Door een juiste kijk op de Bijbel, verwelkom ik de terugkeer van de Heer

Geweldig nieuws – de Heer is teruggekeerd!

Ik ben christen; toen ik klein was volgde ik mijn tante in haar geloof in de Heer en woonden we samen vaak de zondagsviering bij. Tegen het einde van 2017 merkte ik dat ik geen tijd had om bijeenkomsten in de kerk bij te wonen omdat ik het zo druk had op het werk, en dus begon ik online bijbelstudielessen te volgen. Ik ontmoette zuster Xu in mijn bijbelstudiegroep en merkte dat ze behoorlijk medelevend was. Om het even welke vraag ik had, ze praatte altijd geduldig met me zodat mijn problemen konden worden opgelost. Later getuigde zuster Xu tot mij dat de Heer in de laatste dagen was teruggekeerd en een nieuw werkstadium uitvoerde, dat Hij Zijn woorden gebruikte om onze zonden te beoordelen en te reinigen, en dat Hij degenen die zijn gezuiverd naar Zijn koninkrijk zal leiden. Ze las ook veel van de woorden van Almachtige God voor me en gaf me toelichtingen over waarheden zoals Gods drie werkfasen, het mysterie van Gods zesduizend jaar durende managementsplan en het mysterie van Gods naam. Ik had nog nooit over deze dingen gehoord en vond deze manier fris en nieuw, en ik wilde de manier waarop ze predikte blijven volgen.

Op een middag, twee weken later, zag ik echter in mijn christelijke groep op Facebook een bericht waarin De Kerk van Almachtige God werd veroordeeld, en ik dacht bij mezelf: “Hoe kun je De Kerk van Almachtige God zo veroordelen?” Ik had contact gehad met de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God en de woorden van Almachtige God die zij hadden gelezen droegen veel gezag en waren woorden die ik nooit eerder had gehoord. Bovendien waren ze zo goed voor andere mensen, zo oprecht en liefdevol. Maar toen ik online zag dat de mensen van De Kerk van Almachtige God het boek “Het Woord verschijnt in het vlees,” lazen en niet de Bijbel, begon ik te twijfelen. Omdat,” lazen en niet de Bijbel, begon ik te twijfelen. Omdat mijn voorganger steeds had gepredikt: “als men in de Heer gelooft, dan moet men de Bijbel lezen, en afwijken van de Bijbel is ketterij”, voelde ik me erg bezorgd, en wist ik niet of ik dit verder wilde volgen. Maar toen dacht ik eraan hoeveel gezag de woorden van Almachtige God bezaten die mijn broeders en zusters mij tijdens onze bijeenkomsten hadden voorgelezen, en hoe Almachtige God zoveel mysteries had onthuld. Bij het horen van deze dingen ervoer mijn geest zóveel plezier en ik geloofde dat de woorden van Almachtige God van God kwamen. Als Almachtige God de Heer was die terugkeerde en ik Hem niet volgde, dan zou ik door God worden uitgezet en in de steek worden gelaten. Mijn hart was in beroering gebracht door dit conflict …

Werkt God volgens de Bijbel?

