Zal de naam van God in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn?

Wanneer we denken aan de naam van de Heer Jezus, dan denken we vaak aan deze Bijbelverzen: “Jezus ​Christus​ blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13:8). “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12).  Door deze verzen geloven velen dat de naam van de Heer Jezus nooit zal veranderen, en dat als Zijn naam niet Jezus is wanneer Hij terugkomt in de laatste dagen, we dan moeten weigeren om in Hem te geloven of om Hem te volgen.

Maar sommige broeders en zusters vragen: Hoewel de woorden “Jezus ​Christus​ blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” (Hebreeën 13:8) inderdaad zijn opgenomen in de Bijbel, bevat Openbaring ook deze profetie: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de ​tempel​ van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe ​Jeruzalem​ dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam” (Openbaring 3:12). Gods woorden zeggen heel duidelijk dat wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen, Hij een groep overwinnaars zal perfectioneren, en dat Hij een nieuwe naam zal hebben. Aangezien God een nieuwe naam zal hebben in de laatste dagen, zal Hij dan nog steeds de naam Jezus kiezen? We moeten dus niet te snel zijn om te verklaren dat Gods naam nooit zal veranderen.

Kan Gods naam dus veranderen? Zal God in de laatste dagen nog steeds Jezus heten? Vandaag zullen we over deze vragen praten. Moge de Heer ons leiden.

Zal de naam van God in de laatste dagen nog steeds Jezus zijn

Eigenlijk weten degenen die bekend zijn met de Bijbel allemaal dat voordat God Mozes beval de Israëlieten uit Egypte te leiden, Hij geen naam had. Toen mensen uit die tijd tot Hem baden, baden ze tot “De God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jacob.” De naam “Jehova” was de naam die God gebruikte toen Hij de Israëlieten uit Egypte leidde en het werk van het Tijdperk van de Wet begon. Net zoals het in de Bijbel is geschreven: “Maar ​Mozes​ zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ “En God zei bovendien tegen Mozes: Zo zul je tegen de kinderen van Israël zeggen: ‘Jehova, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar jullie gestuurd. Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties’” (Exodus 3:15).

Dit is de oorsprong van de naam Jehova. Nadat God de naam Jehova aannam, begon Hij het werk van het Tijdperk van de Wet, leidde de Israëlieten uit Egypte, vaardigde de wetten en geboden uit, leerde de mensen hoe ze Hem moesten aanbidden, hoe ze altaren moesten bouwen en hoe ze op aarde moesten leven, enz. Iedereen die Zijn wetten overtrad werd verbrand of gestenigd tot de dood, en onder de wetten aanbad iedereen Jehova God, iedereen hield Zijn naam boven alles, en iedereen maakte offers op Zijn altaar, tot aan het einde van het Tijdperk van de Wet. In het Tijdperk van de Wet drukte Jehova God de gezindheid uit van verbranden en vloeken, en deed Hij het werk van het begeleiden van de levens van mensen op aarde, en God koos de naam Jehova op basis van het werk dat Hij deed en de gezindheid waaraan Hij uiting gaf. Om die reden werd “Jehova” Gods vaste naam in het Tijdperk van de Wet.

Laat in het Tijdperk van de Wet werden de zonden van mensen ernstiger en talrijker, steeds meer wetten en geboden werden niet nageleefd, de offers die mensen maakten als offergaven volstonden niet om van hun zonden te worden verlost, en de mensheid werd veroordeeld tot de dood door de wetten. Om de mensheid van de zonden te redden, beëindigde God het Tijdperk van de Wet waarin Hij Jehova werd genoemd, en begon Hij onder de naam Jezus aan het werk van de verlossing met Zijn eerdere werk in het Tijdperk van de Wet als basis. Hij gaf uiting aan een liefhebbende, genadige gezindheid, voerde vele goddelijke wonderen uit, predikte de doctrine van berouw en werd uiteindelijk aan het kruis genageld om de mensheid te verlossen als een offer voor de zonden van de hele mensheid, waarmee Hij Zijn werk voltooide in het Tijdperk van Genade. Hieruit kunnen we afleiden dat God, op basis van de mate waarin de mensheid verdorven is, Zijn plan om de mensheid te redden, het werk dat Hij moet doen en de gezindheid die Hij moet uitdrukken, verschillende namen heeft.

