken handhaven en ons concentreren op het luisteren naar Gods stem. Alleen op deze manier kunnen we herenigd worden met de Heer en Zijn redding verkrijgen in de laatste dagen. Als we ons vasthouden aan onze ideeën, nooit zoeken of onderzoeken, en geen gebruik maken van de tijd die we hebben, kunnen we Gods verlossing van de laatste dagen voor altijd verliezen op het moment dat het werk van God eindigt.

Dank aan de Heer voor Zijn verlichting en leiding. Amen!

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s