Werkt God volgens de Bijbel

Op een dag keek ik online naar de film “Come Out of the Bible” (Kom uit de Bijbel), en in de film was er een passage van Gods woorden die zeiden: “Als je het Oude Testament in het Tijdperk van Genade had gegeten en gedronken – als je in het Tijdperk van Genade in praktijk had gebracht wat vereist was in de tijd van het Oude Testament – zou Jezus je afgewezen en veroordeeld hebben; als je het Oude Testament op het werk van Jezus had toegepast, zou je een farizeeër zijn geweest. … In de tijd van Jezus leidde Hij de Joden en allen die Hem volgden in overeenstemming met het werk dat de Heilige Geest in die tijd in Hem verichtte. Hij baseerde Zijn handelingen niet op de Bijbel, maar sprak in overeenstemming met Zijn werk. Hij schonk geen aandacht aan wat de Bijbel zei en zocht niet in de Bijbel naar een pad om Zijn volgers langs te leiden. Meteen vanaf het moment dat Hij begon te werken, verspreidde Hij de weg van berouw – een woord waarvan absoluut nog geen sprake was geweest in de profetieën van het Oude Testament. Hij handelde niet alleen niet volgens de Bijbel, maar leidde ook een nieuw pad en deed nieuw werk. Nooit verwees Hij in Zijn predikingen naar de Bijbel. Tijdens het Tijdperk van de Wet was er nooit iemand in staat geweest Zijn wonderen te verrichten, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Dat gold ook voor Zijn werk, Zijn leer, en het gezag en de kracht van Zijn woorden onder alle mensen in het Tijdperk van de Wet. Jezus deed gewoon Zijn nieuwere werk, en al veroordeelden velen Hem met de Bijbel in de hand, en gebruikten ze zelfs het Oude Testament om Hem te kruisigen, toch oversteeg Zijn werk het Oude Testament. Waarom nagelden de mensen Hem anders aan het kruis? Was dat niet omdat er niets in het Oude Testament stond over Zijn leer, Zijn gave om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven? Zijn werk was er om op een nieuw pad voor te gaan, niet om opzettelijk het gevecht tegen de Bijbel aan te gaan of om zich opzettelijk van het Oude Testament te ontdoen. Hij was gewoon gekomen om Zijn bediening uit te voeren, om het nieuwe werk te brengen onder hen die naar Hem verlangden en op zoek waren. He was niet gekomen om het Oude Testament uit te leggen of het werk te bevestigen. Zijn werk was niet om de ontwikkelingen van het Tijdperk van de Wet te laten doorgaan, want Zijn werk schonk er geen aandacht aan of het op de Bijbel was gebaseerd. Jezus is gewoon gekomen om het werk te doen dat Hij moest doen. … Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom trotseerde Hij de doctrines dan? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel!

Daarop zag ik hoe de hoofdfiguur communiceerde en de woorden uitsprak: “Door Gods woorden weten we dat we de Bijbel en God al vele jaren in één adem noemen. En we denken allemaal dat wie in God gelooft ook in de Bijbel moet geloven, en dat elk geloof dat afwijkt van de Bijbel geen geloof in God is maar ketterij, een sekte. In feite is de Bijbel slechts een waar verslag van de eerste twee fasen van Gods werken, dat wil zeggen, een ware getuigenis van twee fasen van werken, waarin God de mensheid leidde en de mensheid verloste nadat God de hemel en de aarde en alle dingen en mensheid had geschapen. Het vertegenwoordigt niet al Gods werk om de mensheid te redden. Gods woorden die in de Bijbel zijn opgenomen zijn te beperkt! Ze zijn slechts een fractie van de uitdrukking van Gods levensgezindheid en vertegenwoordigen niet alle levensgezindheid van God. God werkt niet volgens de Bijbel of door de Bijbel te raadplegen, en Hij vindt in de Bijbel al helemaal geen paden waarover Hij Zijn volgelingen kan leiden. Gods werk vordert voortdurend. God zal een nieuw tijdperk openen en een nieuwer werk doen, dat wil zeggen de mens in een nieuwere richting sturen, de mens een hogere waarheid schenken en de mens Gods grotere verlossing laten verkrijgen. God zal de mens dus niet leiden volgens het oude werk. Anders gezegd zal God niet volgens de Bijbel werken, omdat God niet alleen de Heer van de Sabbat is, maar de Heer van de Bijbel! Hij heeft absoluut het recht om verder te gaan dan de Bijbel en een nieuwer werk uit te voeren volgens Zijn eigen plan en de behoeften van de mensheid op dat moment! Gods werk in het nieuwe tijdperk zal dus zeker anders zijn dan dat van het oude tijdperk uit de Bijbel. Het gezegde: ‘Elk geloof dat afwijkt van de Bijbel is ketterij’ is dus gewoon onhoudbaar!”

