Hoe sterk beïnvloeden de Tien Geboden die 3500 jaar geleden zijn uitgevaardigd de mensheid van vandaag?

Notitie van de redacteur: 3500 jaar geleden gebruikte God Mozes om de tien geboden uit te vaardigen, die de vroege Israëlieten in hun leven op aarde leiden. Nadat kwamen de wetten tot stand. Deze geboden en wetten waren de vroegste gedetailleerde voorwaarden om de mensheid te leiden over hoe te leven, om menselijk gedrag te reguleren en morele normen te meten. Ze waren ook de eerste basis en richtlijnen om de zondigheid van gedrag te bepalen. Vandaag is het gemakkelijk in te zien dat veel moderne wettelijke bepalingen en juridische concepten diepgaand zijn beïnvloed door deze wetten. Moord, verkrachting, diefstal, smaad en verduistering werden bijvoorbeeld vastgesteld als misdaden gebaseerd op de tien geboden. In de loop van duizenden jaren zijn de vroege tien geboden geëvolueerd tot de wetten van elke natie vandaag. En hoe beïnvloeden de Tien Geboden ons de mensheid precies? Lees dit artikel nu, waarvan u het antwoord zult vinden.

1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken.
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

(De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV)

Ik ga ervan uit dat ieder van ons die in de Heer gelooft, bekend is met de tien geboden en de Wet. Maar zijn we er ons van bewust hoe belangrijk de  tien gebodenen de Wet zijn voor de mensheid en welke diepgaande betekenis ze voor ons hebben? Laten we dit onderwerp vandaag onderzoeken en bespreken.

Weet u hoe belangrijk Gods Wet en Zijn Tien Geboden zijn voor de mensheid?

Gods woorden zeggen: “Toen God begon met het officiële werk van zijn managementplan, legde Hij veel regels vast die opgevolgd moeten worden door de mens. Deze regels waren om de mens het normale leven van de mens op aarde te kunnen laten leiden, een normaal leven van de mens dat niet te scheiden is van God en Zijn leiding. God vertelde de mens eerst hoe hij altaren moest maken, hoe hij de altaren moest opstellen. Daarna vertelde Hij de mens hoe hij een offer moest brengen en stelde Hij vast hoe de mens moest leven – waar hij in het leven op moest letten, waaraan hij zich moest houden, wat hij wel en niet moest doen. Wat God de mens oplegde was allesomvattend en met deze gewoonten, voorschriften en principes standaardiseerde Hij het gedrag van mensen, leidde Hij hun leven, leidde Hij hun inwijding in de wetten van God, leidde Hij hen naar het altaar van God, begeleidde Hij hen in het hebben van een leven te midden van alles wat God had gemaakt voor de mens die vervuld was van orde, regelmaat en matiging. God gebruikte deze eenvoudige voorschriften en principes voor het eerst om grenzen te stellen aan de mens, zodat de mens op aarde een normaal leven zou hebben van aanbidding van God, een normaal mensenleven zou hebben. Dat is de specifieke inhoud van het begin van Zijn zesduizend jaar durende managementplan. De voorschriften en regels behandelen een zeer brede inhoud, zij zijn de details van Gods sturing van de mensheid tijdens het Tijdperk van de Wet, ze moesten geaccepteerd en opgevolgd worden door de mensen die vóór het Tijdperk van de Wet kwamen. Zij zijn een verslag van het door God tijdens het Tijdperk van de Wet uitgevoerde werk en zij zijn het ware bewijs van Gods leiderschap en sturing van de gehele mensheid.

Gods uitvaardiging van de geboden laat zien dat zonder de wet die Jehova God verordende om de vroegste mensheid te onderwijzen en te instrueren, de mensheid van vandaag niet zou bestaan, noch de zogenaamde beschaafde samenleving van de huidige tijd. Waarnaar verwijst deze ‘beschaafde samenleving van de huidige tijd’? De mensen begrijpen enkele gedragsnormen, ze kunnen goed en kwaad onderscheiden, ze houden zich aan de wet, waardoor er sprake is van orde door het geheel van de samenleving heen; deze kent geen chaos en is gemakkelijk te besturen. Iedereen weet zich te houden aan de openbare orde en aan de wet en wordt in bedwang gehouden door de wet. Werd dit door God tot stand gebracht? De huidige toestand van de mens kan niet worden gescheiden van de wetten die God in de vroegste tijden verordende aan de Israëlieten. … Bovendien: hoewel deze geboden werden uitgevaardigd voor de Israëlieten, gaf slechts een handvol Israëlieten daaraan gehoor – toch bleven deze geboden hun invloed uitoefenen op de toekomstige generaties. Dat de samenleving van de hedendaagse mensheid zo ordelijk kon zijn; dat er zo’n volledig wetssysteem kon zijn, dat de mensen op deze wijze in bedwang houdt en zo’n positieve uitwerking heeft gehad op de samenleving, en het geheel van de samenleving veilig, harmonieus en ordelijk heeft gemaakt – dat kan allemaal niet worden gescheiden van de geboden die destijds zijn verordend. Wat hebben ze een geweldig fundament gelegd! Als de vroegste regeling van het gedrag van de mensheid er niet was geweest, zou de ontwikkeling van alle samenlevingen van de mensheid niet zo ordelijk en systematisch kunnen zijn als die vandaag is. Dit is de belichaming van Gods daden en het resultaat – de voltooiing, zou je kunnen zeggen – van het werk dat Hij heeft verricht

