De naam van de Heer Jezus zal veranderen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen

Volgens de wekker op mijn nachttafeltje was het 23:05 uur. Het was mijn gewoonte om elke avond voor het slapengaan een vers van de Schrift te lezen. Normaal gesproken zou ik al een vers gelezen hebben en zou ik al slapen, maar deze nacht was ik verbijsterd over een vers in de Schriften.

lees verder

Wat is het geheim van de wijze maagden om de bruiloft van het Lam bij te wonen?

De parabel van de wijze maagden

De Heer Jezus zei: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun ​lampen​ gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun ​lampen​ ook olie in ​kruiken​ bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, ​heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Matteüs 25:1-12).

lees verder

Vertrouwend op God temidden van wanhoop, was ik getuige van een wonder

Tijdens onze reis door het leven ervaart ieder van ons buitengewone gebeurtenissen die in ons geheugen worden gegrift en we nooit meer zullen vergeten. De ervaring die de meeste indruk op me maakte, was toen mijn man betrokken was bij een auto-ongeluk en niemand wist of hij het zou overleven of niet, en de dagen erna, toen ik me volkomen hopeloos voelde en aan het eind van mijn latijn. Wat de gebeurtenis voor mij anders maakte, was dat ik, omdat God bij me was en Hij me leidde, steun had en dat ik door tot God te bidden en op Hem te vertrouwen in het diepst van mijn wanhoop getuige van een wonder was. Tijdens deze rampzalige tijd verwierf ik meer begrip over Gods gezag en soevereiniteit, en werkelijke waardering voor Gods liefde …

lees verder

De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie:

Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40).

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Mat. 24:37).

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Mat. 24:27).

lees verder

Waar is Gods koninkrijk? Vind het antwoord in het Onze Vader

Veel christenen geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is, maar het Gebed van de Heer zegt: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:10). En ook het boek Openbaring zegt: “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus …” (Openbaring 11:15). Is het koninkrijk der hemelen dan in de hemel of op aarde? In dit artikel laten we je weten wat het antwoord is.

Is het koninkrijk van God in de hemel of op aarde?

lees verder

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde ​vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op” (Lucas 24:36-43). Telkens wanneer ik deze verzen lees ben ik jaloers op Petrus, Johannes en de anderen. Terwijl Jezus Zijn werk in Judea uitvoerde, was Hij dag en nacht bij Zijn leerlingen, en nadat Hij was opgestaan zorgde Hij voor hen zoals voorheen. Hij verscheen aan hen, ging voor hen dieper in op de Schriften en gaf hun Zijn leer. Petrus en de anderen hadden het geluk dat de Heer hen had gekozen om Zijn leerlingen te zijn en zij konden de leer van de Heer Jezus met hun eigen oren horen – ze waren zo gezegend! Naderhand las ik Gods woorden, en ik begon te begrijpen dat het in feite de wil van de Heer Jezus was die na Zijn opstanding achter Zijn verschijning aan de mens zat, en dat deze daad nog meer Gods kracht en wijsheid in zich hield. Ik ben echt gaan begrijpen dat de verschijning van de Heer Jezus aan de mens na Zijn opstanding werkelijk zeer diepzinnig was!

lees verder