Nadat ik Gods woorden en de toelichting in deze film zag, kreeg ik eindelijk een beetje begrip, en ik dacht: “Ja, de Bijbel is een verslag van Gods werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, maar geen van deze werken werden uitgevoerd volgens de Bijbel. Als ik nadenk over deze woorden: ‘Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel!’, is het duidelijk dat God er eerst was en pas daarna de Bijbel. Toen de Heer Jezus Zijn werk uitvoerde, bestond het Nieuwe Testament nog niet. De Heer Jezus genas de zieken en dreef demonen uit, Hij vergaf ons onze zonden, Hij leerde mensen verdraagzaam en geduldig te zijn, onze naasten lief te hebben als onszelf en van onze vijanden te houden, en Hij predikte de weg van berouw. Hij deed dit alles niet volgens de Bijbel, maar in plaats daarvan ging Hij het Oude Testament volledig voorbij. De farizeeën van die tijd grepen dit vervolgens aan om het werk van de Heer Jezus te beoordelen als zijnde in strijd met de wet van het Oude Testament, en dus nagelden zij Hem aan het kruis.”

Ik zag in de film ook iets wat de Heer Jezus zei:“Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen” (Johannes 5:39-40). De Heer Jezus wees ons er duidelijk op dat de Bijbel er enkel is om van de Heer te getuigen en dat hij de mens geen leven kan geven – alleen door tot de Heer te komen kunnen we waarheid en leven verkrijgen. De farizeeën van die tijd klampten zich koppig vast aan het Oude Testament en accepteerden de waarheid niet die de Heer Jezus sprak, en dus waren ze niet in staat om het leven te krijgen dat van de Heer kwam. Nu getuigde deze zuster van De Kerk van Almachtige God dat “Het Woord verschijnt in het vlees” de woorden bevatte die door de teruggekeerde Heer werden uitgedrukt. Als dit inderdaad het geval was en ik in plaats daarvan vastklampte aan de Bijbel en de nieuwe uitingen van de teruggekeerde Heer niet zou lezen, maakte ik dan niet dezelfde fout als de farizeeën? Als dat zou gebeuren zou ik een ongelooflijke dwaas zijn! Ik besliste daarom dat het veiliger was om door te gaan met zoeken op deze manier, want als ik iets deed wat in strijd was met God, dan zou ik in grote problemen komen …

Ik kom uit de Bijbel en verwelkom de terugkeer van de Heer

Ik zag nog een passage van woorden in de film, die zeiden: “Nu er een meer verheven weg is, waarom zou je dan de lagere, achterhaalde weg bestuderen? Nu er nieuwere uitspraken zijn, en er nieuw werk is, waarom zou je dan tussen de oude, historische verslagen verblijven? De nieuwe uitspraken kunnen je voldoende geven, wat bewijst dat dit nieuw werk is. De oude verslagen kunnen je niet verzadigen, of in je huidige behoeften voldoen, wat bewijst dat ze geschiedenis zijn en niet het werk van het hier en nu. De meest verheven weg is het nieuwste werk. Nu dit nieuwe werk er is, doet het er niet meer toe hoe verheven de eerdere weg was, het blijft de geschiedenis van de menselijke gedachten. En hoe waardevol dat ook is als naslagwerk, het blijft de oude weg. Ook al staat het in het ‘heilige boek’, de oude weg is geschiedenis, ook al staat het niet in het ‘heilige boek’, de nieuwe weg is van het hier en nu. Deze weg kan jou redden en deze weg kan jou veranderen, want dit is het werk van de Heilige Geest.” “Wanneer je dingen uit het verleden nu naar boven haalt, maak je er geschiedenis van. Hoe waar of echt ze ook zijn, het is nog steeds geschiedenis. En geschiedenis gaat niet over het heden. God kijkt immers niet terug op de geschiedenis! Als je dus alleen de Bijbel begrijpt, maar niets begrijpt van het werk dat God vandaag van plan is te doen, en als je in God gelooft, maar niet op zoek bent naar het werk van de Heilige Geest, dan begrijp je niet wat het inhoudt om God te zoeken. Als je de Bijbel leest om de geschiedenis van Israël te bestuderen, om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de geschiedenis van Gods schepping van alle hemelen en de aarde, dan geloof je niet in God. Maar omdat je nu in God gelooft en het leven nastreeft, omdat je kennis van God nastreeft en niet dode letters, doctrines of begrip van de geschiedenis, moet je op zoek naar Gods huidige wil en moet je de aanwijzing zoeken in het werk van de Heilige Geest. Als je archeoloog was zou je de Bijbel kunnen lezen, maar dat ben je niet. Jij bent een van de mensen die in God geloven en je doet er goed aan op zoek te gaan naar de huidige wil van God.

