Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

Gedurende de laatste paar jaar heeft Lin Ke zo vaak gevast en gebeden dat ze de tel is kwijtgeraakt. Ze deed dit om de kerk te verjongen en zowel haar eigen, als het geloof van haar broeders en zusters te versterken. Ondanks dit alles kon ze al die tijd de aanwezigheid en leiding van de Heer niet voelen. Ze begreep niet waarom God niet naar haar gebeden luisterde – zou het kunnen zijn dat ze niet devoot genoeg was in haar vasten en bidden?

Lin Ke zat in een paviljoen aan het meer en staarde wezenloos de ruimte in, beduusd over dit onderwerp van vasten en bidden, toen haar collega Xiao Jing twee keer naar haar moest schreeuwen voordat ze het eindelijk hoorde.

Als antwoord op de zorgen die Xiao Jing uitte, kon Lin Ke enkel glimlachen en zeggen: “De laatste paar jaar is de situatie in mijn kerk blijven verslechteren en ik ben zelf erg zwak. Deze laatste keer heb ik vier dagen gevast en gebeden! Ondanks dit is er geen greintje verbetering in onze situatie gekomen en de gehele tijd heb ik Gods aanwezigheid niet kunnen voelen. Ik vraag me af of ik niet devoot genoeg ben in mijn vasten, of dat de Heer mijn geloof test? Mijn hart is momenteel erg zwak. Ik sta echt in het krijt bij de Heer!”

Xiao Jing antwoordde: “Lin Ke, heb je ooit nagedacht waarom God niet luistert, hoewel wij vasten en bidden en God oprecht vragen om de kerk te verjongen? Het is zo dat we Gods wil moeten zoeken! We weten allemaal dat God getrouw is en zolang wij bidden in overeenstemming met Gods wil en voldoen aan Gods voorschriften, zal God luisteren. De voorwaarde is echter dat we moeten bidden in overeenstemming met de wil van de Heer. Anders zal God niet luisteren, ongeacht hoe we vasten en bidden, zelfs als onze houding heel oprecht is en hoeveel we ook lijden. De huidige troosteloosheid in de kerk komt niet slechts in één of twee kerken voor. Maar is dit heel gewoon in de hele religieuze wereld. Dit geeft aan dat dit een uiting is van Gods wil. Wat vlak voor ons ligt, is zoeken naar en duidelijkheid krijgen over de oorzaak van de troosteloosheid van de kerk. Wat is Gods wil? Als we deze vragen niet beantwoorden, zullen we – zelfs als we nooit zullen ophouden met vasten en bidden – dit probleem niet kunnen oplossen en zullen we uiteindelijk onszelf verhongeren.”

Lin Ke vroeg beduusd: “Hoe zouden we Gods wil met betrekking tot de troosteloosheid van de kerk moeten zoeken?”

Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

Xiao Jing antwoordde: “Wat dat betreft, terwijl ik de Bijbel las, vond ik de volgende tekst: ‘En doordat de ​wetteloosheid​ toeneemt, zal bij velen de ​liefde​ bekoelen’ (Matteüs 24:12). ‘“Ik heb jullie ook schone tanden gegeven in al jullie steden en gebrek aan brood in al jullie woonplaatsen. Toch zijn jullie niet naar mij teruggekeerd,” zegt Jehova’ (Amos 8:11). ‘Ik was het die jullie in elke stad honger liet lijden en maakte dat er in geen enkel dorp brood was: maar jullie zijn niet naar mij teruggekeerd – ​spreekt de HEER. Ik was het die jullie de regens onthield, drie maanden voor de oogst. Op de ene stad liet ik het regenen, op de andere liet ik het niet regenen; op het ene veld regende het, en het veld waarop het niet regende verdorde’ (Amos 4:6-7). Vandaag de dag zijn er steeds meer incidenten van wetteloosheid, zoals diefstal en overspel. Zelfs voorgangers, ouderlingen en beroemde predikers kunnen zich niet aan de geboden houden. Alles wat ze doen is prediken over Bijbelkennis om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Ze getuigen over zichzelf, zodat de broeders en zusters hen zullen aanbidden – verheffing of getuigenis van God is voor hen slechts een bijzaak. Ze doen alsof ze God dienen, maar in werkelijkheid voeren ze gewoon hun gezag over onze broeders en zusters. Ze weken lang geleden al van de weg van de Heer af en zijn afgewezen door God. Hoe zou de kerk niet troosteloos kunnen worden met zulke mensen die God dienen? Bovendien zijn we in de laatste dagen. Dit is de cruciale tijd waarin de Heer zal terugkeren. Het is mogelijk dat God wederom nieuw werk heeft gedaan, dat het werk van de Heilige Geest is veranderd en alleen omdat we Gods voetstappen niet hebben gevolgd, zijn wij onkundig gelaten. Dit is vergelijkbaar met de laatste fase van het Tijdperk van de Wet. De leiders van het jodendom volgden Jehovah’s wetten niet en ze hadden in hun harten geen eerbied voor God. Het enige wat ze deden was vasthouden aan wat door de mens was doorgegeven; ze hebben zelfs Gods geboden verlaten en waren volledig afgedwaald van Gods weg. Ze veranderden de tempel in een ‘rovershol’, waar ze vee kochten en verkochten en geld wisselden. Als gevolg daarvan werd de tempel geleidelijk troosteloos. Dit was de belangrijkste reden waarom de tempel het werk van de Heilige Geest verloor. Bovendien kwam Jezus om nieuw werk te doen. De mensen van die tijd moesten de tempel verlaten en het werk van Jezus ontvangen om het werk van de Heilige Geest te herwinnen en te genieten van de vrede, vreugde en zoetheid van het werk van de Heilige Geest.”

