Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

Noot van de redacteur: tweeduizend jaar geleden waren de Joodse burgers niet op hun hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en werden ze misleid door hun ketterse denkfouten, en volgden ze hen dus in het weerstaan van de Heer Jezus, waardoor ze Gods redding verloren en Gods straf ontvingen. Hoe moeten we vandaag, op het cruciale moment van de terugkeer van de Heer Jezus, leren van de fouten uit het verleden en opletten voor de zuurdesem van de moderne farizeeën? Zuster Kemu heeft hier uit de eerste hand kennis van. Hoe behoedde zij zich voor de zuurdesem van de huidige farizeeën en verwelkomde ze de terugkeer van de Heer Jezus? Laten we samen haar verhaal lezen.

Ik had ooit een ernstige ziekte die niet te genezen was, dus ging ik naar een kerk voor hulp. Toen de dominee predikte dat de Heer Jezus gekruisigd was om ons mensheid te verlossen, werd ik geraakt door de grote liefde van de Heer. Nadat de dominee verschillende keren voor mij had gebeden, was mijn ziekte op wonderbaarlijke wijze verdwenen. Vanaf dat moment wist ik zeker dat de Heer Jezus de enige ware God is, die ons leven schenkt. Dus, om de liefde van de Heer terug te betalen, reed ik vaak dominee E, die beroemd was in onze omgeving, overal rond om het evangelie te verspreiden en getuigenis af te leggen. Bovendien gaf ik hem mijn maandelijkse tiende. Toen ik zag dat dominee E zijn gezin en carrière had verlaten om te werken en zich voor de Heer in te zetten, betaalde ik regelmatig zijn reiskosten. Elke keer dat hij onze kerk kwam bezoeken, logeerde hij bij mij thuis en ’s avonds las hij de Schriften en predikte hij tot mijn hele familie. We waren zo hecht als familie. Ik dacht destijds dat dominee E een goede dienaar was die loyaal was aan de Heer; veel gelovigen aanbaden hem en keken naar hem op; zolang ik goed meewerkte aan het werk van dominee E en mijn uiterste best deed om mezelf voor de Heer in te zetten, zou ik door de Heer worden geprezen; en het was zeker niet verkeerd om hem te volgen op het pad van geloven in de Heer.

In februari 2018 had ik het geluk om het evangelie van Almachtige God in de laatste dagen te horen. Door de woorden van de Almachtige God te lezen, begreep ik het mysterie van Gods zesduizendjarige managementplan en wist ik dat Gods heilswerk voor de mensheid in drie fasen is verdeeld: het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. In het Tijdperk van de Wet gaf Jehova God door Mozes wetten en geboden, zodat mensen zouden weten wat zonde is, hoe ze kunnen voorkomen dat ze de wetten overtreden, hoe ze met mensen kunnen omgaan, hoe ze God kunnen aanbidden, enzovoort. In het Tijdperk van Genade bracht de Heer Jezus de weg van berouw en deed Hij het werk om de mensheid te verlossen. Mensen zouden hun zonden vergeven worden op voorwaarde dat ze voor de Heer berouw toonden voor hun zonden. En in het Tijdperk van het Koninkrijk werkt Almachtige God door woorden uit te drukken om onze zondige natuur uit te roeien. Wanneer we het oordeel en de straf van de woorden van Almachtige God ervaren, kan onze verdorven gezindheid beetje bij beetje worden gezuiverd, en kunnen we uiteindelijk Gods redding en vervolmaking bereiken en gekwalificeerd zijn om Gods zegeningen en beloften te ontvangen. Deze drie fasen van het werk vullen elkaar aan en elke fase gaat hoger en dieper dan de vorige en wordt uitgevoerd op basis van de laatste. Als we alleen de verlossing van de Heer Jezus aanvaarden, maar het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen niet aanvaarden, zullen we niet van onze zondige aard kunnen afkomen, en zullen we doorgaan met het begaan van zonden en ondanks onszelf God weerstaan. In dat geval komen we niet in aanmerking om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, ongeacht hoeveel we hebben geofferd voor de Heer, of hoeveel we hebben geleden. Alleen door het werk van Almachtige God in de laatste dagen te ontvangen en Zijn oordeel en straf te ervaren om onze verdorven aard te doorbreken en grondig getransformeerd en gereinigd te worden, kunnen we het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik was God dankbaar dat Hij me had uitgekozen en me de kans gaf om gered te worden, en later verspreidde ik het evangelie onder mijn gezin.