Zuster Yang in de film legde uit: “Het is niet onze bedoeling u te doen stoppen met het lezen van de Bijbel via de uiteenzetting van vandaag. We hopen alleen dat u er correct mee kunt omgaan door de waarheden die Almachtige God vandaag uitdrukt. Dit komt omdat de woorden van God in de Bijbel te beperkt zijn en de meeste daarvan alleen het verslag zijn van Gods werk en de ervaringen en getuigenissen van de discipelen. Hoe kan Gods alles worden vertegenwoordigd door deze werken van God? Er kan worden gezegd dat Gods woorden in de Bijbel slechts één tienduizendste of honderd miljoenste van Gods leven zijn. Als iemand God wil vervangen door de Bijbel, is dat een echte Godslastering. Dat is helemaal niet overdreven. Gods werk vordert voortdurend. Als men enkel vasthoudt aan het werk dat God doet in een tijdperk, is dat conservatief en houdt men vast aan de geschiedenis. Dus hoe hardnekkig we de geschiedenis ook vasthouden, het kan onze praktische problemen niet oplossen en het heeft geen betekenis. Dat wil zeggen, Gods huidige werk of Gods meest realistische vereisten voor de mens staan niet in de Bijbel. Wat de in de Bijbel is opgenomen kan geenszins Gods eindtijdwerk vervangen. Nu is Almachtige God gekomen en doet Hij het werk van oordeel, kastijding, reiniging en vervolmaking. Alleen als mensen het eindtijdoordeel van Almachtige God ontvangen, kunnen ze door God worden gezuiverd en gered.”

Iemand anders in de film die het evangelie predikte, legde uit: “Hoewel er in de Bijbel slechts profetieën zijn, maar geen feitelijke gegevens over Gods eindtijdwerk, is het een verdiept en verheven werk dat God doet op basis van de Bijbel volgens de werkelijke behoefte van de mens. Zoals toen de Heer Jezus in die tijd kwam, Hij niet werkte volgens het Oude Testament maar volgens de behoefte van de mensheid en Gods eigen plan. Op basis van het werk van de wet voerde Hij een fase van verlossend werk uit. Met andere woorden, Hij deed een nieuw en verheven werk op basis van het Oude Testament. In die fase van het werk heeft Hij de wet niet afgeschaft, maar de wet vervuld. Op dezelfde manier heeft God in de eindtijd, volgens de behoefte van de mensheid en Gods beheersplan, een fase van nieuwer en hoger werk gedaan op basis van het verlossende werk van de Heer Jezus. God heeft veel woorden uitgedrukt die de mens kunnen zuiveren en redden en heeft alle mysteries van Gods beheersplan onthuld. Deze woorden zijn de woorden die God nooit sprak in het Tijdperk van de Wet of in het Tijdperk van Genade, en zijn ook de boekrol die God opent en de zeven zegels die God in de eindtijd verbreekt. Dit vervult precies de profetie in Openbaring: ‘Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een ​boekrol​ die aan beide kanten beschreven was en met zeven ​zegels​ was ​verzegeld. Ik zag een machtige ​engel​ die met luide stem uitriep: “Wie komt het toe de ​zegels​ te verbreken en de ​boekrol​ te openen?” Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de ​boekrol​ kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de ​boekrol​ te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: “Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de ​stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de ​boekrol​ met de zeven ​zegels​ openen”’ (Openbaring 5:1–5). Deze profetieën zijn ontstaan nadat de Heer Jezus Zijn werk had voltooid. Het is vanzelfsprekend dat deze profetieën zeker de feiten zijn die God in de eindtijd zal verwezenlijken en het heilswerk dat God in de eindtijd zal doen. Nu is God geïncarneerd om het woord uit te drukken en een werkfase van oordelen en zuiveren te doen. Hij heeft veel woorden uitgesproken om de mens te redden. Deze woorden staan niet in de Bijbel, maar buiten de Bijbel. Deze rijke woorden van leven zijn de levensweg die God in de eindtijd aan de mensheid geeft, en zijn ook de enige manier waarop de mensheid kan worden gered. Als de mens weigert deze te aanvaarden, zal hij nooit de echte bewatering met het levende water van Gods leven ontvangen en zal hij nooit de waarheid en het leven van God verkrijgen!”