Verbaasd zei Lin Ke: “Wat jij zegt is, dat de huidige troosteloosheid van de kerk precies hetzelfde is als wat er gebeurde in de laatste fasen van het Tijdperk van de Wet. Omdat de voorgangers en ouderlingen afweken van de weg van de Heer, had God hen al lang versmaad en hadden zij het werk van de Heilige Geest verloren. En, is het mogelijk dat God al terug is om nieuw werk te doen?”

Xiao Jing zei: “Mmm, ja. Dit is heel goed mogelijk. We zijn ons allemaal goed bewust van de huidige situatie van de kerk. Bijvoorbeeld hoe onze broeders en zusters gewoon vrijblijvend met elkaar kletsen. Op de kansel zijn de preken van de voorganger altijd hetzelfde oude liedje; naast de kansel roddelen de gelovigen non-stop. De jonge mensen kijken voortdurend op hun horloge hoe laat het is en de ouderen snurken terwijl ze wegdoezelen. Bijeenkomsten staan ​​gepland om 7 uur ‘s avonds, maar de mensen komen pas 8 uur ’s avonds aanzetten. Tegen 9 uur ‘s avonds komen er nog steeds mensen aan en zodra de bijeenkomst voorbij is, rennen ze zo snel mogelijk weg. Als de Heilige Geest nog steeds aan het werk was binnen de kerk, zou dit soort situaties dan voorkomen? De voorgangers en de ouderlingen lopen op het pad van de farizeeën – zij gaan de broeders en zusters voor op het pad van weerstand bieden aan God. Uiteindelijk zullen ze door God opzij worden gezet en geëlimineerd. Als God Zijn werk niet doet, zal het allemaal niet baten, ongeacht hoe we vasten en bidden!”

Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

Terwijl ze dit allemaal zei, opende Xiao Jing haar tablet en las het volgende voor: “‘God zal dit feit tot stand brengen: Hij zal ervoor zorgen dat alle mensen in het hele universum voor Hem komen te staan en de God op aarde zullen vereren. Zijn werk in andere plaatsen zal ophouden en mensen zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken. Het zal zijn zoals bij Jozef: iedereen kwam bij hem om voedsel en boog zich voor hem neer, want hij had eten. Mensen zullen gedwongen worden de ware weg te zoeken om hongersnood te vermijden. De hele religieuze gemeenschap lijdt ernstige honger en alleen de God van het heden is de bron van levend water, in het bezit van de eeuwig stromende bron voor het welzijn van de mens, en mensen zullen komen en zich op Hem verlaten.’ Uit deze passage kunnen we duidelijk zien dat er momenteel een soort hongersnood gaande is in de religieuze wereld. Gods wil is dat we proactief zoeken naar Gods huidige woorden en werk. Van daaruit zullen we de bron van het levende water vinden en alleen op deze manier zullen we in staat zijn om het werk van de Heilige Geest te ontvangen. We bevinden ons momenteel midden in de droogte waarover in de profetieën wordt gesproken. Onze dringende taak nu is om de kerk te vinden die het werk van de Heilige Geest heeft, anders, als we passief blijven, zullen we echt wegkwijnen en sterven!”

Lin Ke zuchtte en zei: “Hmm, wat je zegt is in overeenstemming met de Bijbel. Dit doet me denken aan de passage in het boek Openbaring, die zegt: ‘Zij volgen het lam waarheen het maar gaat’ (Openbaring 14:4). Het lijkt erop dat de troosteloosheid van de kerk in feite de wil van God in zich heeft. Momenteel zijn dingen in de buitenwereld rusteloos en onstabiel. Rampen komen steeds vaker voor en overal waar je kijkt, zie je tekenen. De profetie van de komst van de Heer is vervuld. Als dit het geval is, moet de prioriteit zijn om proactief de kerk te zoeken die het werk van de Heilige Geest heeft en te onderzoeken. Maar hoe zoeken we de voetstappen van het Lam?”

Xiao Jing antwoordde: “Herinner je je deze passage uit het boek Openbaring? ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods ​paradijs​ staat’ (Openbaring 2:7). ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Openbaring 16:12-13). Uit deze passages kunnen we zien dat op het einde, wanneer de Heer terugkeert, Hij zal spreken tot de kerken en ons alle waarheden zal vertellen opdat wij verlossing zullen krijgen, en ons zal helpen ons te bevrijden van verdorvenheid. Hij zal ook alle mysteries, profetieën en tevens de uitkomst en uiteindelijke bestemming van het menselijk ras onthullen. We moeten Gods voetstappen zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen. We moeten de plaats zoeken waar de nieuwste woorden van de Heilige Geest zijn en het werk van God van de laatste dagen bijhouden. Alleen dan zullen we genieten van de voeding van de waarheden die God in de laatste dagen uitspreekt. Zo zal de oorzaak van de troosteloosheid van de kerk worden opgelost!”

Lin Ke zei blij: “Oh! Ik heb het grootste deel van mijn leven de Bijbel gelezen. Hoe komt het dat ik dit mysterie er nooit in heb gezien? Het blijkt dat God ons lang geleden vertelde dat Hij, wanneer Hij terugkeert, nog meer waarheden zal uitspreken voor ons levensonderhoud. Vervult dit niet de volgende profetie, die is geschreven in het boek Openbaring? ‘Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de ​waterbronnen​ van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen’ (Openbaring 7:16-17). Het lijkt erop dat alleen het water uit de rivier van het leven die uit de troon stroomt, de troosteloosheid van de kerk volledig zal oplossen. Onze geestelijke honger kan niet worden opgelost door bidden en vasten. Dank de Heer!”

Lin Ke vond eindelijk de weg om haar dilemma op te lossen. Die dagen zijn eindelijk voorbij. De schemering omhulde haar lichaam en alles zag er prachtig uit.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s