Daarna wilde ik die broeders en zusters in mijn oorspronkelijke kerk die oprecht in de Heer geloofden het geweldige nieuws vertellen dat de Heer is teruggekeerd. Ik dacht aan dominee E. Ik zei tegen mezelf: “Als dominee E Gods werk in de laatste dagen aanvaardt en de broeders en zusters terugbrengt naar de Almachtige God, zal iedereen zegeningen ontvangen en ervan profiteren. Maar dominee E vertelde ons in het verleden al vaak dat we geen onderzoek naar Bliksem uit het oosten moeten doen of contact moeten opnemen met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God. Zal hij het aanvaarden als ik het evangelie voor hem predik?” Bij deze gedachte maakte ik me een beetje zorgen. Maar toen dacht ik: “Dominee E gelooft al vele jaren in de Heer. Heeft hij niet gewerkt en zich ingezet om de terugkeer van de Heer te verwelkomen? Als ik duidelijk voor hem predik, zou hij het moeten kunnen aanvaarden.” Dus begon ik hiervoor te bidden.

de zuurdesem van de farizeeën

In maart kwam dominee E bij mij thuis logeren. Ik vertelde hem niet dat ik Gods werk van de laatste dagen had aanvaard, uit angst dat hij het evangelie van God van de laatste dagen niet zou aanvaarden, maar me zou belemmeren. In plaats daarvan woonde ik elke dag online bijeenkomsten met de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God. Op de vijfde nacht vroeg hij me waarom ik niet zoals voorheen met hem wilde praten over de inhoud van de Bijbel. Ik dacht: “Hij vertrekt morgen en ik zal hem een tijdje niet zien. Als ik deze kans niet gebruik om hem over Gods werk in de laatste dagen te vertellen, zal dat de broeders en zusters vertragen om het te zoeken en te onderzoeken.” Daarom zei ik tegen hem: “Dominee E, Lucas 17: 24–25 zegt: ‘Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.’ En Matteüs 24:27 zegt: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen.’ Het is te zien dat wanneer de Heer terugkomt, Hij zal verschijnen in de vorm van de Mensenzoon en door deze generatie zal worden afgewezen. Wanneer ‘de ​Mensenzoon​’ wordt genoemd, dan verwijst dat naar de vleesgeworden God. En ‘eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden’ betekent dat God aan ons zal verschijnen door vlees te worden wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen. En Matteüs 24:27 noemt ‘het oosten’. Dat verwijst waarschijnlijk naar China. Dat is genoeg om te laten zien dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij zal worden geïncarneerd en in het geheim in China zal verschijnen.”

Ik dacht dat dominee E dit enigszins zou overwegen of de waarheid erin zou zoeken, en dus was ik verrast toen hij onmiddellijk tegensprak wat ik had gezegd door met luide stem te zeggen: “Dat is onmogelijk! De Heer zal op een wolk terugkeren en door iedereen gezien worden. Hoe kan Hij vlees worden? Heb je in Bliksem uit het oosten geloofd?”

