Dus dit is de manier om gezuiverd te worden

Vraag 15: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd in het vlees om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk en zuivering van de mens te doen in de laatste dagen, maar de religieuze dominees en ouderlingen geloven dat Hij met wolken zal terugkeren, en dat alle gelovigen onmiddellijk van gedaante zullen veranderen en worden opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Filip. 3:20-21).De Heer is almachtig en er is niets wat Hij niet kan doen. God kan ons transformeren en zuiveren met één woord, waarom zou Hij dan nog vlees moeten worden om de waarheid te verkondigen en een fase van het oordeels- en zuiveringswerk van de mens uitvoeren?

Antwoord:

Het werk van God is altijd ondoorgrondelijk. Niemand kan de profetieën van God duidelijk aan de mens uitleggen. De mens kan een profetie alleen begrijpen als deze wordt vervuld. Wat betekent dat? Het betekent dat niemand de wijsheid en almacht van God kan doorgronden. Toen de Heer Jezus verscheen om Zijn werk te doen in het Tijdperk van Genade, kon niemand het doorgronden. Als God het werk van het oordeel in de laatste dagen doet in het Tijdperk van het Koninkrijk, kan niemand dat op voorhand weten. Daarom vindt de mensheid het volkomen onvoorstelbaar dat God vlees wordt in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordeel te doen. Maar als Gods werk is gedaan, zal de rampspoed zich voordoen. Dan zullen mensen weten dat Gods woord helemaal is vervuld. Maar dan zal het te laat zijn. Ze zullen jammeren en knarsetanden te midden van de rampspoed. Hoe God Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen doet om de mens de reinigen en te redden, hoe Hij Zijn groep overwinnaars maakt, hoe Hij Zijn eerstelingen maakt, zal duidelijker worden als we het woord van God hebben gelezen.

God zegt: “Jullie moeten de wil van God zien en zien dat het werk van God niet zo eenvoudig is als het scheppen van de hemel, de aarde en alle dingen. Want het werk van vandaag is om de verdorven mensen, die zeer verdoofd zijn, te transformeren, en hen te reinigen die zijn geschapen en toen door Satan zijn bewerkt; niet om Adam en Eva te scheppen, nog minder om het licht of alle soorten planten en dieren te maken. Het is nu Zijn werk om allen te reinigen die door Satan zijn verdorven, zodat zij teruggewonnen mogen worden en Zijn bezit en Zijn glorie mogen worden. Dit werk is niet zo eenvoudig als men denkt dat het is om de hemel, de aarde en alle dingen die er zijn te scheppen, en het is niet te vergelijken met het vervloeken van Satan tot de bodemloze put, zoals men wel denkt. Het is eerder om de mens te transformeren, om datgene wat negatief is in iets positiefs om te zetten en datgene wat Hem niet toebehoort tot Zijn bezit te maken. Dit is de waarheid achter deze fase van Gods werk. Jullie moeten dit beseffen en de zaken niet simpeler zien dan ze zijn. Het werk van God is geen gewoon werk. Het is een wonder dat niet te bevatten is voor de mens en de wijsheid ervan kan door de mens niet worden bereikt. Tijdens deze fase van Zijn werk, maakt God niet alle dingen en vernietigt Hij ze niet. Maar Hij verandert Zijn gehele schepping en zuivert alle dingen die door Satan verontreinigd zijn. Daarom zal God een werk van grote omvang beginnen en dit is de volledige betekenis van het werk van God. Denk je na deze woorden nog steeds dat het werk van God zo eenvoudig is?”.

Het vlees van de mens is door Satan verdorven en stekeblind gemaakt en diep gewond. De meest fundamentele reden waarom God persoonlijk in het vlees werkt is omdat het doelwit van Zijn redding de mens is, die van het vlees is, en omdat Satan ook van het vlees van de mens gebruik maakt om het werk van God te verstoren. De strijd tegen Satan is eigenlijk het overwinningswerk van de mens en tegelijkertijd is de mens ook het doelwit van Gods redding. Op deze manier is het werk van de vleesgeworden God essentieel. Satan heeft het vlees van de mens verdorven, en de mens werd de belichaming van Satan en het doelwit dat door God verslagen moet worden. Op deze manier vindt het werk van de strijd met Satan en de redding van de mensheid plaats op aarde en moet God mens worden om de strijd met Satan aan te gaan. Dit werk is uiterst praktisch”.