Uit Gods woorden kunnen we zien dat de vroege mensheid enkel wist hoe te genieten van alles wat God hen gaf, maar wat zij niet wisten was dat God hemel en aarde en alle dingen had geschapen en dat Hij de mensheid had geschapen. Ze wisten ook niet hoe ze God moesten aanbidden en het ontbrak hen zelfs aan de meest elementaire algemene kennis over het leven. Net zoals een pasgeboren baby zich helemaal niet bewust is van alles wat er in de wereld om hem heen gebeurt, heeft de mensheid er zonder Gods werk en leiding eenvoudig geen idee van hoe ze op de juiste manier op aarde moet leven. Tegen dit soort achtergrond en in het licht van de behoeften van de mensheid, gebruikte God Mozes om de  tien geboden en de Wet aan de Israëlieten te verkondigen, en Hij onderwees de mensheid en gaf hun expliciete instructies over alle aspecten van het leven. Hierdoor verkregen de Israëlieten uit die tijd eindelijk de algemene kennis en regels waar ze naar moesten leven en zich gedragen. Ze leerden hoe ze met elkaar moesten omgaan en hoe ze God moesten aanbidden in overeenstemming met Zijn wil, en ze gingen begrijpen wat zonde, goedheid, slechtheid, schoonheid en lelijkheid waren; dat daden zoals verbranden, moorden, beroven en plunderen zondig waren, en dat het negatieve dingen waren. Ze ontdekten dat het positief was als ze leefden in overeenstemming met Gods wil door zich aan de Wet en de Geboden te houden, de sabbat te houden, offers te brengen om God te aanbidden, enzovoort. Onder leiding van de Wet en de geboden uitgevaardigd door Jehova werden er beperkingen opgelegd aan het gedrag van de Israëlieten, kwamen ze tot duidelijke normen en regels en begonnen ze hun leven op aarde op een correcte, ordelijke manier te leven. Dit waren de resultaten die met de Israëlieten werden verkregen door de Geboden en de Wet en omdat zij de Geboden en de Wet in acht namen, verkregen de Israëlieten Gods zegen.

Hoewel de  tien geboden en de Wet door God aan de Israëlieten werden gegeven, hebben ze nog steeds een diepgaande invloed op ons, de latere generaties van de mensheid. De geboden en Wet die door God zijn uitgevaardigd, leerden de mensheid hoe te overleven en reguleerden de handelingen van de mensheid; ze werden het fundament en de criteria waardoor de daden van de mensheid als zondig of zondeloos werden beschouwd, en daarom vormden de  tien geboden en de Wet de basis voor de formulering van wettelijke grondwetten van latere generaties, en ze legden de basis voor de verbetering van wettelijke systemen voor latere generaties. Veel moderne wettelijke bepalingen en juridische concepten zijn geformuleerd op de basis van de  tien geboden en Gods Wet. Formuleringen zoals opzettelijke moord, verkrachting, diefstal, laster en corruptie vinden allemaal hun oorsprong in de  tien geboden van “Je mag niet moorden. Je mag geen overspel plegen. Je mag niet stelen. Je mag niet vals getuigen tegen je naaste. Je mag het huis van je naaste niet begeren. Je mag de vrouw van je naaste niet begeren, en evenmin zijn slaaf, slavin, rund, ezel of wat hij dan ook bezit” (Exodus 20:13–17). Als God deze geboden en Zijn Wet niet had uitgevaardigd, dan zou de hele mensheid precies hetzelfde zijn als de Israëlieten toen waren: niet wetend hoe te leven, niet wetend wat het verschil is tussen goed en kwaad en zonder enige beperking van spraak of daden. In dat geval kan men zich voorstellen dat de hele wereld zo chaotisch zou zijn geworden dat de mensheid zich tot nu toe niet had kunnen ontwikkelen, laat staan dat de geciviliseerde samenleving van vandaag had kunnen ontstaan. Hieruit kunnen we opmaken dat het uitvaardigen van Gods Wet en geboden niet alleen een diepgaande invloed had op de rechtsstelsels van de mensheid, maar dat ze ook een sleutelrol speelden bij het vestigen en vormen van de morele beschaving en het democratische systeem van de menselijke samenleving. Tegenwoordig hebben we duidelijke morele normen en kunnen we de openbare orde handhaven, de beperkingen accepteren die de wet ons oplegt en een stabiel, ordelijk leven op aarde leiden. Dit alles is het resultaat van de geboden die God heeft gegeven in de vroege dagen van het Tijdperk van de Wet, en bovendien is het een feitelijk bewijs dat God de mensheid regeert en leidt. Het laat ons ook beter inzien dat God een perfect begrip heeft van onze behoeften, en dat Hij erg verantwoordelijk, streng en nauwgezet is tegenover ons! Vanaf het moment dat God de mensheid schiep heeft God ons altijd geleid en geregeerd; Hij heeft ons voorzien van alles wat we nodig hebben om te overleven en de  tien geboden en de Wet uitgevaardigd, zodat onze acties kunnen worden gereguleerd en zodat wij een beter leven kunnen leiden. Enkel daardoor hebben wij mensen tot op de dag van vandaag kunnen blijven leven. De uitvaardiging van de  tien geboden en de Wet belichaamde volledig Gods liefde en redding voor ons, en wij mensen kunnen echt niet leven zonder Gods leiding.

Door de uiteenzetting hierboven hoop ik dat we er nu allemaal een duidelijk begrip hebben van het belang van de uitvaardiging van de  tien geboden en de Wet door God, evenals van de moeizame inspanningen die God levert om ons te redden!

Dank aan de verlichting en leiding van God!

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s