Ik zei: “Dominee E, vele delen van de Bijbel profeteren dat de Heer in het geheim zal komen. Er wordt niet alleen geprofeteerd dat de Heer openlijk op een wolk zal komen. Bijvoorbeeld: ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”’ (Matteüs 25:6). ‘Ik kom onverwacht als een ​dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en zijn ​kleren​ aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen’ (Openbaring 16:15). In deze verzen geven ‘rond middernacht’ en ‘Ik kom onverwacht als een ​dief’ aan dat de Heer in het geheim zal terugkeren. De terugkeer van de Heer bestaat duidelijk uit twee stappen: eerst zal Hij in het geheim neerdalen; daarna zal Hij, nadat Hij een werkfase heeft voltooid, openlijk verschijnen. In de laatste dagen werkt Almachtige God – de teruggekeerde Heer Jezus – in China; dit vervult de profetie dat de Heer in het geheim zal komen. Almachtige God voert het oordeelswerk uit dat begint in het huis van God door woorden uit te drukken. Hij heeft in China een groep overwinnaars gemaakt, scheidde de geiten van de schapen, het onkruid van de tarwe, en plaatste elk bij zijn eigen soort. Nu komt het oordeelwerk van Almachtige God in de laatste dagen tot een einde. God zal grote rampen neerzenden op het moment dat Hij het werk van het zuiveren en vervolmaken van mensen voltooit, en dan zal Hij openbaar met wolken neerdalen en aan alle naties en alle volkeren verschijnen. Op dat moment zullen degenen die zich tegen het werk van Almachtige God van de laatste dagen hebben verzet en het hebben veroordeeld, zien dat Almachtige God precies de teruggekeerde Heer Jezus is en dat het God Zelf is waartegen zij zich hebben verzet en die ze hebben veroordeeld, en ze zullen zich op de borst slaan, jammeren en knarsetanden. Zo zal het tafereel op aarde er uitzien wanneer alle stammen rouwen. Dat voldoet ook aan de woorden: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, ​amen’ (Openbaring 1:7).”

Toen hij dit hoorde brulde dominee E onverwacht: “Spreek niet meer! Wat je zei is redelijk, maar ik kan absoluut geen enkele Heer Jezus aanvaarden die niet op een witte wolk komt. Zelfs als ik moet sterven, geloof ik het niet.”

Toen ik zijn houding zag, was ik meteen verbijsterd: “Is dit de dominee die in tranen bad en de Heer vroeg om snel te komen? Waarom heeft hij niet het minste verlangen om te zoeken, maar is hij zo weerspannig bij het horen van het nieuws dat de Heer is teruggekeerd?” Toen zei ik oprecht: “Dominee E, wanneer het gaat over de terugkeer van de Heer, zouden wij ernstig moeten zoeken naar wat de woorden van de Heer zeggen. Let niet enkel op een bepaald vers en verwaarloos andere verzen. Anders zijn we geneigd de terugkeer van de Heer te missen en niet in staat zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Trouwens, zijn we niet te arrogant als we onze opvattingen en verbeelding gebruiken om Gods werk te beperken? Wij mensen kunnen Gods wijsheid niet doorgronden, hoe kunnen we mogelijk weten wat de Heer zal doen?”

Nog voordat ik mijn zin kon afmaken, stond dominee E plotseling op met een rood gezicht, en liep rond in de kamer, zwaaide zijn handen in de lucht en zei luid: “Huh, ik heb tot duizenden mensen gepredikt en ze gedoopt. Ik weet zeker dat ik minstens vijf kronen heb gewonnen in het hemelse koninkrijk. Hoe zou ik het hemelse koninkrijk niet kunnen binnengaan?” Hij schonk geen aandacht aan wat ik zei en maakte er gewoon bezwaar tegen en bleef het veroordelen. Hij zei zelfs: “Je zegt dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is die vlees is geworden en in het geheim in China is neergedaald? Ik geloof het niet tenzij ik Hem met mijn eigen ogen zie.”

Mijn man, die niet veel onderscheidingsvermogen had, zat in de buurt en stemde in: “Juist.” Geconfronteerd met deze situatie was ik erg in de war, en ik wist niet hoe ik kon weerleggen wat dominee E zei. Omdat ik zag dat mijn man werd beïnvloed door dominee E stopte ik het onderwerp onmiddellijk, voor het geval hij dieper zou worden misleid door de dwalingen van dominee E.