De eerste mensheid was in de handen van God, maar vanwege Satans verleiding en verdorvenheid, werd de mens gebonden door Satan en viel hij in de handen van de kwade. Zo werd Satan het object om te worden verslagen in het werk van Gods management. Omdat Satan de mens in bezit nam en omdat de mens de voorraad is van al Gods management, moet de mens, om te worden gered, worden teruggegrepen uit de handen van Satan, dat wil zeggen dat de mens terug moet worden genomen na gevangen te zijn gehouden door Satan. Satan wordt verslagen door de veranderingen in de oude gezindheid van de mens die zijn originele verstand herstellen. Op deze manier kan de mens, die gevangen is gehouden, terug worden gegrepen uit de handen van Satan. Als de mens wordt bevrijd uit de invloed en gebondenheid van Satan, zal Satan worden beschaamd, de mens zal uiteindelijk worden teruggenomen en Satan zal worden verslagen. En omdat de mens is bevrijd uit de duistere invloed van Satan, zal de mens de buit worden van deze hele strijd en Satan zal het object worden dat zal worden gestraft wanneer deze strijd eenmaal is voltooid, waarna het totale werk van de redding van de mensheid zal zijn voltooid”.

Tijdens het werk van de laatste dagen is het woord machtiger dan de manifestatie van wonderen en tekenen en het gezag van het woord overtreft dat van wonderen en tekenen. Het woord brengt de verdorven gezindheid die diep begraven ligt in het hart van de mens helemaal aan het licht. Je kunt haar absoluut niet vanuit jezelf herkennen. Wanneer zij door het woord voor je wordt blootgelegd, zul je haar als vanzelfsprekend ontdekken. Je zal haar niet kunnen ontkennen en je zal rotsvast overtuigd zijn. Is dit niet het gezag van het woord? Dit is het resultaat dat tegenwoordig door het werk van het woord bereikt wordt. Daarom is het dus niet door de genezing van ziekte en het uitdrijven van demonen dat de mens volledig kan worden gered van zijn zonden. Evenmin kan hij compleet gemaakt worden door de manifestatie van wonderen en tekenen. Het gezag om ziekte te genezen en demonen uit te drijven levert de mens alleen maar genade op, maar het vlees van de mens behoort nog steeds tot Satan en de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. Met andere woorden: dat wat nog niet gereinigd is, behoort nog steeds tot zonde en vuiligheid. Pas nadat hij met behulp van het woord is gereinigd, kan hij worden gewonnen door God en een geheiligd mens worden. … Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt”.

…………

God wordt vlees in de laatste dagen om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordeel te doen om de mens te reinigen en te vervolmaken in plaats van hem met één woord te veranderen. Liggen daarin de waarheid en het mysterie? Hoe God de mens reinigt en vervolmaakt door Zijn werk van het oordeel in de laatste dagen is zeker niet zo eenvoudig als we ons voorstellen. Met één woord liet de Heer Jezus Lazarus opstaan uit de dood. Maar dat God een mensheid die is verdorven door Satan om God te bestrijden en te veroordelen, reinigt en transformeert tot een mensheid die God begrijpt, gehoorzaamt en echt vereert, een mensheid die duizenden jaren lang is ontaard tot levende duivels, transformeert tot een mensheid die waarheid en menselijkheid bezit, binnen twintig of dertig jaar, is een proces van strijd tegen Satan. Is dat een eenvoudige zaak? Als God met één woord de doden opwekt en ons lichaam transformeert, is dat dan vernederend voor Satan? In de laatste dagen is de mensheid duizenden jaren lang verdorven door Satan. De natuur en gezindheid van Satan zijn bij de mens ingeprent. De mensheid is arrogant, egoïstisch en vol bedrog, slechtheid en hebzucht. De mensheid veracht en verfoeit de waarheid en was al vroeg een vijand van God. De mensheid is de gelijke van Satan en verwerpt en verraadt God. Gods redding van de mensheid is eigenlijk een strijd tegen Satan. Zoals God zegt: “Het vlees van de mens is diep verdorven. Het is iets geworden dat zich tegen God verzet, het bestrijdt en ontkent het bestaan van God zelfs openlijk. Dit verdorven vlees is gewoon te onhandelbaar. Niets is moeilijker om te behandelen of te veranderen dan de verdorven gezindheid van het vlees. Satan dringt het vlees van de mens binnen om er onrust te zaaien, en hij gebruikt het vlees van de mens om het werk van God te verstoren, om afbreuk te doen aan Gods plan. Zo is de mens Satan geworden, de vijand van God. De mens moet eerst overwonnen worden voor hij gered kan worden. Daarom gaat God de uitdaging aan en wordt Hij vlees om Zijn geplande werk te verrichten en de strijd met Satan aan te gaan. Zijn doel is de redding van de mensheid, die verdorven is, en de nederlaag en vernietiging van Satan, die tegen Hem rebelleert. Hij verslaat Satan door Zijn overwinningswerk van de mens, en tegelijkertijd redt Hij de verdorven mensheid. Zo lost God twee problemen tegelijk op”.

