De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Noot van de redactie: Het is geprofeteerd in het boek Openbaring: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Openbaring 3:20).” Alle ware gelovigen kijken uit naar en wachten reikhalzend uit op de terugkeer van de Heer Jezus, en Xiangyang is geen uitzondering. Hij faalde echter altijd te begrijpen hoe de Heer op de deur zou kloppen wanneer Hij terug zal keren. Na zoeken en communicatie, begreep hij eindelijk het mysterie van de Heer die op de deur klopt.

Ze zei: “We dachten allemaal dat de Heer Jezus terug zou komen met de wolken en op onze deur zou kloppen. Nu is duidelijk te zien dat de rampen steeds groter worden. De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in wezen vervuld, maar tot op heden hebben we Hem nog niet verwelkomd. Ik ben aan het denken: misschien is Hij ergens verschenen, maar weten we het helemaal niet …”

Nog vóór ze haar woorden afmaakte, kon Xiangyang niet wachten om in te vallen: “Ja, inderdaad. Ik ben tegenwoordig ook over dit onderwerp aan het nadenken. Er wordt gezegd dat de Heer met veel glorie zal terugkeren met de wolken en dat elk oog Hem zal aanschouwen. Maar als iedereen Hem zal zien, moet Hij dan aan de deur kloppen? Hoe meer ik erover nadenk, hoe verwarder ik me voel. Hoe klopt hij in hemelsnaam aan?”

De wederkomst:Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Cheng’en zei: “Niemand slaagt erin om dit probleem op te lossen. Ik begreep het niet, tot een zuster erover sprak tijdens de bijeenkomst van de voorbije dagen. Al die jaren hebben we uitgekeken naar de terugkeer van de Heer met de wolken, en dit is in overeenstemming met Zijn woorden. Maar er is meer dan één aspect aan de profetieën over Zijn terugkeer in de laatste dagen. Weet je nog? Hij profeteerde ook: ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”’ (Matteüs 25:6). Ook in het boek Openbaring wordt geprofeteerd: ‘Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een ​dief, op een tijdstip dat u niet kent’ (Openbaring 3:3). ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Openbaring 3:20). Als de Heer in de laatste dagen echt terugkeert met de wolken, zoals wij het ons voorstellen, hoe kunnen deze profetieën dan worden vervuld? Hoe kan Hij buitenstaan en aan de deur kloppen?”

Xiangyang knikte keer op keer: “Jazeker, als de Heer terugkeert met de wolken en elk mens aanschouwt Hem. hoe kan Hij dan komen als een dief? Maar in hoofdstuk 1, vers 7 van het boek Openbaring staat: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, ​amen.’ Hoe kunnen deze woorden in hemelsnaam worden uitgelegd?”

Cheng’en glimlachte en zei: “Eigenlijk zijn deze profetieën helemaal niet tegenstrijdig. Er kan waarheid in worden gevonden. De geschriften die zojuist genoemd worden, betekenen dat er twee manieren zijn waarop de Heer terugkomt, namelijk in het geheim en in het openbaar. Hij keert eerst in het geheim terug om te werken en verschijnt vervolgens in het openbaar nadat Hij een groep overwinnaars heeft gemaakt. Als Hij aan onze deur klopt gedurende de tijd dat Hij in het geheim werkt, maar we openen niet voor Hem of we verwelkomen Hem niet, dan zullen wij degenen zijn die wenen wanneer Hij in het openbaar verschijnt. Als wij de deur willen openen en Hem verwelkomen als Hij aanklopt, zullen we eerst moeten begrijpen wat in hemelsnaam de bedoeling is van Zijn aankloppen wanneer Hij terugkeert, en hoe Hij zal aankloppen. Anders zullen we Hem buitensluiten, zelfs als Hij aanklopt, omdat we niet voldoende over Hem weten. Zo zullen we de kans missen om Hem te verwelkomen en opgenomen te worden in het Hemelse Koninkrijk!”

Nadat hij haar woorden had gehoord, dacht Xiangyang: Ja, het is inderdaad belangrijk dat we weten hoe de Heer op de deur zal kloppen als Hij komt. De Schriften zeiden dat als de wijze maagden de Heer wilden verwelkomen, ze voldoende olie moesten bereiden. Als we gewoon dwaas wachten, zullen we de kans missen om Hem te verwelkomen, net als de dwaze maagden. In dat geval zullen we pas echt jammeren! Op dit moment zei Xiangyang opgewonden: “Ja, Cheng’en, je hebt gelijk. Het is echt een mysterie hoe de Heer op de deur zal kloppen wanneer Hij terugkeert, en kan waarheid in worden gezocht. Er zit licht in wat je zegt. Bedank de Heer. Je hebt die vergadering niet tevergeefs bijgewoond! Vertel me, in verband met het aankloppen van de Heer als Hij terugkeert, wat betekent dit dan in vredesnaam? Op welke manier klopt Hij aan onze deur?”