Pas op zuurdesem farizeen

Daarna ging dominee E boos naar zijn slaapkamer. Ik ging onmiddellijk naar mijn slaapkamer, knielde neer en bad tot God: “O almachtige God! Nu is mijn hart in beroering. Hoe moet ik deze situatie ervaren? Ik begrijp uw wil niet. Verlicht me alstublieft en leid me.” Na het bidden opende ik een video met een voordracht van Gods woorden en zag daarin deze woorden van God: “De Heer Jezus wilde het geval van Tomas ook gebruiken als waarschuwing voor toekomstige mensen: hoewel je in de Heer Jezus gelooft, kun je Hem noch zien noch aanraken. Toch kun je worden gezegend door je ware geloof en kun je de Heer Jezus zien door je ware geloof; dit soort mens is gezegend. … Wanneer je God volgt, maar je net zoals Tomas altijd de rib van de Heer wilt aanraken en zijn wonden van de spijkers wilt voelen ter bevestiging en verificatie, en om te speculeren of God wel of niet bestaat, zal God je in de steek laten. De Heer Jezus eist dus van mensen dat ze niet zoals Tomas zijn en alleen geloven wat ze met hun eigen ogen kunnen zien, maar een zuiver, eerlijk mens te zijn die geen twijfels koestert tegenover God, maar alleen in Hem gelooft en Hem volgt. Dit type mens is gezegend. Dit is een zeer bescheiden eis die de Heer Jezus aan mensen stelt, en een waarschuwing voor Zijn volgelingen.” Dat klopt, de Heer Jezus vroeg ons om zuivere, eerlijke mensen te zijn. Het maakt niet uit dat het uiterlijk, de woorden en het werk van God onverenigbaar zijn met onze opvattingen en verbeelding, en of we het kunnen begrijpen of niet, we moeten positief geloven. Zolang het woord en de weg van God komen en het werk van de Heilige Geest bevatten, moeten we God zoeken en aanvaarden, God niet testen of vermoeden, en bovendien niet naar dingen kijken op basis van wat we kunnen zien met onze ogen. Alleen zo kunnen we Gods goedkeuring en zegen verkrijgen. Hoe zit het echter met het gedrag van dominee E? Omdat Gods uiterlijk en werk niet overeenstemmen met zijn opvattingen, zocht hij niet met een nederig hart, maar zei dat hij God met zijn eigen ogen moest zien voordat hij in Hem zou geloven. Was hij niet zoals Thomas? Thomas was niet overtuigd van de identiteit van de Heer Jezus als Christus; toen de opgestane Heer Jezus Zichzelf aan Zijn andere apostelen openbaarde, geloofde hij dit feit nog steeds niet; en pas nadat hij de Heer had gezien en de wonden die de nagels hadden veroorzaakt met zijn eigen handen had aangeraakt, geloofde hij het. Zijn soort geloof heeft Gods goedkeuring niet verkregen. Nu ik erover nadenk, als we in de Heer geloven kunnen we, hoewel niemand van ons de Heer Jezus ziet, vaststellen dat de Heer Jezus de enige ware God is, door Zijn woorden en werk opgetekend in de Bijbel, en door te genieten van het werk van de Heilige Geest, en dus volgen we Hem. Op dezelfde manier keert God in de laatste dagen terug naar het vlees als Almachtige God. Hij heeft alle waarheden tot uitdrukking gebracht voor de redding van de mensheid. Bij het horen van zijn uitingen zullen degenen die oprecht naar de waarheid dorsten, erkennen dat zij de stem van God zijn en de waarheid aanvaarden en Hem volgen. Zulke mensen zijn de wijze maagden. Dus, of iemand Gods werk kan aanvaarden, hangt samen met of hij van de waarheid houdt en of hij Gods stem kan identificeren. Als, zoals dominee E zei, men de geïncarneerde God moet zien voordat men in Hem kan geloven, waarom hebben dan de vroegste farizeeën, hoewel ze de Heer Jezus zagen, zich verwoed tegen Hem verzet, Hem veroordeeld, belasterd en de Heer Jezus gekruisigd in plaats van Hem te aanvaarden? Nadat ik me deze dingen realiseerde, verlichtte een helderheid mijn hart. Dominee E wilde helemaal niet het werk van God van de laatste dagen onderzoeken. Hij wilde God testen.