God wil de mensheid die door Satan is bezoedeld en opgezet tegen God transformeren tot een mensheid die God gehoorzaamt en met Hem verenigbaar is. Dit is enorm moeilijk. Het is veel moeilijker dan toen God de hemel en de aarde en alle dingen schiep. De schepping van alle dingen uit het niets heeft God verricht met één woord. Maar om een verdorven mensheid te reinigen en te transformeren moet God eerst vlees worden. Dan zal Hij vele waarheden uitdrukken om over de mens te oordelen en de mens te reinigen. Het oordeel van God ervaren, de verdorvenheid van ons afwerpen en worden gereinigd vereist een proces dat veel tijd kost. Het is ook het proces van Gods strijd tegen Satan. Satan verderft mensen doelbewust en verandert hen in levende duivels. Als God deze duivels verandert in mensen, zal Satan zijn plaats kennen. Daarom volgt God wijselijk Zijn oorspronkelijke plan door vlees te worden en te strijden tegen de gelijken van Satan. Eerst spreekt Hij de waarheid uit om de mens te veroveren en dan reinigt en vervolmaakt Hij de mens met de waarheid. Als we de waarheid begrijpen en God kennen zullen we duidelijk onze verdorvenheid door Satan zien en Satan verfoeien, verlaten en vervloeken. Ten slotte zullen we in opstand komen tegen Satan en ons helemaal naar God keren zodat God de mens ontrukt aan Satans greep. Zij die gered zijn, zijn Gods buit omdat Hij Satan heeft verslagen. Alleen door zo te werk te gaan, kan God Satan vernederen en verslaan. Dit is het verhaal achter Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Zien we nu allemaal de waarheid van Gods werk in de laatste dagen? Hoewel Gods werk in de laatste dagen maar zo’n twintig jaar duurt, heeft Hij toch een groep overwinnaars gemaakt. Deze groep mensen, deze groep overwinnaars, zijn de eerstelingen die door God worden gewonnen en genoten. Is zo’n twintig jaar vergeleken met de geschiedenis van de mensheid niet slechts een oogwenk? De Bijbel zegt: “voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr. 3:8). Als er staat dat de Heer terugkeert in de laatste dagen, zal Hij ons lichaam in een oogwenk veranderen. Dit kan ook worden toegepast op de effecten van Gods werk in de laatste dagen. Zo kan het worden ontvangen. We kunnen de woorden van Paulus echter makkelijk zo interpreteren “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Filip. 3:20-21). dat zij die in de Heer geloven in een oogwenk zullen worden getransformeerd en opgetild in de lucht om de Heer te ontmoeten als Hij terugkeert. We hebben dus vergeefs gewacht tot de Heer zou neerdalen op wolken en ons zou transformeren en opnemen. Is het woord van Paulus niet gevaarlijk misleidend? We kunnen onze eigen opvattingen niet toepassen op het werk van God. Gods werk is bijzonder praktisch bij elke stap. Het is zichtbaar en tastbaar. De geïncarneerde God is de praktische God die naar de wereld komt om de mens te redden door de waarheid uit te spreken. Als we Hem niet aanvaarden, rebelleren en verzetten we ons dan niet tegen God? Hoe kunnen we dan de lof en zegeningen van God ontvangen?

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s