In de Bijbel staat eveneens geschreven dat Gods namen alle beperkt zijn tot bepaalde tijdperken. In het Tijdperk van de Wet zei Jehova God: “Dit is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties” (Exodus 3:15) waarbij “voor eeuwig” verwijst naar het feit dat tijdens het Tijdperk van de Wet de naam Jehova niet zou veranderen, maar deze naam was absoluut niet geschikt voor het Tijdperk van Genade. In het Tijdperk van Genade veranderde Gods naam en konden mensen enkel worden gered door de naar van de Heer Jezus te koesteren. Precies zoals het in de Bijbel geschreven staat: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Dit betekende dat in het Tijdperk van Genade, Gods naam nooit zou veranderen. Elke naam die God aanneemt vertegenwoordigt een ander tijdperk in Gods werk. Wanneer het werk van God verandert, zo ook Zijn naam. Het geeft echter niet hoe Gods naam verandert; Hij blijft altijd de Heer van de schepping, en Zijn gezag, macht, rechtvaardige gezindheid, heilige essentie en verlangen om mensen te redden veranderen nooit. De naam Jehova vertegenwoordigt dus God Zelf, net zoals de naam Jezus, en de nieuwe naam die God zal aannemen in de laatste dagen vertegenwoordigt eveneens God Zelf. Gods naam verandert, maar Gods essentie verandert nooit. God is nog steeds onze God, maar we mogen Gods naam niet beperken, want de gevolgen daarvan zijn ondenkbaar.

Sommige broeders en zusters zullen wellicht zeggen: “Wat kunnen deze ernstige gevolgen zijn?”

Laten we ons herinneren dat God, laat in het Tijdperk van de Wet, het werk van het Tijdperk van de Wet heeft beëindigd en onder de naam Jezus begon aan Zijn werk om de mensheid te verlossen. Toen de farizeeën, hogepriesters en schriftgeleerden zagen dat God Jezus werd genoemd en niet Messias, dat Hij er heel gewoon uitzag, van een nederige achtergrond kwam en hen niet leidde in de omverwerping van het Romeinse regime en dat het werk en de prediking van de Heer Jezus niet pasten bij hun opvattingen of hun grondige kennis van profetie, oordeelden de farizeeën de Heer Jezus op flagrante wijze, lasterden en veroordeelden Hem, en uiteindelijk vermoordden ze de barmhartige Verlosser, de Heer Jezus, door Hem aan het kruis te nagelen. Het kwam nooit bij hen op dat de Heer Jezus de verschijning was van Jehova God, van God Zelf. Uiteindelijk werden ze door God gestraft met de dood van hun natie!

We mogen dus niet zomaar Gods naam beperken. In feite zijn we niet bevoegd om commentaar te leveren of af te bakenen welke naam God kiest om te gebruiken als Hij de mensheid redt. Als geschapen wezens, zouden we dat inzicht moeten hebben. Ongeacht hoe God werkt om de mensheid te redden, God blijft onze God, en Zijn naam kan veranderen, maar dit heeft geen invloed op het feit dat we God moeten volgen en dat we door God gewonnen moeten worden. Wat voor soort naam zal God dus in de laatste dagen aannemen?

God heeft ons het antwoord daarop al lang geleden gegeven in de Bijbel. God zegt: “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’” (Openbaring 1:8). “Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De ​Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen” (Openbaring 19:6). “Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, ​heilig, ​heilig​ is God, de ​Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’” (Openbaring 4:8). “Wij danken u, ​Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u” (Openbaring 11:17). In deze verzen worden de naam Almachtige genoemd. Deze komt ook in andere verzen voor, zoals in Openbaring 15:3, 16:7, 16:14, 21:22, enz., die allemaal Almachtige vermelden. Dankzij deze profetieën kunnen we begrijpen dat wanneer de Heer terugkeert om als koning te heersen, Zijn naam zal veranderen in Almachtige. De Heilige Geest heeft er persoonlijk van getuigd dat wanneer de Heer komt in de laatste dagen, Zijn naam hoogstwaarschijnlijk Almachtige zal zijn.

Dankzij Gods leiding hebben we, na te hebben gezocht, begrepen dat de naam van de Heer Jezus in de laatste dagen zal worden veranderd. Onze communicatie met de waarheid over Gods naam eindigt hier. May all glory be to the Lord!

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s