In het verleden waren dominee E en mijn familie zo hecht als familie geweest. Nu raakten we echter vervreemd en waren we bijna als vijanden. Als ik daaraan dacht, voelde ik me erg van streek. Ik kon niet achterhalen waarom dominee E zich zo tegen Gods werk in de laatste dagen verzette, en waarom hij Gods werk veroordeelde zonder enige eerbied voor God. Tijdens mijn zoektocht dacht ik aan Gods woorden die de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God mij hadden voorgelezen: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout betekenisloze eer te bewijzen aan de naam van de Messias en ondertussen op alle mogelijke manieren op te staan tegen het wezen van de Messias. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?” Gods woorden wezen erop dat de farizeeën in God geloofden en toch wezenlijk weerstand boden aan God. Hun aard was arrogant en koppig. Ze kenden het werk van de Heilige Geest niet en zochten ook helemaal niet naar de waarheid. Toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk deed, zagen ze dat Zijn woorden en werk gezag en macht droegen, maar ze zochten of onderzochten niet. Omdat de Heer Jezus niet de Messias werd genoemd en de sabbat niet hield, beoordeelden, veroordeelden, belasterden en kruisigden ze zelfs de Heer zonder een spoor van angst. Daarna was heel Judea in opschudding door de opstanding van de Heer Jezus en keerden zich steeds meer mensen tot Hem. De farizeeën waren bang dat als de mensen allemaal de Heer Jezus zouden volgen, niemand hen zou volgen, dus kochten ze de soldaten om in een poging om het feit van de opstanding van de Heer Jezus te verbergen. Bovendien namen ze in razernij christenen gevangen en vervolgden ze en waren ze vijanden van God. De manifestaties van dominee E zijn dezelfde als die van de farizeeën die Gods woorden openbaren. Hij gelooft dat hij de Bijbel goed kent, enige Bijbelse kennis bezit en enkele theologische theorieën begrijpt, dus houdt hij blindelings vast aan zijn eigen noties en verbeelding. Hij denkt dat de Heer alleen op een wolk kan komen, erkent niet dat de Heer eerst in het geheim zal werken en vervolgens in het openbaar zal verschijnen, laat staan dat hij de realiteit aanvaardt dat God vlees wordt. Toen ik hem tegensprak tot hij sprakeloos was, klampte hij zich nog steeds vast aan zijn opvattingen, zonder enige intentie om te zoeken of te onderzoeken. Hij riep zelfs woorden als: “Ik kan absoluut geen enkele Heer Jezus accepteren die niet op een witte wolk komt. Zelfs als ik moet sterven, geloof ik het niet.” Hieruit blijkt dat zijn aard er een is van arrogantie en koppigheid. Hij heeft geen enkele aanvaarding van de waarheid. En hij is een farizeeër, geopenbaard door Gods werk in de laatste dagen. Vroeger dacht ik dat ik het koninkrijk van de hemel zou kunnen binnengaan door hem te volgen. Nu zie ik dat hij helemaal niet geschikt is om de leider van een groep gelovigen te zijn. Hij leidt die broeders en zusters precies hetzelfde als de blinde die de blinde leidt en dan in een put valt. Hij is een valse herder, dus wat kan ik missen als hij vertrekt? Ik moet met God staan en hem volledig afwijzen. In die tijd kon ik enigszins de haat van dominee E voor de waarheid onderscheiden.