Nadat ik had geluisterd naar Gods woorden en de toelichting van de zuster voelde ik me erg ontroerd. Het blijkt dat God de mensen niet verbiedt om de Bijbel te lezen, en Hij zegt niet dat de Bijbel waardeloos is; Hij wil alleen dat we de juiste kijk op de Bijbel hebben. Ik begon te begrijpen dat God werkte in overeenstemming met de stappen van Zijn beheersplan en dat Zijn werk stap voor stap verliep, en dat Hij ons dus naar een nieuw tijdperk leidde. God kijkt niet terug op de geschiedenis en houdt niet vast aan oude manieren, en ik ook niet. Door iemands leven te leven binnen de pagina’s van de Bijbel, tart men niet alleen God, maar uiteindelijk zal men worden uitgeroeid door Gods werk van het nieuwe tijdperk. Ik dacht aan hoe ik de voorganger altijd had geloofd toen hij zei: “Geloven in de Heer is geloven in de Bijbel, en afwijken van de Bijbel is ketterij”, maar ik wist nu dat deze verklaring in strijd was met Gods werk. Als ik dat geloof had volgehouden, zou ik de laatste dagen nooit de levensvoorziening van de Heer hebben kunnen verkrijgen en zou ik door God zijn verafschuwd en afgewezen.

Dank aan de liefde van God dat Hij me niet in de steek heeft gelaten. Later, na meer dan een maand onderzoek, werd mijn geest eindelijk verlicht en ik begreep dat geloven in de Heer niet hetzelfde was als geloven in de Bijbel. Alleen het verwelkomen van de terugkeer van de Heer en het volgen van het echte werk van de Heer is een oprecht geloof in de Heer. Tegelijkertijd kreeg in een waar inzicht in de woorden die ik online had gelezen, dat “Mensen van de Kerk van Almachtige God ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ lezen en niet de Bijbel”. De Kerk van Almachtige God verbiedt mensen niet om de Bijbel te lezen en heeft nooit de Bijbel ontkend; in plaats daarvan vraagt de kerk de mensen om een juiste visie op de Bijbel aan te nemen. De broeders en zusters van de Kerk van Almachtige God lezen Gods woorden in “Het Woord verschijnt in het vlees”; ze volgen Gods nieuwe werk en luisteren naar Gods uitdrukkingen in de laatste dagen. “Het Woord verschijnt in het vlees” is inderdaad de kleine papierrol uit de profetie in Openbaring, en vervult precies de profetie in Openbaring die zegt: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Openbaring 2:7). Op deze manier kwam ik helemaal uit de Bijbel en verwelkomde de terugkeer van de Heer. Ik geniet er nu enorm van om na te denken over Gods woorden met mijn broeders en zusters, en ik begrijp nu veel waarheden evenals Gods wil. Ik neem ook een actieve rol in het verspreiden van het evangelie, ik vervul mijn plicht als een geschapen wezen en ik probeer God tevreden te stellen en Zijn liefde terug te betalen. Nu leiden Gods woorden me elke dag van mijn leven en ik leef een verrijkt leven. God zij dank.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s