Cheng’en vervolgde: “Het wordt geprofeteerd in het Boek Openbaring: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt’ (Openbaring 2:7). En ook in hoofdstuk 16, verzen 12-13 in het evangelie van Johannes: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.’ Uit deze woorden kan worden afgeleid dat de Heer Jezus Zijn woorden niet heeft voltooid en dat Hij meer waarheid zal spreken als Hij terugkeert in de laatste dagen. Daarom herinnerde Hij ons eraan aandachtig te luisteren naar Zijn stem. Laten we terugdenken aan tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus tijdens Zijn werk vaak zei: ‘Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!’ (Matteüs 4:17). Hij verrichtte ook vele wonderen en mirakelen, zoals met slechts één woord de wind en de zee kalmeren, met slechts één woord de lammen terug laten lopen, en Lazarus te laten opstaan uit de dood … Zijn woorden dragen autoriteit en kracht, en kunnen door niemand anders worden gesproken. Petrus, Johannes, Jakob, de vrouw van Samaria, Nathanaël en andere mensen erkenden door de woorden van de Heer Jezus dat Hij de beloofde Messias was. Dus zij volgden Zijn voetstappen en ontvingen Zijn redding. De Farizeeën en gewone Joden hoorden de woorden van de Heer Jezus ook, maar omdat zij koppig vasthielden aan de woorden van de profetieën van de geschriften uit het Oude Testament, definieerden zij Hem door hun opvattingen en verbeeldingen en weigerden ook te erkennen dat Hij de komende Messias was. Uiteindelijk verloren ze niet alleen Zijn redding, maar ondergingen ze Zijn straf voor Zijn kruisiging en hun weerstand tegen Hem, en zelfs hun nakomelingen waren vervloekt. Daarom moeten we uit het falen van de Farizeeën leren en God niet meten of definiëren volgens onze verbeelding. De Heer kan ons niet op de wolken ontvangen, noch kan Hij aan onze deur kloppen. We moeten aandachtig naar Zijn woorden luisteren en Zijn stem herkennen. Alleen zo kunnen we Hem verwelkomen en bij Hem aan dezelfde tafel zitten. Net zoals de woorden in het boek Openbaring: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Openbaring 3:20).”

Xiangyang dacht na terwijl hij luisterde, en hij dacht dat wat ze zei waar was. Toen de Heer Jezus Zijn werk deed hoorden de Farizeeën en vele gewone Joden Zijn woorden wel, maar behalve dat ze deze niet aanvaardden, belasterden en veroordeelden ze Hem. Terwijl Petrus, Johannes en de vrouw van Samaria naar zijn woorden luisterden en erkenden dat Hij de beloofde Messias was, en Hem daarom volgden. Deze twee typen mensen hoorden allebei de woorden van de Heer Jezus, en aanschouwden allebei Zijn werk. Sommigen openden de deur en verwelkomden Hem, terwijl de anderen de deur naar hun hart vergrendelden en Hem buitensloten. Het is dat ook geen wonder dat de Heer zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10:27). Opgewonden zei Xiangyang: “De Heer zij dank. Vóór het gesprek van vandaag begreep ik het niet. Wanneer de teruggekeerde Heer Jezus in de laatste dagen aan de deur klopt, betekent dat Zijn gesproken uitspraken voor de mensheid. Dat wil zeggen, Hij gebruikt Zijn woorden om op de deur van het hart van de mens te kloppen. Het is echt goed. Nu hebben we geleerd hoe de Heer aan de deur zal kloppen wanneer Hij terugkeert, dus de hoop om de deur te openen en Hem te verwelkomen is groter.”

Cheng’en zei: “Ja. Wanneer Hij terugkeert, zal de Heer Zijn woorden gebruiken om op de deur van ons hart te kloppen, dus we moeten aandachtiger luisteren naar Zijn stem. Als we gesproken uitspraken van de Heilige Geest horen die op het internet of op de radio door iemand worden gepredikt, dan moeten we goed luisteren. Zodra we de stem van de Heer herkennen, moeten we de deur voor Hem openen en Zijn terugkeer aanvaarden. Alleen zo kunnen we opgenomen worden om voor Zijn troon te staan en het feest van het Lam bijwonen. Als we de Heer behandelen volgens onze opvattingen en verbeeldingen zoals de Farizeeën en de gewone Joden, weigerend Zijn oproep te ontvangen wanneer Hij aan de deur klopt, zullen we voor altijd de gelegenheid mislopen om Hem te verwelkomen en opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk.”

Xiangyang knikte opnieuw, en opnieuw.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s