De tweede dag, toen dominee E vertrok, gaf ik hem geen gift of reiskosten zoals voorheen. Dat maakte hem ongelukkig. Al snel stuurde hij mijn broer een bericht, waarin hij zei dat ik de verkeerde weg was ingeslagen, dat ik mijn familie op een dwaalspoor had gebracht en dat hij een manier had om me terug te brengen naar mijn oorspronkelijke kerk. Vroeger kwam dominee E slechts twee of drie keer per jaar bij mij thuis, dus ik dacht: “Het zal maanden duren voordat hij weer terugkomt, dus hoe kan hij me terugbrengen naar mijn oorspronkelijke kerk?” Dus nam ik het niet ernstig. Tot mijn verbazing begon hij daarna berichten in onze WeChat-groep te posten waarin hij broeders en zusters vertelde niet in Bliksem uit het oosten te geloven. Onmiddellijk daarna begonnen de ouderlingen in onze gemeente de kerken voor ons af te sluiten en vertelden de gelovigen dat mijn hele familie in Bliksem uit het oosten geloofde en dat ze ons moesten afwijzen. Bovendien zochten ze vaak mogelijkheden om mijn man te misleiden en naar hen te trekken. Als gevolg hiervan schuwden alle broeders en zusters, mijn familieleden en vrienden die in ons dorp in de Heer geloofden ons allemaal, en sommigen belasterden ons. Mijn beste vriendin deed alsof ze me niet zag wanneer we elkaar op straat ontmoetten of stak de weg over als ze me zag aankomen. Onze buren, die normaal als familie voor ons waren en die ook in de Heer geloofden, kwamen niet langer bij ons thuis op bezoek. Elke keer als ik uitging, hoorde ik iemand mij bekritiseren. Mijn broer, neven en nichten keerden me de rug toe en roddelden over mij. Mijn man was bedroefd en van streek wanneer hij zag hoe verlaten, geïsoleerd en zelfs belasterd ons gezin was. En hij was geschokt. Elke nacht verloor hij zonder enige reden zijn geduld met mij.

Als ik eraan dacht hoe de broeders en zusters, die eens als familie voor me waren, me in de steek hadden gelaten, en hoe mijn familie me niet begreep, voelde ik dat het heel moeilijk was om in God te geloven. Ik leed erg en ik bad vaak in tranen tot God. God is trouw. Hij luisterde naar mijn gebeden en had sympathie voor mijn zwakte. In die tijd verlichtte God me vaak met deze woorden: “Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak, ik zal je openbaring brengen. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak, niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen, nietwaar? Vandaag de dag zal iedereen bittere beproevingen moeten doorstaan, anders zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als het maar geringe omstandigheden zijn, zal iedereen ze toch moeten doorstaan. Het is alleen zo dat ze enigermate verschillen.” Elke keer als ik nadacht over deze woorden van God vond mijn hart troost, en ik begon te begrijpen. wat het betekent om te lijden. Ik besefte dat God enkel toestond dat zulke toestanden me overkwamen om mijn liefde voor en geloof in Hem te vervolmaken, en dat ze zegeningen waren van God. Zoals de Heer Jezus zei: “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten” (Matteüs 5:11–12). Hoewel ik verlaten en belasterd werd door onze familieleden en vrienden, de dominee en de ouderlingen en andere gelovigen vanwege mijn geloof in Almachtige God, werd ik door God gekozen en kon ik voor Hem komen, Zijn werk in de laatste dagen volgen en de gelegenheid krijgen om Zijn werk te ervaren en gereinigd te worden, wat mijn grootste zegen is. Ik hoef niet negatief of zwak te zijn vanwege het lijden, maar in plaats daarvan zou ik me gelukkig moeten voelen. Het maakt niet uit welke omstandigheden ik tegenkom of welk lijden ik doormaak, ik moet Gods voetstappen volgen en voor God getuigen. Bovendien staat God aan mijn zijde, ongeacht hoe moeilijk de dingen worden, en zal Hij mij erdoorheen leiden. Dus, onder de leiding van Gods woorden, had ik voldoende vertrouwen om de situatie onder ogen te zien.

Later lazen de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God de woorden van God en deelden zij de waarheid met mijn familie. Na een maand veranderden ze van gedachten over Gods werk in de laatste dagen en kregen ze enig inzicht in de aan God weerstand biedende aard van de dominee en de ouderlingen. We woonden vaak samen bijeenkomsten bij, lazen Gods woorden en praatten over onze persoonlijke kennis en begrip ervan. We genoten van de zoetheid van Gods woorden en een gelukkig leven, en er verschenen weer glimlachen op onze gezichten.

Op een dag in april stuurde dominee E mij een bericht: “Zuster Kemu, geef je nog tienden? Heb je wat geld gespaard voor donaties? Ik heb een evangeliebijeenkomst, kun je me steunen?” Na het lezen van dit bericht walgde ik en voelde ik me echt boos, dus antwoordde ik: “Nee, dat kan ik niet.” Enkele dagen later stuurde dominee E me nog een bericht, om nogmaals te proberen me te blokkeren van het geloven in Almachtige God, en ik antwoordde niet. Toen ik zijn gedrag zag, moest ik onwillekeurig aan deze woorden van God te denken: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die doelbewust degenen die op het rechte pad willen wandelen voor de voeten lopen, struikelblokken die het pad van degenen die God zoeken moeilijker begaanbaar maken. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?

Wat Gods woorden onthullen is precies juist. Dominee E kent de Bijbel. Hij predikte vaak Bijbelse kennis en theologische theorie en hield hoogdravende toespraken. Hij beschouwt zichzelf als een man die de Heer het beste kent, maar in werkelijkheid kent hij Gods werk helemaal niet, en hij verzet zich tegen de waarheid in alle dingen. Toen hij hoorde over het werk van Almachtige God van de laatste dagen, had hij geen greintje zoekend hart. Niet alleen aanvaardde hij het niet, maar hij veroordeelde en weerstond het, en verhinderde de gelovigen het te onderzoeken en te ontvangen. Hij verzegelde de kerken en verspreidde drogredenen op het internet zodat de gelovigen in mijn oorspronkelijke kerk zich tegen de Kerk van Almachtige God wapenden en verzetten. Nadat we het werk Almachtige God van de laatste dagen hadden aanvaard misleidde hij ons eerst met drogredenen en vroeg hij de broeders en zusters om te proberen ons naar hun zijde te brengen; vervolgens gebood hij hen om ons te isoleren en in de steek te laten, in een poging ons te dwingen om de ware weg op te geven. Zijn handelingen toonden me dat dominee E overal predikte, niet om God te verheffen en te getuigen, of om gelovigen voor God te brengen, maar omdat ze hem zouden aanbidden, volgen en ondersteunen, om hen onder zijn controle te houden en zijn eigen positie en levensonderhoud te beschermen. Toen sommige gelovigen het werk van God van de laatste dagen accepteerden, was hij bang dat hij zijn positie en levensonderhoud zou verliezen, dus verzette hij zich openlijk tegen God en vocht om Gods schapen. Is hij geen antichrist die vecht met God om zijn positie? Dominee E bracht de gelovigen niet voor God, maar in plaats daarvan liet hij hen hem volgen in zijn verzet tegen het werk van God van de laatste dagen en in zijn verlies van de redding van God van de laatste dagen. Is hij niet een duivel die de gelovigen verslindt en schade toebrengt? Hij is een moderne farizeeër en verdient het om vervloekt te worden.

Na het ervaren van deze situaties zag ik duidelijk de aard van de dominee en de ouderlingen, die de waarheid haatte en zich tegen God verzette. Ik verwierp hen volledig en volgde of aanbad hen niet langer. Ondertussen begon ik de woorden van de Heer Jezus te waarderen: “Pas op, hoed je voor de ​zuurdesem​ van de ​farizeeën​ en voor de ​zuurdesem​ van ​Herodes”. Wanneer de Heer zegt “de zuurdesem van de farizeeën”, verwijst dat naar de ketterse denkfouten van de religieuze leiders. Pas toen begreep ik dat het op de weg naar het hemelse koninkrijk het belangrijkst is om op te passen voor de zuurdesem van de farizeeën. Als we blindelings een man aanbidden en volgen, de waarheid niet zoeken en de dingen niet beschouwen volgens Gods woorden, zullen we gemakkelijk worden misleid door verschillende ketterse denkfouten en verliezen we Gods redding, omdat we helemaal niets met het hemelse koninkrijk te maken hebben. Ik dank de Almachtige God voor mijn redding en omdat Hij me met Zijn woorden leidt en gidst om de misleidingen en ketenen van de slechte dienaren en antichristen in de religieuze wereld af te werpen, om voor God terug te keren en te genieten van de voorziening en het bewateren van het levende levenswater.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s